قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   پروفیل Z (زد)   فولاد مهر سهند
با مشخصات   ضخامت : 3 ميلي متر   طول (m) : 6   نوع : مهر  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/07/10
21900 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
2
1401/07/10
22500 تومان
600 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
3
1401/07/09
21800 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
4
1401/07/09
21600 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
5
1401/07/07
21500 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
6
1401/07/06
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
7
1401/07/04
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
8
1401/07/02
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
9
1401/06/31
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
10
1401/06/30
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
11
1401/06/29
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
12
1401/06/29
21000 تومان
1000 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
13
1401/06/28
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
14
1401/06/28
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
15
1401/06/27
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
16
1401/06/24
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
17
1401/06/23
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
18
1401/06/22
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
19
1401/06/21
19400 تومان
400 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
20
1401/06/21
20000 تومان
600 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
21
1401/06/20
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
22
1401/06/19
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
23
1401/06/17
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
24
1401/06/16
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
25
1401/06/15
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
26
1401/06/14
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
27
1401/06/13
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
28
1401/06/12
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
29
1401/06/10
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
30
1401/06/09
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
31
1401/06/08
19000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
32
1401/06/07
19200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
33
1401/06/06
19200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
34
1401/06/05
19200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
35
1401/06/03
19200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
36
1401/06/02
19200 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
37
1401/06/01
19600 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
38
1401/05/31
19500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
39
1401/05/30
19500 تومان
900 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
40
1401/05/29
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
41
1401/05/27
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
42
1401/05/26
20400 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
43
1401/05/25
20600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
44
1401/05/24
20600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
45
1401/05/23
20600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
46
1401/05/22
20600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
47
1401/05/20
20600 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
48
1401/05/19
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
49
1401/05/18
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
50
1401/05/13
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
51
1401/05/12
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
52
1401/05/11
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
53
1401/05/10
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
54
1401/05/09
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
55
1401/05/08
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
56
1401/05/06
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
57
1401/05/05
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
58
1401/05/04
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
59
1401/05/03
20400 تومان
1000 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
60
1401/05/02
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
61
1401/05/01
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
62
1401/04/30
21400 تومان
600 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
63
1401/04/28
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
64
1401/04/26
22000 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
65
1401/04/25
22400 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
66
1401/04/23
22500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
67
1401/04/22
22500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
68
1401/04/21
22800 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
69
1401/04/20
23000 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
70
1401/04/18
22900 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
71
1401/04/16
22900 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
72
1401/04/15
22900 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
73
1401/04/14
23200 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
74
1401/04/13
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
75
1401/04/12
23400 تومان
200 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
76
1401/04/12
23500 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
77
1401/04/11
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
78
1401/04/11
23200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
79
1401/04/09
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
80
1401/04/08
23000 تومان
1200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
81
1401/04/04
24200 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
82
1401/04/02
24400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
83
1401/04/01
24600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
84
1401/04/01
24400 تومان
200 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
85
1401/03/31
24600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
86
1401/03/30
24600 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
87
1401/03/29
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
88
1401/03/28
25000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
89
1401/03/26
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
90
1401/03/25
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
91
1401/03/24
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
92
1401/03/23
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
93
1401/03/22
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
94
1401/03/21
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
95
1401/03/19
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
96
1401/03/18
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
97
1401/03/17
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
98
1401/03/16
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
99
1401/03/12
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
100
1401/03/11
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
101
1401/03/10
25200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
102
1401/03/09
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
103
1401/03/08
25000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
104
1401/03/08
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
105
1401/03/07
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
106
1401/03/05
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
107
1401/03/04
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
108
1401/03/03
25200 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
109
1401/03/02
25300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
110
1401/03/01
25300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
111
1401/02/31
25300 تومان
900 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
112
1401/02/29
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
113
1401/02/28
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
114
1401/02/27
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
115
1401/02/26
26200 تومان
0 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
116
1401/02/25
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
117
1401/02/24
26500 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
118
1401/02/22
26200 تومان
500 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
119
1401/02/22
25700 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
120
1401/02/22
26200 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
121
1401/02/21
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
122
1401/02/20
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
123
1401/02/19
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
124
1401/02/18
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
125
1401/02/17
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
126
1401/02/15
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
127
1401/02/12
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
128
1401/02/11
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
129
1401/02/10
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
130
1401/02/10
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
131
1401/02/08
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
132
1401/02/07
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
133
1401/02/06
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
134
1401/02/05
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
135
1401/02/04
25500 تومان
700 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
136
1401/02/01
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
137
1401/01/31
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
138
1401/01/30
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
139
1401/01/29
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
140
1401/01/28
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
141
1401/01/27
26200 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
142
1401/01/25
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
143
1401/01/24
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
144
1401/01/23
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
145
1401/01/22
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
146
1401/01/21
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
147
1401/01/20
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
148
1401/01/18
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
149
1401/01/17
26500 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
150
1401/01/16
27000 تومان
0 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
151
1401/01/15
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
152
1401/01/14
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
153
1401/01/11
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
154
1401/01/10
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
155
1401/01/09
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
156
1401/01/08
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
157
1401/01/07
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
158
1401/01/06
27000 تومان
500 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
159
1401/01/06
27200 تومان
200 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
160
1401/01/06
27200 تومان
200 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
161
1400/12/25
26700 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
162
1400/12/24
26200 تومان
2100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
163
1400/12/23
24100 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
164
1400/12/22
23900 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
165
1400/12/21
23800 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
166
1400/12/19
23600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
167
1400/12/18
23600 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
168
1400/12/17
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
169
1400/12/16
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
170
1400/12/15
23500 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
171
1400/12/14
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
172
1400/12/12
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
173
1400/12/11
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
174
1400/12/09
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
175
1400/12/08
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
176
1400/12/07
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
177
1400/12/05
23200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
178
1400/12/03
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
179
1400/12/02
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
180
1400/12/01
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
181
1400/11/30
23000 تومان
1400 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
182
1400/11/28
21600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
183
1400/11/27
21600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
184
1400/11/25
21600 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
185
1400/11/24
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
186
1400/11/23
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
187
1400/11/21
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
188
1400/11/20
21400 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
189
1400/11/19
21500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
190
1400/11/18
21500 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
191
1400/11/17
21600 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
192
1400/11/16
21800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
193
1400/11/14
21800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
194
1400/11/13
21800 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
195
1400/11/12
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
196
1400/11/10
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
197
1400/11/09
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
198
1400/11/05
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
199
1400/11/04
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
200
1400/11/03
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
201
1400/11/02
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
202
1400/10/30
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
203
1400/10/26
22500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
204
1400/10/25
22500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
205
1400/10/23
22800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
206
1400/10/22
22800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
207
1400/10/18
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
208
1400/10/15
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
209
1400/10/13
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
210
1400/10/09
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
211
1400/10/06
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
212
1400/09/22
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
213
1400/09/13
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
214
1400/09/09
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
215
1400/09/07
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
216
1400/08/29
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
217
1400/08/26
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
218
1400/08/26
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
219
1400/08/13
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
220
1400/08/12
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
221
1400/08/10
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
222
1400/08/08
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
223
1400/07/29
24700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
224
1400/07/21
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
225
1400/07/18
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
226
1400/07/18
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
227
1400/06/28
23000 تومان
1000 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
228
1400/06/25
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
229
1400/06/22
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
230
1400/06/18
26300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
231
1400/06/17
26300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
232
1400/06/01
26800 تومان
800 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
233
1400/05/20
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
234
1400/05/20
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
235
1400/05/20
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
236
1400/05/19
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
237
1400/05/18
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
238
1400/05/18
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
239
1400/05/17
28000 تومان
700 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
240
1400/05/14
27300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
241
1400/05/12
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
242
1400/05/10
26500 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
243
1400/05/09
25700 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
244
1400/05/03
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
245
1400/04/28
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 1
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/10
قیمت   21900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 2
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/10
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 3
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/09
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 4
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/09
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 5
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/07
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 6
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/06
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 7
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/04
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 8
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/02
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 9
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/31
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 10
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/30
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 11
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/29
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 12
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/29
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 13
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/28
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 14
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/28
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 15
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/27
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 16
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/24
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 17
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/23
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 18
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/22
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 19
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/21
قیمت   19400 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 20
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/21
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 21
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/20
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 22
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/19
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 23
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/17
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 24
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/16
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 25
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/15
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 26
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/14
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 27
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/13
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 28
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/12
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 29
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/10
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 30
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/09
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 31
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/08
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 32
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/07
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 33
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/06
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 34
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/05
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 35
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/03
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 36
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/02
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 37
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/01
قیمت   19600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 38
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/31
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 39
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/30
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   900 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 40
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/29
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 41
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/27
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 42
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/26
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 43
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/25
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 44
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/24
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 45
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/23
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 46
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/22
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 47
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/20
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 48
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/19
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 49
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/18
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 50
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/13
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 51
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/12
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 52
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/11
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 53
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/10
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 54
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/09
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 55
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/08
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 56
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/06
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 57
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/05
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 58
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/04
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 59
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/03
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 60
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/02
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 61
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/01
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 62
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/30
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 63
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/28
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 64
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/26
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 65
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/25
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 66
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/23
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 67
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/22
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 68
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/21
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 69
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/20
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 70
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/18
قیمت   22900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 71
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/16
قیمت   22900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 72
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/15
قیمت   22900 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 73
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/14
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 74
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/13
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 75
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/12
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 76
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/12
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 77
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/11
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 78
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/11
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 79
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/09
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 80
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/08
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   1200 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 81
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/04
قیمت   24200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 82
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/02
قیمت   24400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 83
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/01
قیمت   24600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 84
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/04/01
قیمت   24400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 85
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/31
قیمت   24600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 86
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/30
قیمت   24600 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 87
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/29
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 88
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/28
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 89
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/26
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 90
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/25
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 91
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/24
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 92
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/23
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 93
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/22
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 94
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/21
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 95
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/19
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 96
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/18
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 97
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/17
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 98
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/16
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 99
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/12
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 100
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/11
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 101
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/10
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 102
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/09
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 103
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/08
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 104
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/08
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 105
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/07
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 106
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/05
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 107
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/04
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 108
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/03
قیمت   25200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 109
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/02
قیمت   25300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 110
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/03/01
قیمت   25300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 111
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/31
قیمت   25300 تومان
مبلغ نوسان   900 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 112
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/29
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 113
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/28
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 114
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/27
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 115
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/26
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 116
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/25
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 117
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/24
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 118
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/22
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 119
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/22
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 120
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/22
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 121
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/21
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 122
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/20
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 123
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/19
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 124
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/18
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 125
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/17
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 126
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/15
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 127
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/12
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 128
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/11
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 129
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/10
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 130
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/10
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 131
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/08
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 132
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/07
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 133
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/06
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 134
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/05
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 135
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/04
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 136
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/02/01
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 137
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/31
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 138
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/30
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 139
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/29
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 140
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/28
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 141
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/27
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 142
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/25
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 143
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/24
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 144
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/23
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 145
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/22
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 146
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/21
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 147
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/20
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 148
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/18
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 149
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/17
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 150
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/16
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 151
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/15
قیمت   27400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 152
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/14
قیمت   27400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 153
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/11
قیمت   27400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 154
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/10
قیمت   27400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 155
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/09
قیمت   27400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 156
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/08
قیمت   27400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 157
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/07
قیمت   27400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 158
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/06
قیمت   27000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 159
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/06
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 160
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/01/06
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 161
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/25
قیمت   26700 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 162
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/24
قیمت   26200 تومان
مبلغ نوسان   2100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 163
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/23
قیمت   24100 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 164
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/22
قیمت   23900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 165
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/21
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 166
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/19
قیمت   23600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 167
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/18
قیمت   23600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 168
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/17
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 169
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/16
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 170
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/15
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 171
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/14
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 172
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/12
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 173
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/11
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 174
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/09
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 175
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/08
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 176
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/07
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 177
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/05
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 178
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/03
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 179
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/02
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 180
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/12/01
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 181
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/30
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   1400 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 182
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/28
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 183
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/27
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 184
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/25
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 185
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/24
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 186
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/23
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 187
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/21
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 188
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/20
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 189
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/19
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 190
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/18
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 191
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/17
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 192
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/16
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 193
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/14
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 194
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/13
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 195
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/12
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 196
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/10
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 197
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/09
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 198
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/05
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 199
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/04
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 200
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/03
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 201
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/02
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 202
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/30
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 203
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/26
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 204
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/25
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 205
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/23
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 206
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/22
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 207
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/18
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 208
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/15
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 209
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/13
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 210
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/09
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 211
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/06
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 212
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/09/22
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 213
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/09/13
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 214
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/09/09
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 215
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/09/07
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 216
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/08/29
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 217
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/08/26
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 218
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/08/26
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 219
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/08/13
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 220
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/08/12
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 221
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/08/10
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 222
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/08/08
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 223
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/07/29
قیمت   24700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 224
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/07/21
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 225
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/07/18
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 226
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/07/18
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 227
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/06/28
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 228
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/06/25
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 229
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/06/22
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 230
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/06/18
قیمت   26300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 231
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/06/17
قیمت   26300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 232
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/06/01
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 233
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/20
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 234
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/20
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 235
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/20
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 236
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/19
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 237
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/18
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 238
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/18
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 239
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/17
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 240
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/14
قیمت   27300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 241
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/12
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 242
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/10
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 243
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/09
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 244
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/03
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 245
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/04/28
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
1229 1052
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667