آرشیو قیمت   ورق گالوانیزه    تاراز
با مشخصات   ضخامت : 2 ميلي متر    عرض : 1250 ميلي متر   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 27065 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 27065 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 27065 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 26423 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 26514 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 26239 تومان 
 تاریخ: 1400/05/19 قیمت: 26239 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 25780 تومان 
 تاریخ: 1400/04/28 قیمت: 27065 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 27065 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 27065 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 26423 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 26514 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 26239 تومان 
 تاریخ: 1400/05/19 قیمت: 26239 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/15
0 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
2
1400/10/13
0 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
3
1400/08/29
27065 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
4
1400/08/10
27065 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
5
1400/07/29
27065 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
6
1400/06/17
26423 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
7
1400/05/20
26514 تومان
275 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
8
1400/05/19
26239 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
9
1400/05/14
26239 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
10
1400/04/28
25780 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 1
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/10/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 2
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/10/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 3
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/08/29
قیمت   27065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 4
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/08/10
قیمت   27065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 5
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/07/29
قیمت   27065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 6
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/06/17
قیمت   26423 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 7
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/05/20
قیمت   26514 تومان
مبلغ نوسان   275 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 8
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/05/19
قیمت   26239 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 9
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/05/14
قیمت   26239 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 10
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/04/28
قیمت   25780 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)