قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   قوطی ساختمانی-ستونی   فولاد مهر سهند
با مشخصات   نوع : قوطي عادي   ضخامت : 2mm  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/09/07
21500 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
2
1401/09/07
21600 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
3
1401/09/06
21400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
4
1401/09/05
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
5
1401/09/03
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
6
1401/09/02
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
7
1401/09/01
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
8
1401/08/30
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
9
1401/08/29
21500 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
10
1401/08/28
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
11
1401/08/26
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
12
1401/08/25
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
13
1401/08/24
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
14
1401/08/23
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
15
1401/08/23
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
16
1401/08/22
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
17
1401/08/21
21600 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
18
1401/08/19
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
19
1401/08/18
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
20
1401/08/17
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
21
1401/08/16
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
22
1401/08/15
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
23
1401/08/14
21500 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
24
1401/08/14
22000 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
25
1401/08/12
21200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
26
1401/08/11
21200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
27
1401/08/11
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
28
1401/08/10
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
29
1401/08/09
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
30
1401/08/08
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
31
1401/08/07
21000 تومان
450 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
32
1401/08/05
21450 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
33
1401/08/04
21450 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
34
1401/08/03
21450 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
35
1401/08/02
21450 تومان
250 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
36
1401/08/01
21200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
37
1401/07/30
21200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
38
1401/07/28
21200 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
39
1401/07/27
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
40
1401/07/26
21500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
41
1401/07/25
21800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
42
1401/07/24
21800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
43
1401/07/23
21800 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
44
1401/07/21
21900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
45
1401/07/20
21900 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
46
1401/07/19
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
47
1401/07/18
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
48
1401/07/17
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
49
1401/07/16
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
50
1401/07/14
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
51
1401/07/12
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
52
1401/07/11
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
53
1401/07/10
21400 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
54
1401/07/10
22000 تومان
600 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
55
1401/07/09
21100 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
56
1401/07/09
21300 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
57
1401/07/07
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
58
1401/07/06
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
59
1401/07/04
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
60
1401/07/02
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
61
1401/06/31
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
62
1401/06/30
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
63
1401/06/29
21000 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
64
1401/06/29
20500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
65
1401/06/28
20500 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
66
1401/06/28
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
67
1401/06/27
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
68
1401/06/24
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
69
1401/06/23
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
70
1401/06/22
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
71
1401/06/21
19400 تومان
400 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
72
1401/06/21
20000 تومان
600 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
73
1401/06/20
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
74
1401/06/19
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
75
1401/06/17
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
76
1401/06/16
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
77
1401/06/15
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
78
1401/06/14
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
79
1401/06/13
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
80
1401/06/12
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
81
1401/06/10
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
82
1401/06/09
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
83
1401/06/08
19000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
84
1401/06/07
19200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
85
1401/06/06
19200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
86
1401/06/05
19200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
87
1401/06/03
19200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
88
1401/06/02
19200 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
89
1401/06/01
19600 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
90
1401/05/31
19500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
91
1401/05/30
19500 تومان
900 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
92
1401/05/29
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
93
1401/05/27
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
94
1401/05/26
20400 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
95
1401/05/25
20600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
96
1401/05/24
20600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
97
1401/05/23
20600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
98
1401/05/22
20600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
99
1401/05/20
20600 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
100
1401/05/19
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
101
1401/05/18
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
102
1401/05/13
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
103
1401/05/12
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
104
1401/05/11
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
105
1401/05/10
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
106
1401/05/09
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
107
1401/05/08
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
108
1401/05/06
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
109
1401/05/05
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
110
1401/05/04
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
111
1401/05/03
20400 تومان
1000 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
112
1401/05/02
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
113
1401/05/01
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
114
1401/04/30
21400 تومان
600 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
115
1401/04/28
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
116
1401/04/26
22000 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
117
1401/04/25
22400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
118
1401/04/23
22500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
119
1401/04/22
22500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
120
1401/04/21
22800 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
121
1401/04/20
23000 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
122
1401/04/18
22900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
123
1401/04/16
22900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
124
1401/04/15
22900 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
125
1401/04/14
23200 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
126
1401/04/13
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
127
1401/04/12
23500 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
128
1401/04/12
23400 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
129
1401/04/11
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
130
1401/04/11
23200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
131
1401/04/09
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
132
1401/04/08
23000 تومان
1200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
133
1401/04/04
24200 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
134
1401/04/02
24400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
135
1401/04/01
24400 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
136
1401/04/01
24600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
137
1401/03/31
24600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
138
1401/03/30
24600 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
139
1401/03/29
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
140
1401/03/28
25000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
141
1401/03/26
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
142
1401/03/25
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
143
1401/03/24
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
144
1401/03/23
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
145
1401/03/22
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
146
1401/03/21
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
147
1401/03/19
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
148
1401/03/18
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
149
1401/03/17
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
150
1401/03/16
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
151
1401/03/12
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
152
1401/03/11
25200 تومان
200 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
153
1401/03/11
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
154
1401/03/10
25200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
155
1401/03/09
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
156
1401/03/08
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
157
1401/03/08
25000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
158
1401/03/07
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
159
1401/03/05
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
160
1401/03/04
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
161
1401/03/03
25200 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
162
1401/03/02
25300 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
163
1401/03/01
25300 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
164
1401/02/31
25300 تومان
900 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
165
1401/02/29
26200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
166
1401/02/28
26200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
167
1401/02/27
26200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
168
1401/02/26
26200 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
169
1401/02/25
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
170
1401/02/24
26500 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
171
1401/02/22
25700 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
172
1401/02/22
26200 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
173
1401/02/21
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
174
1401/02/20
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
175
1401/02/19
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
176
1401/02/18
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
177
1401/02/17
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
178
1401/02/15
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
179
1401/02/12
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
180
1401/02/11
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
181
1401/02/10
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
182
1401/02/08
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
183
1401/02/07
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
184
1401/02/06
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
185
1401/02/05
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
186
1401/02/04
25500 تومان
500 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
187
1401/02/01
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
188
1401/01/31
26000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
189
1401/01/30
26200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
190
1401/01/28
26200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
191
1401/01/27
26200 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
192
1401/01/25
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
193
1401/01/24
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
194
1401/01/23
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
195
1401/01/22
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
196
1401/01/21
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
197
1401/01/20
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
198
1401/01/18
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
199
1401/01/17
26500 تومان
500 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
200
1401/01/16
27000 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
201
1401/01/15
27400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
202
1401/01/14
27400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
203
1401/01/11
27400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
204
1401/01/10
27400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
205
1401/01/09
27400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
206
1401/01/08
27400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
207
1401/01/07
27400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
