آرشیو قیمت   میلگرد آجدار    فولاد آذربایجان (میانه)
با مشخصات   گرید : A3    سایز : 25   
انتخاب بازه زمانی
قیمت:  17800 تومان 
 تاریخ: 1400/06/02 قیمت:  16730 تومان 
 تاریخ: 1400/05/03 قیمت:  16660 تومان 
 تاریخ: 1400/04/28 قیمت:  17800 تومان 
 تاریخ: 1400/06/02 قیمت:  16730 تومان 
 تاریخ: 1400/05/03
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/22
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
2
1400/10/18
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
3
1400/10/15
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
4
1400/10/13
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
5
1400/10/06
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
6
1400/09/30
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
7
1400/09/17
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
8
1400/09/07
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
9
1400/08/29
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
10
1400/08/26
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
11
1400/08/13
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
12
1400/08/08
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
13
1400/07/28
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
14
1400/07/17
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
15
1400/07/08
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
16
1400/06/24
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
17
1400/06/02
17800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
18
1400/05/20
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
19
1400/05/14
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
20
1400/05/13
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
21
1400/05/12
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
22
1400/05/03
16730 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
23
1400/04/28
16660 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/02
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/03
قیمت   16730 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/28
قیمت   16660 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)