آرشیو قیمت   سیم مفتولی سیاه    فولاد مهر سهند
با مشخصات   ضخامت : 1/5 الي 2/5    واحد : کيلوگرم   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 19000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 19000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 19000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/09 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/05 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/04 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/02 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/01 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/26 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/25 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/24 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/23 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/22 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/21 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/20 قیمت: 21000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/18 قیمت: 21000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 21000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/16 قیمت: 21000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/15 قیمت: 21000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/14 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/13 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/13 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/11 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/10 قیمت: 19000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 19000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 19000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/09 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/05 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/04 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/02 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/01 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 20000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/26 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/25 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/24 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/23 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/22 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/21 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/20 قیمت: 21000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/18 قیمت: 21000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 21000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/16 قیمت: 21000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/15 قیمت: 21000 تومان 
 تاریخ: 1400/09/14 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/13 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/13 قیمت: 20500 تومان 
 تاریخ: 1400/09/11
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/26
19000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
2
1400/10/25
19000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
3
1400/10/22
19000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
4
1400/10/18
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
5
1400/10/15
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
6
1400/10/13
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
7
1400/10/09
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
8
1400/10/05
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
9
1400/10/04
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
10
1400/10/02
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
11
1400/10/01
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
12
1400/09/30
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
13
1400/09/29
20000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
14
1400/09/28
20000 تومان
0 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
15
1400/09/26
20000 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
16
1400/09/25
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
17
1400/09/24
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
18
1400/09/23
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
19
1400/09/22
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
20
1400/09/21
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
21
1400/09/20
20500 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
22
1400/09/18
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
23
1400/09/17
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
24
1400/09/16
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
25
1400/09/15
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
26
1400/09/14
21000 تومان
500 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
27
1400/09/13
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
28
1400/09/13
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
29
1400/09/11
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
30
1400/09/10
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
31
1400/09/09
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
32
1400/09/08
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
33
1400/09/07
20500 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
34
1400/09/06
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
35
1400/09/04
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
36
1400/09/03
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
37
1400/09/02
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
38
1400/09/01
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
39
1400/08/30
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
40
1400/08/29
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
41
1400/08/26
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
42
1400/08/12
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
43
1400/08/10
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
44
1400/08/10
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
45
1400/07/29
20500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
46
1400/06/28
20500 تومان
500 تومان
کاهش
سیم مفتولی سیاه
47
1400/06/25
21000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
48
1400/06/18
22000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
49
1400/06/17
22000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
50
1400/06/01
22700 تومان
200 تومان
افزایش
سیم مفتولی سیاه
51
1400/05/20
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
52
1400/05/20
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
53
1400/05/19
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
54
1400/05/18
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
55
1400/05/18
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
56
1400/05/14
22500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
57
1400/05/10
22000 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
58
1400/04/28
19500 تومان
0 تومان
ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 1
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/10/26
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 2
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/10/25
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 3
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/10/22
قیمت   19000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 4
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/10/18
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 5
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/10/15
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 6
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/10/13
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 7
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/10/09
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 8
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/10/05
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 9
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/10/04
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 10
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/10/02
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 11
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/10/01
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 12
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/30
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 13
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/29
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 14
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/28
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 15
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/26
قیمت   20000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 16
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/25
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 17
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/24
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 18
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/23
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 19
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/22
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 20
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/21
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 21
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/20
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 22
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/18
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 23
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/17
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 24
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/16
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 25
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/15
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 26
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/14
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    افزایش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 27
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/13
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 28
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/13
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 29
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/11
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 30
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/10
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 31
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/09
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 32
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/08
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 33
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/07
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 34
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/06
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 35
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/04
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 36
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/03
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 37
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/02
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 38
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/09/01
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 39
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/08/30
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 40
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/08/29
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 41
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/08/26
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 42
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/08/12
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 43
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/08/10
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 44
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/08/10
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 45
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/07/29
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 46
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/06/28
قیمت   20500 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 47
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/06/25
قیمت   21000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 48
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/06/18
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 49
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/06/17
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 50
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/06/01
قیمت   22700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
سیم مفتولی سیاه
ردیف 51
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/05/20
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 52
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/05/20
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 53
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/05/19
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 54
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/05/18
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 55
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/05/18
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 56
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/05/14
قیمت   22500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 57
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/05/10
قیمت   22000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
ردیف 58
دسته محصول  سیم مفتولی سیاه
1400/04/28
قیمت   19500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سیم مفتولی سیاه
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)