آرشیو قیمت   میلگرد آجدار    فولاد ظفر بناب
با مشخصات   گرید : A2    سایز : 8   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 15650 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15650 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15650 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 16850 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 17150 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 17000 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 17450 تومان 
 تاریخ: 1400/08/26 قیمت: 17100 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 17500 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 16750 تومان 
 تاریخ: 1400/07/28 قیمت: 16050 تومان 
 تاریخ: 1400/07/22 قیمت: 16000 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 15850 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 15650 تومان 
 تاریخ: 1400/07/03 قیمت: 15550 تومان 
 تاریخ: 1400/06/27 قیمت: 16050 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 17050 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 17050 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 18250 تومان 
 تاریخ: 1400/06/02 قیمت: 17950 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 17950 تومان 
 تاریخ: 1400/05/23 قیمت: 17950 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17950 تومان 
 تاریخ: 1400/05/17 قیمت: 17950 تومان 
 تاریخ: 1400/05/16 قیمت: 17950 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 17950 تومان 
 تاریخ: 1400/05/13 قیمت: 17950 تومان 
 تاریخ: 1400/05/12 قیمت: 15650 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15650 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15650 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 16850 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 17150 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 17000 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 17450 تومان 
 تاریخ: 1400/08/26 قیمت: 17100 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 17500 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 16750 تومان 
 تاریخ: 1400/07/28 قیمت: 16050 تومان 
 تاریخ: 1400/07/22 قیمت: 16000 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 15850 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 15650 تومان 
 تاریخ: 1400/07/03 قیمت: 15550 تومان 
 تاریخ: 1400/06/27 قیمت: 16050 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 17050 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 17050 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 18250 تومان 
 تاریخ: 1400/06/02 قیمت: 17950 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 17950 تومان 
 تاریخ: 1400/05/23 قیمت: 17950 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17950 تومان 
 تاریخ: 1400/05/17 قیمت: 17950 تومان 
 تاریخ: 1400/05/16 قیمت: 17950 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 17950 تومان 
 تاریخ: 1400/05/13
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/23
15650 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
2
1400/10/22
15600 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
3
1400/10/18
15800 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
4
1400/10/15
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
5
1400/10/13
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
6
1400/09/30
16100 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
7
1400/09/17
16850 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
8
1400/09/07
17150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
9
1400/08/29
17000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
10
1400/08/26
17450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
11
1400/08/13
17100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
12
1400/08/08
17500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
13
1400/07/28
16750 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
14
1400/07/22
16050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
15
1400/07/17
16000 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
16
1400/07/08
15850 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
17
1400/07/03
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
18
1400/06/27
15550 تومان
500 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
19
1400/06/24
16050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
20
1400/06/18
17050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
21
1400/06/17
17050 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
22
1400/06/02
18250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
23
1400/05/24
17950 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
24
1400/05/23
17950 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
25
1400/05/20
17950 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
26
1400/05/17
17950 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
27
1400/05/16
17950 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
28
1400/05/14
17950 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
29
1400/05/13
17950 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
30
1400/05/12
17950 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
31
1400/05/03
17300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
32
1400/04/28
17300 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
33
1400/04/26
17000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
34
1400/04/24
17000 تومان
100 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
35
1400/04/21
17000 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
36
1400/04/14
15800 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
37
1400/04/09
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
38
1400/04/03
15450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
39
1400/04/02
15450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
40
1400/03/31
15400 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
41
1400/03/30
15450 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
42
1400/03/29
15550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
43
1400/03/29
15550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
44
1400/03/27
15550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
45
1400/03/26
15550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
46
1400/03/25
15550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
47
1400/03/23
15500 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
48
1400/03/22
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
49
1400/03/19
15650 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/23
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/22
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/18
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/13
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/30
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/17
قیمت   16850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/07
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/29
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/26
قیمت   17450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   17100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/08
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/28
قیمت   16750 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/22
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/17
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/03
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/27
قیمت   15550 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/24
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/18
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/17
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/02
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/24
قیمت   17950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 24
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/23
قیمت   17950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 25
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/20
قیمت   17950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 26
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/17
قیمت   17950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 27
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/16
قیمت   17950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 28
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/14
قیمت   17950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 29
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/13
قیمت   17950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 30
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/12
قیمت   17950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 31
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/03
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 32
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/28
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 33
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/26
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 34
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/24
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 35
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/21
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 36
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/14
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 37
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/09
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 38
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/03
قیمت   15450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 39
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/02
قیمت   15450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 40
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/31
قیمت   15400 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 41
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/30
قیمت   15450 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 42
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/29
قیمت   15550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 43
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/29
قیمت   15550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 44
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/27
قیمت   15550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 45
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/26
قیمت   15550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 46
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/25
قیمت   15550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 47
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/23
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 48
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/22
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 49
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/19
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)