قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   میلگرد آجدار   آذر فولاد امین
با مشخصات   گرید : A3   سایز : 14 - 32  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/09/07
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
2
1401/09/06
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
3
1401/09/05
16000 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
4
1401/09/03
16200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
5
1401/09/02
16200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
6
1401/09/01
16200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
7
1401/08/30
16200 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
8
1401/08/29
16400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
9
1401/08/28
16400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
10
1401/08/26
16400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
11
1401/08/25
16400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
12
1401/08/24
16400 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
13
1401/08/23
16500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
14
1401/08/22
16500 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
15
1401/08/21
16700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
16
1401/08/18
16700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
17
1401/08/17
16700 تومان
400 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
18
1401/08/16
16300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
19
1401/08/15
16300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
20
1401/08/14
16200 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
21
1401/08/14
16300 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
22
1401/08/12
16150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
23
1401/08/11
16150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
24
1401/08/10
16150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
25
1401/08/09
16150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
26
1401/08/08
16150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
27
1401/08/07
16150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
28
1401/08/05
16150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
29
1401/08/04
16150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
30
1401/08/03
16150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
31
1401/08/02
16150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
32
1401/08/01
16150 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
33
1401/07/30
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
34
1401/07/28
16000 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
35
1401/07/27
16000 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
36
1401/07/26
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
37
1401/07/25
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
38
1401/07/24
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
39
1401/07/23
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
40
1401/07/21
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
41
1401/07/20
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
42
1401/07/19
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
43
1401/07/18
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
44
1401/07/17
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
45
1401/07/16
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
46
1401/07/12
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
47
1401/07/11
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
48
1401/07/10
16100 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
49
1401/07/09
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
50
1401/07/07
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
51
1401/07/06
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
52
1401/07/04
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
53
1401/06/31
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
54
1401/06/30
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
55
1401/06/29
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
56
1401/06/28
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
57
1401/06/27
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
58
1401/06/24
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
59
1401/06/23
15900 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
60
1401/06/22
15700 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
61
1401/06/21
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
62
1401/06/20
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
63
1401/06/19
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
64
1401/06/17
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
65
1401/06/16
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
66
1401/06/15
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
67
1401/06/14
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
68
1401/06/13
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
69
1401/06/12
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
70
1401/06/10
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
71
1401/06/09
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
72
1401/06/08
15500 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
73
1401/06/07
15700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
74
1401/06/06
15700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
75
1401/06/05
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
76
1401/06/05
15700 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
77
1401/06/03
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
78
1401/06/02
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
79
1401/06/01
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
80
1401/05/31
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
81
1401/05/30
15500 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
82
1401/05/29
15700 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
83
1401/05/27
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
84
1401/05/26
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
85
1401/05/25
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
86
1401/05/24
15900 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
87
1401/05/23
16100 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
88
1401/05/22
16300 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
89
1401/05/20
16500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
90
1401/05/19
16500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
91
1401/05/18
16500 تومان
600 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
92
1401/05/13
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
93
1401/05/12
15900 تومان
300 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
94
1401/05/12
15900 تومان
300 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
95
1401/05/11
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
96
1401/05/10
15600 تومان
350 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
97
1401/05/09
15950 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
98
1401/05/08
16250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
99
1401/05/06
16250 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
100
1401/05/05
16350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
101
1401/05/03
16350 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
102
1401/05/02
16500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
103
1401/05/01
16500 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
104
1401/04/30
16800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
105
1401/04/28
17200 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
106
1401/04/28
16800 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
107
1401/04/26
17300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
108
1401/04/25
17450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
109
1401/04/25
17300 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
110
1401/04/23
17450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
111
1401/04/22
17450 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
112
1401/04/21
17350 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
113
1401/04/20
17550 تومان
350 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
114
1401/04/16
17900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
115
1401/04/15
17900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
116
1401/04/14
17900 تومان
500 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
117
1401/04/13
18400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
118
1401/04/12
18400 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
119
1401/04/11
18200 تومان
700 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
120
1401/04/09
17500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
121
1401/04/08
17500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
122
1401/04/02
18000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
123
1401/04/01
18000 تومان
500 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
124
1401/03/31
18500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
125
1401/03/30
18500 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
126
1401/03/29
18700 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
127
1401/03/28
19100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
128
1401/03/28
18900 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
129
1401/03/26
19100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
130
1401/03/25
19100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
131
1401/03/24
19100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
132
1401/03/23
19100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
133
1401/03/21
19100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
134
1401/03/19
19100 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
135
1401/03/18
18900 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
136
1401/03/17
18700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
137
1401/03/11
17950 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
138
1401/03/10
17900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
139
1401/03/09
17900 تومان
100 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
140
1401/03/08
17900 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
141
1401/03/07
18000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
142
1401/03/05
18000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
143
1401/03/04
18000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
144
1401/03/03
18000 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
145
1401/03/02
18100 تومان
100 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
146
1401/03/02
18100 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
147
1401/03/01
18200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
148
1401/02/31
18200 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
149
1401/02/29
18400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
150
1401/02/28
18400 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
151
1401/02/27
18500 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
152
1401/02/26
18600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
153
1401/02/25
18600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
154
1401/02/24
18600 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
155
1401/02/22
18400 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
156
1401/02/21
18200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
157
1401/02/20
18200 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
158
1401/02/19
18000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
159
1401/02/19
18100 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
160
1401/02/18
18000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
161
1401/02/17
18000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
162
1401/02/15
18000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
163
1401/02/12
18000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
164
1401/02/11
18000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
165
1401/02/10
18000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
166
1401/02/08
18000 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
167
1401/02/07
18100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
168
1401/02/06
18100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
169
1401/02/05
18100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
170
1401/02/04
18100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
171
1401/02/01
18100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
172
1401/01/31
18100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
173
1401/01/30
18100 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
174
1401/01/29
18050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
175
1401/01/28
18050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
176
1401/01/27
18050 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
177
1401/01/25
18250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
178
1401/01/24
18250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
179
1401/01/23
18250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
180
1401/01/22
18250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
181
1401/01/21
18250 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
182
1401/01/21
18350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
183
1401/01/20
18350 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
184
1401/01/18
18400 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
185
1401/01/17
18600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
186
1401/01/16
18600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
187
1401/01/15
18600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
188
1401/01/14
18600 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
189
1401/01/11
18450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
190
1401/01/10
18450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
191
1401/01/09
18450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
192
1401/01/08
18350 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
193
1400/12/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
194
1400/12/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
195
1400/12/23
17850 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
196
1400/12/22
17750 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
197
1400/12/21
17600 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
198
1400/12/19
17500 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
199
1400/12/19
17500 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
200
1400/12/18
17400 تومان
300 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
201
1400/12/16
17100 تومان
900 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
202
1400/12/11
16200 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
203
1400/12/09
16100 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
204
1400/12/08
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
205
1400/12/07
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
206
1400/12/07
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
207
1400/12/05
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
208
1400/12/04
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
209
1400/12/03
16000 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
210
1400/12/02
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
211
1400/12/01
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
212
1400/11/30
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
213
1400/11/28
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
214
1400/11/27
15900 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
215
1400/11/25
15800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
216
1400/11/24
15800 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
217
1400/11/24
15750 تومان
50 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
218
1400/11/23
15700 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
219
1400/11/21
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
220
1400/11/20
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
221
1400/11/19
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
222
1400/11/18
15650 تومان
250 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
223
1400/11/17
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
224
1400/11/16
15900 تومان
250 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
225
1400/11/14
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
226
1400/11/13
15650 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
227
1400/11/12
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
228
1400/11/11
15600 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
229
1400/11/10
15700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
230
1400/11/09
15700 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
231
1400/11/07
15800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
232
1400/11/06
15800 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
233
1400/11/06
15600 تومان
450 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
234
1400/11/05
15150 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
235
1400/11/04
15250 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
236
1400/11/03
15200 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
237
1400/11/03
15100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
238
1400/11/02
15100 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
239
1400/11/02
14900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
240
1400/10/30
14900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
241
1400/10/29
14900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
242
1400/10/28
14900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
243
1400/10/27
14900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
244
1400/10/26
14900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
245
1400/10/25
14900 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
246
1400/10/23
15000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
247
1400/10/22
15000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
248
1400/10/21
15000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
249
1400/10/20
15000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
250
1400/10/19
15000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
251
1400/10/18
15000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
252
1400/10/15
15000 تومان
200 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
253
1400/10/14
15000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
254
1400/10/13
15000 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
255
1400/10/12
15200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
256
1400/10/11
15200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
257
1400/10/09
15200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
258
1400/10/08
15200 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
259
1400/10/08
15300 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
260
1400/10/08
15400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
261
1400/10/07
15400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
262
1400/10/06
15400 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
263
1400/10/05
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
264
1400/10/04
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
265
1400/10/02
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
266
1400/10/01
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
267
1400/09/30
15500 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
268
1400/09/29
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
269
1400/09/28
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
270
1400/09/27
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
271
1400/09/25
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
272
1400/09/24
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
273
1400/09/23
15600 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
274
1400/09/22
15800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
275
1400/09/21
15800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
276
1400/09/20
15800 تومان
180 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
277
1400/09/20
15980 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
278
1400/09/18
15980 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
279
1400/09/17
15980 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
280
1400/09/16
15980 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
281
1400/09/15
15980 تومان
70 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
282
1400/09/14
16050 تومان
130 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
283
1400/09/13
15920 تومان
120 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
284
1400/09/11
15800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
285
1400/09/10
15800 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
286
1400/09/09
16000 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
287
1400/09/09
16050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
288
1400/09/08
16050 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
289
1400/09/08
16150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
290
1400/09/07
16150 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
291
1400/09/06
16350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
292
1400/09/04
16350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
293
1400/09/03
16350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
294
1400/09/02
16350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
295
1400/09/01
16350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
296
1400/08/29
16350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
297
1400/08/26
16350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
298
1400/08/13
16550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
299
1400/08/13
16550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
300
1400/08/10
16550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
301
1400/08/08
16550 تومان
250 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
302
1400/07/28
16200 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
303
1400/07/22
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
304
1400/07/17
15600 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
305
1400/07/08
15650 تومان
250 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
306
1400/07/03
14850 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
307
1400/07/03
15000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
308
1400/06/27
14800 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
309
1400/06/24
15300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
310
1400/06/18
16600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
311
1400/06/18
16600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
312
1400/06/17
16600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
313
1400/06/02
17950 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
314
1400/05/23
17300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
315
1400/05/20
17300 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
316
1400/05/17
17200 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
317
1400/05/16
17300 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
318
1400/05/14
17600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
319
1400/05/13
17600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
320
1400/05/12
17600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
321
1400/05/03
17100 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
322
1400/04/28
17300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/07
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/06
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/05
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/03
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/02
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/01
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/30
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/29
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/28
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/26
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/25
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/24
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/23
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/22
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/21
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/18
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/17
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/16
قیمت   16300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/15
قیمت   16300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/14
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/14
قیمت   16300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/12
قیمت   16150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/11
قیمت   16150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 24
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/10
قیمت   16150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 25
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/09
قیمت   16150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 26
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/08
قیمت   16150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 27
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/07
قیمت   16150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 28
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/05
قیمت   16150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 29
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/04
قیمت   16150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 30
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/03
قیمت   16150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 31
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/02
قیمت   16150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 32
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/01
قیمت   16150 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 33
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/30
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 34
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/28
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 35
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/27
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 36
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/26
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 37
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/25
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 38
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/24
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 39
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/23
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 40
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/21
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 41
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/20
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 42
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/19
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 43
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/18
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 44
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/17
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 45
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/16
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 46
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/12
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 47
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/11
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 48
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/10
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 49
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/09
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 50
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/07
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 51
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/06
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 52
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/04
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 53
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/31
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 54
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/30
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 55
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/29
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 56
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/28
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 57
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/27
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 58
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/24
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 59
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/23
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 60
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/22
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 61
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/21
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 62
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/20
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 63
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/19
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 64
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/17
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 65
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/16
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 66
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/15
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 67
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/14
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 68
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/13
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 69
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/12
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 70
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/10
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 71
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/09
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 72
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/08
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 73
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/07
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 74
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/06
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 75
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/05
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 76
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/05
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 77
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/03
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 78
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/02
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 79
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/01
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 80
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/31
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 81
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/30
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 82
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/29
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 83
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/27
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 84
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/26
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 85
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/25
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 86
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/24
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 87
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/23
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 88
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/22
قیمت   16300 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 89
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/20
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 90
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/19
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 91
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/18
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 92
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/13
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 93
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/12
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 94
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/12
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 95
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/11
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 96
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/10
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 97
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/09
قیمت   15950 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 98
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/08
قیمت   16250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 99
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/06
قیمت   16250 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 100
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/05
قیمت   16350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 101
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/03
قیمت   16350 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 102
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/02
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 103
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/01
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 104
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/30
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 105
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/28
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 106
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/28
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 107
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/26
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 108
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/25
قیمت   17450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 109
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/25
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 110
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/23
قیمت   17450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 111
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/22
قیمت   17450 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 112
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/21
قیمت   17350 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 113
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/20
قیمت   17550 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 114
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/16
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 115
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/15
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 116
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/14
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 117
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/13
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 118
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/12
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 119
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/11
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 120
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/09
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 121
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/08
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 122
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/02
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 123
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/01
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 124
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/31
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 125
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/30
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 126
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/29
قیمت   18700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 127
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/28
قیمت   19100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 128
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/28
قیمت   18900 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 129
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/26
قیمت   19100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 130
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/25
قیمت   19100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 131
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/24
قیمت   19100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 132
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/23
قیمت   19100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 133
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/21
قیمت   19100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 134
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/19
قیمت   19100 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 135
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/18
قیمت   18900 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 136
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/17
قیمت   18700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 137
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/11
قیمت   17950 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 138
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/10
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 139
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/09
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 140
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/08
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 141
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/07
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 142
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/05
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 143
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/04
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 144
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/03
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 145
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/02
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 146
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/02
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 147
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/01
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 148
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/31
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 149
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/29
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 150
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/28
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 151
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/27
قیمت   18500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 152
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/26
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 153
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/25
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 154
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/24
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 155
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/22
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 156
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/21
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 157
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/20
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 158
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/19
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 159
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/19
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 160
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/18
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 161
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/17
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 162
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/15
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 163
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/12
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 164
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/11
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 165
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/10
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 166
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/08
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 167
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/07
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 168
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/06
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 169
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/05
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 170
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/04
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 171
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/01
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 172
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/31
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 173
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/30
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 174
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/29
قیمت   18050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 175
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/28
قیمت   18050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 176
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/27
قیمت   18050 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 177
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/25
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 178
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/24
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 179
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/23
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 180
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/22
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 181
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/21
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 182
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/21
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 183
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/20
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 184
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/18
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 185
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/17
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 186
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/16
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 187
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/15
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 188
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/14
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 189
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/11
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 190
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/10