قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   میلگرد آجدار   فولاد آذربایجان (میانه)
با مشخصات   گرید : A3   گرید : A3   سایز : 20  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/05/27
15300 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
2
1401/05/26
15400 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
3
1401/05/25
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
4
1401/05/24
15600 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
5
1401/05/23
15700 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
6
1401/05/20
15800 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
7
1401/05/19
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
8
1401/05/18
16100 تومان
400 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
9
1401/05/13
15700 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
10
1401/05/12
15600 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
11
1401/05/11
15450 تومان
350 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
12
1401/05/10
15100 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
13
1401/05/09
15400 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
14
1401/05/08
15450 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
15
1401/05/06
15650 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
16
1401/05/05
15700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
17
1401/05/03
15700 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
18
1401/05/02
16100 تومان
350 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
19
1401/05/01
16450 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
20
1401/04/30
16600 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
21
1401/04/28
17000 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
22
1401/04/26
17050 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
23
1401/04/25
17100 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
24
1401/04/23
17200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
25
1401/04/22
17200 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
26
1401/04/21
17100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
27
1401/04/20
17100 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
28
1401/04/18
17400 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
29
1401/04/16
17300 تومان
80 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
30
1401/04/14
17380 تومان
20 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
31
1401/04/13
17400 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
32
1401/04/12
17800 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
33
1401/04/11
17700 تومان
350 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
34
1401/04/09
17350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
35
1401/04/08
17050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
36
1401/04/02
17550 تومان
250 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
37
1401/04/01
17800 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
38
1401/03/31
17900 تومان
550 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
39
1401/03/30
18450 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
40
1401/03/28
18600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
41
1401/03/26
18600 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
42
1401/03/23
18750 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
43
1401/03/22
18600 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
44
1401/03/21
18550 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
45
1401/03/19
18450 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
46
1401/03/18
18400 تومان
350 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
47
1401/03/17
18050 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
48
1401/03/16
17900 تومان
250 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
49
1401/03/12
17650 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
50
1401/03/11
17455 تومان
55 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
51
1401/03/10
17400 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
52
1401/03/09
17500 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
53
1401/03/08
17400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
54
1401/03/07
17400 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
55
1401/03/05
17550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
56
1401/03/04
17550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
57
1401/03/03
17550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
58
1401/03/02
17550 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
59
1401/03/01
17650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
60
1401/02/31
17650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
61
1401/02/29
17650 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
62
1401/02/28
17800 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
63
1401/02/27
17950 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
64
1401/02/26
18100 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
65
1401/02/25
18150 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
66
1401/02/24
18200 تومان
350 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
67
1401/02/21
17850 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
68
1401/02/20
17850 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
69
1401/02/18
17850 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
70
1401/02/12
17450 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
71
1401/02/11
17450 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
72
1401/02/11
17450 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
73
1401/02/08
17500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
74
1401/02/07
17500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
75
1401/02/06
17400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
76
1401/02/05
17400 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
77
1401/02/04
17550 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
78
1401/02/01
17400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
79
1401/01/31
17400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
80
1401/01/30
17500 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
81
1401/01/28
17200 تومان
0 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
82
1401/01/27
17450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
83
1401/01/25
17450 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
84
1401/01/24
17550 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
85
1401/01/23
17550 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
86
1401/01/21
17700 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
87
1401/01/20
17750 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
88
1401/01/18
17750 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
89
1401/01/17
17850 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
90
1401/01/15
18000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
91
1401/01/14
18000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
92
1401/01/10
18100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
93
1401/01/09
18100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
94
1401/01/08
18150 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
95
1401/01/07
18000 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
96
1400/12/22
17350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
97
1400/12/21
17050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
98
1400/12/18
17050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
99
1400/12/17
16800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
100
1400/12/16
16400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
101
1400/12/15
16500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
102
1400/12/14
16450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
103
1400/12/12
16200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
104
1400/12/11
16050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
105
1400/12/09
15850 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
106
1400/12/08
15800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
107
1400/12/07
15750 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
108
1400/12/05
15700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
109
1400/12/04
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
110
1400/12/03
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
111
1400/12/02
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
112
1400/12/01
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
113
1400/11/30
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
114
1400/11/28
15700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
115
1400/11/27
15700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
116
1400/11/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
117
1400/11/25
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
118
1400/11/24
15550 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
119
1400/11/23
15400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
120
1400/11/21
15250 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
121
1400/11/20
15300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
122
1400/11/19
15300 تومان
250 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
123
1400/11/16
15550 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
124
1400/11/14
15600 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
125
1400/10/22
14600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
126
1400/10/18
14750 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
127
1400/10/15
14800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
128
1400/10/13
14800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
129
1400/10/06
15050 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
130
1400/09/30
15250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
131
1400/09/17
15700 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
132
1400/09/07
15850 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
133
1400/08/29
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
134
1400/08/26
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
135
1400/08/13
16150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
136
1400/08/08
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
137
1400/07/28
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
138
1400/07/17
15300 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
139
1400/07/08
15300 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
140
1400/06/24
15300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
141
1400/06/02
17800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
142
1400/05/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
143
1400/05/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
144
1400/05/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
145
1400/05/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
146
1400/05/03
16730 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
147
1400/04/28
16660 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/27
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/26
قیمت   15400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/25
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/24
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/23
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/20
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/19
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/18
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/13
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/12
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/11
قیمت   15450 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/10
قیمت   15100 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/09
قیمت   15400 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/08
قیمت   15450 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/06
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/05
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/03
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/02
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/01
قیمت   16450 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/30
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/28
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/26
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/25
قیمت   17100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 24
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/23
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 25
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/22
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 26
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/21
قیمت   17100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 27
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/20
قیمت   17100 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 28
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/18
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 29
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/16
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 30
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/14
قیمت   17380 تومان
مبلغ نوسان   20 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 31
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/13
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 32
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/12
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 33
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/11
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 34
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/09
قیمت   17350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 35
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/08
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 36
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/02
قیمت   17550 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 37
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/01
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 38
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/31
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   550 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 39
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/30
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 40
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/28
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 41
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/26
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 42
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/23
قیمت   18750 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 43
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/22
قیمت   18600 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 44
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/21
قیمت   18550 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 45
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/19
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 46
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/18
قیمت   18400 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 47
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/17
قیمت   18050 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 48
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/16
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 49
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/12
قیمت   17650 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 50
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/11
قیمت   17455 تومان
مبلغ نوسان   55 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 51
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/10
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 52
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/09
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 53
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/08
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 54
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/07
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 55
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/05
قیمت   17550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 56
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/04
قیمت   17550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 57
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/03
قیمت   17550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 58
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/02
قیمت   17550 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 59
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/01
قیمت   17650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 60
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/31
قیمت   17650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 61
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/29
قیمت   17650 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 62
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/28
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 63
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/27
قیمت   17950 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 64
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/26
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 65
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/25
قیمت   18150 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 66
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/24
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 67
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/21
قیمت   17850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 68
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/20
قیمت   17850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 69
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/18
قیمت   17850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 70
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/12
قیمت   17450 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 71
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/11
قیمت   17450 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 72
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/11
قیمت   17450 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 73
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/08
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 74
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/07
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 75
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/06
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 76
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/05
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 77
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/04
قیمت   17550 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 78
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/01
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 79
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/31
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 80
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/30
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 81
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/28
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 82
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/27
قیمت   17450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 83
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/25
قیمت   17450 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 84
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/24
قیمت   17550 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 85
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/23
قیمت   17550 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 86
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/21
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 87
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/20
قیمت   17750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 88
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/18
قیمت   17750 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 89
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/17
قیمت   17850 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 90
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/15
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 91
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/14
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 92
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/10
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 93
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/09
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 94
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/08
قیمت   18150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 95
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/07
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 96
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/22
قیمت   17350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 97
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/21
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 98
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/18
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 99
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/17
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 100
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/16
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 101
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/15
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 102
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/14
قیمت   16450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 103
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/12
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 104
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/11
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 105
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/09
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 106
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/08
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 107
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/07
قیمت   15750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 108
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/05
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 109
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/04
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 110
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/03
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 111
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/02
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 112
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/01
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 113
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/30
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 114
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/28
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 115
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/27
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 116
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 117
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/25
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 118
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/24
قیمت   15550 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 119
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/23
قیمت   15400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 120
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/21
قیمت   15250 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 121
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/20
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 122
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/19
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 123
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/16
قیمت   15550 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 124
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/14
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 125
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/22
قیمت   14600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 126
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/18
قیمت   14750 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 127
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   14800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 128
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/13
قیمت   14800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 129
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/06
قیمت   15050 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 130
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/30
قیمت   15250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 131
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/17
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 132
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/07
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 133
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/29
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 134
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/26
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 135
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   16150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 136
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/08
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 137
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/28
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 138
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/17
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 139
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 140
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/24
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 141
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/02
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 142
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 143
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 144
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 145
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 146
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/03
قیمت   16730 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 147
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/28
قیمت   16660 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
1303 9
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667