قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   قوطی ساختمانی-ستونی   فولاد مهر سهند
با مشخصات   نوع : ستوني 140   ضخامت : 2/5mm  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/11/17
32000 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
2
1401/11/16
31700 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
3
1401/11/13
31600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
4
1401/11/12
31600 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
5
1401/11/11
31400 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
6
1401/11/11
31400 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
7
1401/11/10
31200 تومان
600 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
8
1401/11/09
30600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
9
1401/11/09
30600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
10
1401/11/08
30600 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
11
1401/11/06
31000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
12
1401/11/05
31000 تومان
500 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
13
1401/11/04
31500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
14
1401/11/03
31500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
15
1401/11/02
31500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
16
1401/11/01
30500 تومان
400 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
17
1401/11/01
30800 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
18
1401/11/01
31500 تومان
700 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
19
1401/10/29
30100 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
20
1401/10/29
29600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
21
1401/10/28
29600 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
22
1401/10/27
29000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
23
1401/10/27
29100 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
24
1401/10/26
29000 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
25
1401/10/25
28700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
26
1401/10/24
28700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
27
1401/10/22
28700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
28
1401/10/21
28700 تومان
700 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
29
1401/10/20
28000 تومان
900 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
30
1401/10/19
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
31
1401/10/19
27100 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
32
1401/10/18
26800 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
33
1401/10/18
26700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
34
1401/10/17
26700 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
35
1401/10/15
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
36
1401/10/14
27000 تومان
500 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
37
1401/10/13
27500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
38
1401/10/12
27500 تومان
500 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
39
1401/10/11
28000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
40
1401/10/10
28000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
41
1401/10/08
28000 تومان
900 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
42
1401/10/05
26400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
43
1401/10/05
26500 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
44
1401/10/04
26400 تومان
400 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
45
1401/10/03
25700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
46
1401/10/03
26000 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
47
1401/09/26
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
48
1401/09/24
24000 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
49
1401/09/23
23700 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
50
1401/09/23
23200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
51
1401/09/23
23500 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
52
1401/09/22
23000 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
53
1401/09/21
22500 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
54
1401/09/20
22000 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
55
1401/09/19
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
56
1401/09/19
21900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
57
1401/09/19
21900 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
58
1401/09/17
21600 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
59
1401/09/16
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
60
1401/09/15
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
61
1401/09/14
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
62
1401/09/13
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
63
1401/09/13
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
64
1401/09/12
21500 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
65
1401/09/10
21700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
66
1401/09/09
21700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
67
1401/09/08
21700 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
68
1401/09/07
21500 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
69
1401/09/07
21600 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
70
1401/09/06
21400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
71
1401/09/05
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
72
1401/09/03
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
73
1401/09/02
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
74
1401/09/01
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
75
1401/08/30
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
76
1401/08/29
21500 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
77
1401/08/28
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
78
1401/08/26
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
79
1401/08/25
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
80
1401/08/24
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
81
1401/08/23
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
82
1401/08/23
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
83
1401/08/22
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
84
1401/08/21
21600 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
85
1401/08/19
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
86
1401/08/18
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
87
1401/08/17
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
88
1401/08/16
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
89
1401/08/15
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
90
1401/08/14
21500 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
91
1401/08/14
22000 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
92
1401/08/12
21200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
93
1401/08/11
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
94
1401/08/11
21200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
95
1401/08/10
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
96
1401/08/09
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
97
1401/08/08
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
98
1401/08/07
21000 تومان
450 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
99
1401/08/05
21450 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
100
1401/08/04
21450 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
101
1401/08/03
21450 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
102
1401/08/02
21450 تومان
250 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
103
1401/08/01
21200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
104
1401/07/30
21200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
105
1401/07/28
21200 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
106
1401/07/27
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
107
1401/07/26
21500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
108
1401/07/25
21800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
109
1401/07/24
21800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
110
1401/07/23
21800 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
111
1401/07/21
21900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
112
1401/07/20
21900 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
113
1401/07/19
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
114
1401/07/18
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
115
1401/07/17
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
116
1401/07/16
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
117
1401/07/14
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
118
1401/07/12
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
119
1401/07/11
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
120
1401/07/10
21400 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
121
1401/07/10
22000 تومان
600 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
122
1401/07/09
21100 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
123
1401/07/09
21300 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
124
1401/07/07
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
125
1401/07/06
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
126
1401/07/04
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
127
1401/07/02
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
128
1401/06/31
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
129
1401/06/30
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
130
1401/06/29
21000 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
131
1401/06/29
20500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
132
1401/06/28
20500 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
133
1401/06/28
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
134
1401/06/27
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
135
1401/06/24
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
136
1401/06/23
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
137
1401/06/22
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
138
1401/06/21
20000 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
139
1401/06/21
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
140
1401/06/20
19500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
141
1401/06/19
19500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
142
1401/06/17
19500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
143
1401/06/16
19500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
144
1401/06/15
19500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
145
1401/06/14
19500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
146
1401/06/13
19500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
147
1401/06/12
19500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
148
1401/06/10
19500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
149
1401/06/09
19500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
150
1401/06/08
19500 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
151
1401/06/07
19700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
152
1401/06/06
19700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
153
1401/06/05
