آرشیو قیمت   قوطی ساختمانی-ستونی    فولاد مهر سهند
با مشخصات   نوع : قوطي مهر    ضخامت : 2mm   
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/11/05
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
2
1400/11/04
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
3
1400/11/03
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
4
1400/11/02
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
5
1400/10/30
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
6
1400/10/26
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
7
1400/10/25
24500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
8
1400/10/23
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
9
1400/10/22
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
10
1400/10/18
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
11
1400/10/15
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
12
1400/10/13
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
13
1400/10/09
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
14
1400/10/06
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
15
1400/09/22
26000 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
16
1400/09/13
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
17
1400/09/09
26700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
18
1400/09/07
26700 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
19
1400/08/29
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
20
1400/08/26
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
21
1400/08/13
27800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
22
1400/08/12
27800 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
23
1400/08/10
27600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
24
1400/08/08
27600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
25
1400/07/29
27200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
26
1400/07/21
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
27
1400/06/28
25500 تومان
1000 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
28
1400/06/25
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
29
1400/06/22
27600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
30
1400/06/18
28600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
31
1400/06/17
28600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
32
1400/06/01
28800 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
33
1400/05/20
28500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
34
1400/05/20
28500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
35
1400/05/19
28500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
36
1400/05/18
28500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
37
1400/05/17
28500 تومان
700 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
38
1400/05/14
27800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
39
1400/05/12
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
40
1400/05/10
27000 تومان
800 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
41
1400/05/09
26200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
42
1400/05/03
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
43
1400/04/28
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
44
1400/04/28
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 1
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/11/05
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 2
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/11/04
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 3
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/11/03
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 4
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/11/02
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 5
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/10/30
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 6
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/10/26
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 7
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/10/25
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 8
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/10/23
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 9
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/10/22
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 10
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/10/18
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 11
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/10/15
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 12
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/10/13
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 13
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/10/09
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 14
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/10/06
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 15
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/09/22
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 16
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/09/13
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 17
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/09/09
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 18
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/09/07
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 19
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/08/29
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 20
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/08/26
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 21
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/08/13
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 22
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/08/12
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 23
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/08/10
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 24
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/08/08
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 25
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/07/29
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 26
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/07/21
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 27
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/06/28
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 28
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/06/25
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 29
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/06/22
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 30
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/06/18
قیمت   28600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 31
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/06/17
قیمت   28600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 32
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/06/01
قیمت   28800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 33
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/05/20
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 34
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/05/20
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 35
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/05/19
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 36
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/05/18
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 37
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/05/17
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 38
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/05/14
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 39
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/05/12
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 40
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/05/10
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 41
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/05/09
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 42
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/05/03
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 43
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/04/28
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 44
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1400/04/28
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
1298 13
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)