قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   پروفیل درب و پنجره   فولاد مهر سهند
با مشخصات   ضخامت (mm) : 2   واحد : کيلوگرم   نوع پروفیل : فرانسه لبه 4   جنس : عادي  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/11/17
32000 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
2
1401/11/17
32000 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
3
1401/11/16
31700 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
4
1401/11/13
31600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
5
1401/11/12
31600 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
6
1401/11/11
31400 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
7
1401/11/10
31200 تومان
600 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
8
1401/11/10
31200 تومان
600 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
9
1401/11/09
30600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
10
1401/11/09
30600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
11
1401/11/08
30600 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
12
1401/11/06
31000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
13
1401/11/05
31000 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
14
1401/11/04
31500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
15
1401/11/03
31500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
16
1401/11/02
31500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
17
1401/11/01
30500 تومان
400 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
18
1401/11/01
30800 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
19
1401/11/01
31500 تومان
700 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
20
1401/10/29
30100 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
21
1401/10/29
29600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
22
1401/10/28
29600 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
23
1401/10/27
29000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
24
1401/10/27
29100 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
25
1401/10/26
29000 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
26
1401/10/25
28700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
27
1401/10/24
28700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
28
1401/10/22
28700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
29
1401/10/21
28700 تومان
700 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
30
1401/10/20
28000 تومان
900 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
31
1401/10/19
27100 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
32
1401/10/19
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
33
1401/10/18
26700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
34
1401/10/18
26800 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
35
1401/10/17
26700 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
36
1401/10/15
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
37
1401/10/14
27000 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
38
1401/10/13
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
39
1401/10/12
27500 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
40
1401/10/11
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
41
1401/10/10
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
42
1401/10/08
28000 تومان
900 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
43
1401/10/05
26400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
44
1401/10/05
26500 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
45
1401/10/04
26400 تومان
400 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
46
1401/10/03
25700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
47
1401/10/03
26000 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
48
1401/09/26
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
49
1401/09/24
24000 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
50
1401/09/23
23200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
51
1401/09/23
23500 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
52
1401/09/23
23700 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
53
1401/09/22
23000 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
54
1401/09/21
22500 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
55
1401/09/20
22000 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
56
1401/09/19
21600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
57
1401/09/19
21900 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
58
1401/09/19
21900 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
59
1401/09/17
21600 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
60
1401/09/16
21500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
61
1401/09/15
21500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
62
1401/09/14
21500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
63
1401/09/13
21500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
64
1401/09/12
21500 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
65
1401/09/10
21700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
66
1401/09/09
21700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
67
1401/09/08
21700 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
68
1401/09/07
21500 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
69
1401/09/07
21600 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
70
1401/09/06
21400 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
71
1401/09/05
21500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
72
1401/09/03
21500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
73
1401/09/02
21500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
74
1401/09/01
21500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
75
1401/08/30
21500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
76
1401/08/29
21500 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
77
1401/08/28
21600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
78
1401/08/26
21600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
79
1401/08/25
21600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
80
1401/08/24
21600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
81
1401/08/23
21600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
82
1401/08/22
21600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
83
1401/08/21
21600 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
84
1401/08/19
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
85
1401/08/18
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
86
1401/08/17
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
87
1401/08/16
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
88
1401/08/15
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
89
1401/08/14
21500 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
90
1401/08/14
22000 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
91
1401/08/12
21200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
92
1401/08/11
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
93
1401/08/11
21200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
94
1401/08/10
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
95
1401/08/09
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
96
1401/08/08
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
97
1401/08/07
21000 تومان
450 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
98
1401/08/05
21450 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
99
1401/08/04
21450 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
100
1401/08/03
21450 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
101
1401/08/02
21450 تومان
250 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
102
1401/08/01
21200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
103
1401/07/30
21200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
104
1401/07/28
21200 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
105
1401/07/27
21500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
106
1401/07/26
21500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
107
1401/07/25
21800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
108
1401/07/24
21800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
109
1401/07/23
21800 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
110
1401/07/21
21900 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
111
1401/07/20
21900 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
112
1401/07/19
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
113
1401/07/18
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
114
1401/07/17
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
115
1401/07/16
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
116
1401/07/14
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
117
1401/07/12
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
118
1401/07/11
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
119
1401/07/10
21400 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
120
1401/07/10
22000 تومان
600 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
121
1401/07/09
21100 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
122
1401/07/09
21300 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
123
1401/07/07
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
124
1401/07/06
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
125
1401/07/04
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
126
1401/07/02
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
127
1401/06/31
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
128
1401/06/30
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
129
1401/06/29
21000 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
130
1401/06/29
20500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
131
1401/06/28
20500 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
132
1401/06/28
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
133
1401/06/27
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
134
1401/06/24
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
135
1401/06/23
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
136
1401/06/22
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
137
1401/06/21
19400 تومان
400 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
138
1401/06/21
20000 تومان
600 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
139
1401/06/20
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
140
1401/06/19
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
141
1401/06/17
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
142
1401/06/16
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
143
1401/06/15
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
144
1401/06/14
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
145
1401/06/13
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
146
1401/06/12
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
147
1401/06/10
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
148
1401/06/09
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
149
1401/06/08
19000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
150
1401/06/07
19200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
151
1401/06/06
19200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
152
1401/06/05
19200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
153
1401/06/05
19200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
154
1401/06/03
19200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
155
1401/06/02
19200 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
156
1401/06/01
19600 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
157
1401/05/31
19500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
158
1401/05/30
19500 تومان
900 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
159
1401/05/29
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
160
1401/05/27
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
161
1401/05/26
20400 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
162
1401/05/25
20600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
163
1401/05/24
20600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
164
1401/05/23
20600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
165
1401/05/22
20600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
166
1401/05/20
20600 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
167
1401/05/19
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
168
1401/05/18
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
169
1401/05/13
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
170
1401/05/12
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
171
1401/05/11
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
172
1401/05/10
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
173
1401/05/09
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
174
1401/05/08
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
175
1401/05/06
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
176
1401/05/05
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
177
1401/05/04
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
178
1401/05/03
20400 تومان
1000 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
179
1401/05/02
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
180
1401/05/01
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
181
1401/04/30
21400 تومان
600 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
182
1401/04/28
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
183
1401/04/26
22000 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
184
1401/04/25
22400 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
185
1401/04/23
22500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
186
1401/04/22
22500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
187
1401/04/21
22800 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
188
1401/04/20
23000 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
189
1401/04/18
22900 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
190
1401/04/16
22900 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
191
1401/04/15
22900 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
192
1401/04/14
23200 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
193
1401/04/13
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
194
1401/04/12
23500 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
195
1401/04/12
23400 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
196
1401/04/11
23200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
197
1401/04/11
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
198
1401/04/09
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
199
1401/04/08
23000 تومان
1200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
200
1401/04/04
24200 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
201
1401/04/02
24400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
202
1401/04/01
24600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
203
1401/04/01
24400 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
204
1401/03/31
24600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
205
1401/03/30
24600 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
206
1401/03/29
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
207
1401/03/28
25000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
208
1401/03/26
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
209
1401/03/25
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
210
1401/03/24
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
211
1401/03/23
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
212
1401/03/22
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
213
1401/03/21
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
214
1401/03/19
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
215
1401/03/18
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
216
1401/03/17
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
217
1401/03/16
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
218
1401/03/12
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
219
1401/03/11
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
220
1401/03/10
25200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
221
1401/03/09
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
222
1401/03/08
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
223
1401/03/08
25000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
224
1401/03/07
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
225
1401/03/05
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
226
1401/03/04
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
227
1401/03/03
25200 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
228
1401/03/02
25300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
229
1401/03/01
25300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
230
1401/02/31
25300 تومان
900 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
231
1401/02/29
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
232
1401/02/28
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
233
1401/02/27
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
234
1401/02/26
26200 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
235
1401/02/25
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
236
1401/02/24
26500 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
237
1401/02/22
25700 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
238
1401/02/22
26200 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
239
1401/02/21
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
240
1401/02/20
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
241
1401/02/19
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
242
1401/02/18
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
243
1401/02/17
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
244
1401/02/15
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
245
1401/02/12
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
246
1401/02/12
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
247
1401/02/11
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
248
1401/02/11
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
249
1401/02/10
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
250
1401/02/08
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
251
1401/02/07
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
252
1401/02/06
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
253
1401/02/05
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
254
1401/02/04
25500 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
255
1401/02/01
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
256
1401/01/31
26000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
257
1401/01/30
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
258
1401/01/29
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
259
1401/01/28
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
260
1401/01/27
26200 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
261
1401/01/25
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
262
1401/01/24
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
263
1401/01/23
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
264
1401/01/22
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
265
1401/01/21
26500 تومان
0 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
266
1401/01/20
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
267
1401/01/18
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
268
1401/01/17
26500 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
269
1401/01/16
27000 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
270
1401/01/15
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
271
1401/01/14
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
272
1401/01/11
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
273
1401/01/10
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
274
1401/01/09
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
275
1401/01/08
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
276
1401/01/07
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
277
1401/01/06
27200 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
278
1401/01/06
27400 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
279
1400/12/25
26700 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
280
1400/12/24
26200 تومان
2100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
281
1400/12/23
24100 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
282
1400/12/22
23900 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
283
1400/12/21
23800 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
284
1400/12/19
23600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
285
1400/12/18
23600 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
286
1400/12/17
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
287
1400/12/16
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
288
1400/12/15
23500 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
289
1400/12/14
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
290
1400/12/12
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
291
1400/12/11
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
292
1400/12/09
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
293
1400/12/08
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
294
1400/12/07
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
295
1400/12/05
23200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
296
1400/12/03
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
297
1400/12/02
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
298
1400/12/01
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
299
1400/11/30
23000 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
300
1400/11/28
22800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
301
1400/11/27
22800 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
302
1400/11/25
22600 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
303
1400/11/24
22400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
304
1400/11/23
22400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
305
1400/11/21
22400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
306
1400/11/20
22400 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
307
1400/11/19
22500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
308
1400/11/18
22500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
309
1400/11/17
22800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
310
1400/11/16
22800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
311
1400/11/14
22800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
312
1400/11/12
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
313
1400/11/10
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
314
1400/11/09
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
315
1400/11/05
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
316
1400/11/04
23200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
317
1400/11/03
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
318
1400/11/02
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
319
1400/10/30
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
320
1400/10/29
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
321
1400/10/28
23000 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
322
1400/10/26
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
323
1400/10/25
23500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
324
1400/10/23
23800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
325
1400/10/22
23800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
326
1400/10/21
23800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
327
1400/10/20
23800 تومان
700 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
328
1400/10/19
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
329
1400/10/18
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
330
1400/10/15
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
331
1400/10/14
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
332
1400/10/13
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
333
1400/10/12
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
334
1400/10/11
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
335
1400/10/09
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
336
1400/10/08
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
337
1400/10/07
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
338
1400/10/06
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
339
1400/10/05
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
340
1400/10/04
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
341
1400/10/02
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
342
1400/10/01
24500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
343
1400/09/30
24800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
344
1400/09/29
24800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
345
1400/09/28
24800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
346
1400/09/27
24800 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
347
1400/09/25
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
348
1400/09/24
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
349
1400/09/23
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
350
1400/09/22
25000 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
351
1400/09/21
25300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
352
1400/09/20
25300 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
353
1400/09/18
25700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
354
1400/09/17
25700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
355
1400/09/16
25700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
356
1400/09/15
25700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
357
1400/09/14
25700 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
358
1400/09/13
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
359
1400/09/11
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
360
1400/09/10
25500 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
361
1400/09/10
25500 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
362
1400/09/09
25700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
363
1400/09/08
25700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
364
1400/09/07
25700 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
365
1400/09/06
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
366
1400/09/04
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
367
1400/09/03
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
368
1400/09/02
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
369
1400/09/01
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
370
1400/08/30
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
371
1400/08/29
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
372
1400/08/27
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
373
1400/08/26
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
374
1400/08/25
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
375
1400/08/24
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
376
1400/08/23
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
377
1400/08/22
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
378
1400/08/20
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
379
1400/08/19
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
380
1400/08/18
26000 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
381
1400/08/17
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
382
1400/08/16
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
383
1400/08/15
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
384
1400/08/15
26500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
385
1400/08/13
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
386
1400/08/12
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
387
1400/08/11
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
388
1400/08/10
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
389
1400/08/09
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
390
1400/08/08
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
391
1400/08/06
26800 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
392
1400/08/05
26700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
393
1400/08/04
26700 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
394
1400/08/03
26400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
395
1400/08/01
26400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
396
1400/07/29
26400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
397
1400/07/28
26400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
398
1400/07/27
26400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
399
1400/07/26
26400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
400
1400/07/25
26000 تومان
400 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
401
1400/07/24
25600 تومان
600 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
402
1400/07/22
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
403
1400/07/21
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
404
1400/07/20
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
405
1400/07/19
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
406
1400/07/18
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
407
1400/07/17
26200 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
408
1400/07/11
26700 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
409
1400/07/10
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
410
1400/07/08
27000 تومان
1000 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
411
1400/07/07
26000 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
412
1400/07/06
25800 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
413
1400/07/04
25400 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
414
1400/07/04
25600 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
415
1400/07/03
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
416
1400/07/01
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
417
1400/06/31
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
418
1400/06/30
25200 تومان
400 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
419
1400/06/29
24800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
420
1400/06/28
24800 تومان
1000 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
421
1400/06/27
25800 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
422
1400/06/25
26000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
423
1400/06/24
26000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
424
1400/06/23
26200 تومان
600 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
425
1400/06/22
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
426
1400/06/21
26800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
427
1400/06/20
26800 تومان
1000 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
428
1400/06/18
27800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
429
1400/06/17
27800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
430
1400/06/16
27800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
431
1400/06/15
27800 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
432
1400/06/14
28000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
433
1400/06/13
28200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
434
1400/06/11
28200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
435
1400/06/10
28200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
436
1400/06/09
28200 تومان
800 تومان
کاهش
پروفیل درب و پنجره
437
1400/06/08
29000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
438
1400/06/07
29000 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
439
1400/06/06
28700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
440
1400/06/04
28700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
441
1400/06/03
28700 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
442
1400/06/03
28500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
443
1400/06/02
27800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
444
1400/06/02
28500 تومان
700 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
445
1400/06/01
27800 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
446
1400/05/31
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
447
1400/05/30
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
448
1400/05/24
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
449
1400/05/23
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
450
1400/05/21
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
451
1400/05/20
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
452
1400/05/19
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
453
1400/05/18
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
454
1400/05/17
27500 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
455
1400/05/14
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
456
1400/05/13
27000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
457
1400/05/12
27000 تومان
800 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
458
1400/05/11
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
459
1400/05/10
26200 تومان
800 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
460
1400/05/09
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
461
1400/05/09
25400 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
462
1400/05/06
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
463
1400/05/05
25200 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
464
1400/05/04
24700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
465
1400/05/03
24700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
466
1400/05/02
24200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
467
1400/05/02
24700 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل درب و پنجره
468
1400/04/29
24200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
469
1400/04/28
24200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 1
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/17
قیمت   32000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 2
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/17
قیمت   32000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 3
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/16
قیمت   31700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 4
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/13
قیمت   31600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 5
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/12
قیمت   31600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 6
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/11
قیمت   31400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 7
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/10
قیمت   31200 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 8
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/10
قیمت   31200 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 9
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/09
قیمت   30600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 10
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/09
قیمت   30600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 11
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/08
قیمت   30600 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 12
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/06
قیمت   31000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 13
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/05
قیمت   31000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 14
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/04
قیمت   31500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 15
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/03
قیمت   31500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 16
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/02
قیمت   31500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 17
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/01
قیمت   30500 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 18
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/01
قیمت   30800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 19
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/11/01
قیمت   31500 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 20
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/29
قیمت   30100 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 21
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/29
قیمت   29600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 22
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/28
قیمت   29600 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 23
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/27
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 24
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/27
قیمت   29100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 25
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/26
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 26
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/25
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 27
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/24
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 28
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/22
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 29
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/21
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 30
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/20
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   900 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 31
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/19
قیمت   27100 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 32
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/19
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 33
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/18
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 34
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/18
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 35
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/17
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 36
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/15
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 37
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/14
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 38
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/13
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 39
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/12
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 40
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/11
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 41
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/10
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 42
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/08
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   900 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 43
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/05
قیمت   26400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 44
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/05
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 45
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/04
قیمت   26400 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 46
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/03
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 47
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/10/03
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 48
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/26
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 49
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/24
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 50
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/23
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 51
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/23
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 52
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/23
قیمت   23700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 53
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/22
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 54
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/21
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 55
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/20
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 56
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/19
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 57
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/19
قیمت   21900 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 58
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/19
قیمت   21900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 59
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/17
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 60
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/16
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 61
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/15
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 62
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/14
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 63
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/13
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 64
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/12
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 65
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/10
قیمت   21700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 66
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/09
قیمت   21700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 67
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/08
قیمت   21700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 68
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/07
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 69
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/07
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 70
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/06
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 71
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/05
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 72
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/03
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 73
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/02
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 74
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/09/01
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 75
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/08/30
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 76
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/08/29
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 77
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/08/28
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 78
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/08/26
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 79
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/08/25
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 80
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/08/24
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 81
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/08/23
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 82
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/08/22
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 83
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/08/21
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
پروفیل درب و پنجره
ردیف 84
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/08/19
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 85
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/08/18
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 86
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/08/17
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 87
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/08/16
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 88
دسته محصول  پروفیل درب و پنجره
1401/08/15
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل درب و پنجره
ردیف 89
دسته محصول