19700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
154
1401/06/03
19700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
155
1401/06/02
19700 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
156
1401/06/01
20100 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
157
1401/05/31
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
158
1401/05/30
20000 تومان
500 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
159
1401/05/29
20500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
160
1401/05/27
20500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
161
1401/05/26
20500 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
162
1401/05/25
20700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
163
1401/05/24
20700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
164
1401/05/23
20700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
165
1401/05/22
20700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
166
1401/05/20
20700 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
167
1401/05/19
20500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
168
1401/05/18
20500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
169
1401/05/13
20500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
170
1401/05/12
20500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
171
1401/05/11
20500 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
172
1401/05/10
20900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
173
1401/05/09
20900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
174
1401/05/08
20900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
175
1401/05/06
20900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
176
1401/05/05
20900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
177
1401/05/04
20900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
178
1401/05/03
20900 تومان
500 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
179
1401/05/02
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
180
1401/05/01
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
181
1401/04/30
21400 تومان
600 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
182
1401/04/28
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
183
1401/04/26
22000 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
184
1401/04/25
22400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
185
1401/04/23
22500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
186
1401/04/22
22500 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
187
1401/04/21
22600 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
188
1401/04/20
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
189
1401/04/18
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
190
1401/04/16
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
191
1401/04/15
23000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
192
1401/04/14
23200 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
193
1401/04/13
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
194
1401/04/12
23500 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
195
1401/04/12
23500 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
196
1401/04/11
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
197
1401/04/11
23200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
198
1401/04/09
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
199
1401/04/08
23000 تومان
1000 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
200
1401/04/04
24000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
201
1401/04/02
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
202
1401/04/01
24200 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
203
1401/04/01
24400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
204
1401/03/31
24400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
205
1401/03/30
24400 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
206
1401/03/29
24600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
207
1401/03/28
24600 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
208
1401/03/26
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
209
1401/03/25
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
210
1401/03/24
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
211
1401/03/23
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
212
1401/03/22
24800 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
213
1401/03/21
24600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
214
1401/03/19
24600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
215
1401/03/18
24600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
216
1401/03/17
24600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
217
1401/03/16
24600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
218
1401/03/12
24600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
219
1401/03/11
24600 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
220
1401/03/11
24600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
221
1401/03/10
24600 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
222
1401/03/09
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
223
1401/03/08
24500 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
224
1401/03/08
24700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
225
1401/03/07
24700 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
226
1401/03/05
24900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
227
1401/03/04
24900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
228
1401/03/03
24900 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
229
1401/03/02
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
230
1401/03/01
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
231
1401/02/31
25000 تومان
800 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
232
1401/02/29
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
233
1401/02/28
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
234
1401/02/27
25800 تومان
400 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
235
1401/02/26
25400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
236
1401/02/25
25500 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
237
1401/02/24
25700 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
238
1401/02/22
25200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
239
1401/02/22
25500 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
240
1401/02/21
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
241
1401/02/20
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
242
1401/02/19
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
243
1401/02/18
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
244
1401/02/17
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
245
1401/02/15
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
246
1401/02/12
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
247
1401/02/11
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
248
1401/02/10
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
249
1401/02/08
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
250
1401/02/07
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
251
1401/02/06
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
252
1401/02/05
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
253
1401/02/04
25000 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
254
1401/02/01
25100 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
255
1401/01/31
25100 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
256
1401/01/30
25300 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
257
1401/01/28
25300 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
258
1401/01/27
25300 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
259
1401/01/25
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
260
1401/01/24
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
261
1401/01/23
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
262
1401/01/22
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
263
1401/01/21
25500 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
264
1401/01/20
25400 تومان
600 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
265
1401/01/18
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
266
1401/01/17
26000 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
267
1401/01/16
26300 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
268
1401/01/15
26700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
269
1401/01/14
26700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
270
1401/01/11
26700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
271
1401/01/10
26700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
272
1401/01/09
26700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
273
1401/01/08
26700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
274
1401/01/07
26700 تومان
0 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
275
1401/01/06
26500 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
276
1401/01/06
26700 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
277
1400/12/25
0 تومان
200 تومان
نامشخص
قوطی ساختمانی-ستونی
278
1400/12/24
0 تومان
200 تومان
نامشخص
قوطی ساختمانی-ستونی
279
1400/12/23
23300 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
280
1400/12/22
23100 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
281
1400/12/21
23000 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
282
1400/12/19
22800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
283
1400/12/18
22800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
284
1400/12/17
22800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
285
1400/12/16
22800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
286
1400/12/15
22800 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
287
1400/12/14
22700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
288
1400/12/12
22700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
289
1400/12/11
22700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
290
1400/12/09
22700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
291
1400/12/08
22700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
292
1400/12/07
22700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
293
1400/12/05
22700 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
294
1400/12/03
22500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
295
1400/12/02
22500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
296
1400/12/01
22500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
297
1400/11/30
22500 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
298
1400/11/28
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
299
1400/11/27
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
300
1400/11/25
21600 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
301
1400/11/24
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
302
1400/11/23
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
303
1400/11/21
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
304
1400/11/20
21400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
305
1400/11/19
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
306
1400/11/18
21500 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
307
1400/11/17
21600 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
308
1400/11/16
21800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
309
1400/11/14
21800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
310
1400/11/13
21800 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
311
1400/11/12
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
312
1400/11/10
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
313
1400/11/09
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
314
1400/11/05
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
315
1400/11/04
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
316
1400/11/03
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
317
1400/11/02
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
318
1400/10/30
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
319
1400/10/26
22500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
320
1400/10/25
22500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
321
1400/10/23
22800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
322
1400/10/22
22800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
323
1400/10/18
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
324
1400/10/15
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
325
1400/10/13
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
326
1400/10/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
قوطی ساختمانی-ستونی
327
1400/10/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
قوطی ساختمانی-ستونی
328
1400/09/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
قوطی ساختمانی-ستونی
329
1400/09/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
قوطی ساختمانی-ستونی
330
1400/09/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
قوطی ساختمانی-ستونی
331
1400/09/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
قوطی ساختمانی-ستونی
332
1400/08/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
قوطی ساختمانی-ستونی
333
1400/08/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
قوطی ساختمانی-ستونی
334
1400/08/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
قوطی ساختمانی-ستونی
335
1400/08/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
قوطی ساختمانی-ستونی
336
1400/08/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
قوطی ساختمانی-ستونی
337
1400/08/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
قوطی ساختمانی-ستونی
338
1400/07/29
24700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
339
1400/07/21
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
340
1400/06/28
23000 تومان
1000 تومان
کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
341
1400/06/25
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
342
1400/06/22
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
343
1400/06/18
26300 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
344
1400/06/17
26300 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
345
1400/06/01
26800 تومان
800 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
346
1400/05/20
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
347
1400/05/20
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
348
1400/05/19
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
349
1400/05/18
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
350
1400/05/17
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
351
1400/05/14
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
352
1400/05/12
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
353
1400/05/10
25500 تومان
1300 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
354
1400/05/09
24200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
355
1400/05/03
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
356
1400/04/28
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
357
1400/04/28
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 1
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/17
قیمت   32000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 2
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/16
قیمت   31700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 3
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/13
قیمت   31600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 4
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/12
قیمت   31600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 5
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/11
قیمت   31400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 6
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/11
قیمت   31400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 7
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/10
قیمت   31200 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 8
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/09
قیمت   30600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 9
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/09
قیمت   30600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 10
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/08
قیمت   30600 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 11
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/06
قیمت   31000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 12
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/05
قیمت   31000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 13
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/04
قیمت   31500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 14
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/03
قیمت   31500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 15
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/02
قیمت   31500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 16
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/01
قیمت   30500 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 17
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/01
قیمت   30800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 18
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/11/01
قیمت   31500 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 19
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/29
قیمت   30100 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 20
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/29
قیمت   29600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 21
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/28
قیمت   29600 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 22
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/27
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 23
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/27
قیمت   29100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 24
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/26
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 25
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/25
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 26
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/24
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 27
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/22
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 28
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/21
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 29
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/20
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   900 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 30
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/19
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 31
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/19
قیمت   27100 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 32
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/18
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 33
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/18
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 34
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/17
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 35
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/15
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 36
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/14
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 37
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/13
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 38
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/12
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 39
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/11
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 40
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/10
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 41
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/08
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   900 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 42
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/05
قیمت   26400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 43
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/05
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 44
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/04
قیمت   26400 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 45
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/03
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 46
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/10/03
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 47
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/26
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 48
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/24
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 49
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/23
قیمت   23700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 50
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/23
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 51
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/23
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 52
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/22
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 53
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/21
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 54
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/20
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 55
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/19
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 56
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/19
قیمت   21900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 57
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/19
قیمت   21900 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 58
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/17
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 59
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/16
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 60
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/15
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 61
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/14
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 62
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/13
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 63
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/13
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 64
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/12
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 65
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/10
قیمت   21700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 66
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/09
قیمت   21700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 67
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/08
قیمت   21700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 68
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/07
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 69
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/07
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 70
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/06
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 71
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/05
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 72
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/03
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 73
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/02
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 74
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/09/01
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 75
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/30
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 76
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/29
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 77
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/28
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 78
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/26
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 79
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/25
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 80
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/24
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 81
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/23
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 82
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/23
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 83
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/22
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 84
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/21
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 85
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/19
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 86
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/18
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 87
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/17
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 88
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/16
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 89
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/15
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 90
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/14
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 91
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/14
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 92
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/12
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 93
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/11
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 94
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/11
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 95
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/10
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 96
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/09
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 97
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/08
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 98
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/07
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   450 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 99
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/05
قیمت   21450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 100
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/04
قیمت   21450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 101
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/03
قیمت   21450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 102
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/02
قیمت   21450 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 103
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/08/01
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 104
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/30
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 105
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/28
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 106
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/27
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 107
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/26
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 108
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/25
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 109
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/24
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 110
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/23
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 111
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/21
قیمت   21900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 112
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/20
قیمت   21900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 113
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/19
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 114
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/18
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 115
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/17
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 116
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/16
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 117
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/14
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 118
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/12
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 119
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/11
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 120
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/10
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 121
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/10
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 122
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/09
قیمت   21100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 123
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/09
قیمت   21300 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 124
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/07
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 125
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/06
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 126
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/04
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 127
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/07/02
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 128
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/31
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 129
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/30
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 130
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/29
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 131
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/29
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 132
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/28
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 133
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/28
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 134
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/27
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 135
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/24
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 136
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/23
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 137
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/22
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 138
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/21
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 139
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/21
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 140
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/20
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 141
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/19
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 142
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/17
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 143
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/16
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 144
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/15
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 145
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/14
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 146
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/13
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 147
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/12
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 148
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/10
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 149
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/09
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 150
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/08
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 151
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/07
قیمت   19700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 152
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/06
قیمت   19700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 153
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/05
قیمت   19700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 154
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/03
قیمت   19700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 155
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/02
قیمت   19700 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 156
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/06/01
قیمت   20100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 157
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/31
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی ساختمانی-ستونی
ردیف 158
دسته محصول  قوطی ساختمانی-ستونی
1401/05/30
قیمت   20000 تومان