قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   لوله جدار چاه   تهران
با مشخصات   ضخامت (mm) : 8   طول شاخه (m) : 6   واحد : کيلوگرم   سایز (اینچ) : 14  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/11/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
2
1401/11/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
3
1401/11/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
4
1401/11/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
5
1401/11/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
6
1401/11/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
7
1401/11/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
8
1401/11/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
9
1401/11/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
10
1401/11/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
11
1401/11/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
12
1401/10/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
13
1401/10/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
14
1401/10/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
15
1401/10/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
16
1401/10/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
17
1401/10/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
18
1401/10/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
19
1401/10/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
20
1401/10/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
21
1401/10/04
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
22
1401/10/03
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
23
1401/09/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
24
1401/09/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
25
1401/09/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
26
1401/09/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
27
1401/09/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
28
1401/09/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
29
1401/09/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
30
1401/09/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
31
1401/09/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
32
1401/09/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
33
1401/09/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
34
1401/08/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
35
1401/08/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
36
1401/08/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
37
1401/08/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
38
1401/08/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
39
1401/08/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
40
1401/08/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
41
1401/08/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
42
1401/08/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
43
1401/08/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
44
1401/08/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
45
1401/08/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
46
1401/08/10
24400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
47
1401/08/09
24400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
48
1401/08/08
24400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
49
1401/08/07
24400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
50
1401/08/04
24400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
51
1401/08/03
24400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
52
1401/08/02
24400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
53
1401/08/01
24400 تومان
1000 تومان
کاهش
لوله جدار چاه
54
1401/07/28
25400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
55
1401/07/27
25400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
56
1401/07/26
25400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
57
1401/07/25
25400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
58
1401/07/24
25400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
59
1401/07/23
25400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
60
1401/07/20
25400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
61
1401/07/19
25400 تومان
300 تومان
کاهش
لوله جدار چاه
62
1401/07/18
25700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
63
1401/07/17
25700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
64
1401/07/12
25700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
65
1401/07/10
25700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
66
1401/06/30
25700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
67
1401/06/29
25700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
68
1401/06/28
25700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
69
1401/06/27
25700 تومان
200 تومان
افزایش
لوله جدار چاه
70
1401/06/24
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
71
1401/06/23
25500 تومان
500 تومان
افزایش
لوله جدار چاه
72
1401/06/22
25000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
73
1401/06/21
25000 تومان
200 تومان
افزایش
لوله جدار چاه
74
1401/06/20
24800 تومان
300 تومان
افزایش
لوله جدار چاه
75
1401/06/19
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
76
1401/06/17
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
77
1401/06/16
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
78
1401/06/15
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
79
1401/06/14
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
80
1401/06/13
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
81
1401/06/12
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
82
1401/06/10
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
83
1401/06/09
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
84
1401/06/08
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
85
1401/06/07
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
86
1401/06/06
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
87
1401/06/05
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
88
1401/06/03
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
89
1401/06/02
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
90
1401/06/01
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
91
1401/05/31
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
92
1401/05/30
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
93
1401/05/29
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
94
1401/05/27
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
95
1401/05/25
24500 تومان
1000 تومان
کاهش
لوله جدار چاه
96
1401/05/24
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
97
1401/05/23
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
98
1401/05/22
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
99
1401/05/19
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
100
1401/05/18
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
101
1401/05/13
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
102
1401/05/12
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
103
1401/05/11
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
104
1401/05/10
25500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
105
1401/05/09
25500 تومان
700 تومان
کاهش
لوله جدار چاه
106
1401/05/08
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
107
1401/05/06
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
108
1401/05/05
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
109
1401/05/04
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
110
1401/05/02
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
111
1401/05/01
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
112
1401/04/30
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
113
1401/04/28
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
114
1401/04/26
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
115
1401/04/25
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
116
1401/04/23
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
117
1401/04/22
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
118
1401/04/22
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
119
1401/04/21
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
120
1401/04/20
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
121
1401/04/18
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
122
1401/04/16
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
123
1401/04/15
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
124
1401/04/14
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
125
1401/04/13
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
126
1401/04/12
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
127
1401/04/11
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
128
1401/04/09
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
129
1401/04/08
26200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
130
1401/04/02
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
131
1401/04/01
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
132
1401/03/31
26700 تومان
400 تومان
کاهش
لوله جدار چاه
133
1401/03/30
27100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
134
1401/03/29
27100 تومان
400 تومان
کاهش
لوله جدار چاه
135
1401/03/28
27500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
136
1401/03/26
27500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
137
1401/03/25
27500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
138
1401/03/24
27500 تومان
200 تومان
افزایش
لوله جدار چاه
139
1401/03/19
27300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
140
1401/03/18
27300 تومان
300 تومان
افزایش
لوله جدار چاه
141
1401/03/17
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
142
1401/03/16
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
143
1401/03/12
27000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
144
1401/03/11
27000 تومان
500 تومان
کاهش
لوله جدار چاه
145
1401/03/10
27500 تومان
500 تومان
کاهش
لوله جدار چاه
146
1401/03/09
28000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
147
1401/03/08
28000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
148
1401/03/07
28000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
149
1401/03/05
28000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
150
1401/03/04
28000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
151
1401/03/03
28000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
152
1401/03/02
28000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
153
1401/03/01
28000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
154
1401/02/31
28000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
155
1401/02/29
28000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
156
1401/02/28
28000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
157
1401/02/27
28000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
158
1401/02/26
28000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
159
1401/02/25
28000 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
160
1401/02/24
28000 تومان
800 تومان
افزایش
لوله جدار چاه
161
1401/02/22
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
162
1401/02/21
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
163
1401/02/20
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
164
1401/02/19
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
165
1401/02/18
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
166
1401/02/17
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
167
1401/02/12
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
168
1401/02/11
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
169
1401/02/08
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
170
1401/02/07
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
171
1401/02/06
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
172
1401/02/05
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
173
1401/02/01
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
174
1401/01/31
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
175
1401/01/30
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
176
1401/01/29
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
177
1401/01/25
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
178
1401/01/23
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
179
1401/01/22
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
180
1401/01/21
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
181
1401/01/20
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
182
1401/01/18
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
183
1401/01/17
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
184
1401/01/16
27200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
185
1401/01/15
27200 تومان
0 تومان
افزایش
لوله جدار چاه
186
1400/12/17
24900 تومان
200 تومان
افزایش
لوله جدار چاه
187
1400/12/16
24700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
188
1400/12/15
24700 تومان
200 تومان
افزایش
لوله جدار چاه
189
1400/12/14
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
190
1400/12/12
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
191
1400/12/11
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
192
1400/12/09
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
193
1400/12/08
24500 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
194
1400/12/07
24500 تومان
200 تومان
افزایش
لوله جدار چاه
195
1400/12/05
24300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
196
1400/12/04
24300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
197
1400/12/03
24300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
198
1400/12/02
24300 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
199
1400/12/01
24300 تومان
200 تومان
افزایش
لوله جدار چاه
200
1400/11/30
24300 تومان
200 تومان
افزایش
لوله جدار چاه
201
1400/11/28
24100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
202
1400/11/27
24100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
203
1400/11/25
24100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
204
1400/11/24
24100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
205
1400/11/23
24100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
206
1400/11/21
24100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
207
1400/11/20
24100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
208
1400/11/19
24100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
209
1400/11/18
24100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
210
1400/11/17
24100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
211
1400/11/16
24100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
212
1400/11/14
24100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
213
1400/11/13
24100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
214
1400/11/11
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
215
1400/11/10
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
216
1400/11/09
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
217
1400/11/09
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
218
1400/11/07
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
219
1400/11/06
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
220
1400/11/05
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
221
1400/11/04
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
222
1400/11/04
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
223
1400/11/02
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
224
1400/10/30
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
225
1400/10/29
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
226
1400/10/28
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
227
1400/10/28
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
228
1400/10/27
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
229
1400/10/26
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
230
1400/10/25
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
231
1400/10/23
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
232
1400/10/22
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
233
1400/10/21
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
234
1400/10/20
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
235
1400/10/19
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
236
1400/10/18
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
237
1400/10/16
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
238
1400/10/15
26400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
239
1400/10/14
25600 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
240
1400/10/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
لوله جدار چاه
241
1400/10/12
26100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
242
1400/10/11
26100 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
243
1400/09/13
26400 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
244
1400/08/29
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
245
1400/08/10
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
246
1400/07/29
26700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
247
1400/06/08
28700 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
248
1400/05/19
28200 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
249
1400/05/14
25900 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
250
1400/04/28
24900 تومان
0 تومان
ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 1
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/11/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 2
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/11/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 3
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/11/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 4
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/11/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 5
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/11/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 6
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/11/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 7
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/11/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 8
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/11/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 9
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/11/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 10
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/11/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 11
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/11/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 12
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/10/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 13
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/10/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 14
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/10/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 15
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/10/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 16
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/10/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 17
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/10/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 18
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/10/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 19
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/10/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 20
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/10/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 21
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/10/04
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 22
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/10/03
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 23
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/09/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 24
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/09/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 25
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/09/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 26
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/09/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 27
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/09/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 28
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/09/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 29
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/09/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 30
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/09/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 31
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/09/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 32
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/09/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 33
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/09/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 34
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 35
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 36
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 37
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 38
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 39
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 40
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 41
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 42
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 43
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 44
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 45
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 46
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/10
قیمت   24400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 47
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/09
قیمت   24400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 48
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/08
قیمت   24400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 49
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/07
قیمت   24400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 50
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/04
قیمت   24400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 51
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/03
قیمت   24400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 52
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/02
قیمت   24400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 53
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/08/01
قیمت   24400 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
لوله جدار چاه
ردیف 54
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/07/28
قیمت   25400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 55
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/07/27
قیمت   25400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 56
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/07/26
قیمت   25400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 57
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/07/25
قیمت   25400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 58
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/07/24
قیمت   25400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 59
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/07/23
قیمت   25400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 60
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/07/20
قیمت   25400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 61
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/07/19
قیمت   25400 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
لوله جدار چاه
ردیف 62
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/07/18
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 63
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/07/17
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 64
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/07/12
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 65
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/07/10
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 66
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/30
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 67
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/29
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 68
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/28
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 69
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/27
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله جدار چاه
ردیف 70
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/24
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 71
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/23
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
لوله جدار چاه
ردیف 72
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/22
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 73
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/21
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله جدار چاه
ردیف 74
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/20
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
لوله جدار چاه
ردیف 75
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/19
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 76
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/17
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 77
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/16
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 78
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/15
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 79
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/14
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 80
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/13
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 81
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/12
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 82
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/10
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 83
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/09
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 84
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/08
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 85
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/07
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 86
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/06
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 87
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/05
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 88
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/03
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 89
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/02
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 90
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/06/01
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 91
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/31
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 92
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/30
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 93
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/29
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 94
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/27
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 95
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/25
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
لوله جدار چاه
ردیف 96
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/24
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 97
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/23
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 98
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/22
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 99
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/19
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 100
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/18
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 101
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/13
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 102
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/12
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 103
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/11
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 104
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/10
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 105
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/09
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    کاهش
لوله جدار چاه
ردیف 106
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/08
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 107
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/06
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 108
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/05
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 109
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/04
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 110
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/02
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 111
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/05/01
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 112
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/30
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 113
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/28
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 114
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/26
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 115
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/25
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 116
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/23
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 117
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/22
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 118
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/22
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 119
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/21
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 120
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/20
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 121
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/18
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 122
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/16
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 123
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/15
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 124
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/14
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 125
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/13
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 126
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/12
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 127
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/11
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 128
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/09
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 129
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/08
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 130
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/02
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 131
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/04/01
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 132
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/31
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
لوله جدار چاه
ردیف 133
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/30
قیمت   27100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 134
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/29
قیمت   27100 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
لوله جدار چاه
ردیف 135
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/28
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 136
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/26
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 137
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/25
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 138
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/24
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله جدار چاه
ردیف 139
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/19
قیمت   27300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 140
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/18
قیمت   27300 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
لوله جدار چاه
ردیف 141
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/17
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 142
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/16
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 143
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/12
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 144
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/11
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
لوله جدار چاه
ردیف 145
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/10
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
لوله جدار چاه
ردیف 146
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/09
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 147
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/08
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 148
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/07
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 149
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/05
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 150
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/04
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 151
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/03
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 152
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/02
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 153
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/03/01
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 154
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/31
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 155
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/29
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 156
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/28
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 157
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/27
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 158
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/26
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 159
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/25
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 160
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/24
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    افزایش
لوله جدار چاه
ردیف 161
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/22
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 162
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/21
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 163
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/20
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 164
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/19
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 165
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/18
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 166
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/17
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 167
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/12
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 168
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/11
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 169
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/08
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 170
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/07
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 171
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/06
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 172
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/05
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 173
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/02/01
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 174
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/01/31
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 175
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/01/30
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 176
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/01/29
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 177
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/01/25
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 178
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/01/23
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 179
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/01/22
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 180
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/01/21
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 181
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/01/20
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 182
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/01/18
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 183
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/01/17
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 184
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/01/16
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 185
دسته محصول  لوله جدار چاه
1401/01/15
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
لوله جدار چاه
ردیف 186
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/12/17
قیمت   24900 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله جدار چاه
ردیف 187
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/12/16
قیمت   24700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 188
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/12/15
قیمت   24700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله جدار چاه
ردیف 189
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/12/14
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 190
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/12/12
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 191
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/12/11
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 192
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/12/09
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 193
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/12/08
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 194
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/12/07
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله جدار چاه
ردیف 195
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/12/05
قیمت   24300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 196
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/12/04
قیمت   24300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 197
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/12/03
قیمت   24300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 198
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/12/02
قیمت   24300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 199
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/12/01
قیمت   24300 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله جدار چاه
ردیف 200
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/30
قیمت   24300 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
لوله جدار چاه
ردیف 201
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/28
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 202
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/27
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 203
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/25
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 204
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/24
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 205
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/23
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 206
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/21
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 207
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/20
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 208
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/19
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 209
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/18
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 210
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/17
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 211
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/16
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 212
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/14
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 213
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/13
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 214
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/11
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 215
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/10
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 216
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/09
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 217
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/09
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 218
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/07
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 219
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/06
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 220
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/05
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 221
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/04
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 222
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/04
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 223
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/11/02
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 224
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/30
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 225
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/29
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 226
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/28
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 227
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/28
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 228
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/27
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 229
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/26
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 230
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/25
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 231
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/23
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 232
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/22
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 233
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/21
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 234
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/20
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 235
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/19
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 236
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/18
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 237
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/16
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 238
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/15
قیمت   26400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 239
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/14
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 240
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
لوله جدار چاه
ردیف 241
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/12
قیمت   26100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 242
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/10/11
قیمت   26100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 243
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/09/13
قیمت   26400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 244
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/08/29
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 245
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/08/10
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 246
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/07/29
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 247
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/06/08
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 248
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/05/19
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
لوله جدار چاه
ردیف 249
دسته محصول  لوله جدار چاه
1400/05/14
قیمت