آرشیو قیمت   پروفیل Z (زد)    فولاد مهر سهند
با مشخصات   ضخامت : 2/5 ميلي متر    طول (m) : 6    نوع : مهر   
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/11/05
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
2
1400/11/04
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
3
1400/11/03
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
4
1400/11/02
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
5
1400/10/30
22000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
6
1400/10/26
22500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
7
1400/10/25
22500 تومان
300 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
8
1400/10/23
22800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
9
1400/10/22
22800 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
10
1400/10/18
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
11
1400/10/15
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
12
1400/10/13
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
13
1400/10/09
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
14
1400/10/06
23500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
15
1400/09/22
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
16
1400/09/13
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
17
1400/09/09
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
18
1400/09/07
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
19
1400/08/29
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
20
1400/08/26
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
21
1400/08/26
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
22
1400/08/13
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
23
1400/08/12
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
24
1400/08/10
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
25
1400/08/08
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
26
1400/07/29
24700 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
27
1400/07/21
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
28
1400/07/18
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
29
1400/07/18
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
30
1400/06/28
23000 تومان
1000 تومان
کاهش
پروفیل Z (زد)
31
1400/06/25
24000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
32
1400/06/22
25500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
33
1400/06/18
26300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
34
1400/06/17
26300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
35
1400/06/01
26800 تومان
800 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
36
1400/05/20
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
37
1400/05/20
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
38
1400/05/20
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
39
1400/05/19
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
40
1400/05/18
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
41
1400/05/18
28000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
42
1400/05/17
28000 تومان
700 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
43
1400/05/14
27300 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
44
1400/05/12
26500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
45
1400/05/10
26500 تومان
500 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
46
1400/05/09
25700 تومان
200 تومان
افزایش
پروفیل Z (زد)
47
1400/05/03
25000 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
48
1400/04/28
24500 تومان
0 تومان
ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 1
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/05
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 2
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/04
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 3
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/03
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 4
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/11/02
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 5
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/30
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 6
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/26
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 7
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/25
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 8
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/23
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 9
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/22
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 10
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/18
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 11
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/15
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 12
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/13
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 13
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/09
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 14
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/10/06
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 15
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/09/22
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 16
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/09/13
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 17
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/09/09
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 18
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/09/07
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 19
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/08/29
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 20
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/08/26
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 21
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/08/26
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 22
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/08/13
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 23
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/08/12
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 24
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/08/10
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 25
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/08/08
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 26
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/07/29
قیمت   24700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 27
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/07/21
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 28
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/07/18
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 29
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/07/18
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 30
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/06/28
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
پروفیل Z (زد)
ردیف 31
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/06/25
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 32
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/06/22
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 33
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/06/18
قیمت   26300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 34
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/06/17
قیمت   26300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 35
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/06/01
قیمت   26800 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 36
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/20
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 37
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/20
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 38
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/20
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 39
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/19
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 40
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/18
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 41
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/18
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 42
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/17
قیمت   28000 تومان
مبلغ نوسان   700 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 43
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/14
قیمت   27300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 44
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/12
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 45
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/10
قیمت   26500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 46
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/09
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
پروفیل Z (زد)
ردیف 47
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/05/03
قیمت   25000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
ردیف 48
دسته محصول  پروفیل Z (زد)
1400/04/28
قیمت   24500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
پروفیل Z (زد)
1228 1052
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)