آرشیو قیمت   پروفیل درب و پنجره    فولاد مهر سهند
با مشخصات   ضخامت (mm) : 2    واحد : کيلوگرم    نوع پروفیل : سپري 507    جنس : مهر   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 24500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 24500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/09 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/06 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/22 قیمت: 26500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/13 قیمت: 26700 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 27000 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 27000 تومان 
 تاریخ: 1400/08/26 قیمت: 27800 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 27800 تومان 
 تاریخ: 1400/08/12 قیمت: 27600 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 27600 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 27200 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 27000 تومان 
 تاریخ: 1400/07/21 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/06/28 قیمت: 26800 تومان 
 تاریخ: 1400/06/25 قیمت: 27600 تومان 
 تاریخ: 1400/06/22 قیمت: 28600 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 28600 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 28800 تومان 
 تاریخ: 1400/06/01 قیمت: 28500 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 28500 تومان 
 تاریخ: 1400/05/19 قیمت: 28500 تومان 
 تاریخ: 1400/05/18 قیمت: 28500 تومان 
 تاریخ: 1400/05/17 قیمت: 24500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 24500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/09 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/06 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/22 قیمت: 26500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/13 قیمت: 26700 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 27000 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 27000 تومان 
 تاریخ: 1400/08/26 قیمت: 27800 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 27800 تومان 
 تاریخ: 1400/08/12 قیمت: 27600 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 27600 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 27200 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 27000 تومان 
 تاریخ: 1400/07/21 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/06/28 قیمت: 26800 تومان 
 تاریخ: 1400/06/25 قیمت: 27600 تومان 
 تاریخ: 1400/06/22 قیمت: 28600 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 28600 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 28800 تومان 
 تاریخ: 1400/06/01 قیمت: 28500 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 28500 تومان 
 تاریخ: 1400/05/19 قیمت: 28500 تومان 
 تاریخ: 1400/05/18
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/26
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
2
1400/10/25
24500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
3
1400/10/23
24800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
4
1400/10/22
24800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
5
1400/10/18
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
6
1400/10/15
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
7
1400/10/13
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
8
1400/10/09
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
9
1400/10/06
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
10
1400/09/22
26000 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
11
1400/09/13
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
12
1400/09/07
26700 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
13
1400/08/29
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
14
1400/08/26
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
15
1400/08/13
27800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
16
1400/08/12
27800 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
17
1400/08/10
27600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
18
1400/08/08
27600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
19
1400/07/29
27200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
20
1400/07/21
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
21
1400/06/28
25500 تومان
1000 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
22
1400/06/25
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
23
1400/06/22
27600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
24
1400/06/18
28600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
25
1400/06/17
28600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
26
1400/06/01
28800 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
27
1400/05/20
28500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
28
1400/05/19
28500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
29
1400/05/18
28500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
30
1400/05/17
28500 تومان
700 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
31
1400/05/14
27800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
32
1400/05/12
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
33
1400/05/10
27000 تومان
800 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
34
1400/05/03
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
35
1400/04/28
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 1
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/26
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 2
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/25
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 3
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/23
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 4
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/22
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 5
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/18
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 6
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/15
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 7
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/13
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 8
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/09
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 9
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/10/06
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 10
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/22
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 11
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/13
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 12
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/09/07
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 13
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/29
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 14
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/26
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 15
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/13
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 16
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/12
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 17
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/10
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 18
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/08/08
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 19
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/29
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 20
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/07/21
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 21
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/28
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 22
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/25
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 23
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/22
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 24
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/18
قیمت   28600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 25
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/17
قیمت   28600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 26
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/06/01
قیمت   28800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 27
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/20
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 28
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/19
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 29
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/18
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 30
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/17
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 31
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/14
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 32
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/12
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 33
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/10
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 34
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/05/03
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 35
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1400/04/28
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)