قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   پروفیل درب و پنجره   فولاد مهر سهند
با مشخصات   ضخامت (mm) : 2   واحد : کيلوگرم   نوع پروفیل : کلافي 509   جنس : مهر  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/05/27
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
2
1401/05/26
21000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
3
1401/05/25
21200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
4
1401/05/24
21200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
5
1401/05/23
21200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
6
1401/05/22
21200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
7
1401/05/20
21200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
8
1401/05/19
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
9
1401/05/18
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
10
1401/05/13
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
11
1401/05/12
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
12
1401/05/11
21000 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
13
1401/05/10
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
14
1401/05/09
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
15
1401/05/08
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
16
1401/05/06
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
17
1401/05/05
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
18
1401/05/04
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
19
1401/05/03
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
20
1401/05/02
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
21
1401/05/01
21400 تومان
1000 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
22
1401/04/30
22400 تومان
600 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
23
1401/04/28
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
24
1401/04/26
23000 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
25
1401/04/25
23400 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
26
1401/04/23
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
27
1401/04/22
23500 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
28
1401/04/21
23600 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
29
1401/04/20
24000 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
30
1401/04/18
23800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
31
1401/04/16
23800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
32
1401/04/15
23800 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
33
1401/04/14
24000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
34
1401/04/13
24200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
35
1401/04/12
24200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
36
1401/04/12
24200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
37
1401/04/11
24200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
38
1401/04/11
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
39
1401/04/09
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
40
1401/04/08
24000 تومان
800 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
41
1401/04/04
24800 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
42
1401/04/02
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
43
1401/04/01
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
44
1401/04/01
25000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
45
1401/03/31
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
46
1401/03/30
25200 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
47
1401/03/29
25400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
48
1401/03/28
25400 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
49
1401/03/26
25800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
50
1401/03/25
25800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
51
1401/03/24
25800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
52
1401/03/23
25800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
53
1401/03/22
25800 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
54
1401/03/21
25600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
55
1401/03/19
25600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
56
1401/03/18
25600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
57
1401/03/17
25600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
58
1401/03/16
25600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
59
1401/03/12
25600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
60
1401/03/11
25600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
61
1401/03/10
25600 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
62
1401/03/09
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
63
1401/03/08
25700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
64
1401/03/08
25500 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
65
1401/03/07
25700 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
66
1401/03/05
25900 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
67
1401/03/04
25900 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
68
1401/03/03
25900 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
69
1401/03/02
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
70
1401/03/01
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
71
1401/02/31
26000 تومان
800 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
72
1401/02/29
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
73
1401/02/28
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
74
1401/02/27
26800 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
75
1401/02/26
26900 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
76
1401/02/25
27000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
77
1401/02/24
27200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
78
1401/02/22
26500 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
79
1401/02/22
27000 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
80
1401/02/21
26300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
81
1401/02/20
26300 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
82
1401/02/19
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
83
1401/02/18
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
84
1401/02/17
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
85
1401/02/15
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
86
1401/02/12
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
87
1401/02/12
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
88
1401/02/11
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
89
1401/02/11
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
90
1401/02/10
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
91
1401/02/08
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
92
1401/02/07
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
93
1401/02/06
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
94
1401/02/05
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
95
1401/02/04
26500 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
96
1401/02/01
26600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
97
1401/01/31
26600 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
98
1401/01/30
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
99
1401/01/29
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
100
1401/01/28
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
101
1401/01/27
26800 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
102
1401/01/25
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
103
1401/01/24
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
104
1401/01/23
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
105
1401/01/22
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
106
1401/01/21
27000 تومان
100 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
107
1401/01/20
26900 تومان
600 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
108
1401/01/18
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
109
1401/01/17
27500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
110
1401/01/16
27800 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
111
1401/01/15
28200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
112
1401/01/14
28200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
113
1401/01/11
28200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
114
1401/01/10
28200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
115
1401/01/09
28200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
116
1401/01/08
28200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
117
1401/01/07
28200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
118
1401/01/06
28000 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
119
1401/01/06
28200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
120
1400/12/25
27500 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
121
1400/12/24
27000 تومان
2200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
122
1400/12/23
24800 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
123
1400/12/22
24600 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
124
1400/12/21
24500 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
125
1400/12/19
24200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
126
1400/12/18
24200 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
127
1400/12/17
24100 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
128
1400/12/16
24100 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
129
1400/12/15
24100 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
130
1400/12/14
24200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
131
1400/12/12
24200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
132
1400/12/11
24200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
133
1400/12/09
24200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
134
1400/12/08
24200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
135
1400/12/07
24200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
136
1400/12/05
24200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
137
1400/12/03
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
138
1400/12/02
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
139
1400/12/01
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
140
1400/11/30
24000 تومان
400 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
141
1400/11/28
23600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
142
1400/11/27
23600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
143
1400/11/25
23600 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
144
1400/11/24
23400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
145
1400/11/23
23400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
146
1400/11/21
23400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
147
1400/11/20
23400 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
148
1400/11/19
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
149
1400/11/18
23500 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
150
1400/11/17
23600 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
151
1400/11/16
23800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
152
1400/11/14
23800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
153
1400/11/12
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
154
1400/11/10
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
155
1400/11/09
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
156
1400/11/05
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
157
1400/11/04
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
158
1400/11/03
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
159
1400/11/02
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
160
1400/10/30
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
161
1400/10/29
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
162
1400/10/28
24000 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
163
1400/10/26
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
164
1400/10/25
24500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
165
1400/10/23
24800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
166
1400/10/22
24800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
167
1400/10/21
24800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
168
1400/10/20
24800 تومان
700 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
169
1400/10/19
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
170
1400/10/18
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
171
1400/10/15
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
172
1400/10/14
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
173
1400/10/13
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
174
1400/10/12
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
175
1400/10/11
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
176
1400/10/09
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
177
1400/10/08
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
178
1400/10/07
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
179
1400/10/06
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
180
1400/10/05
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
181
1400/10/04
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
182
1400/10/02
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
183
1400/10/01
25500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
184
1400/09/30
25800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
185
1400/09/29
25800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
186
1400/09/28
25800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
187
1400/09/27
25800 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
188
1400/09/25
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
189
1400/09/24
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
190
1400/09/23
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
191
1400/09/22
26000 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
192
1400/09/21
26300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
193
1400/09/20
26300 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
194
1400/09/18
26700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
195
1400/09/17
26700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
196
1400/09/16
26700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
197
1400/09/15
26700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
198
1400/09/14
26700 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
199
1400/09/13
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
200
1400/09/11
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
201
1400/09/10
26500 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
202
1400/09/09
26700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
203
1400/09/08
26700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
204
1400/09/07
26700 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
205
1400/09/06
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
206
1400/09/04
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
207
1400/09/03
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
208
1400/09/02
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
209
1400/09/01
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
210
1400/08/30
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
211
1400/08/29
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
212
1400/08/27
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
213
1400/08/26
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
214
1400/08/25
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
215
1400/08/24
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
216
1400/08/23
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
217
1400/08/22
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
218
1400/08/20
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
219
1400/08/19
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
220
1400/08/18
27000 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
221
1400/08/17
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
222
1400/08/16
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
223
1400/08/15
27800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
224
1400/08/15
27500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
225
1400/08/13
27800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
226
1400/08/12
27800 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
227
1400/08/11
27600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
228
1400/08/10
27600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
229
1400/08/09
27600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
230
1400/08/08
27600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
231
1400/08/06
27600 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
232
1400/08/05
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
233
1400/08/04
27500 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
234
1400/08/03
27200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
235
1400/08/01
27200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
236
1400/07/29
27200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
237
1400/07/28
27200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
238
1400/07/27
27200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
239
1400/07/26
27200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
240
1400/07/25
26800 تومان
400 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
241
1400/07/25
27200 تومان
400 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
242
1400/07/24
26400 تومان
600 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
243
1400/07/22
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
244
1400/07/21
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
245
1400/07/20
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
246
1400/07/20
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
247
1400/07/19
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
248
1400/07/18
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
249
1400/07/17
27000 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
250
1400/07/12
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
251
1400/07/11
27500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
252
1400/07/10
27800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
253
1400/07/08
27800 تومان
1000 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
254
1400/07/07
26800 تومان
400 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
255
1400/07/06
26400 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
256
1400/07/04
26000 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
257
1400/07/04
26200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
258
1400/07/03
25800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
259
1400/07/01
25800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
260
1400/06/31
25800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
261
1400/06/30
25800 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
262
1400/06/29
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
263
1400/06/28
24800 تومان
1000 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
264
1400/06/27
26500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
265
1400/06/25
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
266
1400/06/24
26800 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
267
1400/06/23
27000 تومان
600 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
268
1400/06/22
27600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
269
1400/06/21
27600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
270
1400/06/20
27600 تومان
1000 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
271
1400/06/18
28600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
272
1400/06/17
28600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
273
1400/06/16
28600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
274
1400/06/15
28600 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
275
1400/06/14
28800 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
276
1400/06/13
29000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
277
1400/06/10
29000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
278
1400/06/09
29000 تومان
1000 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
279
1400/06/08
30000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
280
1400/06/07
30000 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
281
1400/06/06
29700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
282
1400/06/04
29700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
283
1400/06/03
29500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
284
1400/06/03
29700 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
285
1400/06/02
28800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
286
1400/06/02
29500 تومان
700 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
287
1400/06/01
28800 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
288
1400/05/31
28500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
289
1400/05/30
28500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
290
1400/05/24
28500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
291
1400/05/23
28500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
292
1400/05/21
28500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
293
1400/05/20
28500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
294
1400/05/19
28500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
295
1400/05/18
28500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
296
1400/05/17
28500 تومان
700 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
297
1400/05/14
27800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
298
1400/05/13
27800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
299
1400/05/12
27800 تومان
800 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
300
1400/05/11
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
301
1400/05/10
27000 تومان
800 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
302
1400/05/09
26200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
303
1400/05/06
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
304
1400/05/05
26000 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
305
1400/05/04
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
306
1400/05/03
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
307
1400/05/02
25500 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
308
1400/05/02
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
309
1400/04/29
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
310
1400/04/28
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 1
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/27
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 2
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/26
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 3
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/25
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 4
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/24
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 5
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/23
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 6
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/22
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 7
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/20
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 8
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/19
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 9
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/18
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 10
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/13
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 11
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/12
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 12
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/11
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 13
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/10
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 14
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/09
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 15
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/08
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 16
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/06
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 17
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/05
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 18
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/04
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 19
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/03
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 20
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/02
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 21
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/05/01
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 22
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/30
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 23
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/28
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 24
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/26
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 25
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/25
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 26
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/23
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 27
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/22
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 28
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/21
قیمت   23600 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 29
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/20
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 30
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/18
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 31
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/16
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 32
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/15
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 33
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/14
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 34
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/13
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 35
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/12
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 36
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/12
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 37
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/11
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 38
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/11
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 39
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/09
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 40
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/08
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 41
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/04
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 42
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/02
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 43
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/01
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 44
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/04/01
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 45
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/31
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 46
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/30
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 47
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/29
قیمت   25400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 48
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/28
قیمت   25400 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 49
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/26
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 50
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/25
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 51
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/24
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 52
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/23
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 53
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/22
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 54
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/21
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 55
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/19
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 56
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/18
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 57
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/17
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 58
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/16
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 59
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/12
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 60
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/11
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 61
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/10
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 62
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/09
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 63
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/08
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 64
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/08
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 65
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/07
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 66
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/05
قیمت   25900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 67
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/04
قیمت   25900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 68
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/03
قیمت   25900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 69
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/02
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 70
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/03/01
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 71
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/31
