آرشیو قیمت   میلگرد آجدار    آذر فولاد امین
با مشخصات   گرید : A3    سایز : 12   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 15200 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 15200 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15300 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15300 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15300 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/06 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 15900 تومان 
 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 15900 تومان 
 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 15900 تومان 
 تاریخ: 1400/09/27 قیمت: 15900 تومان 
 تاریخ: 1400/09/25 قیمت: 15900 تومان 
 تاریخ: 1400/09/24 قیمت: 15900 تومان 
 تاریخ: 1400/09/23 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/09/22 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/09/21 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/09/20 قیمت: 16280 تومان 
 تاریخ: 1400/09/20 قیمت: 16280 تومان 
 تاریخ: 1400/09/18 قیمت: 16280 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 16280 تومان 
 تاریخ: 1400/09/16 قیمت: 16280 تومان 
 تاریخ: 1400/09/15 قیمت: 16350 تومان 
 تاریخ: 1400/09/14 قیمت: 16220 تومان 
 تاریخ: 1400/09/13 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/09/11 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/09/10 قیمت: 16300 تومان 
 تاریخ: 1400/09/09 قیمت: 16400 تومان 
 تاریخ: 1400/09/09 قیمت: 16500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/08 قیمت: 16600 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 16500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 15200 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 15200 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15300 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15300 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15300 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/06 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 15900 تومان 
 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 15900 تومان 
 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 15900 تومان 
 تاریخ: 1400/09/27 قیمت: 15900 تومان 
 تاریخ: 1400/09/25 قیمت: 15900 تومان 
 تاریخ: 1400/09/24 قیمت: 15900 تومان 
 تاریخ: 1400/09/23 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/09/22 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/09/21 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/09/20 قیمت: 16280 تومان 
 تاریخ: 1400/09/20 قیمت: 16280 تومان 
 تاریخ: 1400/09/18 قیمت: 16280 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 16280 تومان 
 تاریخ: 1400/09/16 قیمت: 16280 تومان 
 تاریخ: 1400/09/15 قیمت: 16350 تومان 
 تاریخ: 1400/09/14 قیمت: 16220 تومان 
 تاریخ: 1400/09/13 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/09/11 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/09/10 قیمت: 16300 تومان 
 تاریخ: 1400/09/09 قیمت: 16400 تومان 
 تاریخ: 1400/09/09 قیمت: 16500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/08 قیمت: 16600 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/23
15200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
2
1400/10/22
15200 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
3
1400/10/18
15300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
4
1400/10/15
15300 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
5
1400/10/13
15300 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
6
1400/10/06
15700 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
7
1400/09/30
15800 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
8
1400/09/29
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
9
1400/09/28
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
10
1400/09/27
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
11
1400/09/25
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
12
1400/09/24
15900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
13
1400/09/23
15900 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
14
1400/09/22
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
15
1400/09/21
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
16
1400/09/20
16280 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
17
1400/09/20
16100 تومان
180 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
18
1400/09/18
16280 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
19
1400/09/17
16280 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
20
1400/09/16
16280 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
21
1400/09/15
16280 تومان
70 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
22
1400/09/14
16350 تومان
130 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
23
1400/09/13
16220 تومان
120 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
24
1400/09/11
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
25
1400/09/10
16100 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
26
1400/09/09
16400 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
27
1400/09/09
16300 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
28
1400/09/08
16500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
29
1400/09/07
16500 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
30
1400/09/07
16600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
31
1400/09/06
16600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
32
1400/09/04
16600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
33
1400/09/03
16600 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
34
1400/09/02
16700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
35
1400/09/01
16700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
36
1400/08/30
16700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
37
1400/08/29
16700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
38
1400/08/27
16700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
39
1400/08/26
16700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
40
1400/08/25
16700 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
41
1400/08/24
16750 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
42
1400/08/23
16750 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
43
1400/08/22
16750 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
44
1400/08/20
16750 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
45
1400/08/19
16850 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
46
1400/08/18
16850 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
47
1400/08/17
16850 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
48
1400/08/16
16700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
49
1400/08/15
16700 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
50
1400/08/13
16800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
51
1400/08/13
16800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
52
1400/08/12
16800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
53
1400/08/11
16800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
54
1400/08/10
16800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
55
1400/08/09
16800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
56
1400/08/08
16800 تومان
250 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
57
1400/08/06
17050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
58
1400/08/05
17050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
59
1400/08/04
17050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
60
1400/08/03
17050 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
61
1400/08/01
16850 تومان
400 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
62
1400/07/29
16450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
63
1400/07/28
16450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
64
1400/07/27
16450 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
65
1400/07/26
16250 تومان
400 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
66
1400/07/26
16400 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
67
1400/07/22
15850 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
68
1400/07/21
15850 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
69
1400/07/20
15850 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
70
1400/07/19
15850 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
71
1400/07/18
15850 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
72
1400/07/17
15850 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
73
1400/07/14
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
74
1400/07/12
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
75
1400/07/11
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
76
1400/07/10
16000 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
77
1400/07/08
15950 تومان
250 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
78
1400/07/07
15700 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
79
1400/07/06
15550 تومان
400 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
80
1400/07/04
15150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
81
1400/07/03
15150 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
82
1400/07/03
15300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
83
1400/07/01
15300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
84
1400/06/31
15300 تومان
600 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
85
1400/06/30
15900 تومان
300 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
86
1400/06/29
15450 تومان
350 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
87
1400/06/29
15600 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
88
1400/06/28
15100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
89
1400/06/27
15100 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
90
1400/06/25
15300 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
91
1400/06/24
15600 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
92
1400/06/23
15800 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
93
1400/06/22
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
94
1400/06/21
16500 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
95
1400/06/21
16000 تومان
500 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
96
1400/06/20
16900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
97
1400/06/20
16700 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
98
1400/06/18
16900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
99
1400/06/18
16900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
100
1400/06/17
16900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
101
1400/06/16
16900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
102
1400/06/15
17350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
103
1400/06/15
16900 تومان
450 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
104
1400/06/14
17350 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
105
1400/06/13
17450 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
106
1400/06/11
17550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
107
1400/06/10
17550 تومان
450 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
108
1400/06/09
18000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
109
1400/06/08
18000 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
110
1400/06/07
18100 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
111
1400/06/06
18250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
112
1400/06/04
18250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
113
1400/06/03
18250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
114
1400/06/02
18250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
115
1400/06/01
18250 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
116
1400/05/31
18150 تومان
550 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
117
1400/05/23
17600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
118
1400/05/21
17600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
119
1400/05/20
17600 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
120
1400/05/19
17500 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
121
1400/05/18
17400 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
122
1400/05/17
17500 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
123
1400/05/16
17600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
124
1400/05/14
17600 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
125
1400/05/13
17900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
126
1400/05/12
17900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
127
1400/05/11
17900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
128
1400/05/10
17900 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
129
1400/05/09
17800 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
130
1400/05/09
17700 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
131
1400/05/06
17600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
132
1400/05/04
17600 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
133
1400/05/04
17600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
134
1400/05/03
17400 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
135
1400/05/03
17200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
136
1400/05/02
17200 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
137
1400/04/29
17400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
138
1400/04/28
17400 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
139
1400/04/27
17600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
140
1400/04/26
17600 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
141
1400/04/24
17700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
142
1400/04/23
17700 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
143
1400/04/22
17800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
144
1400/04/21
17800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
145
1400/04/21
17800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
146
1400/04/20
17800 تومان
1950 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
147
1400/04/15
15850 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
148
1400/04/14
15800 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
149
1400/04/13
15750 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
150
1400/04/12
15750 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
151
1400/04/10
15800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
152
1400/04/09
15800 تومان
250 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
153
1400/04/07
15550 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
154
1400/04/06
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
155
1400/04/05
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
156
1400/04/03
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
157
1400/04/02
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
158
1400/04/01
15500 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
159
1400/03/31
15400 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
160
1400/03/31
15450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
161
1400/03/30
15450 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
162
1400/03/29
15550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
163
1400/03/27
15550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
164
1400/03/26
15550 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
165
1400/03/25
15650 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
166
1400/03/24
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
167
1400/03/23
15600 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
168
1400/03/22
15650 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
169
1400/03/20
15750 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
170
1400/03/19
15850 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/23
قیمت   15200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/22
قیمت   15200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/18
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/13
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/06
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/30
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/29
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/28
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/27
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/25
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/24
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/23
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/22
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/21
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/20
قیمت   16280 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/20
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   180 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/18
قیمت   16280 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/17
قیمت   16280 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/16
قیمت   16280 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/15
قیمت   16280 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/14
قیمت   16350 تومان
مبلغ نوسان   130 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/13
قیمت   16220 تومان
مبلغ نوسان   120 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 24
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/11
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 25
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/10
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 26
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/09
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 27
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/09
قیمت   16300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 28
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/08
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 29
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/07
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 30
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/07
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 31
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/06
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 32
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/04
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 33
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/03
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 34
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/02
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 35
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/01
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 36
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/30
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 37
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/29
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 38
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/27
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 39
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/26
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 40
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/25
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 41
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/24
قیمت   16750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 42
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/23
قیمت   16750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 43
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/22
قیمت   16750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 44
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/20
قیمت   16750 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 45
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/19
قیمت   16850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 46
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/18
قیمت   16850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 47
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/17
قیمت   16850 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 48
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/16
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 49
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/15
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 50
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 51
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 52
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/12
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 53
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/11
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 54
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/10
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 55
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/09
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 56
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/08
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 57
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/06
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 58
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/05
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 59
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/04
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 60
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/03
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 61
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/01
قیمت   16850 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 62
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/29
قیمت   16450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 63
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/28
قیمت   16450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 64
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/27
قیمت   16450 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 65
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/26
قیمت   16250 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 66
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/26
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 67
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/22
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 68
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/21
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 69
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/20
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 70
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/19
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 71
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/18
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 72
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/17
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 73
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/14
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 74
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/12
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 75
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/11
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 76
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/10
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 77
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   15950 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 78
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/07
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 79
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/06
قیمت   15550 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 80
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/04
قیمت   15150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 81
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/03
قیمت   15150 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 82
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/03
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 83
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/01
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 84
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/31
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 85
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/30
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 86
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/29
قیمت   15450 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 87
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/29
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 88
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/28
قیمت   15100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 89
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/27
قیمت   15100 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 90
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/25
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 91
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/24
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 92
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/23
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 93
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/22
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 94
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/21
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 95
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/21
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 96
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/20
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 97
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/20
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 98
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/18
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 99
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/18
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 100
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/17
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 101
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/16
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 102
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/15
قیمت   17350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 103
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/15
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   450 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 104
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/14
قیمت   17350 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 105
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/13
قیمت   17450 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 106
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/11
قیمت   17550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 107
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/10
قیمت   17550 تومان
مبلغ نوسان   450 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 108
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/09
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 109
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/08
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 110
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/07
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 111
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/06
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 112
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/04
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 113
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/03
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 114
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/02
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 115
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/01
قیمت   18250 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 116
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/31
قیمت   18150 تومان
مبلغ نوسان   550 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 117
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/23
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 118
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/21
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 119
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/20
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 120
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/19
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 121
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/18
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 122
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/17
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 123
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/16
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 124
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/14
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 125
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/13
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 126
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/12
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 127
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/11
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 128
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/10
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 129
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/09
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 130
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/09
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 131
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/06
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 132
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/04
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 133
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/04
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 134
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/03
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 135
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/03
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 136
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/02
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 137
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/29
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 138
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/28
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 139
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/27
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 140
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/26
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 141
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/24
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 142
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/23
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 143
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/22
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 144
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/21
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 145
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/21
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 146
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/20
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   1950 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 147
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/15
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 148
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/14
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 149
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/13
قیمت   15750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 150
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/12
قیمت   15750 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 151
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/10
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 152
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/09
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 153
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/07
قیمت   15550 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 154
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/06
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 155
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/05
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 156
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/03
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 157
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/02
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 158
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/01
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 159
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/31
قیمت   15400 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 160
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/31
قیمت   15450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 161
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/30
قیمت   15450 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 162
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/29
قیمت   15550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 163
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/27
قیمت   15550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 164
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/26
قیمت   15550 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 165
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/25
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 166
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/24
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 167
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/23
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 168
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/22
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 169
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/20
قیمت   15750 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 170
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/19
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)