قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   پروفیل Z (زد)   فولاد مهر سهند
با مشخصات   ضخامت : 2/5 ميلي متر   طول (m) : 6   نوع : مهر  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/11/17
32800 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
2
1401/11/16
32700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
3
1401/11/13
32700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
4
1401/11/12
32700 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
5
1401/11/11
32500 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
6
1401/11/10
32000 تومان
600 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
7
1401/11/09
31400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
8
1401/11/09
31400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
9
1401/11/08
31400 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
10
1401/11/06
31600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
11
1401/11/05
31600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
12
1401/11/04
31600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
13
1401/11/03
31600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
14
1401/11/02
31600 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
15
1401/11/01
30800 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
16
1401/11/01
31100 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
17
1401/11/01
31800 تومان
700 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
18
1401/10/29
30500 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
19
1401/10/29
30000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
20
1401/10/28
30000 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
21
1401/10/27
29800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
22
1401/10/27
29900 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
23
1401/10/26
29800 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
24
1401/10/25
29500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
25
1401/10/24
29500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
26
1401/10/22
29500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
27
1401/10/21
29500 تومان
700 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
28
1401/10/20
28800 تومان
900 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
29
1401/10/19
27600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
30
1401/10/19
27900 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
31
1401/10/18
27500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
32
1401/10/18
27600 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
33
1401/10/18
27600 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
34
1401/10/17
27500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
35
1401/10/15
27800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
36
1401/10/14
27800 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
37
1401/10/13
28300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
38
1401/10/12
28300 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
39
1401/10/11
28800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
40
1401/10/10
28800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
41
1401/10/08
28800 تومان
900 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
42
1401/10/05
27200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
43
1401/10/05
27300 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
44
1401/10/04
27200 تومان
400 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
45
1401/10/04
27200 تومان
400 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
46
1401/10/03
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
47
1401/10/03
26800 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
48
1401/09/26
24300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
49
1401/09/24
24300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
50
1401/09/23
24000 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
51
1401/09/23
24300 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
52
1401/09/22
23800 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
53
1401/09/21
23300 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
54
1401/09/20
23000 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
55
1401/09/19
22600 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
56
1401/09/19
22600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
57
1401/09/19
22800 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
58
1401/09/17
22400 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
59
1401/09/16
22300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
60
1401/09/15
22300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
61
1401/09/14
22300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
62
1401/09/13
22300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
63
1401/09/12
22300 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
64
1401/09/10
22500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
65
1401/09/09
22500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
66
1401/09/08
22500 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
67
1401/09/07
22400 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
68
1401/09/07
22300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
69
1401/09/06
22300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
70
1401/09/05
22300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
71
1401/09/03
22300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
72
1401/09/02
22300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
73
1401/09/01
22300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
74
1401/08/30
22300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
75
1401/08/29
22300 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
76
1401/08/28
22400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
77
1401/08/26
22400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
78
1401/08/25
22400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
79
1401/08/24
22400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
80
1401/08/23
22400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
81
1401/08/22
22400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
82
1401/08/21
22400 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
83
1401/08/19
22800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
84
1401/08/18
22800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
85
1401/08/17
22800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
86
1401/08/16
22800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
87
1401/08/15
22800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
88
1401/08/14
22300 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
89
1401/08/14
22800 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
90
1401/08/12
22100 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
91
1401/08/11
22100 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
92
1401/08/11
21800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
93
1401/08/10
21800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
94
1401/08/09
21800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
95
1401/08/08
21800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
96
1401/08/07
21800 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
97
1401/08/05
22100 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
98
1401/08/04
22100 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
99
1401/08/03
22100 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
100
1401/08/02
22100 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
101
1401/08/01
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
102
1401/07/30
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
103
1401/07/28
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
104
1401/07/27
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
105
1401/07/26
22000 تومان
600 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
106
1401/07/25
22600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
107
1401/07/24
22600 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
108
1401/07/23
22300 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
109
1401/07/21
22400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
110
1401/07/20
22400 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
111
1401/07/19
22500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
112
1401/07/18
22500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
113
1401/07/17
22500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
114
1401/07/16
22500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
115
1401/07/14
22500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
116
1401/07/12
22500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
117
1401/07/11
22500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
118
1401/07/10
21900 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
119
1401/07/10
22500 تومان
600 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
120
1401/07/09
21800 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
121
1401/07/09
21600 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
122
1401/07/07
21500 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
123
1401/07/06
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
124
1401/07/04
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
125
1401/07/02
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
126
1401/06/31
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
127
1401/06/30
21000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
128
1401/06/29
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
129
1401/06/29
21000 تومان
1000 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
130
1401/06/28
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
131
1401/06/28
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
132
1401/06/27
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
133
1401/06/24
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
134
1401/06/23
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
135
1401/06/22
20000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
136
1401/06/21
19400 تومان
400 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
137
1401/06/21
20000 تومان
600 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
138
1401/06/20
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
139
1401/06/19
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
140
1401/06/17
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
141
1401/06/16
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
142
1401/06/15
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
143
1401/06/14
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
144
1401/06/13
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
145
1401/06/12
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
146
1401/06/10
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
147
1401/06/09
19000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
148
1401/06/08
19000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
149
1401/06/07
19200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
150
1401/06/06
19200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
151
1401/06/05
19200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
152
1401/06/03
19200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
153
1401/06/02
19200 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
154
1401/06/01
19600 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
155
1401/05/31
19500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
156
1401/05/30
19500 تومان
900 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
157
1401/05/29
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
158
1401/05/27
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
159
1401/05/26
20400 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
160
1401/05/25
20600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
161
1401/05/24
20600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
162
1401/05/23
20600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
163
1401/05/22
20600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
164
1401/05/20
20600 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
165
1401/05/19
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
166
1401/05/18
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
167
1401/05/13
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
168
1401/05/12
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
169
1401/05/11
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
170
1401/05/10
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
171
1401/05/09
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
172
1401/05/08
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
173
1401/05/06
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
174
1401/05/05
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
175
1401/05/04
20400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
176
1401/05/03
20400 تومان
1000 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
177
1401/05/02
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
178
1401/05/01
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
179
1401/04/30
21400 تومان
600 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
180
1401/04/28
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
181
1401/04/26
22000 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
182
1401/04/25
22400 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
183
1401/04/23
22500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
184
1401/04/22
22500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
185
1401/04/21
22800 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
186
1401/04/20
23000 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
187
1401/04/18
22900 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
188
1401/04/16
22900 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
189
1401/04/15
22900 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
190
1401/04/14
23200 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
191
1401/04/13
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
192
1401/04/12
23400 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
193
1401/04/12
23500 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
194
1401/04/11
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
195
1401/04/11
23200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
196
1401/04/09
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
197
1401/04/08
23000 تومان
1200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
198
1401/04/04
24200 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
199
1401/04/02
24400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
200
1401/04/01
24600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
201
1401/04/01
24400 تومان
200 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
202
1401/03/31
24600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
203
1401/03/30
24600 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
204
1401/03/29
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
205
1401/03/28
25000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
206
1401/03/26
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
207
1401/03/25
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
208
1401/03/24
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
209
1401/03/23
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
210
1401/03/22
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
211
1401/03/21
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
212
1401/03/19
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
213
1401/03/18
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
214
1401/03/17
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
215
1401/03/16
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
216
1401/03/12
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
217
1401/03/11
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
218
1401/03/10
25200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
219
1401/03/09
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
220
1401/03/08
25000 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
221
1401/03/08
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
222
1401/03/07
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
223
1401/03/05
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
224
1401/03/04
25200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
225
1401/03/03
25200 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
226
1401/03/02
25300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
227
1401/03/01
25300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
228
1401/02/31
25300 تومان
900 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
229
1401/02/29
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
230
1401/02/28
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
231
1401/02/27
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
232
1401/02/26
26200 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
233
1401/02/25
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
234
1401/02/24
26500 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
235
1401/02/22
26200 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
236
1401/02/22
25700 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
237
1401/02/22
26200 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
238
1401/02/21
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
239
1401/02/20
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
240
1401/02/19
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
241
1401/02/18
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
242
1401/02/17
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
243
1401/02/15
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
244
1401/02/12
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
245
1401/02/11
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
246
1401/02/10
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
247
1401/02/10
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
248
1401/02/08
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
249
1401/02/07
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
250
1401/02/06
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
251
1401/02/05
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
252
1401/02/04
25500 تومان
700 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
253
1401/02/01
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
254
1401/01/31
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
255
1401/01/30
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
256
1401/01/29
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
257
1401/01/28
26200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
258
1401/01/27
26200 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
259
1401/01/25
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
260
1401/01/24
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
261
1401/01/23
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
262
1401/01/22
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
263
1401/01/21
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
264
1401/01/20
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
265
1401/01/18
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
266
1401/01/17
26500 تومان
500 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
267
1401/01/16
27000 تومان
400 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
268
1401/01/15
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
269
1401/01/14
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
270
1401/01/11
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
271
1401/01/10
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
272
1401/01/09
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
273
1401/01/08
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
274
1401/01/07
27400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
275
1401/01/06
27400 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
276
1401/01/06
27200 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
277
1401/01/06
27200 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
278
1400/12/25
26700 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
279
1400/12/24
26200 تومان
2100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
280
1400/12/23
24100 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
281
1400/12/22
23900 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
282
1400/12/21
23800 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
283
1400/12/19
23600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
284
1400/12/18
23600 تومان
100 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
285
1400/12/17
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
286
1400/12/16
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
287
1400/12/15
23500 تومان
300 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
288
1400/12/14
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
289
1400/12/12
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
290
1400/12/11
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
291
1400/12/09
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
292
1400/12/08
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
293
1400/12/07
23200 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
294
1400/12/05
23200 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
295
1400/12/03
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
296
1400/12/02
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
297
1400/12/01
23000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
298
1400/11/30
23000 تومان
1400 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
299
1400/11/28
21600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
300
1400/11/27
21600 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
301
1400/11/25
21600 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
302
1400/11/24
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
303
1400/11/23
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
304
1400/11/21
21400 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
305
1400/11/20
21400 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
306
1400/11/19
21500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
307
1400/11/18
21500 تومان
100 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
308
1400/11/17
21600 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
309
1400/11/16
21800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
310
1400/11/14
21800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
311
1400/11/13
21800 تومان
200 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
312
1400/11/12
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
313
1400/11/10
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
314
1400/11/09
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
315
1400/11/05
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
316
1400/11/04
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
317
1400/11/03
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
318
1400/11/02
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
319
1400/10/30
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
320
1400/10/26
22500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
321
1400/10/25
22500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
322
1400/10/23
22800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
323
1400/10/22
22800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
324
1400/10/18
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
325
1400/10/15
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
326
1400/10/13
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
327
1400/10/09
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
328
1400/10/06
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
329
1400/09/22
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
330
1400/09/13
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
331
1400/09/09
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
332
1400/09/07
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
333
1400/08/29
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
334
1400/08/26
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
335
1400/08/26
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
336
1400/08/13
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
337
1400/08/12
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
338
1400/08/10
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
339
1400/08/08
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
340
1400/07/29
24700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
341
1400/07/21
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
342
1400/07/18
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
343
1400/07/18
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
344
1400/06/28
23000 تومان
1000 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
345
1400/06/25
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
346
1400/06/22
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
347
1400/06/18
26300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
348
1400/06/17
26300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
349
1400/06/01
26800 تومان
800 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
350
1400/05/20
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
351
1400/05/20
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
352
1400/05/20
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
353
1400/05/19
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
354
1400/05/18
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
355
1400/05/18
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
356
1400/05/17
28000 تومان
700 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
357
1400/05/14
27300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
358
1400/05/12
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
359
1400/05/10
26500 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
360
1400/05/09
25700 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
361
1400/05/03
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
362
1400/04/28
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 1
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/11/17
قیمت   32800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 2
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/11/16
قیمت   32700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 3
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/11/13
قیمت   32700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 4
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/11/12
قیمت   32700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 5
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/11/11
قیمت   32500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 6
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/11/10
قیمت   32000 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 7
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/11/09
قیمت   31400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 8
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/11/09
قیمت   31400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 9
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/11/08
قیمت   31400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 10
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/11/06
قیمت   31600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 11
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/11/05
قیمت   31600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 12
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/11/04
قیمت   31600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 13
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/11/03
قیمت   31600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 14
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/11/02
قیمت   31600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 15
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/11/01
قیمت   30800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 16
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/11/01
قیمت   31100 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 17
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/11/01
قیمت   31800 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 18
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/29
قیمت   30500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 19
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/29
قیمت   30000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 20
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/28
قیمت   30000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 21
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/27
قیمت   29800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 22
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/27
قیمت   29900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 23
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/26
قیمت   29800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 24
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/25
قیمت   29500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 25
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/24
قیمت   29500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 26
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/22
قیمت   29500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 27
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/21
قیمت   29500 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 28
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/20
قیمت   28800 تومان
مبلغ نوسان   900 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 29
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/19
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 30
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/19
قیمت   27900 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 31
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/18
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 32
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/18
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 33
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/18
قیمت   27600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 34
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/17
قیمت   27500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 35
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/15
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 36
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/14
قیمت   27800 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 37
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/13
قیمت   28300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 38
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/12
قیمت   28300 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 39
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/11
قیمت   28800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 40
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/10
قیمت   28800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 41
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/08
قیمت   28800 تومان
مبلغ نوسان   900 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 42
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/05
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 43
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/05
قیمت   27300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 44
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/04
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 45
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/04
قیمت   27200 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 46
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/03
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 47
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/10/03
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 48
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/26
قیمت   24300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 49
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/24
قیمت   24300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 50
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/23
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 51
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/23
قیمت   24300 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 52
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/22
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 53
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/21
قیمت   23300 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 54
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/20
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 55
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/19
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 56
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/19
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 57
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/19
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 58
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/17
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 59
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/16
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 60
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/15
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 61
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/14
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 62
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/13
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 63
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/12
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 64
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/10
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 65
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/09
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 66
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/08
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 67
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/07
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 68
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/07
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 69
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/06
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 70
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/05
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 71
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/03
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 72
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/02
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 73
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/09/01
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 74
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/30
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 75
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/29
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 76
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/28
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 77
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/26
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 78
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/25
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 79
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/24
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 80
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/23
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 81
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/22
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 82
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/21
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 83
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/19
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 84
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/18
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 85
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/17
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 86
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/16
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 87
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/15
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 88
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/14
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 89
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/14
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 90
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/12
قیمت   22100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 91
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/11
قیمت   22100 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 92
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/11
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 93
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/10
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 94
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/09
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 95
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/08
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 96
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/07
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 97
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/05
قیمت   22100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 98
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/04
قیمت   22100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 99
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/03
قیمت   22100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 100
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/02
قیمت   22100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 101
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/08/01
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 102
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/30
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 103
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/28
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 104
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/27
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 105
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/26
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 106
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/25
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 107
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/24
قیمت   22600 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 108
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/23
قیمت   22300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 109
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/21
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 110
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/20
قیمت   22400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 111
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/19
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 112
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/18
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 113
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/17
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 114
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/16
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 115
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/14
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 116
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/12
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 117
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/11
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 118
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/10
قیمت   21900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 119
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/10
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 120
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/09
قیمت   21800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 121
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/09
قیمت   21600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 122
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/07
قیمت   21500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 123
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/06
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 124
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/04
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 125
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/07/02
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 126
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/31
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 127
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/30
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 128
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/29
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 129
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/29
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 130
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/28
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 131
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/28
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 132
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/27
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 133
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/24
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 134
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/23
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 135
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/22
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 136
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/21
قیمت   19400 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 137
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/21
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 138
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/20
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 139
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/19
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 140
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/17
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 141
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/16
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 142
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/15
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 143
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/14
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 144
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/13
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 145
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/12
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 146
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/10
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 147
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/09
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 148
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/08
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 149
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/07
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 150
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/06
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 151
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/05
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 152
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/03
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 153
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/02
قیمت   19200 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 154
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/06/01
قیمت   19600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 155
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/31
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 156
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/30
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   900 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 157
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/29
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 158
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/27
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 159
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/26
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 160
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/25
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 161
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/24
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 162
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/23
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 163
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/22
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 164
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/20
قیمت   20600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 165
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/19
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 166
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/18
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 167
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/13
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 168
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/12
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 169
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/11
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 170
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/10
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 171
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/09
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 172
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/08
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 173
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/06
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 174
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/05
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 175
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/04
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 176
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/03
قیمت   20400 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 177
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1401/05/02
قیمت   21400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان