آرشیو قیمت   ورق روغنی    فولاد غرب
با مشخصات   ضخامت : 0/7 ميلي متر    عرض : 1000 ميلي متر   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 26501 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 26501 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 26316 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 26316 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 26316 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 26872 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 26687 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 26687 تومان 
 تاریخ: 1400/05/19 قیمت: 26223 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 26501 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 26501 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 26316 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 26316 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 26316 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 26872 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 26687 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 26687 تومان 
 تاریخ: 1400/05/19
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/15
26501 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
2
1400/10/13
26501 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
3
1400/08/29
26316 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
4
1400/08/10
26316 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
5
1400/07/29
26316 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
6
1400/06/17
26872 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
7
1400/05/20
26687 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
8
1400/05/19
26687 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
9
1400/05/14
26223 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
ردیف 1
دسته محصول  ورق روغنی
1400/10/15
قیمت   26501 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 2
دسته محصول  ورق روغنی
1400/10/13
قیمت   26501 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 3
دسته محصول  ورق روغنی
1400/08/29
قیمت   26316 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 4
دسته محصول  ورق روغنی
1400/08/10
قیمت   26316 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 5
دسته محصول  ورق روغنی
1400/07/29
قیمت   26316 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 6
دسته محصول  ورق روغنی
1400/06/17
قیمت   26872 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 7
دسته محصول  ورق روغنی
1400/05/20
قیمت   26687 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 8
دسته محصول  ورق روغنی
1400/05/19
قیمت   26687 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 9
دسته محصول  ورق روغنی
1400/05/14
قیمت   26223 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)