قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   میلگرد آجدار   فولاد آذربایجان (میانه)
با مشخصات   گرید : A3   سایز : 25  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/09/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
2
1401/09/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
3
1401/08/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
4
1401/08/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
5
1401/08/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
6
1401/08/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
7
1401/08/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
8
1401/08/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
9
1401/08/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
10
1401/08/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
11
1401/08/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
12
1401/08/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
13
1401/08/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
14
1401/08/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
15
1401/08/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
16
1401/08/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
17
1401/08/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
18
1401/08/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
19
1401/08/04
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
20
1401/08/03
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
21
1401/08/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
22
1401/08/01
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
23
1401/07/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
24
1401/07/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
25
1401/07/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
26
1401/07/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
27
1401/07/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
28
1401/07/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
29
1401/07/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
30
1401/07/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
31
1401/07/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
32
1401/07/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
33
1401/07/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
34
1401/07/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
35
1401/07/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
36
1401/07/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
37
1401/07/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
38
1401/07/04
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
39
1401/07/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
40
1401/06/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
41
1401/06/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
42
1401/06/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
43
1401/06/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
44
1401/06/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
45
1401/06/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
46
1401/06/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
47
1401/06/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
48
1401/06/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
49
1401/06/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
50
1401/06/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
51
1401/06/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
52
1401/06/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
53
1401/06/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
54
1401/06/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
55
1401/06/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
56
1401/06/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
57
1401/06/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
58
1401/06/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
59
1401/06/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
60
1401/06/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
61
1401/06/03
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
62
1401/06/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
63
1401/05/31
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
64
1401/05/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
65
1401/05/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
66
1401/05/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
67
1401/05/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
68
1401/05/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
69
1401/05/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
70
1401/05/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
71
1401/05/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
72
1401/05/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
73
1401/05/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
74
1401/05/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
75
1401/05/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
76
1401/05/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
77
1401/05/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
78
1401/05/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
79
1401/05/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
80
1401/05/03
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
81
1401/05/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
82
1401/05/01
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
83
1401/04/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
84
1401/04/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
85
1401/04/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
86
1401/04/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
87
1401/04/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
88
1401/04/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
89
1401/04/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
90
1401/04/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
91
1401/04/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
92
1401/04/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
93
1401/04/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
94
1401/04/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
95
1401/04/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
96
1401/04/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
97
1401/04/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
98
1401/04/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
99
1401/04/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
100
1401/04/01
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
101
1401/03/31
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
102
1401/03/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
103
1401/03/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
104
1401/03/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
105
1401/03/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
106
1401/03/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
107
1401/03/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
108
1401/03/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
109
1401/03/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
110
1401/03/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
111
1401/03/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
112
1401/03/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
113
1401/03/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
114
1401/03/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
115
1401/03/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
116
1401/03/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
117
1401/03/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
118
1401/03/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
119
1401/03/04
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
120
1401/03/03
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
121
1401/03/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
122
1401/03/01
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
123
1401/02/31
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
124
1401/02/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
125
1401/02/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
126
1401/02/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
127
1401/02/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
128
1401/02/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
129
1401/02/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
130
1401/02/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
131
1401/02/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
132
1401/02/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
133
1401/02/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
134
1401/02/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
135
1401/02/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
136
1401/02/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
137
1401/02/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
138
1401/02/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
139
1401/02/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
140
1401/02/04
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
141
1401/02/01
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
142
1401/01/31
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
143
1401/01/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
144
1401/01/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
145
1401/01/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
146
1401/01/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
147
1401/01/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
148
1401/01/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
149
1401/01/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
150
1401/01/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
151
1401/01/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
152
1401/01/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
153
1401/01/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
154
1401/01/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
155
1401/01/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
156
1401/01/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
157
1401/01/08
18150 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
158
1401/01/07
18000 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
159
1400/12/22
17350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
160
1400/12/21
17050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
161
1400/12/18
17050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
162
1400/12/17
16800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
163
1400/12/16
16400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
164
1400/12/15
16500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
165
1400/12/14
16450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
166
1400/12/12
16200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
167
1400/12/11
16050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
168
1400/12/09
15850 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
169
1400/12/08
15800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
170
1400/12/07
15750 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
171
1400/12/05
15700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
172
1400/12/04
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
173
1400/12/03
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
174
1400/12/02
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
175
1400/12/01
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
176
1400/11/30
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
177
1400/11/28
15700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
178
1400/11/27
15700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
179
1400/11/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
180
1400/11/25
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
181
1400/11/24
15550 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
182
1400/11/23
15400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
183
1400/11/21
15250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
184
1400/11/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
185
1400/11/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
186
1400/11/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
187
1400/11/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
188
1400/10/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
189
1400/10/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
190
1400/10/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
191
1400/10/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
192
1400/10/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
193
1400/09/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
194
1400/09/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
195
1400/09/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
196
1400/08/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
197
1400/08/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
198
1400/08/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
199
1400/08/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
200
1400/07/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
201
1400/07/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
202
1400/07/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
203
1400/06/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
204
1400/06/02
17800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
205
1400/05/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
206
1400/05/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
207
1400/05/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
208
1400/05/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
209
1400/05/03
16730 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
210
1400/04/28
16660 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/04
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/03
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 24
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 25
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 26
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 27
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 28
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 29
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 30
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 31
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 32
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 33
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 34
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 35
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 36
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 37
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 38
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/04
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 39
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 40
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 41
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 42
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 43
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 44
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 45
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 46
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 47
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 48
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 49
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 50
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 51
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 52
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 53
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 54
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 55
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 56
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 57
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 58
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 59
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 60
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 61
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/03
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 62
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 63
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/31
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 64
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 65
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 66
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 67
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 68
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 69
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 70
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 71
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 72
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 73
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 74
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 75
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 76
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 77
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 78
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 79
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 80
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/03
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 81
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 82
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 83
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 84
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 85
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 86
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 87
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 88
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 89
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 90
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 91
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 92
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 93
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 94
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 95
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 96
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 97
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 98
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 99
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 100
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 101
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/31
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 102
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 103
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 104
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 105
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 106
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 107
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 108
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 109
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 110
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 111
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 112
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 113
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 114
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 115
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 116
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 117
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 118
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 119
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/04
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 120
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/03
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 121
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 122
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 123
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/31
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 124
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 125
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 126
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 127
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 128
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 129
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 130
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 131
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 132
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 133
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 134
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 135
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 136
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 137
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 138
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 139
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 140
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/04
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 141
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 142
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/31
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 143
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 144
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 145
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 146
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 147
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 148
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 149
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 150
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 151
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 152
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 153
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 154
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 155
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 156
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 157
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/08
قیمت   18150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 158
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/07
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 159
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/22
قیمت   17350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 160
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/21
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 161
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/18
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 162
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/17
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 163
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/16
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 164
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/15
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 165
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/14
قیمت   16450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 166
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/12
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 167
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/11
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 168
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/09
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 169
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/08
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 170
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/07
قیمت   15750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 171
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/05
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 172
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/04
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 173
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/03
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 174
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/02
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 175
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/01
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 176
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/30
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 177
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/28
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 178
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/27
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 179
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 180
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/25
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 181
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/24
قیمت   15550 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 182
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/23
قیمت   15400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 183
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/21
قیمت   15250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 184
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 185
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 186
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 187
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 188
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 189
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 190
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 191
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 192
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 193
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 194
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 195
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 196
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 197
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 198
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 199
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 200
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 201
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 202
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 203
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 204
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/02
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 205
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 206
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 207
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 208
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 209
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/03
قیمت   16730 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 210
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/28
قیمت   16660 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
1304 9
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667