قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   نبشی   فولاد ناب تبریز
با مشخصات   سایز : 45*45   ضخامت : 5   طول : 12 متر  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/05/27
18200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
2
1401/05/26
18200 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
3
1401/05/25
18200 تومان
50 تومان
کاهش
نبشی
4
1401/05/24
18250 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
5
1401/05/23
18250 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
6
1401/05/22
18250 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
7
1401/05/20
18250 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
8
1401/05/19
18250 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
9
1401/05/18
18250 تومان
250 تومان
افزایش
نبشی
10
1401/05/13
18000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
11
1401/05/12
18000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
12
1401/05/11
18000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
13
1401/05/10
18000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
14
1401/05/09
18500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
15
1401/05/09
18000 تومان
500 تومان
کاهش
نبشی
16
1401/05/08
18500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
17
1401/05/06
18500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
18
1401/05/05
18500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
19
1401/05/04
18500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
20
1401/05/03
18500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
21
1401/05/02
18500 تومان
1400 تومان
کاهش
نبشی
22
1401/04/30
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
23
1401/04/28
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
24
1401/04/26
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
25
1401/04/25
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
26
1401/04/23
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
27
1401/04/22
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
28
1401/04/21
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
29
1401/04/20
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
30
1401/04/18
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
31
1401/04/16
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
32
1401/04/15
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
33
1401/04/14
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
34
1401/04/13
19900 تومان
600 تومان
کاهش
نبشی
35
1401/04/12
20500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
36
1401/04/11
20500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
37
1401/04/09
20500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
38
1401/04/02
20500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
39
1401/04/01
20500 تومان
400 تومان
کاهش
نبشی
40
1401/03/31
20900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
41
1401/03/30
20900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
42
1401/03/29
20900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
43
1401/03/28
20900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
44
1401/03/26
20900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
45
1401/03/25
20900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
46
1401/03/24
20900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
47
1401/03/23
20900 تومان
400 تومان
افزایش
نبشی
48
1401/03/22
20500 تومان
200 تومان
افزایش
نبشی
49
1401/03/19
20300 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
50
1401/03/18
20200 تومان
200 تومان
افزایش
نبشی
51
1401/03/17
20000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
52
1401/03/16
20000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
53
1401/03/16
20000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
54
1401/03/12
20000 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
55
1401/03/11
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
56
1401/03/10
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
57
1401/03/09
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
58
1401/03/08
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
59
1401/03/07
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
60
1401/03/05
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
61
1401/03/04
19900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
62
1401/03/03
19900 تومان
950 تومان
کاهش
نبشی
63
1401/03/01
20850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
64
1401/02/31
20850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
65
1401/02/29
20850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
66
1401/02/28
20850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
67
1401/02/27
20850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
68
1401/02/26
20850 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
69
1401/02/25
20750 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
70
1401/02/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
71
1401/02/22
20750 تومان
300 تومان
افزایش
نبشی
72
1401/02/21
20450 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
73
1401/02/20
20450 تومان
50 تومان
افزایش
نبشی
74
1401/02/19
20400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
75
1401/02/18
20400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
76
1401/02/17
20400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
77
1401/02/15
20400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
78
1401/02/12
20400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
79
1401/02/10
20400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
80
1401/02/10
20400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
81
1401/02/08
20400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
82
1401/02/07
20400 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
83
1401/02/06
20500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
84
1401/02/05
20500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
85
1401/02/04
20500 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
86
1401/02/01
20600 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
87
1401/01/31
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
88
1401/01/30
20600 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
89
1401/01/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
90
1401/01/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
91
1401/01/27
20600 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
92
1401/01/25
20600 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
93
1401/01/24
20600 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
94
1401/01/23
20600 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
95
1401/01/22
20600 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
96
1401/01/21
20600 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
97
1401/01/20
20600 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
98
1401/01/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
99
1401/01/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
100
1401/01/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
101
1401/01/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
102
1401/01/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
103
1401/01/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
104
1401/01/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
105
1401/01/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
106
1401/01/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
107
1400/12/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
108
1400/12/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
109
1400/12/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
110
1400/12/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
111
1400/12/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
112
1400/12/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
113
1400/12/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
114
1400/12/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
115
1400/12/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
116
1400/12/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
117
1400/12/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
118
1400/12/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
119
1400/12/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
120
1400/11/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
121
1400/11/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
122
1400/11/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
123
1400/11/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
124
1400/11/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
125
1400/11/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
126
1400/11/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
127
1400/11/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
128
1400/11/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
129
1400/11/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
130
1400/11/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
131
1400/11/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
132
1400/11/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
133
1400/11/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
134
1400/11/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
135
1400/11/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
136
1400/11/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
137
1400/11/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
138
1400/11/04
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
139
1400/11/03
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
140
1400/11/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
141
1400/10/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
142
1400/10/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
143
1400/10/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
144
1400/10/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
145
1400/10/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
146
1400/10/25
16650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
147
1400/10/23
16650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
148
1400/10/22
16650 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
149
1400/10/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
150
1400/10/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
151
1400/10/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
152
1400/10/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
153
1400/10/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
154
1400/10/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
155
1400/10/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
156
1400/10/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
157
1400/10/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
158
1400/10/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
159
1400/10/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
160
1400/10/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
161
1400/10/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
162
1400/10/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
163
1400/10/04
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
164
1400/10/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
165
1400/10/01
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
166
1400/09/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
167
1400/09/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
168
1400/09/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
169
1400/09/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
170
1400/09/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
171
1400/09/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
172
1400/09/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
173
1400/09/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
174
1400/09/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
175
1400/09/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
176
1400/09/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
177
1400/09/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
178
1400/09/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
179
1400/09/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
180
1400/09/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
181
1400/09/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
182
1400/09/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
183
1400/09/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
184
1400/09/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
185
1400/09/10
18000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
186
1400/09/09
18000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
187
1400/09/08
18000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
188
1400/09/07
18000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
189
1400/09/06
18000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
190
1400/09/04
18000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
191
1400/09/03
18000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
192
1400/09/02
18000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
193
1400/09/01
18000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
194
1400/08/29
18000 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
195
1400/08/18
18000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
196
1400/08/13
18000 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
197
1400/08/13
18000 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
198
1400/08/10
18100 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
199
1400/08/08
18100 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
200
1400/07/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
201
1400/07/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
202
1400/07/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
203
1400/07/03
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
204
1400/06/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
205
1400/06/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
206
1400/06/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
207
1400/06/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
208
1400/06/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
209
1400/06/01
18900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
210
1400/05/24
18500 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
