قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   قوطی صنعتی   فولاد مهر سهند
با مشخصات   نوع : مهر   ضخامت (mm) : 2  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/05/27
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
2
1401/05/26
21000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
3
1401/05/25
21200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
4
1401/05/24
21200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
5
1401/05/23
21200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
6
1401/05/22
21200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
7
1401/05/20
21200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
8
1401/05/19
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
9
1401/05/18
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
10
1401/05/13
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
11
1401/05/12
21000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
12
1401/05/11
21000 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
13
1401/05/10
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
14
1401/05/09
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
15
1401/05/08
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
16
1401/05/06
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
17
1401/05/05
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
18
1401/05/04
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
19
1401/05/03
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
20
1401/05/02
21400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
21
1401/05/01
21400 تومان
1000 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
22
1401/04/30
22400 تومان
600 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
23
1401/04/28
23000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
24
1401/04/26
23000 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
25
1401/04/25
23400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
26
1401/04/25
23400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
27
1401/04/23
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
28
1401/04/22
23500 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
29
1401/04/21
23600 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
30
1401/04/20
24000 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
31
1401/04/18
23800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
32
1401/04/16
23800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
33
1401/04/15
23800 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
34
1401/04/14
24000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
35
1401/04/13
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
36
1401/04/12
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
37
1401/04/12
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
38
1401/04/11
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
39
1401/04/11
24200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
40
1401/04/09
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
41
1401/04/08
24000 تومان
800 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
42
1401/04/08
24000 تومان
800 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
43
1401/04/04
24800 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
44
1401/04/02
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
45
1401/04/01
25000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
46
1401/04/01
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
47
1401/03/31
25200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
48
1401/03/30
25200 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
49
1401/03/29
25400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
50
1401/03/28
25400 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
51
1401/03/26
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
52
1401/03/25
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
53
1401/03/24
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
54
1401/03/23
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
55
1401/03/22
25800 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
56
1401/03/21
25600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
57
1401/03/19
25600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
58
1401/03/18
25600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
59
1401/03/17
25600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
60
1401/03/16
25600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
61
1401/03/12
25600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
62
1401/03/11
25600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
63
1401/03/10
25600 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
64
1401/03/09
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
65
1401/03/08
25700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
66
1401/03/08
25500 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
67
1401/03/07
25700 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
68
1401/03/05
25900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
69
1401/03/04
25900 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
70
1401/03/03
25900 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
71
1401/03/02
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
72
1401/03/01
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
73
1401/02/31
26000 تومان
800 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
74
1401/02/29
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
75
1401/02/28
26800 تومان
100 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
76
1401/02/27
26800 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
77
1401/02/26
26900 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
78
1401/02/25
27000 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
79
1401/02/24
27200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
80
1401/02/22
26500 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
81
1401/02/22
27000 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
82
1401/02/21
26300 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
83
1401/02/20
26300 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
84
1401/02/19
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
85
1401/02/18
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
86
1401/02/17
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
87
1401/02/15
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
88
1401/02/12
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
89
1401/02/11
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
90
1401/02/10
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
91
1401/02/08
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
92
1401/02/07
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
93
1401/02/06
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
94
1401/02/05
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
95
1401/02/04
26500 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
96
1401/02/01
26600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
97
1401/01/31
26600 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
98
1401/01/30
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
99
1401/01/29
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
100
1401/01/28
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
101
1401/01/27
26800 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
102
1401/01/25
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
103
1401/01/24
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
104
1401/01/23
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
105
1401/01/22
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
106
1401/01/21
27000 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
107
1401/01/20
26900 تومان
600 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
108
1401/01/18
27500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
109
1401/01/17
27500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
110
1401/01/16
27800 تومان
400 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
111
1401/01/15
28200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
112
1401/01/14
28200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
113
1401/01/11
28200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
114
1401/01/10
28200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
115
1401/01/09
28200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
116
1401/01/08
28200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
117
1401/01/07
28200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
118
1401/01/06
28000 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
119
1401/01/06
28200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
120
1400/12/25
27500 تومان
500 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
121
1400/12/24
27000 تومان
2200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
122
1400/12/23
24800 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
123
1400/12/22
24600 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
124
1400/12/21
24500 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
125
1400/12/18
24200 تومان
100 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
126
1400/12/17
24100 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
127
1400/12/16
24100 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
128
1400/12/15
24100 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
129
1400/12/14
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
130
1400/12/12
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
131
1400/12/11
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
132
1400/12/09
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
133
1400/12/08
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
134
1400/12/07
24200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
135
1400/12/05
24200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
136
1400/12/03
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
137
1400/12/02
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
138
1400/12/02
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
139
1400/12/01
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
140
1400/11/30
24000 تومان
400 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
141
1400/11/28
23600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
142
1400/11/27
23600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
143
1400/11/25
23600 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
144
1400/11/24
23400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
145
1400/11/23
23400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
146
1400/11/21
23400 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
147
1400/11/20
23400 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
148
1400/11/19
23500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
149
1400/11/18
23500 تومان
100 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
150
1400/11/17
23600 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
151
1400/11/16
23800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
152
1400/11/14
23800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
153
1400/11/13
23800 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
154
1400/11/12
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
155
1400/11/10
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
156
1400/11/09
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
157
1400/11/06
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
158
1400/11/05
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
159
1400/11/04
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
160
1400/11/03
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
161
1400/11/02
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
162
1400/10/30
24000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
163
1400/10/26
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
164
1400/10/26
24500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
165
1400/10/25
24500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
166
1400/10/23
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
167
1400/10/22
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
168
1400/10/21
24800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
169
1400/10/20
24800 تومان
700 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
170
1400/10/19
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
171
1400/10/18
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
172
1400/10/15
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
173
1400/10/14
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
174
1400/10/13
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
175
1400/10/12
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
176
1400/10/11
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
177
1400/10/09
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
178
1400/10/08
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
179
1400/10/07
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
180
1400/10/06
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
181
1400/10/05
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
182
1400/10/04
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
183
1400/10/02
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
184
1400/10/01
25500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
185
1400/09/30
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
186
1400/09/29
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
187
1400/09/28
25800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
188
1400/09/26
25800 تومان
200 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
189
1400/09/25
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
190
1400/09/24
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
191
1400/09/23
26000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
192
1400/09/22
26000 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
193
1400/09/22
26000 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
194
1400/09/13
26500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
195
1400/09/09
26700 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
196
1400/09/07
26700 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
197
1400/08/29
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
198
1400/08/29
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
199
1400/08/26
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
200
1400/08/15
27500 تومان
300 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
201
1400/08/13
27800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
202
1400/08/12
27800 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
203
1400/08/10
27600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
204
1400/08/08
27600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
205
1400/08/08
27600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
206
1400/07/29
27200 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
207
1400/07/25
26800 تومان
400 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
208
1400/07/25
26800 تومان
400 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
209
1400/07/25
26800 تومان
400 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
210
1400/07/25
27200 تومان
400 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
211
1400/07/21
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
212
1400/07/21
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
213
1400/07/18
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
214
1400/06/28
25500 تومان
1000 تومان
کاهش
قوطی صنعتی
215
1400/06/25
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
216
1400/06/25
26800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
217
1400/06/22
27600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
218
1400/06/18
28600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
219
1400/06/17
28600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
220
1400/06/17
28600 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
221
1400/06/01
28800 تومان
300 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
222
1400/05/20
28500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
223
1400/05/20
28500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
224
1400/05/19
28500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
225
1400/05/18
28500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
226
1400/05/17
28500 تومان
700 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
227
1400/05/14
27800 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
228
1400/05/12
27000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
229
1400/05/10
27000 تومان
800 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
230
1400/05/09
26200 تومان
200 تومان
افزایش
قوطی صنعتی
231
1400/05/03
25500 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
232
1400/04/28
25000 تومان
0 تومان
ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 1
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/27
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 2
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/26
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 3
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/25
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 4
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/24
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 5
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/23
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 6
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/22
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 7
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/20
قیمت   21200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 8
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/19
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 9
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/18
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 10
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/13
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 11
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/12
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 12
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/11
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 13
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/10
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 14
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/09
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 15
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/08
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 16
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/06
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 17
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/05
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 18
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/04
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 19
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/03
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 20
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/02
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 21
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/05/01
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 22
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/30
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 23
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/28
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 24
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/26
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 25
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/25
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 26
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/25
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 27
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/23
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 28
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/22
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 29
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/21
قیمت   23600 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 30
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/20
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 31
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/18
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 32
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/16
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 33
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/15
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 34
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/14
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 35
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/13
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 36
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/12
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 37
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/12
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 38
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/11
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 39
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/11
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 40
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/09
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 41
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/08
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 42
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/08
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 43
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/04
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 44
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/02
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 45
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/01
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 46
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/04/01
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 47
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/31
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 48
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/30
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 49
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/29
قیمت   25400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 50
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/28
قیمت   25400 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 51
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/26
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 52
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/25
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 53
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/24
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 54
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/23
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 55
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/22
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 56
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/21
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 57
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/19
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 58
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/18
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 59
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/17
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 60
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/16
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 61
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/12
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 62
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/11
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 63
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/10
قیمت   25600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 64
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/09
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 65
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/08
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 66
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/08
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 67
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/07
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 68
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/05
قیمت   25900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 69
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/04
قیمت   25900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 70
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/03
قیمت   25900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 71
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/02
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 72
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/03/01
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 73
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/31
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 74
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/29
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 75
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/28
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 76
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/27
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 77
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/26
قیمت   26900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 78
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/25
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 79
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/24
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 80
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/22
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 81
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/22
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 82
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/21
قیمت   26300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 83
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/20
قیمت   26300 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 84
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/19
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 85
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/18
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 86
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/17
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 87
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/15
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 88
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/12
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 89
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/11
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 90
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/10
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 91
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/08
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 92
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/07
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 93
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/06
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 94
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/05
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 95
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/04
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 96
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/02/01
قیمت   26600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 97
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/31
قیمت   26600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 98
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/30
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 99
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/29
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 100
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/28
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 101
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/27
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 102
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/25
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 103
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/24
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 104
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/23
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 105
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/22
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 106
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/21
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 107
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/20
قیمت   26900 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 108
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/18
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 109
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/17
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 110
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/16
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 111
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/15
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 112
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/14
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 113
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/11
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 114
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/10
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 115
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/09
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 116
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/08
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 117
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/07
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 118
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/06
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 119
دسته محصول  قوطی صنعتی
1401/01/06
قیمت   28200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 120
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/25
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 121
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/24
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   2200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 122
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/23
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 123
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/22
قیمت   24600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 124
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/21
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 125
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/18
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 126
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/17
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 127
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/16
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 128
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/15
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 129
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/14
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 130
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/12
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 131
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/11
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 132
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/09
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 133
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/08
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 134
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/07
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 135
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/05
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 136
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/03
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 137
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/02
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 138
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/02
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 139
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/12/01
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 140
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/30
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 141
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/28
قیمت   23600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 142
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/27
قیمت   23600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 143
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/25
قیمت   23600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 144
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/24
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 145
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/23
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 146
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/21
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 147
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/20
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 148
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/19
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 149
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/18
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 150
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/17
قیمت   23600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 151
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/16
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 152
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/14
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 153
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/13
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 154
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/12
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 155
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/10
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 156
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/09
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 157
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/06
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 158
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/05
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 159
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/04
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 160
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/03
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 161
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/11/02
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 162
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/30
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 163
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/26
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 164
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/26
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 165
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/25
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 166
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/23
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 167
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/22
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 168
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/21
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 169
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/20
قیمت   24800 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 170
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/19
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 171
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/18
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 172
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/15
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 173
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/14
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 174
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/13
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 175
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/12
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 176
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/11
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 177
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/09
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 178
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/08
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 179
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/07
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 180
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/06
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 181
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/05
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 182
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/04
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 183
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/02
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 184
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/10/01
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 185
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/30
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 186
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/29
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 187
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/28
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 188
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/26
قیمت   25800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 189
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/25
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 190
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/24
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 191
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/23
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 192
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/22
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 193
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/22
قیمت   26000 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 194
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/13
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 195
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/09
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 196
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/09/07
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 197
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/29
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 198
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/29
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 199
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/26
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 200
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/15
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 201
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/13
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 202
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/12
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 203
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/10
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 204
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/08
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 205
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/08/08
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 206
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/07/29
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 207
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/07/25
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 208
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/07/25
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 209
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/07/25
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 210
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/07/25
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 211
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/07/21
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 212
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/07/21
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 213
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/07/18
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 214
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/06/28
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
قوطی صنعتی
ردیف 215
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/06/25
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 216
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/06/25
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 217
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/06/22
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 218
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/06/18
قیمت   28600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 219
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/06/17
قیمت   28600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 220
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/06/17
قیمت   28600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 221
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/06/01
قیمت   28800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 222
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/20
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 223
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/20
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 224
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/19
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 225
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/18
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 226
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/17
قیمت   28500 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 227
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/14
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 228
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/12
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 229
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/10
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 230
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/09
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
قوطی صنعتی
ردیف 231
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/05/03
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
ردیف 232
دسته محصول  قوطی صنعتی
1400/04/28
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
قوطی صنعتی
1246 1058
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667