آرشیو قیمت   میلگرد آجدار    فولاد کاوه تیکمه داش
با مشخصات   گرید : A3    سایز : 12   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 15250 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 15250 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15300 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15380 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15380 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 16280 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 16400 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 16600 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 16600 تومان 
 تاریخ: 1400/08/26 قیمت: 16750 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 16750 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 16750 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 16500 تومان 
 تاریخ: 1400/07/28 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/07/22 قیمت: 15750 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 15000 تومان 
 تاریخ: 1400/07/03 قیمت: 15400 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 16650 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 16650 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 18020 تومان 
 تاریخ: 1400/06/02 قیمت: 17550 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 17500 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17400 تومان 
 تاریخ: 1400/05/17 قیمت: 17400 تومان 
 تاریخ: 1400/05/16 قیمت: 17650 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 17650 تومان 
 تاریخ: 1400/05/13 قیمت: 17880 تومان 
 تاریخ: 1400/05/12 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/05/03 قیمت: 15250 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 15250 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15300 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15380 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15380 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 16280 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 16400 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 16600 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 16600 تومان 
 تاریخ: 1400/08/26 قیمت: 16750 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 16750 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 16750 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 16500 تومان 
 تاریخ: 1400/07/28 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/07/22 قیمت: 15750 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 15800 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 15000 تومان 
 تاریخ: 1400/07/03 قیمت: 15400 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 16650 تومان 
 تاریخ: 1400/06/18 قیمت: 16650 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 18020 تومان 
 تاریخ: 1400/06/02 قیمت: 17550 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 17500 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17400 تومان 
 تاریخ: 1400/05/17 قیمت: 17400 تومان 
 تاریخ: 1400/05/16 قیمت: 17650 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 17650 تومان 
 تاریخ: 1400/05/13 قیمت: 17880 تومان 
 تاریخ: 1400/05/12
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/23
15250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
2
1400/10/22
15250 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
3
1400/10/18
15300 تومان
80 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
4
1400/10/15
15380 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
5
1400/10/13
15380 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
6
1400/09/30
15800 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
7
1400/09/17
16280 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
8
1400/09/07
16400 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
9
1400/08/29
16600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
10
1400/08/26
16600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
11
1400/08/13
16750 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
12
1400/08/10
16750 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
13
1400/08/08
16750 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
14
1400/07/28
16500 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
15
1400/07/22
15800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
16
1400/07/17
15750 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
17
1400/07/08
15800 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
18
1400/07/03
15000 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
19
1400/06/24
15400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
20
1400/06/18
16650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
21
1400/06/17
16650 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
22
1400/06/02
18020 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
23
1400/05/24
17550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
24
1400/05/20
17500 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
25
1400/05/17
17400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
26
1400/05/16
17400 تومان
170 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
27
1400/05/14
17650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
28
1400/05/13
17650 تومان
230 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
29
1400/05/12
17880 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
30
1400/05/03
17300 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
31
1400/04/28
17300 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
32
1400/04/26
17350 تومان
130 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
33
1400/04/24
17480 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
34
1400/04/21
17500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
35
1400/04/14
15550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
36
1400/04/09
15440 تومان
190 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
37
1400/04/03
15200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
38
1400/03/30
15250 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
39
1400/03/29
15350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
40
1400/03/27
15350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
41
1400/03/26
15350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
42
1400/03/23
15300 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
43
1400/03/22
15400 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
44
1400/03/19
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/23
قیمت   15250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/22
قیمت   15250 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/18
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   15380 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/13
قیمت   15380 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/30
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/17
قیمت   16280 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/07
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/29
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/26
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   16750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/10
قیمت   16750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/08
قیمت   16750 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/28
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/22
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/17
قیمت   15750 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/03
قیمت   15000 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/24
قیمت   15400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/18
قیمت   16650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/17
قیمت   16650 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/02
قیمت   18020 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/24
قیمت   17550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 24
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/20
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 25
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/17
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 26
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/16
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   170 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 27
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/14
قیمت   17650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 28
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/13
قیمت   17650 تومان
مبلغ نوسان   230 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 29
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/12
قیمت   17880 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 30
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/03
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 31
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/28
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 32
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/26
قیمت   17350 تومان
مبلغ نوسان   130 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 33
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/24
قیمت   17480 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 34
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/21
قیمت   17500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 35
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/14
قیمت   15550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 36
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/09
قیمت   15440 تومان
مبلغ نوسان   190 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 37
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/03
قیمت   15200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 38
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/30
قیمت   15250 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 39
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/29
قیمت   15350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 40
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/27
قیمت   15350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 41
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/26
قیمت   15350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 42
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/23
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 43
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/22
قیمت   15400 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 44
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/19
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)