آرشیو قیمت   میلگرد آجدار    آذر فولاد امین
با مشخصات   گرید : A3    سایز : 14 - 32   
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/23
15000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
2
1400/10/22
15000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
3
1400/10/18
15000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
4
1400/10/15
15000 تومان
200 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
5
1400/10/13
15000 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
6
1400/10/06
15400 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
7
1400/09/30
15500 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
8
1400/09/17
15980 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
9
1400/09/07
16150 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
10
1400/08/29
16350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
11
1400/08/26
16350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
12
1400/08/13
16550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
13
1400/08/13
16550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
14
1400/08/10
16550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
15
1400/08/08
16550 تومان
250 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
16
1400/07/28
16200 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
17
1400/07/22
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
18
1400/07/17
15600 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
19
1400/07/08
15650 تومان
250 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
20
1400/07/03
14850 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
21
1400/07/03
15000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
22
1400/06/27
14800 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
23
1400/06/24
15300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
24
1400/06/18
16600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
25
1400/06/18
16600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
26
1400/06/17
16600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
27
1400/06/02
17950 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
28
1400/05/23
17300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
29
1400/05/20
17300 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
30
1400/05/17
17200 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
31
1400/05/16
17300 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
32
1400/05/14
17600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
33
1400/05/13
17600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
34
1400/05/12
17600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
35
1400/05/03
17100 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
36
1400/04/28
17300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/23
قیمت   15000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/22
قیمت   15000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/18
قیمت   15000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   15000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/13
قیمت   15000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/06
قیمت   15400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/30
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/17
قیمت   15980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/07
قیمت   16150 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/29
قیمت   16350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/26
قیمت   16350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   16550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   16550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/10
قیمت   16550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/08
قیمت   16550 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/28
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/22
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/17
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/03
قیمت   14850 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/03
قیمت   15000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/27
قیمت   14800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/24
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 24
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/18
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 25
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/18
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 26
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/17
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 27
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/02
قیمت   17950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 28
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/23
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 29
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/20
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 30
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/17
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 31
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/16
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 32
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/14
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 33
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/13
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 34
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/12
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 35
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/03
قیمت   17100 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 36
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/28
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
15 2
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)