قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   سیم مفتولی سیاه   فولاد مهر سهند
با مشخصات   ضخامت : 1/5 الي 2/5   واحد : کيلوگرم  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/09/07
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
2
1401/09/07
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
3
1401/09/06
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
4
1401/09/05
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
5
1401/09/03
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
6
1401/09/02
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
7
1401/09/01
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
8
1401/08/30
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
9
1401/08/29
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
10
1401/08/28
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
11
1401/08/26
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
12
1401/08/25
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
13
1401/08/24
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
14
1401/08/23
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
15
1401/08/22
23000 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
16
1401/08/21
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
17
1401/08/19
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
18
1401/08/18
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
19
1401/08/17
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
20
1401/08/16
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
21
1401/08/15
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
22
1401/08/14
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
23
1401/08/14
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
24
1401/08/12
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
25
1401/08/11
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
26
1401/08/11
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
27
1401/08/10
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
28
1401/08/09
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
29
1401/08/08
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
30
1401/08/07
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
31
1401/08/05
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
32
1401/08/04
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
33
1401/08/03
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
34
1401/08/02
23500 تومان
300 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
35
1401/08/01
23200 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
36
1401/07/30
23200 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
37
1401/07/28
23200 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
38
1401/07/27
23200 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
39
1401/07/26
23200 تومان
600 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
40
1401/07/25
23800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
41
1401/07/24
23800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
42
1401/07/23
23800 تومان
100 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
43
1401/07/21
23900 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
44
1401/07/20
23900 تومان
100 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
45
1401/07/19
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
46
1401/07/18
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
47
1401/07/17
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
48
1401/07/16
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
49
1401/07/14
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
50
1401/07/12
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
51
1401/07/11
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
52
1401/07/10
23400 تومان
100 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
53
1401/07/10
24000 تومان
600 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
54
1401/07/09
23300 تومان
200 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
55
1401/07/09
23100 تومان
100 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
56
1401/07/07
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
57
1401/07/06
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
58
1401/07/04
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
59
1401/07/02
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
60
1401/06/31
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
61
1401/06/30
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
62
1401/06/29
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
63
1401/06/29
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
64
1401/06/28
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
65
1401/06/28
23000 تومان
500 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
66
1401/06/27
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
67
1401/06/24
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
68
1401/06/23
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
69
1401/06/22
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
70
1401/06/21
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
71
1401/06/21
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
72
1401/06/20
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
73
1401/06/19
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
74
1401/06/17
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
75
1401/06/16
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
76
1401/06/15
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
77
1401/06/14
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
78
1401/06/13
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
79
1401/06/12
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
80
1401/06/10
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
81
1401/06/09
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
82
1401/06/08
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
83
1401/06/07
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
84
1401/06/06
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
85
1401/06/05
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
86
1401/06/05
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
87
1401/06/03
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
88
1401/06/02
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
89
1401/06/01
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
90
1401/05/31
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
91
1401/05/30
22500 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
92
1401/05/29
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
93
1401/05/27
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
94
1401/05/26
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
95
1401/05/25
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
96
1401/05/24
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
97
1401/05/23
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
98
1401/05/22
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
99
1401/05/20
23000 تومان
500 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
100
1401/05/19
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
101
1401/05/18
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
102
1401/05/13
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
103
1401/05/13
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
104
1401/05/12
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
105
1401/05/11
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
106
1401/05/10
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
107
1401/05/09
22500 تومان
300 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
108
1401/05/08
22800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
109
1401/05/06
22800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
110
1401/05/05
22800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
111
1401/05/04
22800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
112
1401/05/03
22800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
113
1401/05/02
22800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
114
1401/05/01
22800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
115
1401/04/30
22800 تومان
200 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
116
1401/04/28
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
117
1401/04/26
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
118
1401/04/25
23000 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
119
1401/04/23
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
120
1401/04/22
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
121
1401/04/21
23500 تومان
300 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
122
1401/04/20
23800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
123
1401/04/18
23800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
124
1401/04/16
23800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
125
1401/04/15
23800 تومان
200 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
126
1401/04/14
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
127
1401/04/13
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
128
1401/04/12
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
129
1401/04/11
24000 تومان
500 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
130
1401/04/11
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
131
1401/04/09
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
132
1401/04/08
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
133
1401/04/04
23500 تومان
300 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
134
1401/04/02
23800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
135
1401/04/01
23800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
136
1401/04/01
23800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
137
1401/03/31
23800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
138
1401/03/30
23800 تومان
200 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
139
1401/03/29
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
140
1401/03/28
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
141
1401/03/26
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
142
1401/03/25
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
143
1401/03/24
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
144
1401/03/23
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
145
1401/03/22
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
146
1401/03/21
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
147
1401/03/19
24000 تومان
800 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
148
1401/03/19
23200 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
149
1401/03/18
23200 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
150
1401/03/17
23200 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
151
1401/03/16
23200 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
152
1401/03/16
23200 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
153
1401/03/12
23200 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
154
1401/03/11
23200 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
155
1401/03/10
23200 تومان
200 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
156
1401/03/09
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
157
1401/03/08
23000 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
158
1401/03/08
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
159
1401/03/07
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
160
1401/03/05
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
161
1401/03/04
23500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
162
1401/03/03
23500 تومان
300 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
163
1401/03/02
23800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
164
1401/03/01
23800 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
165
1401/02/31
23800 تومان
200 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
166
1401/02/29
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
167
1401/02/28
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
168
1401/02/27
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
169
1401/02/26
24000 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
170
1401/02/25
24500 تومان
0 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
171
1401/02/24
24500 تومان
0 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
172
1401/02/22
24500 تومان
500 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
173
1401/02/21
24000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
174
1401/02/20
24000 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
175
1401/02/19
24500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
176
1401/02/18
24500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
177
1401/02/17
24500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
178
1401/02/15
24500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
179
1401/02/12
24500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
180
1401/02/12
24500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
181
1401/02/11
24500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
182
1401/02/10
24500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
183
1401/02/10
24500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
184
1401/02/08
24500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
185
1401/02/07
24500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
186
1401/02/06
24500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
187
1401/02/05
24500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
188
1401/02/04
24500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
189
1401/02/01
24500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
190
1401/01/31
24500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
191
1401/01/30
24500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
192
1401/01/29
24500 تومان
2000 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
193
1401/01/28
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
194
1401/01/27
22500 تومان
500 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
195
1401/01/25
22000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
196
1401/01/24
22000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
197
1401/01/23
22000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
198
1401/01/22
22000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
199
1401/01/21
22000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
200
1401/01/20
22000 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
201
1401/01/18
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
202
1401/01/17
22500 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
203
1401/01/16
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
204
1401/01/15
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
205
1401/01/15
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
206
1401/01/14
23000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
207
1401/01/11
23000 تومان
0 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
208
1401/01/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سیم مفتولی سیاه
209
1401/01/10
23000 تومان
0 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
210
1401/01/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سیم مفتولی سیاه
211
1401/01/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سیم مفتولی سیاه
212
1401/01/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سیم مفتولی سیاه
213
1401/01/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سیم مفتولی سیاه
214
1400/12/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سیم مفتولی سیاه
215
1400/12/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سیم مفتولی سیاه
216
1400/12/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سیم مفتولی سیاه
217
1400/12/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سیم مفتولی سیاه
218
1400/12/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سیم مفتولی سیاه
219
1400/12/19
22000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
220
1400/12/18
22000 تومان
1500 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
221
1400/12/17
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
222
1400/12/16
20500 تومان
500 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
223
1400/12/15
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
224
1400/12/14
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
225
1400/12/12
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
226
1400/12/11
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
227
1400/12/09
20000 تومان
300 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
228
1400/12/08
19700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
229
1400/12/07
19700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
230
1400/12/05
19700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
231
1400/12/04
19700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
232
1400/12/02
19700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
233
1400/12/02
19700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
234
1400/12/01
19700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
235
1400/11/30
19700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
236
1400/11/28
19700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
237
1400/11/27
19700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
238
1400/11/25
19700 تومان
200 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
239
1400/11/24
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
240
1400/11/23
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
241
1400/11/21
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
242
1400/11/20
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
243
1400/11/19
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
244
1400/11/18
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
245
1400/11/16
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
246
1400/11/14
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
247
1400/11/13
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
248
1400/11/12
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
249
1400/11/10
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
250
1400/11/09
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
251
1400/11/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سیم مفتولی سیاه
252
1400/11/04
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سیم مفتولی سیاه
253
1400/11/03
19000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
254
1400/11/02
19000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
255
1400/10/30
19000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
256
1400/10/29
19000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
257
1400/10/28
19000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
258
1400/10/26
19000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
259
1400/10/25
19000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
260
1400/10/23
19000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
261
1400/10/22
19000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
262
1400/10/21
19000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
263
1400/10/20
19000 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
264
1400/10/19
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
265
1400/10/18
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
266
1400/10/15
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
267
1400/10/14
19500 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
268
1400/10/13
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
269
1400/10/12
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
270
1400/10/11
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
271
1400/10/09
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
272
1400/10/08
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
273
1400/10/07
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
274
1400/10/06
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
275
1400/10/05
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
276
1400/10/04
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
277
1400/10/02
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
278
1400/10/01
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
279
1400/09/30
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
280
1400/09/29
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
281
1400/09/28
20000 تومان
0 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
282
1400/09/26
20000 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
283
1400/09/25
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
284
1400/09/24
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
285
1400/09/23
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
286
1400/09/22
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
287
1400/09/21
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
288
1400/09/20
20500 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
289
1400/09/18
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
290
1400/09/17
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
291
1400/09/16
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
292
1400/09/15
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
293
1400/09/14
21000 تومان
500 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
294
1400/09/13
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
295
1400/09/13
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
296
1400/09/11
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
297
1400/09/10
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
298
1400/09/09
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
299
1400/09/08
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
300
1400/09/07
20500 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
301
1400/09/06
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
302
1400/09/04
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
303
1400/09/03
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
304
1400/09/02
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
305
1400/09/01
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