208
1401/01/06
27200 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
209
1401/01/06
27400 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
210
1400/12/25
26700 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
211
1400/12/24
26200 تومان
2100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
212
1400/12/23
24100 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
213
1400/12/22
23900 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
214
1400/12/21
23800 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
215
1400/12/19
23600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
216
1400/12/18
23600 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
217
1400/12/17
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
218
1400/12/16
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
219
1400/12/15
23500 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
220
1400/12/14
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
221
1400/12/12
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
222
1400/12/11
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
223
1400/12/09
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
224
1400/12/08
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
225
1400/12/07
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
226
1400/12/05
23200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
227
1400/12/03
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
228
1400/12/02
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
229
1400/12/01
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
230
1400/11/30
23000 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
231
1400/11/28
22800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
232
1400/11/27
22800 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
233
1400/11/25
22600 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
234
1400/11/24
22400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
235
1400/11/23
22400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
236
1400/11/21
22400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
237
1400/11/20
22400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
238
1400/11/19
22500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
239
1400/11/18
22500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
240
1400/11/17
22800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
241
1400/11/16
22800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
242
1400/11/14
22800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
243
1400/11/13
22800 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
244
1400/11/12
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
245
1400/11/10
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
246
1400/11/09
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
247
1400/11/05
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
248
1400/11/04
23200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
249
1400/11/03
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
250
1400/11/02
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
251
1400/10/30
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
252
1400/10/26
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
253
1400/10/25
23500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
254
1400/10/23
23800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
255
1400/10/22
23800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
256
1400/10/18
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
257
1400/10/15
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
258
1400/10/13
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
259
1400/10/09
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
260
1400/10/06
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
261
1400/09/22
25000 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
262
1400/09/13
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
263
1400/09/09
25700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
264
1400/09/07
25700 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
265
1400/08/29
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
266
1400/08/26
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
267
1400/08/13
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
268
1400/08/12
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
269
1400/08/10
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
270
1400/08/08
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
271
1400/07/29
26400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
272
1400/07/21
26200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
273
1400/06/28
24800 تومان
1000 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
274
1400/06/25
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
275
1400/06/22
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
276
1400/06/18
27800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
277
1400/06/17
27800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
278
1400/06/01
27800 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
279
1400/05/20
27500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
280
1400/05/20
27500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
281
1400/05/19
27500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
282
1400/05/18
27500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
283
1400/05/17
27500 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
284
1400/05/14
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
285
1400/05/12
26200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
286
1400/05/10
26200 تومان
800 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
287
1400/05/09
25400 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
288
1400/05/03
24700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
289
1400/04/28
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
290
1400/04/28
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 1
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/07
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 2
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/07
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 3
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/06
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 4
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/05
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 5
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/03
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 6
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/02
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 7
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/01
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 8
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/30
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 9
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/29
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 10
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/28
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 11
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/26
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 12
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/25
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 13
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/24
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 14
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/23
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 15
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/23
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 16
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/22
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 17
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/21
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 18
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/19
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 19
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/18
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 20
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/17
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 21
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/16
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 22
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/15
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 23
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/14
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 24
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/14
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 25
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/12
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 26
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/11
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 27
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/11
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 28
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/10
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 29
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/09
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 30
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/08
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 31
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/07
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   450 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 32
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/05
قیمت   21450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 33
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/04
قیمت   21450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 34
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/03
قیمت   21450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 35
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/02
قیمت   21450 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 36
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/01
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 37
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/30
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 38
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/28
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 39
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/27
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 40
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/26
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 41
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/25
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 42
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/24
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 43
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/23
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 44
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/21
قیمت   21900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 45
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/20
قیمت   21900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 46
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/19
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 47
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/18
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 48
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/17
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 49
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/16
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 50
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/14
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 51
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/12
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 52
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/11
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 53
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/10
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 54
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/10
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 55
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/09
قیمت   21100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 56
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/09
قیمت   21300 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 57
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/07
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 58
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/06
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 59
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/04
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 60
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/02
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 61
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/31
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 62
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/30
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 63
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/29
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 64
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/29
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 65
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/28
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 66
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/28
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 67
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/27
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 68
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/24
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 69
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/23
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 70
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/22
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 71
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/21
قیمت   19400 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 72
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/21
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 73
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/20
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 74
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/19
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 75
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/17
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 76
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/16
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 77
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/15
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 78
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/14
