آرشیو قیمت   میلگرد آجدار    فولاد کاوه تیکمه داش
با مشخصات   گرید : A3    سایز : 14 - 32   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 15100 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 15100 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15100 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15180 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15180 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 15980 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 16150 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 16350 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 16350 تومان 
 تاریخ: 1400/08/26 قیمت: 16550 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 16550 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 16550 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 16200 تومان 
 تاریخ: 1400/07/28 قیمت: 15650 تومان 
 تاریخ: 1400/07/22 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 14850 تومان 
 تاریخ: 1400/07/03 قیمت: 15300 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 16550 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 16550 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 17920 تومان 
 تاریخ: 1400/06/02 قیمت: 17400 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 17350 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17200 تومان 
 تاریخ: 1400/05/17 قیمت: 17200 تومان 
 تاریخ: 1400/05/16 قیمت: 17600 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 17600 تومان 
 تاریخ: 1400/05/13 قیمت: 17630 تومان 
 تاریخ: 1400/05/12 قیمت: 17000 تومان 
 تاریخ: 1400/05/03 قیمت: 15100 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 15100 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15100 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15180 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15180 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 15980 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 16150 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 16350 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 16350 تومان 
 تاریخ: 1400/08/26 قیمت: 16550 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 16550 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 16550 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 16200 تومان 
 تاریخ: 1400/07/28 قیمت: 15650 تومان 
 تاریخ: 1400/07/22 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 14850 تومان 
 تاریخ: 1400/07/03 قیمت: 15300 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 16550 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 16550 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 17920 تومان 
 تاریخ: 1400/06/02 قیمت: 17400 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 17350 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17200 تومان 
 تاریخ: 1400/05/17 قیمت: 17200 تومان 
 تاریخ: 1400/05/16 قیمت: 17600 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 17600 تومان 
 تاریخ: 1400/05/13 قیمت: 17630 تومان 
 تاریخ: 1400/05/12
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/23
15100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
2
1400/10/22
15100 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
3
1400/10/18
15100 تومان
80 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
4
1400/10/15
15180 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
5
1400/10/13
15180 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
6
1400/09/30
15500 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
7
1400/09/17
15980 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
8
1400/09/07
16150 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
9
1400/08/29
16350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
10
1400/08/26
16350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
11
1400/08/13
16550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
12
1400/08/10
16550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
13
1400/08/08
16550 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
14
1400/07/28
16200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
15
1400/07/22
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
16
1400/07/17
15600 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
17
1400/07/08
15700 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
18
1400/07/03
14850 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
19
1400/06/24
15300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
20
1400/06/18
16550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
21
1400/06/17
16550 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
22
1400/06/02
17920 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
23
1400/05/24
17400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
24
1400/05/20
17350 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
25
1400/05/17
17200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
26
1400/05/16
17200 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
27
1400/05/14
17600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
28
1400/05/13
17600 تومان
30 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
29
1400/05/12
17630 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
30
1400/05/03
17000 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
31
1400/04/28
17300 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/23
قیمت   15100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/22
قیمت   15100 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/18
قیمت   15100 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   15180 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/13
قیمت   15180 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/30
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/17
قیمت   15980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/07
قیمت   16150 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/29
قیمت   16350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/26
قیمت   16350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   16550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/10
قیمت   16550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/08
قیمت   16550 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/28
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/22
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/17
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/03
قیمت   14850 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/24
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/18
قیمت   16550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/17
قیمت   16550 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/02
قیمت   17920 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/24
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 24
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/20
قیمت   17350 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 25
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/17
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 26
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/16
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 27
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/14
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 28
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/13
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   30 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 29
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/12
قیمت   17630 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 30
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/03
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 31
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/28
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)