306
1400/08/30
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
307
1400/08/29
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
308
1400/08/27
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
309
1400/08/26
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
310
1400/08/25
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
311
1400/08/24
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
312
1400/08/23
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
313
1400/08/22
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
314
1400/08/20
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
315
1400/08/19
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
316
1400/08/18
21000 تومان
500 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
317
1400/08/17
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
318
1400/08/16
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
319
1400/08/15
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
320
1400/08/13
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
321
1400/08/12
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
322
1400/08/11
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
323
1400/08/10
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
324
1400/08/10
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
325
1400/08/09
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
326
1400/08/08
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
327
1400/08/06
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
328
1400/08/05
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
329
1400/08/04
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
330
1400/08/03
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
331
1400/08/01
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
332
1400/07/29
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
333
1400/07/28
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
334
1400/07/27
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
335
1400/07/26
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
336
1400/07/25
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
337
1400/07/24
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
338
1400/07/22
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
339
1400/07/21
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
340
1400/07/20
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
341
1400/07/19
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
342
1400/07/18
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
343
1400/07/17
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
344
1400/07/12
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
345
1400/07/11
20500 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
346
1400/07/10
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
347
1400/07/08
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
348
1400/07/07
21000 تومان
500 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
349
1400/07/06
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
350
1400/07/04
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
351
1400/07/03
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
352
1400/07/01
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
353
1400/06/31
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
354
1400/06/30
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
355
1400/06/29
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
356
1400/06/28
20500 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
357
1400/06/27
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
358
1400/06/25
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
359
1400/06/24
21000 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
360
1400/06/23
21500 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
361
1400/06/22
22000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
362
1400/06/21
22000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
363
1400/06/20
22000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
364
1400/06/18
22000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
365
1400/06/17
22000 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
366
1400/06/16
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
367
1400/06/15
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
368
1400/06/14
22500 تومان
200 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
369
1400/06/13
22700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
370
1400/06/11
22700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
371
1400/06/10
22700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
372
1400/06/09
22700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
373
1400/06/08
22700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
374
1400/06/07
22700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
375
1400/06/06
22700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
376
1400/06/04
22700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
377
1400/06/03
22700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
378
1400/06/02
22700 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
379
1400/06/01
22700 تومان
200 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
380
1400/05/31
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
381
1400/05/30
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
382
1400/05/24
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
383
1400/05/23
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
384
1400/05/21
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
385
1400/05/20
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
386
1400/05/20
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
387
1400/05/19
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
388
1400/05/18
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
389
1400/05/18
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
390
1400/05/17
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
391
1400/05/16
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
392
1400/05/14
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
393
1400/05/13
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
394
1400/05/12
22500 تومان
500 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
395
1400/05/11
22000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
396
1400/05/10
22000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
397
1400/05/09
22000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
398
1400/05/06
22000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
399
1400/05/05
22000 تومان
1000 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
400
1400/05/04
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
401
1400/05/03
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
402
1400/05/02
21000 تومان
1000 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
403
1400/04/29
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
404
1400/04/28
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 1
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/09/07
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 2
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/09/07
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 3
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/09/06
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 4
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/09/05
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 5
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/09/03
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 6
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/09/02
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 7
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/09/01
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 8
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/30
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 9
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/29
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 10
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/28
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 11
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/26
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 12
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/25
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 13
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/24
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 14
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/23
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 15
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/22
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 16
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/21
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 17
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/19
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 18
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/18
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 19
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/17
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 20
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/16
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 21
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/15
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 22
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/14
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 23
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/14
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 24
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/12
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 25
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/11
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 26
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/11
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 27
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/10
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 28
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/09
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 29
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/08
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 30
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/07
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 31
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/05
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 32
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/04
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 33
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/03
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 34
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/02
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 35
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/08/01
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 36
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/30