211
1400/05/23
18400 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
212
1400/05/20
18300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
213
1400/05/20
18400 تومان
100 تومان
افزایش
نبشی
214
1400/05/17
18400 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
215
1400/05/16
18600 تومان
250 تومان
کاهش
نبشی
216
1400/05/14
18850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
217
1400/05/13
18850 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
218
1400/05/03
17550 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
219
1400/04/28
17700 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
220
1400/04/24
17500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
221
1400/04/21
17500 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
222
1400/04/12
16100 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
223
1400/04/09
16000 تومان
150 تومان
افزایش
نبشی
224
1400/03/30
15650 تومان
150 تومان
کاهش
نبشی
225
1400/03/29
15800 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
226
1400/03/27
15800 تومان
100 تومان
کاهش
نبشی
227
1400/03/26
15900 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
228
1400/03/25
15900 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
229
1400/03/23
16100 تومان
200 تومان
کاهش
نبشی
230
1400/03/22
16300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
231
1400/03/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
نبشی
232
1400/03/19
16300 تومان
300 تومان
ثابت
نبشی
233
1400/03/19
16300 تومان
0 تومان
ثابت
نبشی
ردیف 1
دسته محصول  نبشی
1401/05/27
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 2
دسته محصول  نبشی
1401/05/26
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 3
دسته محصول  نبشی
1401/05/25
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 4
دسته محصول  نبشی
1401/05/24
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 5
دسته محصول  نبشی
1401/05/23
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 6
دسته محصول  نبشی
1401/05/22
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 7
دسته محصول  نبشی
1401/05/20
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 8
دسته محصول  نبشی
1401/05/19
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 9
دسته محصول  نبشی
1401/05/18
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 10
دسته محصول  نبشی
1401/05/13
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 11
دسته محصول  نبشی
1401/05/12
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 12
دسته محصول  نبشی
1401/05/11
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 13
دسته محصول  نبشی
1401/05/10
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 14
دسته محصول  نبشی
1401/05/09
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 15
دسته محصول  نبشی
1401/05/09
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 16
دسته محصول  نبشی
1401/05/08
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 17
دسته محصول  نبشی
1401/05/06
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 18
دسته محصول  نبشی
1401/05/05
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 19
دسته محصول  نبشی
1401/05/04
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 20
دسته محصول  نبشی
1401/05/03
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 21
دسته محصول  نبشی
1401/05/02
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   1400 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 22
دسته محصول  نبشی
1401/04/30
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 23
دسته محصول  نبشی
1401/04/28
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 24
دسته محصول  نبشی
1401/04/26
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 25
دسته محصول  نبشی
1401/04/25
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 26
دسته محصول  نبشی
1401/04/23
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 27
دسته محصول  نبشی
1401/04/22
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 28
دسته محصول  نبشی
1401/04/21
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 29
دسته محصول  نبشی
1401/04/20
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 30
دسته محصول  نبشی
1401/04/18
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 31
دسته محصول  نبشی
1401/04/16
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 32
دسته محصول  نبشی
1401/04/15
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 33
دسته محصول  نبشی
1401/04/14
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 34
دسته محصول  نبشی
1401/04/13
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 35
دسته محصول  نبشی
1401/04/12
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 36
دسته محصول  نبشی
1401/04/11
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 37
دسته محصول  نبشی
1401/04/09
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 38
دسته محصول  نبشی
1401/04/02
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 39
دسته محصول  نبشی
1401/04/01
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 40
دسته محصول  نبشی
1401/03/31
قیمت   20900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 41
دسته محصول  نبشی
1401/03/30
قیمت   20900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 42
دسته محصول  نبشی
1401/03/29
قیمت   20900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 43
دسته محصول  نبشی
1401/03/28
قیمت   20900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 44
دسته محصول  نبشی
1401/03/26
قیمت   20900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 45
دسته محصول  نبشی
1401/03/25
قیمت   20900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 46
دسته محصول  نبشی
1401/03/24
قیمت   20900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 47
دسته محصول  نبشی
1401/03/23
قیمت   20900 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 48
دسته محصول  نبشی
1401/03/22
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 49
دسته محصول  نبشی
1401/03/19
قیمت   20300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 50
دسته محصول  نبشی
1401/03/18
قیمت   20200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 51
دسته محصول  نبشی
1401/03/17
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 52
دسته محصول  نبشی
1401/03/16
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 53
دسته محصول  نبشی
1401/03/16
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 54
دسته محصول  نبشی
1401/03/12
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 55
دسته محصول  نبشی
1401/03/11
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 56
دسته محصول  نبشی
1401/03/10
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 57
دسته محصول  نبشی
1401/03/09
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 58
دسته محصول  نبشی
1401/03/08
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 59
دسته محصول  نبشی
1401/03/07
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 60
دسته محصول  نبشی
1401/03/05
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 61
دسته محصول  نبشی
1401/03/04
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 62
دسته محصول  نبشی
1401/03/03
قیمت   19900 تومان
مبلغ نوسان   950 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 63
دسته محصول  نبشی
1401/03/01
قیمت   20850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 64
دسته محصول  نبشی
1401/02/31
قیمت   20850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 65
دسته محصول  نبشی
1401/02/29
قیمت   20850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 66
دسته محصول  نبشی
1401/02/28
قیمت   20850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 67
دسته محصول  نبشی
1401/02/27
قیمت   20850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 68
دسته محصول  نبشی
1401/02/26
قیمت   20850 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 69
دسته محصول  نبشی
1401/02/25
قیمت   20750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 70
دسته محصول  نبشی
1401/02/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 71
دسته محصول  نبشی
1401/02/22
قیمت   20750 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 72
دسته محصول  نبشی
1401/02/21
قیمت   20450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 73
دسته محصول  نبشی
1401/02/20
قیمت   20450 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 74
دسته محصول  نبشی
1401/02/19
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 75
دسته محصول  نبشی
1401/02/18
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 76
دسته محصول  نبشی
1401/02/17
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 77
دسته محصول  نبشی
1401/02/15
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 78
دسته محصول  نبشی
1401/02/12
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 79
دسته محصول  نبشی
1401/02/10
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 80
دسته محصول  نبشی
1401/02/10
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 81
دسته محصول  نبشی
1401/02/08
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 82
دسته محصول  نبشی
1401/02/07
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 83
دسته محصول  نبشی
1401/02/06
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 84
دسته محصول  نبشی
1401/02/05
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 85
دسته محصول  نبشی
1401/02/04
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 86
دسته محصول  نبشی
1401/02/01
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 87
دسته محصول  نبشی
1401/01/31
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 88
دسته محصول  نبشی
1401/01/30
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 89
دسته محصول  نبشی
1401/01/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 90
دسته محصول  نبشی
1401/01/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 91
دسته محصول  نبشی
1401/01/27
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 92
دسته محصول  نبشی
1401/01/25
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 93
دسته محصول  نبشی
1401/01/24
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 94
دسته محصول  نبشی
1401/01/23
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 95
دسته محصول  نبشی
1401/01/22
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 96
دسته محصول  نبشی
1401/01/21
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 97
دسته محصول  نبشی
1401/01/20
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 98
دسته محصول  نبشی
1401/01/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 99
دسته محصول  نبشی
1401/01/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 100
دسته محصول  نبشی
1401/01/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 101
دسته محصول  نبشی
1401/01/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 102
دسته محصول  نبشی
1401/01/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 103
دسته محصول  نبشی
1401/01/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 104
دسته محصول  نبشی
1401/01/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 105
دسته محصول  نبشی
1401/01/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 106
دسته محصول  نبشی
1401/01/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 107
دسته محصول  نبشی
1400/12/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 108
دسته محصول  نبشی
1400/12/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 109
دسته محصول  نبشی
1400/12/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 110
دسته محصول  نبشی
1400/12/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 111
دسته محصول  نبشی
1400/12/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 112
دسته محصول  نبشی
1400/12/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 113
دسته محصول  نبشی
1400/12/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 114
دسته محصول  نبشی
1400/12/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 115
دسته محصول  نبشی
1400/12/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 116
دسته محصول  نبشی
1400/12/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 117
دسته محصول  نبشی
1400/12/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 118
دسته محصول  نبشی
1400/12/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 119
دسته محصول  نبشی
1400/12/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 120
دسته محصول  نبشی
1400/11/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 121
دسته محصول  نبشی
1400/11/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 122
دسته محصول  نبشی
1400/11/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 123
دسته محصول  نبشی
1400/11/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 124
دسته محصول  نبشی
1400/11/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 125
دسته محصول  نبشی
1400/11/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 126
دسته محصول  نبشی
1400/11/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 127
دسته محصول  نبشی
1400/11/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 128
دسته محصول  نبشی
1400/11/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 129
دسته محصول  نبشی
1400/11/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 130
دسته محصول  نبشی
1400/11/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 131
دسته محصول  نبشی
1400/11/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 132
دسته محصول  نبشی
1400/11/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 133
دسته محصول  نبشی
1400/11/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 134
دسته محصول  نبشی
1400/11/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 135
دسته محصول  نبشی
1400/11/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 136
دسته محصول  نبشی
1400/11/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 137
دسته محصول  نبشی
1400/11/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 138
دسته محصول  نبشی
1400/11/04
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 139
دسته محصول  نبشی
1400/11/03
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 140
دسته محصول  نبشی
1400/11/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 141
دسته محصول  نبشی
1400/10/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 142
دسته محصول  نبشی
1400/10/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 143
دسته محصول  نبشی
1400/10/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 144
دسته محصول  نبشی
1400/10/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 145
دسته محصول  نبشی
1400/10/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 146
دسته محصول  نبشی
1400/10/25
قیمت   16650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 147
دسته محصول  نبشی
1400/10/23
قیمت   16650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 148
دسته محصول  نبشی
1400/10/22
قیمت   16650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 149
دسته محصول  نبشی
1400/10/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 150
دسته محصول  نبشی
1400/10/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 151
دسته محصول  نبشی
1400/10/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 152
دسته محصول  نبشی
1400/10/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 153
دسته محصول  نبشی
1400/10/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 154
دسته محصول  نبشی
1400/10/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 155
دسته محصول  نبشی
1400/10/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 156
دسته محصول  نبشی
1400/10/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 157
دسته محصول  نبشی
1400/10/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 158
دسته محصول  نبشی
1400/10/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 159
دسته محصول  نبشی
1400/10/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 160
دسته محصول  نبشی
1400/10/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 161
دسته محصول  نبشی
1400/10/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 162
دسته محصول  نبشی
1400/10/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 163
دسته محصول  نبشی
1400/10/04
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 164
دسته محصول  نبشی
1400/10/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 165
دسته محصول  نبشی
1400/10/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 166
دسته محصول  نبشی
1400/09/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 167
دسته محصول  نبشی
1400/09/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 168
دسته محصول  نبشی
1400/09/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 169
دسته محصول  نبشی
1400/09/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 170
دسته محصول  نبشی
1400/09/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 171
دسته محصول  نبشی
1400/09/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 172
دسته محصول  نبشی
1400/09/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 173
دسته محصول  نبشی
1400/09/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 174
دسته محصول  نبشی
1400/09/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 175
دسته محصول  نبشی
1400/09/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 176
دسته محصول  نبشی
1400/09/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 177
دسته محصول  نبشی
1400/09/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 178
دسته محصول  نبشی
1400/09/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 179
دسته محصول  نبشی
1400/09/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 180
دسته محصول  نبشی
1400/09/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 181
دسته محصول  نبشی
1400/09/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 182
دسته محصول  نبشی
1400/09/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 183
دسته محصول  نبشی
1400/09/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 184
دسته محصول  نبشی
1400/09/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 185
دسته محصول  نبشی
1400/09/10
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 186
دسته محصول  نبشی
1400/09/09
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 187
دسته محصول  نبشی
1400/09/08
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 188
دسته محصول  نبشی
1400/09/07
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 189
دسته محصول  نبشی
1400/09/06
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 190
دسته محصول  نبشی
1400/09/04
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 191
دسته محصول  نبشی
1400/09/03
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 192
دسته محصول  نبشی
1400/09/02
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 193
دسته محصول  نبشی
1400/09/01
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 194
دسته محصول  نبشی
1400/08/29
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 195
دسته محصول  نبشی
1400/08/18
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 196
دسته محصول  نبشی
1400/08/13
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 197
دسته محصول  نبشی
1400/08/13
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 198
دسته محصول  نبشی
1400/08/10
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 199
دسته محصول  نبشی
1400/08/08
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 200
دسته محصول  نبشی
1400/07/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 201
دسته محصول  نبشی
1400/07/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 202
دسته محصول  نبشی
1400/07/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 203
دسته محصول  نبشی
1400/07/03
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 204
دسته محصول  نبشی
1400/06/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 205
دسته محصول  نبشی
1400/06/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 206
دسته محصول  نبشی
1400/06/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 207
دسته محصول  نبشی
1400/06/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 208
دسته محصول  نبشی
1400/06/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 209
دسته محصول  نبشی
1400/06/01
قیمت   18900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 210
دسته محصول  نبشی
1400/05/24
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 211
دسته محصول  نبشی
1400/05/23
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 212
دسته محصول  نبشی
1400/05/20
قیمت   18300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 213
دسته محصول  نبشی
1400/05/20
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 214
دسته محصول  نبشی
1400/05/17
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 215
دسته محصول  نبشی
1400/05/16
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 216
دسته محصول  نبشی
1400/05/14
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 217
دسته محصول  نبشی
1400/05/13
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 218
دسته محصول  نبشی
1400/05/03
قیمت   17550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 219
دسته محصول  نبشی
1400/04/28
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 220
دسته محصول  نبشی
1400/04/24
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 221
دسته محصول  نبشی
1400/04/21
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 222
دسته محصول  نبشی
1400/04/12
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 223
دسته محصول  نبشی
1400/04/09
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
نبشی
ردیف 224
دسته محصول  نبشی
1400/03/30
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 225
دسته محصول  نبشی
1400/03/29
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 226
دسته محصول  نبشی
1400/03/27
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 227
دسته محصول  نبشی
1400/03/26
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 228
دسته محصول  نبشی
1400/03/25
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 229
دسته محصول  نبشی
1400/03/23
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
نبشی
ردیف 230
دسته محصول  نبشی
1400/03/22
قیمت   16300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 231
دسته محصول  نبشی
1400/03/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
نبشی
ردیف 232
دسته محصول  نبشی
1400/03/19
قیمت   16300 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    ثابت
نبشی
ردیف 233
دسته محصول  نبشی
1400/03/19
قیمت   16300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
نبشی
38 19
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667