آرشیو قیمت   پروفیل درب و پنجره    فولاد مهر سهند
با مشخصات   ضخامت (mm) : 2    واحد : کيلوگرم    نوع پروفیل : کلافي 509    جنس : عادي   
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/11/05
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
2
1400/11/04
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
3
1400/11/03
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
4
1400/11/02
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
5
1400/10/30
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
6
1400/10/29
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
7
1400/10/28
23000 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
8
1400/10/26
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
9
1400/10/25
23500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
10
1400/10/23
23800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
11
1400/10/22
23800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
12
1400/10/21
23800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
13
1400/10/20
23800 تومان
700 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
14
1400/10/19
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
15
1400/10/18
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
16
1400/10/15
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
17
1400/10/14
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
18
1400/10/13
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
19
1400/10/12
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
20
1400/10/11
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
21
1400/10/09
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
22
1400/10/08
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
23
1400/10/07
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
24
1400/10/06
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
25
1400/10/05
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
26
1400/10/04
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
27
1400/10/02
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
28
1400/10/01
24500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
29
1400/09/30
24800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
30
1400/09/29
24800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
31
1400/09/28
24800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
32
1400/09/27
24800 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
33
1400/09/25
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
34
1400/09/24
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
35
1400/09/23
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
36
1400/09/22
25000 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
37
1400/09/21
25300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
38
1400/09/20
25300 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
39
1400/09/18
25700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
40
1400/09/17
25700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
41
1400/09/16
25700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
42
1400/09/15
25700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
43
1400/09/14
25700 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
44
1400/09/13
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
45
1400/09/11
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
46
1400/09/10
25500 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
47
1400/09/09
25700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
48
1400/09/08
25700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
49
1400/09/07
25700 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
50
1400/09/06
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
51
1400/09/04
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
52
1400/09/03
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
53
1400/09/02
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
54
1400/09/01
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
55
1400/08/30
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
56
1400/08/29
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
57
1400/08/27
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
58
1400/08/26
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
59
1400/08/25
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
60
1400/08/24
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
61
1400/08/23
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
62
1400/08/22
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
63
1400/08/20
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
64
1400/08/19
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
65
1400/08/18
26000 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
66
1400/08/17
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
67
1400/08/16
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
68
1400/08/15
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
69
1400/08/15
26500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
70
1400/08/13
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
71
1400/08/12
26800 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
72
1400/08/11
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
73
1400/08/10
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
74
1400/08/09
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
75
1400/08/08
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
76
1400/08/06
26800 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
77
1400/08/05
26700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
78
1400/08/04
26700 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
79
1400/08/03
26400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
80
1400/08/01
26400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
81
1400/07/29
26400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
82
1400/07/28
26400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
83
1400/07/27
26400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
84
1400/07/26
26400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
85
1400/07/25
26000 تومان
400 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
86
1400/07/25
26400 تومان
400 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
87
1400/07/24
25600 تومان
600 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
88
1400/07/22
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
89
1400/07/21
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
90
1400/07/20
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
91
1400/07/19
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
92
1400/07/18
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
93
1400/07/17
26200 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
94
1400/07/12
26700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
95
1400/07/11
26700 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
96
1400/07/10
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
97
1400/07/08
27000 تومان
1000 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
98
1400/07/07
26000 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
99
1400/07/06
25800 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
100
1400/07/04
25400 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
101
1400/07/04
25600 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
102
1400/07/03
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
103
1400/07/01
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
104
1400/06/31
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
105
1400/06/30
25200 تومان
400 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
106
1400/06/29
24800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
107
1400/06/28
24800 تومان
1000 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
108
1400/06/27
25800 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
109
1400/06/25
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
110
1400/06/24
26000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
111
1400/06/23
26200 تومان
600 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
112
1400/06/22
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
113
1400/06/21
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
114
1400/06/20
26800 تومان
1000 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
115
1400/06/18
27800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
116
1400/06/17
27800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
117
1400/06/16
27800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
118
1400/06/15
27800 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
119
1400/06/14
28000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
120
1400/06/13
28200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
121
1400/06/11
28200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
122
1400/06/10
28200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
123
1400/06/09
29000 تومان
1000 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
124
1400/06/09
28200 تومان
800 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
125
1400/06/08
29000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
126
1400/06/07
29000 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
127
1400/06/06
28700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
128
1400/06/04
28700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
129
1400/06/03
28500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
130
1400/06/03
28700 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
131
1400/06/02
27800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
132
1400/06/02
28500 تومان
700 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
133
1400/06/01
27800 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
134
1400/05/31
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
135
1400/05/30
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
136
1400/05/24
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
137
1400/05/23
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
138
1400/05/21
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
139
1400/05/20
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
140
1400/05/19
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
141
1400/05/18
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
142
1400/05/17
27500 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
143
1400/05/14
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
144
1400/05/13
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
145
1400/05/12
27000 تومان
800 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
146
1400/05/11
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
147
1400/05/10
26200 تومان
800 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
148
1400/05/09
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
149
1400/05/09
25400 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
150
1400/05/06
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
151
1400/05/05
25200 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
152
1400/05/04
24700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
153
1400/05/03
24700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
154
1400/05/02
24200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
155
1400/05/02
24700 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
156
1400/04/29
24200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
157
1400/04/28
24200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 1
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/05
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 2
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/04
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 3
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/03
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 4
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/02
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 5
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/30
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 6
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/29
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 7
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/28
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 8
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/26
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 9
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/25
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 10
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/23
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 11
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/22
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 12
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/21
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 13
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/20
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 14
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/19
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 15
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/18
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 16
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/15
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 17
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/14
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 18
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/13
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 19
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/12
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 20
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/11
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 21
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/09
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 22
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/08
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 23
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/07
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 24
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/06
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 25
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/05
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 26
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/04
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 27
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/02
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 28
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/01
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 29
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/30
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 30
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/29
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 31
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/28
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 32
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/27
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 33
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/25
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 34
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/24
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 35
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/23
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 36
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/22
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 37
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/21
قیمت   25300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 38
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/20
قیمت   25300 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 39
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/18
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 40
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/17
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 41
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/16
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 42
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/15
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 43
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/14
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 44
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/13
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 45
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/11
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 46
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/10
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 47
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/09
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 48
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/08
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 49
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/07
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 50
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/06
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 51
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/04
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 52
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/03
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 53
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/02
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 54
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/01
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 55
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/30
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 56
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/29
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 57
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/27
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 58
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/26
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 59
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/25
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 60
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/24
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 61
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/23
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 62
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/22
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 63
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/20
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 64
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/19
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 65
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/18
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 66
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/17
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 67
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/16
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 68
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/15
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 69
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/15
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 70
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/13
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 71
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/12
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 72
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/11
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 73
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/10
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 74
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/09
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 75
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/08
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 76
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/06
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 77
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/05
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 78
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/04
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 79
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/03
قیمت   26400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 80
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/01
قیمت   26400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 81
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/29
قیمت   26400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 82
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/28
قیمت   26400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 83
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/27
قیمت   26400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 84
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/26
قیمت   26400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 85
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/25
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 86
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/25
قیمت   26400 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 87
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/24
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 88
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/22
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 89
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/21
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 90
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/20
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 91
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/19
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 92
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/18
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 93
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/17
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 94
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/12
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 95
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/11
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 96
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/10
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 97
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/08
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 98
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/07
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 99
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/06
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 100
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/04
قیمت   25400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 101
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/04
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 102
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/03
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 103
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/01
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 104
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/31
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 105
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/30
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 106
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/29
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 107
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/28
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 108
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/27
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 109
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/25
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 110
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/24
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 111
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/23
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 112
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/22
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 113
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/21
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 114
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/20
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 115
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/18
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 116
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/17
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 117
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/16
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 118
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/15
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 119
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/14
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 120
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/13
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 121
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/11
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 122
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/10
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 123
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/09
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 124
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/09
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 125
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/08
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 126
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/07
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 127
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/06
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 128
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/04
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 129
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/03
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 130
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/03
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 131
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/02
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 132
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/02
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 133
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/01
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 134
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/31
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 135
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/30
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 136
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/24
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 137
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/23
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 138
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/21
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 139
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/20
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 140
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/19
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 141
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/18
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 142
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/17
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 143
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/14
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 144
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/13
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 145
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/12
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 146
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/11
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 147
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/10
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 148
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/09
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 149
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/09
قیمت   25400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 150
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/06
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 151
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/05
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 152
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/04
قیمت   24700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 153
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/03
قیمت   24700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 154
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/02
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 155
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/02
قیمت   24700 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 156
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/04/29
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 157
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/04/28
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
1263 1060
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)