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 79
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/13
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 80
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/12
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 81
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/10
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 82
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/09
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 83
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/08
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 84
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/07
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 85
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/06
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 86
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/05
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 87
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/03
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 88
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/02
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 89
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/01
قیمت   19600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 90
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/31
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 91
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/30
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   900 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 92
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/29
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 93
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/27
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 94
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/26
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 95
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/25
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 96
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/24
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 97
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/23
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 98
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/22
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 99
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/20
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 100
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/19
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 101
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/18
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 102
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/13
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 103
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/12
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 104
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/11
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 105
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/10
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 106
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/09
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 107
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/08
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 108
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/06
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 109
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/05
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 110
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/04
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 111
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/03
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 112
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/02
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 113
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/01
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 114
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/30
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 115
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/28
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 116
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/26
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 117
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/25
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 118
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/23
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 119
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/22
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 120
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/21
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 121
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/20
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 122
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/18
قیمت   22900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 123
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/16
قیمت   22900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 124
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/15
قیمت   22900 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 125
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/14
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 126
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/13
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 127
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/12
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 128
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/12
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 129
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/11
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 130
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/11
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 131
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/09
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 132
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/08
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   1200 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 133
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/04
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 134
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/02
قیمت   24400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 135
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/01
قیمت   24400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 136
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/04/01
قیمت   24600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 137
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/31
قیمت   24600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 138
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/30
قیمت   24600 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 139
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/29
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 140
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/28
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 141
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/26
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 142
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/25
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 143
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/24
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 144
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/23
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 145
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/22
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 146
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/21
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 147
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/19
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 148
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/18
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 149
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/17
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 150
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/16
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 151
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/12
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 152
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/11
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 153
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/11
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 154
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/10
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 155
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/09
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 156
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/08
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 157
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/08
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 158
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/07
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 159
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/05
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 160
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/04
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 161
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/03
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 162
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/02
قیمت   25300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 163
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/03/01
قیمت   25300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 164
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/31
قیمت   25300 تومان
مبلغ نوسان   900 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 165
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/29
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 166
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/28
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 167
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/27
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 168
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/26
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 169
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/25
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 170
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/24
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 171
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/22
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 172
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/22
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 173
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/21
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 174
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/20
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 175
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/19
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 176
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/18
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 177
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/17
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 178
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/15
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 179
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/12
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 180
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/11
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 181
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/10
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 182
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/08
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 183
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/07
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 184
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/06
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 185
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/05
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 186
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/04
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 187
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/02/01
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 188
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/31
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 189
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/30
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 190
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/28
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 191
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/27
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 192
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/25
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 193
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/24
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 194
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/23
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 195
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/22
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 196
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/21
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 197
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/20
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 198
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/18
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 199
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/17
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 200
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/16
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 201
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/15
قیمت   27400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 202
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/14
قیمت   27400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 203
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/11
قیمت   27400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 204
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/10
قیمت   27400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 205
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/01/09
قیمت   27400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی