قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   ورق روغنی   فولاد غرب
با مشخصات   ضخامت : 0/4 ميلي متر   عرض : 1250 ميلي متر  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/07/02
30092 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
2
1401/06/30
30092 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
3
1401/06/29
30092 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
4
1401/06/28
30092 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
5
1401/06/27
30092 تومان
458 تومان
افزایش
ورق روغنی
6
1401/06/24
29634 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
7
1401/06/23
29634 تومان
459 تومان
افزایش
ورق روغنی
8
1401/06/22
29175 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
9
1401/06/21
29175 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
10
1401/06/20
29175 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
11
1401/06/19
29175 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
12
1401/06/16
29175 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
13
1401/06/15
29175 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
14
1401/06/14
29175 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
15
1401/06/13
29175 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
16
1401/06/12
29175 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
17
1401/06/10
29175 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
18
1401/06/09
29175 تومان
459 تومان
کاهش
ورق روغنی
19
1401/06/08
29634 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
20
1401/06/07
29634 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
21
1401/06/06
29634 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
22
1401/06/05
29634 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
23
1401/06/02
29634 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
24
1401/06/01
29634 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
25
1401/05/31
29634 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
26
1401/05/30
29634 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
27
1401/05/29
29634 تومان
294 تومان
کاهش
ورق روغنی
28
1401/05/27
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
29
1401/05/26
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
30
1401/05/25
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
31
1401/05/24
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
32
1401/05/23
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
33
1401/05/22
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
34
1401/05/20
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
35
1401/05/19
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
36
1401/05/18
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
37
1401/05/13
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
38
1401/05/12
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
39
1401/05/11
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
40
1401/05/10
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
41
1401/05/09
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
42
1401/05/08
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
43
1401/05/05
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
44
1401/05/03
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
45
1401/05/02
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
46
1401/05/01
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
47
1401/04/30
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
48
1401/04/28
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
49
1401/04/26
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
50
1401/04/23
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
51
1401/04/23
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
52
1401/04/22
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
53
1401/04/21
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
54
1401/04/20
29930 تومان
0 تومان
افزایش
ورق روغنی
55
1401/04/18
29559 تومان
0 تومان
کاهش
ورق روغنی
56
1401/04/16
29559 تومان
0 تومان
کاهش
ورق روغنی
57
1401/04/15
29559 تومان
0 تومان
کاهش
ورق روغنی
58
1401/04/14
29745 تومان
186 تومان
افزایش
ورق روغنی
59
1401/04/13
29559 تومان
463 تومان
کاهش
ورق روغنی
60
1401/04/12
29745 تومان
184 تومان
افزایش
ورق روغنی
61
1401/04/11
29559 تومان
184 تومان
افزایش
ورق روغنی
62
1401/04/09
29374 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
63
1401/04/08
29374 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
64
1401/04/02
30023 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
65
1401/04/01
30023 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
66
1401/03/30
30023 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
67
1401/03/29
30023 تومان
92 تومان
کاهش
ورق روغنی
68
1401/03/28
30115 تومان
185 تومان
افزایش
ورق روغنی
69
1401/03/26
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
70
1401/03/25
29930 تومان
185 تومان
کاهش
ورق روغنی
71
1401/03/24
30115 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
72
1401/03/23
30115 تومان
185 تومان
افزایش
ورق روغنی
73
1401/03/22
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
74
1401/03/21
29930 تومان
185 تومان
افزایش
ورق روغنی
75
1401/03/19
29745 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
76
1401/03/18
29745 تومان
92 تومان
کاهش
ورق روغنی
77
1401/03/17
29837 تومان
92 تومان
افزایش
ورق روغنی
78
1401/03/16
29745 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
79
1401/03/12
29745 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
80
1401/03/11
29745 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
81
1401/03/10
29745 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
82
1401/03/09
29745 تومان
185 تومان
کاهش
ورق روغنی
83
1401/03/08
29930 تومان
370 تومان
کاهش
ورق روغنی
84
1401/03/07
30300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
85
1401/03/05
30300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
86
1401/03/04
30300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
87
1401/03/03
30300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
88
1401/03/02
30300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
89
1401/03/01
30300 تومان
742 تومان
کاهش
ورق روغنی
90
1401/02/31
31042 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
91
1401/02/29
31042 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
92
1401/02/28
31042 تومان
186 تومان
افزایش
ورق روغنی
93
1401/02/27
30856 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
94
1401/02/26
30856 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
95
1401/02/25
30856 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
96
1401/02/24
30856 تومان
92 تومان
افزایش
ورق روغنی
97
1401/02/22
30764 تومان
371 تومان
افزایش
ورق روغنی
98
1401/02/21
30393 تومان
185 تومان
کاهش
ورق روغنی
99
1401/02/20
30578 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
100
1401/02/19
30578 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
101
1401/02/18
30578 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
102
1401/02/17
30578 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
103
1401/02/12
30578 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
104
1401/02/11
30578 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
105
1401/02/10
30578 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
106
1401/02/10
30578 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
107
1401/02/08
30578 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
108
1401/02/07
30578 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
109
1401/02/06
30578 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
110
1401/02/04
30578 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
111
1401/02/01
30578 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
112
1401/01/31
30578 تومان
0 تومان
کاهش
ورق روغنی
113
1401/01/30
30764 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
114
1401/01/29
30764 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
115
1401/01/28
30764 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
116
1401/01/27
30764 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
117
1401/01/25
30764 تومان
0 تومان
کاهش
ورق روغنی
118
1401/01/24
30764 تومان
0 تومان
کاهش
ورق روغنی
119
1401/01/23
31690 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
120
1401/01/22
31690 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
121
1401/01/21
31690 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
122
1401/01/20
31690 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
123
1401/01/17
31690 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
124
1401/01/16
31690 تومان
0 تومان
کاهش
ورق روغنی
125
1401/01/15
31876 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
126
1400/12/21
30949 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
127
1400/12/19
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
128
1400/12/18
30486 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
129
1400/12/17
30486 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
130
1400/12/16
30486 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
131
1400/12/15
30486 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
132
1400/12/14
30486 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
133
1400/12/11
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
134
1400/12/09
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
135
1400/12/08
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
136
1400/12/07
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
137
1400/12/04
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
138
1400/12/03
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
139
1400/12/02
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
140
1400/12/01
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
141
1400/11/30
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
142
1400/11/27
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
143
1400/11/25
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
144
1400/11/24
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
145
1400/11/23
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
146
1400/11/20
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
147
1400/11/19
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
148
1400/11/18
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
149
1400/11/17
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
150
1400/11/16
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
151
1400/11/13
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
152
1400/11/12
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
153
1400/11/11
30856 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
154
1400/11/10
30393 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
155
1400/11/09
30393 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
156
1400/11/06
30393 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
157
1400/11/05
30393 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
158
1400/11/04
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
159
1400/11/03
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
160
1400/11/02
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
161
1400/10/29
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
162
1400/10/28
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
163
1400/10/27
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
164
1400/10/26
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
165
1400/10/25
29930 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
166
1400/10/22
30486 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
167
1400/10/21
30486 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
168
1400/10/20
30486 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
169
1400/10/19
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
170
1400/10/18
30671 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
171
1400/10/15
30856 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
172
1400/10/13
30856 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
173
1400/08/29
29559 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
174
1400/08/10
29559 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
175
1400/07/29
29559 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
176
1400/06/17
30023 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
177
1400/05/20
28633 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
178
1400/05/19
28633 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
179
1400/05/14
28633 تومان
0 تومان
ثابت
ورق روغنی
ردیف 1
دسته محصول  ورق روغنی
1401/07/02
قیمت   30092 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 2
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/30
قیمت   30092 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 3
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/29
قیمت   30092 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 4
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/28
قیمت   30092 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 5
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/27
قیمت   30092 تومان
مبلغ نوسان   458 تومان    افزایش
ورق روغنی
ردیف 6
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/24
قیمت   29634 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 7
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/23
قیمت   29634 تومان
مبلغ نوسان   459 تومان    افزایش
ورق روغنی
ردیف 8
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/22
قیمت   29175 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 9
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/21
قیمت   29175 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 10
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/20
قیمت   29175 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 11
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/19
قیمت   29175 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 12
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/16
قیمت   29175 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 13
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/15
قیمت   29175 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 14
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/14
قیمت   29175 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 15
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/13
قیمت   29175 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 16
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/12
قیمت   29175 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 17
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/10
قیمت   29175 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 18
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/09
قیمت   29175 تومان
مبلغ نوسان   459 تومان    کاهش
ورق روغنی
ردیف 19
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/08
قیمت   29634 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 20
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/07
قیمت   29634 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 21
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/06
قیمت   29634 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 22
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/05
قیمت   29634 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 23
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/02
قیمت   29634 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 24
دسته محصول  ورق روغنی
1401/06/01
قیمت   29634 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 25
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/31
قیمت   29634 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 26
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/30
قیمت   29634 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 27
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/29
قیمت   29634 تومان
مبلغ نوسان   294 تومان    کاهش
ورق روغنی
ردیف 28
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/27
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 29
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/26
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 30
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/25
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 31
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/24
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 32
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/23
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 33
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/22
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 34
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/20
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 35
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/19
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 36
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/18
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 37
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/13
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 38
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/12
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 39
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/11
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 40
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/10
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 41
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/09
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 42
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/08
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 43
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/05
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 44
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/03
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 45
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/02
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 46
دسته محصول  ورق روغنی
1401/05/01
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 47
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/30
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 48
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/28
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 49
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/26
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 50
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/23
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 51
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/23
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 52
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/22
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 53
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/21
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 54
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/20
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
ورق روغنی
ردیف 55
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/18
قیمت   29559 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
ورق روغنی
ردیف 56
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/16
قیمت   29559 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
ورق روغنی
ردیف 57
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/15
قیمت   29559 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
ورق روغنی
ردیف 58
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/14
قیمت   29745 تومان
مبلغ نوسان   186 تومان    افزایش
ورق روغنی
ردیف 59
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/13
قیمت   29559 تومان
مبلغ نوسان   463 تومان    کاهش
ورق روغنی
ردیف 60
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/12
قیمت   29745 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    افزایش
ورق روغنی
ردیف 61
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/11
قیمت   29559 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    افزایش
ورق روغنی
ردیف 62
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/09
قیمت   29374 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 63
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/08
قیمت   29374 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 64
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/02
قیمت   30023 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 65
دسته محصول  ورق روغنی
1401/04/01
قیمت   30023 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 66
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/30
قیمت   30023 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 67
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/29
قیمت   30023 تومان
مبلغ نوسان   92 تومان    کاهش
ورق روغنی
ردیف 68
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/28
قیمت   30115 تومان
مبلغ نوسان   185 تومان    افزایش
ورق روغنی
ردیف 69
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/26
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 70
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/25
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   185 تومان    کاهش
ورق روغنی
ردیف 71
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/24
قیمت   30115 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 72
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/23
قیمت   30115 تومان
مبلغ نوسان   185 تومان    افزایش
ورق روغنی
ردیف 73
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/22
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 74
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/21
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   185 تومان    افزایش
ورق روغنی
ردیف 75
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/19
قیمت   29745 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 76
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/18
قیمت   29745 تومان
مبلغ نوسان   92 تومان    کاهش
ورق روغنی
ردیف 77
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/17
قیمت   29837 تومان
مبلغ نوسان   92 تومان    افزایش
ورق روغنی
ردیف 78
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/16
قیمت   29745 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 79
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/12
قیمت   29745 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 80
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/11
قیمت   29745 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 81
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/10
قیمت   29745 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 82
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/09
قیمت   29745 تومان
مبلغ نوسان   185 تومان    کاهش
ورق روغنی
ردیف 83
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/08
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   370 تومان    کاهش
ورق روغنی
ردیف 84
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/07
قیمت   30300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 85
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/05
قیمت   30300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 86
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/04
قیمت   30300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 87
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/03
قیمت   30300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 88
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/02
قیمت   30300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 89
دسته محصول  ورق روغنی
1401/03/01
قیمت   30300 تومان
مبلغ نوسان   742 تومان    کاهش
ورق روغنی
ردیف 90
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/31
قیمت   31042 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 91
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/29
قیمت   31042 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 92
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/28
قیمت   31042 تومان
مبلغ نوسان   186 تومان    افزایش
ورق روغنی
ردیف 93
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/27
قیمت   30856 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 94
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/26
قیمت   30856 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 95
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/25
قیمت   30856 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 96
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/24
قیمت   30856 تومان
مبلغ نوسان   92 تومان    افزایش
ورق روغنی
ردیف 97
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/22
قیمت   30764 تومان
مبلغ نوسان   371 تومان    افزایش
ورق روغنی
ردیف 98
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/21
قیمت   30393 تومان
مبلغ نوسان   185 تومان    کاهش
ورق روغنی
ردیف 99
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/20
قیمت   30578 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 100
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/19
قیمت   30578 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 101
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/18
قیمت   30578 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 102
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/17
قیمت   30578 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 103
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/12
قیمت   30578 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 104
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/11
قیمت   30578 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 105
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/10
قیمت   30578 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 106
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/10
قیمت   30578 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 107
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/08
قیمت   30578 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 108
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/07
قیمت   30578 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 109
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/06
قیمت   30578 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 110
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/04
قیمت   30578 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 111
دسته محصول  ورق روغنی
1401/02/01
قیمت   30578 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 112
دسته محصول  ورق روغنی
1401/01/31
قیمت   30578 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
ورق روغنی
ردیف 113
دسته محصول  ورق روغنی
1401/01/30
قیمت   30764 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 114
دسته محصول  ورق روغنی
1401/01/29
قیمت   30764 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 115
دسته محصول  ورق روغنی
1401/01/28
قیمت   30764 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 116
دسته محصول  ورق روغنی
1401/01/27
قیمت   30764 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 117
دسته محصول  ورق روغنی
1401/01/25
قیمت   30764 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
ورق روغنی
ردیف 118
دسته محصول  ورق روغنی
1401/01/24
قیمت   30764 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
ورق روغنی
ردیف 119
دسته محصول  ورق روغنی
1401/01/23
قیمت   31690 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 120
دسته محصول  ورق روغنی
1401/01/22
قیمت   31690 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 121
دسته محصول  ورق روغنی
1401/01/21
قیمت   31690 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 122
دسته محصول  ورق روغنی
1401/01/20
قیمت   31690 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 123
دسته محصول  ورق روغنی
1401/01/17
قیمت   31690 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 124
دسته محصول  ورق روغنی
1401/01/16
قیمت   31690 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
ورق روغنی
ردیف 125
دسته محصول  ورق روغنی
1401/01/15
قیمت   31876 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 126
دسته محصول  ورق روغنی
1400/12/21
قیمت   30949 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 127
دسته محصول  ورق روغنی
1400/12/19
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 128
دسته محصول  ورق روغنی
1400/12/18
قیمت   30486 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 129
دسته محصول  ورق روغنی
1400/12/17
قیمت   30486 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 130
دسته محصول  ورق روغنی
1400/12/16
قیمت   30486 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 131
دسته محصول  ورق روغنی
1400/12/15
قیمت   30486 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 132
دسته محصول  ورق روغنی
1400/12/14
قیمت   30486 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 133
دسته محصول  ورق روغنی
1400/12/11
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 134
دسته محصول  ورق روغنی
1400/12/09
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 135
دسته محصول  ورق روغنی
1400/12/08
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 136
دسته محصول  ورق روغنی
1400/12/07
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 137
دسته محصول  ورق روغنی
1400/12/04
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 138
دسته محصول  ورق روغنی
1400/12/03
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 139
دسته محصول  ورق روغنی
1400/12/02
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 140
دسته محصول  ورق روغنی
1400/12/01
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 141
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/30
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 142
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/27
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 143
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/25
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 144
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/24
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 145
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/23
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 146
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/20
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 147
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/19
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 148
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/18
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 149
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/17
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 150
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/16
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 151
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/13
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 152
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/12
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 153
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/11
قیمت   30856 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 154
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/10
قیمت   30393 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 155
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/09
قیمت   30393 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 156
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/06
قیمت   30393 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 157
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/05
قیمت   30393 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 158
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/04
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 159
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/03
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 160
دسته محصول  ورق روغنی
1400/11/02
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 161
دسته محصول  ورق روغنی
1400/10/29
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 162
دسته محصول  ورق روغنی
1400/10/28
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 163
دسته محصول  ورق روغنی
1400/10/27
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 164
دسته محصول  ورق روغنی
1400/10/26
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 165
دسته محصول  ورق روغنی
1400/10/25
قیمت   29930 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 166
دسته محصول  ورق روغنی
1400/10/22
قیمت   30486 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 167
دسته محصول  ورق روغنی
1400/10/21
قیمت   30486 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 168
دسته محصول  ورق روغنی
1400/10/20
قیمت   30486 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 169
دسته محصول  ورق روغنی
1400/10/19
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 170
دسته محصول  ورق روغنی
1400/10/18
قیمت   30671 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 171
دسته محصول  ورق روغنی
1400/10/15
قیمت   30856 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 172
دسته محصول  ورق روغنی
1400/10/13
قیمت   30856 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 173
دسته محصول  ورق روغنی
1400/08/29
قیمت   29559 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 174
دسته محصول  ورق روغنی
1400/08/10
قیمت   29559 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 175
دسته محصول  ورق روغنی
1400/07/29
قیمت   29559 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 176
دسته محصول  ورق روغنی
1400/06/17
قیمت   30023 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 177
دسته محصول  ورق روغنی
1400/05/20
قیمت   28633 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 178
دسته محصول  ورق روغنی
1400/05/19
قیمت   28633 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
ردیف 179
دسته محصول  ورق روغنی
1400/05/14
قیمت   28633 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق روغنی
1194 1036
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667