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 37
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/28
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 38
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/27
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 39
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/26
قیمت   23200 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 40
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/25
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 41
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/24
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 42
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/23
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 43
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/21
قیمت   23900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 44
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/20
قیمت   23900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 45
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/19
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 46
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/18
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 47
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/17
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 48
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/16
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 49
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/14
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 50
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/12
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 51
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/11
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 52
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/10
قیمت   23400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 53
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/10
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 54
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/09
قیمت   23300 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 55
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/09
قیمت   23100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 56
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/07
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 57
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/06
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 58
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/04
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 59
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/07/02
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 60
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/31
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 61
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/30
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 62
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/29
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 63
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/29
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 64
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/28
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 65
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/28
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 66
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/27
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 67
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/24
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 68
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/23
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 69
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/22
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 70
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/21
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 71
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/21
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 72
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/20
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 73
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/19
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 74
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/17
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 75
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/16
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 76
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/15
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 77
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/14
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 78
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/13
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 79
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/12
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 80
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/10
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 81
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/09
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 82
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/08
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 83
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/07
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 84
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/06
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 85
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/05
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 86
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/05
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 87
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/03
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 88
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/02
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 89
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/06/01
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 90
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/31
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 91
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/30
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 92
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/29
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 93
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/27
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 94
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/26
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 95
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/25
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 96
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/24
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 97
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/23
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 98
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/22
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 99
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/20
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 100
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/19
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 101
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/18
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 102
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/13
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 103
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/13
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 104
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/12
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 105
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/11
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 106
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/10
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 107
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/09
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 108
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/08
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 109
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/06
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 110
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/05
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 111
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/04
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 112
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/03
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 113
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/02
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 114
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/05/01
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 115
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/30
قیمت   22800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 116
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/28
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 117
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/26
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 118
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/25
قیمت   23000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 119
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/23
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 120
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/22
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 121
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/21
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 122
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/20
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 123
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/18
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 124
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/16
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 125
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/15
قیمت   23800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 126
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/14
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 127
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/13
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 128
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/12
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 129
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/11
قیمت   24000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 130
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/11
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 131
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/09
قیمت   23500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 132
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1401/04/08