آرشیو قیمت   قوطی صنعتی    فولاد مهر سهند
با مشخصات   نوع : مهر    ضخامت (mm) : 2   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 24500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 24500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 24500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/21 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/20 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/19 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/14 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/12 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/11 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/09 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/08 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/07 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/06 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/05 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/04 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/02 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/01 قیمت: 25800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 25800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 25800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 25800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/26 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/25 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/24 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/23 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/22 قیمت: 24500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 24500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 24500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/21 قیمت: 24800 تومان 
 تاریخ: 1400/10/20 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/19 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/14 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/12 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/11 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/09 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/08 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/07 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/06 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/05 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/04 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/02 قیمت: 25500 تومان 
 تاریخ: 1400/10/01 قیمت: 25800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 25800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 25800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 25800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/26 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/25 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/24 قیمت: 26000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/23
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/26
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
2
1400/10/26
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
3
1400/10/25
24500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
4
1400/10/23
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
5
1400/10/22
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
6
1400/10/21
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
7
1400/10/20
24800 تومان
700 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
8
1400/10/19
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
9
1400/10/18
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
10
1400/10/15
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
11
1400/10/14
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
12
1400/10/13
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
13
1400/10/12
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
14
1400/10/11
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
15
1400/10/09
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
16
1400/10/08
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
17
1400/10/07
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
18
1400/10/06
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
19
1400/10/05
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
20
1400/10/04
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
21
1400/10/02
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
22
1400/10/01
25500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
23
1400/09/30
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
24
1400/09/29
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
25
1400/09/28
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
26
1400/09/26
25800 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
27
1400/09/25
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
28
1400/09/24
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
29
1400/09/23
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
30
1400/09/22
26000 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
31
1400/09/22
26000 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
32
1400/09/13
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
33
1400/09/09
26700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
34
1400/09/07
26700 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
35
1400/08/29
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
36
1400/08/29
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
37
1400/08/26
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
38
1400/08/15
27500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
39
1400/08/13
27800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
40
1400/08/12
27800 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
41
1400/08/10
27600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
42
1400/08/08
27600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
43
1400/08/08
27600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
44
1400/07/29
27200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
45
1400/07/25
26800 تومان
400 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
46
1400/07/25
26800 تومان
400 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
47
1400/07/25
26800 تومان
400 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
48
1400/07/25
27200 تومان
400 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
49
1400/07/21
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
50
1400/07/21
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
51
1400/07/18
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
52
1400/06/28
25500 تومان
1000 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
53
1400/06/25
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
54
1400/06/25
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
55
1400/06/22
27600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
56
1400/06/18
28600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
57
1400/06/17
28600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
58
1400/06/17
28600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
59
1400/06/01
28800 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
60
1400/05/20
28500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
61
1400/05/20
28500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
62
1400/05/19
28500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
63
1400/05/18
28500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
64
1400/05/17
28500 تومان
700 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
65
1400/05/14
27800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
66
1400/05/12
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
67
1400/05/10
27000 تومان
800 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
68
1400/05/09
26200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
69
1400/05/03
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
70
1400/04/28
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 1
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/26
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 2
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/26
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 3
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/25
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 4
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/23
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 5
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/22
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 6
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/21
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 7
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/20
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 8
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/19
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 9
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/18
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 10
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/15
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 11
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/14
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 12
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/13
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 13
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/12
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 14
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/11
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 15
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/09
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 16
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/08
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 17
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/07
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 18
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/06
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 19
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/05
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 20
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/04
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 21
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/02
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 22
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/01
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 23
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/30
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 24
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/29
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 25
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/28
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 26
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/26
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 27
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/25
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 28
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/24
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 29
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/23
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 30
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/22
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 31
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/22
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 32
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/13
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 33
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/09
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 34
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/07
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 35
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/29
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 36
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/29
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 37
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/26
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 38
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/15
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 39
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/13
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 40
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/12
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 41
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/10
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 42
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/08
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 43
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/08
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 44
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/07/29
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 45
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/07/25
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 46
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/07/25
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 47
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/07/25
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 48
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/07/25
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 49
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/07/21
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 50
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/07/21
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 51
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/07/18
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 52
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/06/28
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 53
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/06/25
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 54
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/06/25
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 55
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/06/22
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 56
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/06/18
قیمت   28600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 57
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/06/17
قیمت   28600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 58
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/06/17
قیمت   28600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 59
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/06/01
قیمت   28800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 60
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/20
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 61
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/20
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 62
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/19
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 63
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/18
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 64
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/17
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 65
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/14
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 66
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/12
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 67
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/10
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 68
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/09
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 69
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/03
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 70
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/04/28
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)