قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   قوطی صنعتی   فولاد مهر سهند
با مشخصات   نوع : عادي   ضخامت (mm) : 2  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/11/17
32000 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
2
1401/11/16
31700 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
3
1401/11/13
31600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
4
1401/11/12
31600 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
5
1401/11/12
31600 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
6
1401/11/11
31400 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
7
1401/11/10
31200 تومان
600 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
8
1401/11/09
30600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
9
1401/11/09
30600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
10
1401/11/08
30600 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
11
1401/11/06
31000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
12
1401/11/05
31000 تومان
500 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
13
1401/11/04
31500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
14
1401/11/03
31500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
15
1401/11/02
31500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
16
1401/11/01
30500 تومان
400 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
17
1401/11/01
30800 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
18
1401/11/01
31500 تومان
700 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
19
1401/10/29
30100 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
20
1401/10/29
29600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
21
1401/10/28
29600 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
22
1401/10/27
29000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
23
1401/10/27
29100 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
24
1401/10/26
29000 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
25
1401/10/25
28700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
26
1401/10/24
28700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
27
1401/10/22
28700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
28
1401/10/21
28700 تومان
700 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
29
1401/10/20
28000 تومان
900 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
30
1401/10/19
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
31
1401/10/19
27100 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
32
1401/10/18
26700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
33
1401/10/18
26800 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
34
1401/10/17
26700 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
35
1401/10/15
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
36
1401/10/14
27000 تومان
500 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
37
1401/10/13
27500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
38
1401/10/12
27500 تومان
500 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
39
1401/10/11
28000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
40
1401/10/10
28000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
41
1401/10/08
28000 تومان
900 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
42
1401/10/05
26400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
43
1401/10/05
26500 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
44
1401/10/04
26400 تومان
400 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
45
1401/10/03
25700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
46
1401/10/03
26000 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
47
1401/09/26
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
48
1401/09/24
24000 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
49
1401/09/23
23200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
50
1401/09/23
23500 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
51
1401/09/23
23700 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
52
1401/09/22
23000 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
53
1401/09/21
22500 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
54
1401/09/20
22000 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
55
1401/09/19
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
56
1401/09/19
21900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
57
1401/09/19
21900 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
58
1401/09/17
21600 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
59
1401/09/16
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
60
1401/09/15
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
61
1401/09/14
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
62
1401/09/13
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
63
1401/09/12
21500 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
64
1401/09/10
21700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
65
1401/09/09
21700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
66
1401/09/08
21700 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
67
1401/09/07
21600 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
68
1401/09/07
21500 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
69
1401/09/06
21400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
70
1401/09/05
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
71
1401/09/03
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
72
1401/09/02
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
73
1401/09/01
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
74
1401/08/30
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
75
1401/08/29
21500 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
76
1401/08/28
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
77
1401/08/26
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
78
1401/08/26
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
79
1401/08/25
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
80
1401/08/24
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
81
1401/08/23
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
82
1401/08/22
21600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
83
1401/08/21
21600 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
84
1401/08/19
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
85
1401/08/18
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
86
1401/08/17
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
87
1401/08/16
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
88
1401/08/15
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
89
1401/08/14
21500 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
90
1401/08/14
22000 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
91
1401/08/12
21200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
92
1401/08/11
21200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
93
1401/08/11
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
94
1401/08/10
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
95
1401/08/09
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
96
1401/08/08
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
97
1401/08/07
21000 تومان
450 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
98
1401/08/05
21450 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
99
1401/08/04
21450 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
100
1401/08/03
21450 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
101
1401/08/02
21450 تومان
250 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
102
1401/08/01
21200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
103
1401/07/30
21200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
104
1401/07/28
21200 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
105
1401/07/27
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
106
1401/07/26
21500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
107
1401/07/25
21800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
108
1401/07/24
21800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
109
1401/07/23
21800 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
110
1401/07/21
21900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
111
1401/07/20
21900 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
112
1401/07/19
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
113
1401/07/18
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
114
1401/07/17
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
115
1401/07/16
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
116
1401/07/14
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
117
1401/07/12
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
118
1401/07/11
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
119
1401/07/10
21400 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
120
1401/07/10
22000 تومان
600 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
121
1401/07/09
21300 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
122
1401/07/09
21100 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
123
1401/07/07
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
124
1401/07/06
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
125
1401/07/04
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
126
1401/07/02
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
127
1401/06/31
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
128
1401/06/30
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
129
1401/06/29
20500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
130
1401/06/29
21000 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
131
1401/06/28
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
132
1401/06/28
20500 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
133
1401/06/27
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
134
1401/06/24
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
135
1401/06/23
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
136
1401/06/22
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
137
1401/06/21
19400 تومان
400 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
138
1401/06/21
20000 تومان
600 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
139
1401/06/20
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
140
1401/06/19
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
141
1401/06/17
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
142
1401/06/16
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
143
1401/06/15
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
144
1401/06/14
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
145
1401/06/13
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
146
1401/06/12
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
147
1401/06/10
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
148
1401/06/09
19000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
149
1401/06/08
19000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
150
1401/06/07
19200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
151
1401/06/06
19200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
152
1401/06/05
19200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
153
1401/06/03
19200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
154
1401/06/02
19200 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
155
1401/06/01
19600 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
156
1401/05/31
19500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
157
1401/05/30
19500 تومان
900 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
158
1401/05/29
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
159
1401/05/27
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
160
1401/05/26
20400 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
161
1401/05/25
20600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
162
1401/05/24
20600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
163
1401/05/23
20600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
164
1401/05/22
20600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
165
1401/05/20
20600 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
166
1401/05/19
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
167
1401/05/18
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
168
1401/05/13
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
169
1401/05/12
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
170
1401/05/11
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
171
1401/05/10
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
172
1401/05/09
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
173
1401/05/08
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
174
1401/05/06
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
175
1401/05/05
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
176
1401/05/04
20400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
177
1401/05/03
20400 تومان
1000 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
178
1401/05/02
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
179
1401/05/01
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
180
1401/04/30
21400 تومان
600 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
181
1401/04/28
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
182
1401/04/26
22000 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
183
1401/04/25
22400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
184
1401/04/25
22400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
185
1401/04/23
22500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
186
1401/04/22
22500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
187
1401/04/21
22800 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
188
1401/04/20
23000 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
189
1401/04/18
22900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
190
1401/04/16
22900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
191
1401/04/15
22900 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
192
1401/04/14
23200 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
193
1401/04/13
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
194
1401/04/12
23500 تومان
100 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
195
1401/04/12
23400 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
196
1401/04/11
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
197
1401/04/11
23200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
198
1401/04/09
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
199
1401/04/08
23000 تومان
1200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
200
1401/04/08
23000 تومان
1200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
201
1401/04/04
24200 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
202
1401/04/02
24400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
203
1401/04/01
24400 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
204
1401/04/01
24600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
205
1401/03/31
24600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
206
1401/03/30
24600 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
207
1401/03/29
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
208
1401/03/28
25000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
209
1401/03/26
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
210
1401/03/25
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
211
1401/03/24
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
212
1401/03/23
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
213
1401/03/22
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
214
1401/03/21
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
215
1401/03/19
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
216
1401/03/18
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
217
1401/03/17
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
218
1401/03/16
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
219
1401/03/12
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
220
1401/03/11
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
221
1401/03/10
25200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
222
1401/03/09
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
223
1401/03/08
25000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
224
1401/03/08
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
225
1401/03/07
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
226
1401/03/05
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
227
1401/03/04
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
228
1401/03/03
25200 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
229
1401/03/02
25300 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
230
1401/03/01
25300 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
231
1401/02/31
25300 تومان
900 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
232
1401/02/29
26200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
233
1401/02/28
26200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
234
1401/02/27
26200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
235
1401/02/26
26200 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
236
1401/02/25
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
237
1401/02/24
26500 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
238
1401/02/22
25700 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
239
1401/02/22
26200 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
240
1401/02/21
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
241
1401/02/20
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
242
1401/02/19
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
243
1401/02/18
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
244
1401/02/17
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
245
1401/02/15
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
246
1401/02/12
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
247
1401/02/11
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
248
1401/02/10
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
249
1401/02/08
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
250
1401/02/07
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
251
1401/02/06
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
252
1401/02/05
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
253
1401/02/04
25500 تومان
500 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
254
1401/02/01
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
255
1401/01/31
26000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
256
1401/01/30
26200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
257
1401/01/29
26200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
258
1401/01/28
26200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
259
1401/01/27
26200 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
260
1401/01/25
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
261
1401/01/24
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
262
1401/01/23
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
263
1401/01/22
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
264
1401/01/21
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
265
1401/01/20
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
266
1401/01/18
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
267
1401/01/17
26500 تومان
500 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
268
1401/01/16
27000 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
269
1401/01/15
27400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
270
1401/01/14
27400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
271
1401/01/11
27400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
272
1401/01/10
27400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
273
1401/01/09
27400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
274
1401/01/08
27400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
275
1401/01/07
27400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
276
1401/01/06
27200 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
277
1401/01/06
27400 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
278
1400/12/25
26700 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
279
1400/12/24
26200 تومان
2100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
280
1400/12/23
24100 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
281
1400/12/22
23900 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
282
1400/12/21
23800 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
283
1400/12/18
23600 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
284
1400/12/17
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
285
1400/12/16
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
286
1400/12/15
23500 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
287
1400/12/14
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
288
1400/12/12
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
289
1400/12/11
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
290
1400/12/09
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
291
1400/12/08
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
292
1400/12/07
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
293
1400/12/05
23200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
294
1400/12/03
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
295
1400/12/02
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
296
1400/12/02
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
297
1400/12/01
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
298
1400/11/30
23000 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
299
1400/11/28
22800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
300
1400/11/27
22800 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
301
1400/11/25
22600 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
302
1400/11/24
22400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
303
1400/11/23
22400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
304
1400/11/21
22400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
305
1400/11/20
22400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
306
1400/11/19
22500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
307
1400/11/18
22500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
308
1400/11/17
22800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
309
1400/11/16
22800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
310
1400/11/14
22800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
311
1400/11/13
22800 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
312
1400/11/12
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
313
1400/11/10
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
314
1400/11/09
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
315
1400/11/06
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
316
1400/11/05
23200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
317
1400/11/04
23200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
318
1400/11/03
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
319
1400/11/02
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
320
1400/10/30
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
321
1400/10/26
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
322
1400/10/26
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
323
1400/10/25
23500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
324
1400/10/23
23800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
325
1400/10/22
23800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
326
1400/10/21
23800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
327
1400/10/20
23800 تومان
700 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
328
1400/10/19
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
329
1400/10/18
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
330
1400/10/15
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
331
1400/10/14
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
332
1400/10/13
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
333
1400/10/12
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
334
1400/10/11
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
335
1400/10/09
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
336
1400/10/08
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
337
1400/10/07
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
338
1400/10/06
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
339
1400/10/05
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
340
1400/10/04
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
341
1400/10/02
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
342
1400/10/01
24500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
343
1400/09/30
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
344
1400/09/29
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
345
1400/09/28
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
346
1400/09/26
24800 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
347
1400/09/25
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
348
1400/09/24
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
349
1400/09/23
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
350
1400/09/22
25000 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
351
1400/09/22
25000 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
352
1400/09/13
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
353
1400/09/09
25700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
354
1400/09/07
25700 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
355
1400/08/29
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
356
1400/08/29
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
357
1400/08/26
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
358
1400/08/15
26500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
359
1400/08/13
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
360
1400/08/12
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
361
1400/08/10
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
362
1400/08/08
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
363
1400/08/08
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
364
1400/07/29
26400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
365
1400/07/25
26000 تومان
400 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
366
1400/07/25
26000 تومان
400 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
367
1400/07/25
26000 تومان
400 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
368
1400/07/25
26400 تومان
400 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
369
1400/07/21
26200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
370
1400/07/21
26200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
371
1400/07/18
26200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
372
1400/06/28
24800 تومان
1000 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
373
1400/06/25
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
374
1400/06/25
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
375
1400/06/22
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
376
1400/06/18
27800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
377
1400/06/17
27800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
378
1400/06/17
27800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
379
1400/06/01
27800 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
380
1400/05/20
27500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
381
1400/05/20
27500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
382
1400/05/19
27500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
383
1400/05/18
27500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
384
1400/05/17
27500 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
385
1400/05/14
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
386
1400/05/12
26200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
387
1400/05/10
26200 تومان
800 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
388
1400/05/09
25400 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
389
1400/05/03
24700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
390
1400/04/28
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 1
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/17
قیمت   32000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 2
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/16
قیمت   31700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 3
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/13
قیمت   31600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 4
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/12
قیمت   31600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 5
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/12
قیمت   31600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 6
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/11
قیمت   31400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 7
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/10
قیمت   31200 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 8
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/09
قیمت   30600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 9
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/09
قیمت   30600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 10
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/08
قیمت   30600 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 11
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/06
قیمت   31000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 12
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/05
قیمت   31000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 13
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/04
قیمت   31500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 14
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/03
قیمت   31500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 15
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/02
قیمت   31500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 16
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/01
قیمت   30500 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 17
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/01
قیمت   30800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 18
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/11/01
قیمت   31500 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 19
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/29
قیمت   30100 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 20
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/29
قیمت   29600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 21
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/28
قیمت   29600 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 22
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/27
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 23
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/27
قیمت   29100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 24
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/26
قیمت   29000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 25
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/25
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 26
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/24
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 27
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/22
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 28
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/21
قیمت   28700 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 29
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/20
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   900 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 30
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/19
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 31
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/19
قیمت   27100 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 32
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/18
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 33
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/18
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 34
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/17
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 35
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/15
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 36
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/14
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 37
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/13
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 38
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/12
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 39
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/11
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 40
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/10
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 41
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/08
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   900 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 42
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/05
قیمت   26400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 43
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/05
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 44
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/04
قیمت   26400 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 45
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/03
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 46
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/10/03
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 47
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/26
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 48
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/24
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 49
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/23
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 50
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/23
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 51
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/23
قیمت   23700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 52
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/22
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 53
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/21
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 54
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/20
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 55
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/19
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 56
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/19
قیمت   21900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 57
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/19
قیمت   21900 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 58
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/17
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 59
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/16
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 60
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/15
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 61
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/14
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 62
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/13
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 63
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/12
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 64
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/10
قیمت   21700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 65
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/09
قیمت   21700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 66
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/08
قیمت   21700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 67
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/07
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 68
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/07
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 69
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/06
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 70
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/05
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 71
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/03
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 72
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/02
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 73
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/01
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 74
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/30
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 75
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/29
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 76
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/28
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 77
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/26
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 78
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/26
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 79
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/25
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 80
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/24
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 81
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/23
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 82
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/22
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 83
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/21
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 84
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/19
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 85
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/18
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 86
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/17
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 87
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/16
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 88
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/15
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 89
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/14
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 90
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/14
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 91
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/12
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 92
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/11
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 93
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/11
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 94
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/10
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 95
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/09
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 96
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/08
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 97
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/07
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   450 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 98
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/05
قیمت   21450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 99
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/04
قیمت   21450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 100
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/03
قیمت   21450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 101
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/02
قیمت   21450 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 102
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/01
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 103
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/30
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 104
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/28
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 105
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/27
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 106
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/26
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 107
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/25
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 108
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/24
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 109
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/23
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 110
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/21
قیمت   21900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 111
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/20
قیمت   21900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 112
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/19
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 113
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/18
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 114
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/17
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 115
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/16
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 116
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/14
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 117
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/12
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 118
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/11
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 119
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/10
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 120
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/10
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 121
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/09
قیمت   21300 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 122
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/09
قیمت   21100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 123
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/07
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 124
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/06
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 125
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/04
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 126
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/02
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 127
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/31
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 128
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/30
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 129
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/29
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 130
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/29
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 131
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/28
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 132
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/28
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 133
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/27
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 134
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/24
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 135
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/23
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 136
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/22
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 137
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/21
قیمت   19400 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 138
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/21
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 139
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/20
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 140
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/19
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 141
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/17
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 142
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/16
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 143
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/15
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 144
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/14
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 145
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/13
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 146
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/12
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 147
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/10
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 148
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/09
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 149
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/08
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 150
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/07
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی