آرشیو قیمت   میلگرد آجدار    فولاد آذربایجان (میانه)
با مشخصات   گرید : A3    سایز : 14   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 14600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 14750 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 14800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 14800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15050 تومان 
 تاریخ: 1400/10/06 قیمت: 15250 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 15850 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 16000 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 16000 تومان 
 تاریخ: 1400/08/26 قیمت: 16150 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 15650 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 15650 تومان 
 تاریخ: 1400/07/28 قیمت: 15300 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 15300 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 15300 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 17800 تومان 
 تاریخ: 1400/06/02 قیمت: 17000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17440 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 17440 تومان 
 تاریخ: 1400/05/13 قیمت: 17440 تومان 
 تاریخ: 1400/05/12 قیمت: 14600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 14750 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 14800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 14800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15050 تومان 
 تاریخ: 1400/10/06 قیمت: 15250 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 15850 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 16000 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 16000 تومان 
 تاریخ: 1400/08/26 قیمت: 16150 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 15650 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 15650 تومان 
 تاریخ: 1400/07/28 قیمت: 15300 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 15300 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 15300 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 17800 تومان 
 تاریخ: 1400/06/02 قیمت: 17000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17440 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 17440 تومان 
 تاریخ: 1400/05/13
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/22
14600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
2
1400/10/18
14750 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
3
1400/10/15
14800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
4
1400/10/13
14800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
5
1400/10/06
15050 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
6
1400/09/30
15250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
7
1400/09/17
15700 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
8
1400/09/07
15850 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
9
1400/08/29
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
10
1400/08/26
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
11
1400/08/13
16150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
12
1400/08/08
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
13
1400/07/28
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
14
1400/07/17
15300 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
15
1400/07/08
15300 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
16
1400/06/24
15300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
17
1400/06/02
17800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
18
1400/05/20
17000 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
19
1400/05/14
17440 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
20
1400/05/13
17440 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
21
1400/05/12
17440 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
22
1400/05/03
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
23
1400/04/28
0 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/22
قیمت   14600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/18
قیمت   14750 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   14800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/13
قیمت   14800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/06
قیمت   15050 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/30
قیمت   15250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/17
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/07
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/29
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/26
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   16150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/08
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/28
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/17
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/24
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/02
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/20
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/14
قیمت   17440 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/13
قیمت   17440 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/12
قیمت   17440 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/03
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)