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 72
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/29
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 73
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/28
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 74
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/27
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 75
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/26
قیمت   26900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 76
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/25
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 77
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/24
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 78
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/22
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 79
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/22
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 80
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/21
قیمت   26300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 81
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/20
قیمت   26300 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 82
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/19
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 83
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/18
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 84
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/17
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 85
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/15
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 86
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/12
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 87
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/12
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 88
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/11
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 89
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/11
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 90
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/10
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 91
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/08
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 92
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/07
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 93
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/06
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 94
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/05
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 95
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/04
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 96
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/02/01
قیمت   26600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 97
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/31
قیمت   26600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 98
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/30
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 99
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/29
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 100
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/28
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 101
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/27
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 102
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/25
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 103
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/24
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 104
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/23
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 105
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/22
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 106
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/21
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 107
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/20
قیمت   26900 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 108
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/18
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 109
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/17
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 110
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/16
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 111
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/15
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 112
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/14
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 113
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/11
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 114
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/10
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 115
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/09
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 116
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/08
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 117
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/07
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 118
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/06
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 119
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/01/06
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 120
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/25
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 121
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/24
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   2200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 122
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/23
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 123
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/22
قیمت   24600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 124
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/21
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 125
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/19
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 126
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/18
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 127
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/17
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 128
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/16
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 129
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/15
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 130
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/14
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 131
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/12
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 132
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/11
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 133
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/09
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 134
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/08
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 135
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/07
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 136
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/05
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 137
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/03
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 138
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/02
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 139
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/12/01
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 140
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/30
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 141
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/28
قیمت   23600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 142
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/27
قیمت   23600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 143
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/25
قیمت   23600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 144
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/24
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 145
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/23
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 146
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/21
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 147
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/20
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 148
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/19
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 149
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/18
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 150
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/17
قیمت   23600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 151
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/16
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 152
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/14
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 153
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/12
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 154
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/10
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 155
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/09
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 156
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/05
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 157
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/04
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 158
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/03
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 159
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/11/02
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 160
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/30
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 161
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/29
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 162
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/28
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 163
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/26
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 164
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/25
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 165
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/23
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 166
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/22
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 167
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/21
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 168
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/20
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 169
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/19
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 170
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/18
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 171
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/15
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 172
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/14
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 173
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/13
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 174
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/12
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 175
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/11
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 176
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/09
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 177
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/08
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 178
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/07
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 179
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/06
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 180
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/05
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 181
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/04
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 182
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/02
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 183
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/01
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 184
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/30
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 185
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/29
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 186
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/28
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 187
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/27
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 188
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/25
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 189
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/24
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 190
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/23
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 191
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/22
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 192
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/21
قیمت   26300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 193
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/20
قیمت   26300 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 194
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/18
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 195
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/17
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 196
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/16
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 197
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/15
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 198
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/14
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 199
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/13
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 200
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/11
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 201
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/10
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 202
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/09
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 203
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/08
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره