قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   قوطی صنعتی   فولاد مهر سهند
با مشخصات   نوع : مهر   ضخامت (mm) : 2  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/09/07
22600 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
2
1401/09/07
22500 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
3
1401/09/06
22400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
4
1401/09/05
22500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
5
1401/09/03
22500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
6
1401/09/02
22500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
7
1401/09/01
22500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
8
1401/08/30
22500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
9
1401/08/29
22500 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
10
1401/08/28
22600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
11
1401/08/26
22600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
12
1401/08/26
22600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
13
1401/08/25
22600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
14
1401/08/24
22600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
15
1401/08/23
22600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
16
1401/08/22
22600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
17
1401/08/21
22600 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
18
1401/08/19
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
19
1401/08/18
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
20
1401/08/17
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
21
1401/08/16
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
22
1401/08/15
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
23
1401/08/14
23000 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
24
1401/08/14
22500 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
25
1401/08/12
22300 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
26
1401/08/11
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
27
1401/08/11
22300 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
28
1401/08/10
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
29
1401/08/09
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
30
1401/08/08
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
31
1401/08/07
22000 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
32
1401/08/05
22300 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
33
1401/08/04
22300 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
34
1401/08/03
22300 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
35
1401/08/02
22300 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
36
1401/08/01
22200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
37
1401/07/30
22200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
38
1401/07/28
22200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
39
1401/07/27
22200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
40
1401/07/26
22200 تومان
800 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
41
1401/07/25
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
42
1401/07/24
23000 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
43
1401/07/23
22800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
44
1401/07/21
22800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
45
1401/07/20
22800 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
46
1401/07/19
22900 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
47
1401/07/18
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
48
1401/07/17
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
49
1401/07/16
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
50
1401/07/14
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
51
1401/07/12
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
52
1401/07/11
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
53
1401/07/10
22400 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
54
1401/07/10
23000 تومان
600 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
55
1401/07/09
22300 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
56
1401/07/09
22100 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
57
1401/07/07
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
58
1401/07/06
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
59
1401/07/04
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
60
1401/07/02
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
61
1401/06/31
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
62
1401/06/30
22000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
63
1401/06/29
21500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
64
1401/06/29
22000 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
65
1401/06/28
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
66
1401/06/28
21500 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
67
1401/06/27
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
68
1401/06/24
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
69
1401/06/23
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
70
1401/06/22
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
71
1401/06/21
21000 تومان
1000 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
72
1401/06/21
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
73
1401/06/20
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
74
1401/06/19
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
75
1401/06/17
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
76
1401/06/16
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
77
1401/06/15
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
78
1401/06/14
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
79
1401/06/13
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
80
1401/06/12
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
81
1401/06/10
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
82
1401/06/09
20000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
83
1401/06/08
20000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
84
1401/06/07
20200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
85
1401/06/06
20200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
86
1401/06/05
20200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
87
1401/06/03
20200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
88
1401/06/02
20200 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
89
1401/06/01
20600 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
90
1401/05/31
20500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
91
1401/05/30
20500 تومان
500 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
92
1401/05/29
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
93
1401/05/27
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
94
1401/05/26
21000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
95
1401/05/25
21200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
96
1401/05/24
21200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
97
1401/05/23
21200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
98
1401/05/22
21200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
99
1401/05/20
21200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
100
1401/05/19
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
101
1401/05/18
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
102
1401/05/13
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
103
1401/05/12
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
104
1401/05/11
21000 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
105
1401/05/10
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
106
1401/05/09
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
107
1401/05/08
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
108
1401/05/06
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
109
1401/05/05
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
110
1401/05/04
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
111
1401/05/03
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
112
1401/05/02
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
113
1401/05/01
21400 تومان
1000 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
114
1401/04/30
22400 تومان
600 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
115
1401/04/28
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
116
1401/04/26
23000 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
117
1401/04/25
23400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
118
1401/04/25
23400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
119
1401/04/23
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
120
1401/04/22
23500 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
121
1401/04/21
23600 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
122
1401/04/20
24000 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
123
1401/04/18
23800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
124
1401/04/16
23800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
125
1401/04/15
23800 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
126
1401/04/14
24000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
127
1401/04/13
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
128
1401/04/12
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
129
1401/04/12
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
130
1401/04/11
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
131
1401/04/11
24200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
132
1401/04/09
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
133
1401/04/08
24000 تومان
800 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
134
1401/04/08
24000 تومان
800 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
135
1401/04/04
24800 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
136
1401/04/02
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
137
1401/04/01
25000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
138
1401/04/01
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
139
1401/03/31
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
140
1401/03/30
25200 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
141
1401/03/29
25400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
142
1401/03/28
25400 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
143
1401/03/26
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
144
1401/03/25
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
145
1401/03/24
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
146
1401/03/23
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
147
1401/03/22
25800 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
148
1401/03/21
25600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
149
1401/03/19
25600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
150
1401/03/18
25600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
151
1401/03/17
25600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
152
1401/03/16
25600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
153
1401/03/12
25600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
154
1401/03/11
25600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
155
1401/03/10
25600 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
156
1401/03/09
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
157
1401/03/08
25500 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
158
1401/03/08
25700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
159
1401/03/07
25700 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
160
1401/03/05
25900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
161
1401/03/04
25900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
162
1401/03/03
25900 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
163
1401/03/02
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
164
1401/03/01
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
165
1401/02/31
26000 تومان
800 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
166
1401/02/29
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
167
1401/02/28
26800 تومان
100 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
168
1401/02/27
26800 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
169
1401/02/26
26900 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
170
1401/02/25
27000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
171
1401/02/24
27200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
172
1401/02/22
26500 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
173
1401/02/22
27000 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
174
1401/02/21
26300 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
175
1401/02/20
26300 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
176
1401/02/19
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
177
1401/02/18
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
178
1401/02/17
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
179
1401/02/15
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
180
1401/02/12
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
181
1401/02/11
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
182
1401/02/10
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
183
1401/02/08
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
184
1401/02/07
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
185
1401/02/06
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
186
1401/02/05
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
187
1401/02/04
26500 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
188
1401/02/01
26600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
189
1401/01/31
26600 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
190
1401/01/30
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
191
1401/01/29
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
192
1401/01/28
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
193
1401/01/27
26800 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
194
1401/01/25
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
195
1401/01/24
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
196
1401/01/23
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
197
1401/01/22
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
198
1401/01/21
27000 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
199
1401/01/20
26900 تومان
600 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
200
1401/01/18
27500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
201
1401/01/17
27500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
202
1401/01/16
27800 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
203
1401/01/15
28200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
204
1401/01/14
28200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
205
1401/01/11
28200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
206
1401/01/10
28200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
207
1401/01/09
28200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
208
1401/01/08
28200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
209
1401/01/07
28200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
210
1401/01/06
28000 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
211
1401/01/06
28200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
212
1400/12/25
27500 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
213
1400/12/24
27000 تومان
2200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
214
1400/12/23
24800 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
215
1400/12/22
24600 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
216
1400/12/21
24500 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
217
1400/12/18
24200 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
218
1400/12/17
24100 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
219
1400/12/16
24100 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
220
1400/12/15
24100 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
221
1400/12/14
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
222
1400/12/12
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
223
1400/12/11
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
224
1400/12/09
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
225
1400/12/08
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
226
1400/12/07
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
227
1400/12/05
24200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
228
1400/12/03
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
229
1400/12/02
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
230
1400/12/02
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
231
1400/12/01
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
232
1400/11/30
24000 تومان
400 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
233
1400/11/28
23600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
234
1400/11/27
23600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
235
1400/11/25
23600 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
236
1400/11/24
23400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
237
1400/11/23
23400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
238
1400/11/21
23400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
239
1400/11/20
23400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
240
1400/11/19
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
241
1400/11/18
23500 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
242
1400/11/17
23600 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
243
1400/11/16
23800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
244
1400/11/14
23800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
245
1400/11/13
23800 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
246
1400/11/12
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
247
1400/11/10
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
248
1400/11/09
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
249
1400/11/06
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
250
1400/11/05
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
251
1400/11/04
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
252
1400/11/03
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
253
1400/11/02
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
254
1400/10/30
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
255
1400/10/26
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
256
1400/10/26
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
257
1400/10/25
24500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
258
1400/10/23
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
259
1400/10/22
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
260
1400/10/21
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
261
1400/10/20
24800 تومان
700 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
262
1400/10/19
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
263
1400/10/18
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
264
1400/10/15
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
265
1400/10/14
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
266
1400/10/13
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
267
1400/10/12
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
268
1400/10/11
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
269
1400/10/09
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
270
1400/10/08
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
271
1400/10/07
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
272
1400/10/06
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
273
1400/10/05
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
274
1400/10/04
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
275
1400/10/02
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
276
1400/10/01
25500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
277
1400/09/30
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
278
1400/09/29
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
279
1400/09/28
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
280
1400/09/26
25800 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
281
1400/09/25
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
282
1400/09/24
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
283
1400/09/23
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
284
1400/09/22
26000 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
285
1400/09/22
26000 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
286
1400/09/13
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
287
1400/09/09
26700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
288
1400/09/07
26700 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
289
1400/08/29
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
290
1400/08/29
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
291
1400/08/26
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
292
1400/08/15
27500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
293
1400/08/13
27800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
294
1400/08/12
27800 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
295
1400/08/10
27600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
296
1400/08/08
27600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
297
1400/08/08
27600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
298
1400/07/29
27200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
299
1400/07/25
26800 تومان
400 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
300
1400/07/25
26800 تومان
400 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
301
1400/07/25
26800 تومان
400 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
302
1400/07/25
27200 تومان
400 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
303
1400/07/21
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
304
1400/07/21
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
305
1400/07/18
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
306
1400/06/28
25500 تومان
1000 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
307
1400/06/25
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
308
1400/06/25
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
309
1400/06/22
27600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
310
1400/06/18
28600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
311
1400/06/17
28600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
312
1400/06/17
28600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
313
1400/06/01
28800 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
314
1400/05/20
28500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
315
1400/05/20
28500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
316
1400/05/19
28500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
317
1400/05/18
28500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
318
1400/05/17
28500 تومان
700 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
319
1400/05/14
27800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
320
1400/05/12
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
321
1400/05/10
27000 تومان
800 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
322
1400/05/09
26200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
323
1400/05/03
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
324
1400/04/28
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 1
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/07
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 2
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/07
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 3
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/06
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 4
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/05
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 5
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/03
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 6
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/02
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 7
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/09/01
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 8
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/30
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 9
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/29
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 10
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/28
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 11
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/26
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 12
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/26
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 13
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/25
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 14
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/24
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 15
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/23
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 16
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/22
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 17
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/21
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 18
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/19
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 19
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/18
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 20
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/17
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 21
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/16
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 22
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/15
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 23
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/14
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 24
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/14
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 25
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/12
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 26
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/11
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 27
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/11
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 28
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/10
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 29
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/09
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 30
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/08
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 31
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/07
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 32
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/05
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 33
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/04
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 34
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/03
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 35
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/02
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 36
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/08/01
قیمت   22200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 37
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/30
قیمت   22200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 38
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/28
قیمت   22200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 39
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/27
قیمت   22200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 40
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/26
قیمت   22200 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 41
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/25
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 42
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/24
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 43
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/23
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 44
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/21
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 45
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/20
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 46
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/19
قیمت   22900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 47
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/18
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 48
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/17
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 49
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/16
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 50
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/14
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 51
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/12
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 52
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/11
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 53
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/10
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 54
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/10
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 55
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/09
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 56
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/09
قیمت   22100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 57
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/07
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 58
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/06
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 59
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/04
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 60
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/07/02
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 61
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/31
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 62
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/30
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 63
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/29
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 64
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/29
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 65
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/28
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 66
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/28
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 67
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/27
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 68
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/24
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 69
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/23
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 70
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/22
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 71
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/21
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 72
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/21
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 73
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/20
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 74
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/19
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 75
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/17
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 76
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/16
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 77
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/15
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 78
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/14
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 79
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/13
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 80
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/12
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 81
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/10
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 82
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/09
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 83
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/08
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 84
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/07
قیمت   20200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 85
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/06
قیمت   20200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 86
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/05
قیمت   20200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 87
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/03
قیمت   20200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 88
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/02
قیمت   20200 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 89
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/06/01
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 90
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/31
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 91
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/30
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 92
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/29
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 93
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/27
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 94
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/26
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 95
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/25
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 96
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/24
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 97
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/23
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 98
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/22
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 99
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/20
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 100
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/19
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 101
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/18
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 102
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/13
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 103
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/12
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 104
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/11
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 105
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/10
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 106
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/09
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 107
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/08
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 108
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/06
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 109
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/05
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 110
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/04
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 111
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/03
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 112
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/02
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 113
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/01
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 114
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/30
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 115
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/28
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 116
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/26
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 117
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/25
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 118
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/25
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 119
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/23
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 120
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/22
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 121
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/21
قیمت   23600 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 122
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/20
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 123
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/18
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 124
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/16
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 125
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/15
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 126
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/14
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 127
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/13
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 128
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/12
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 129
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/12
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 130
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/11
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 131
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/11
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 132
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/09
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 133
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/08
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 134
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/08
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 135
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/04
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 136
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/02
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 137
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/01
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 138
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/01
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 139
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/31
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 140
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/30
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 141
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/29
قیمت   25400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 142
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/28
قیمت   25400 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 143
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/26
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 144
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/25
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 145
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/24
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 146
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/23
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 147
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/22
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 148
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/21
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 149
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/19
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 150
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/18
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 151
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/17
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 152
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/16
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 153
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/12
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 154
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/11
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 155
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/10
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 156
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/09
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 157
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/08
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 158
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/08
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 159
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/07
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 160
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/05
قیمت   25900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 161
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/04
قیمت   25900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 162
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/03
قیمت   25900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 163
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/02
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 164
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/01
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 165
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/31
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 166
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/29
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 167
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/28
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 168
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/27
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 169
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/26
قیمت   26900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 170
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/25
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 171
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/24
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 172
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/22
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 173
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/22
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 174
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/21
قیمت   26300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 175
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/20
قیمت   26300 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 176
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/19
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 177
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/18
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 178
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/17
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 179
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/15
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 180
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/12
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 181
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/11
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 182
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/10
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 183
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/08
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 184
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/07
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 185
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/06
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 186
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/05
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 187
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/04
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 188
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/01
قیمت   26600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 189
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/31
قیمت   26600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 190
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/30
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 191
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/29
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 192
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/28
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 193
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/27
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 194
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/25
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 195
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/24
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت