قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   ورق گالوانیزه   تاراز
با مشخصات   ضخامت : 0/8 ميلي متر   عرض : 1250 ميلي متر  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/10/14
34000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
2
1401/10/13
34000 تومان
2715 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
3
1401/10/12
31285 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
4
1401/07/02
23762 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
5
1401/06/30
23762 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
6
1401/06/29
23762 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
7
1401/06/28
23762 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
8
1401/06/27
23762 تومان
1738 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
9
1401/06/24
25500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
10
1401/06/23
25500 تومان
200 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
11
1401/06/22
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
12
1401/06/21
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
13
1401/06/20
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
14
1401/06/19
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
15
1401/06/16
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
16
1401/06/15
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
17
1401/06/14
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
18
1401/06/13
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
19
1401/06/12
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
20
1401/06/10
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
21
1401/06/09
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
22
1401/06/08
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
23
1401/06/07
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
24
1401/06/06
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
25
1401/06/05
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
26
1401/06/02
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
27
1401/06/01
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
28
1401/05/31
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
29
1401/05/30
25700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
30
1401/05/29
25700 تومان
1755 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
31
1401/05/27
23945 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
32
1401/05/26
23945 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
33
1401/05/25
23945 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
34
1401/05/24
23945 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
35
1401/05/23
23945 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
36
1401/05/22
23945 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
37
1401/05/20
23945 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
38
1401/05/19
23945 تومان
367 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
39
1401/05/18
24312 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
40
1401/05/13
24312 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
41
1401/05/12
24312 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
42
1401/05/11
24312 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
43
1401/05/10
24312 تومان
367 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
44
1401/05/09
24679 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
45
1401/05/08
24679 تومان
183 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
46
1401/05/05
24496 تومان
183 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
47
1401/05/03
24679 تومان
918 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
48
1401/05/02
25597 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
49
1401/05/01
25597 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
50
1401/04/30
25597 تومان
92 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
51
1401/04/28
25689 تومان
183 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
52
1401/04/26
25872 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
53
1401/04/25
25872 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
54
1401/04/23
25872 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
55
1401/04/22
25872 تومان
184 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
56
1401/04/21
26056 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
57
1401/04/20
26056 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
58
1401/04/18
26056 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
59
1401/04/16
26056 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
60
1401/04/15
26056 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
61
1401/04/14
26056 تومان
184 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
62
1401/04/13
26239 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
63
1401/04/12
26239 تومان
184 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
64
1401/04/11
26056 تومان
184 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
65
1401/04/09
25872 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
66
1401/04/08
25872 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
67
1401/04/02
26606 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
68
1401/04/01
26606 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
69
1401/03/30
26606 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
70
1401/03/29
26606 تومان
183 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
71
1401/03/28
26789 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
72
1401/03/26
26789 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
73
1401/03/25
26789 تومان
276 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
74
1401/03/24
27065 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
75
1401/03/23
27065 تومان
275 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
76
1401/03/22
26789 تومان
184 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
77
1401/03/21
26606 تومان
367 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
78
1401/03/19
26239 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
79
1401/03/18
26239 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
80
1401/03/17
26239 تومان
92 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
81
1401/03/16
26147 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
82
1401/03/12
26147 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
83
1401/03/10
26147 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
84
1401/03/09
26147 تومان
276 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
85
1401/03/08
26423 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
86
1401/03/07
26423 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
87
1401/03/05
26423 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
88
1401/03/04
26423 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
89
1401/03/03
26423 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
90
1401/03/02
26423 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
91
1401/03/01
26423 تومان
366 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
92
1401/02/31
26789 تومان
184 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
93
1401/02/29
26973 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
94
1401/02/28
26973 تومان
184 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
95
1401/02/27
26789 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
96
1401/02/26
26789 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
97
1401/02/25
26789 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
98
1401/02/24
26789 تومان
184 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
99
1401/02/22
26973 تومان
367 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
100
1401/02/21
26606 تومان
184 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
101
1401/02/20
26789 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
102
1401/02/19
26789 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
103
1401/02/18
26789 تومان
91 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
104
1401/02/17
26698 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
105
1401/02/12
26698 تومان
91 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
106
1401/02/12
26698 تومان
91 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
107
1401/02/12
26698 تومان
91 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
108
1401/02/11
26698 تومان
91 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
109
1401/02/11
26698 تومان
91 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
110
1401/02/11
26698 تومان
91 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
111
1401/02/11
26698 تومان
91 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
112
1401/02/11
26698 تومان
91 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
113
1401/02/11
26698 تومان
91 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
114
1401/02/11
26698 تومان
91 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
115
1401/02/10
26789 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
116
1401/02/08
26789 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
117
1401/02/07
26789 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
118
1401/02/06
26789 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
119
1401/02/05
26789 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
120
1401/02/04
26789 تومان
0 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
121
1401/02/01
26881 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
122
1401/01/31
26881 تومان
0 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
123
1401/01/30
27065 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
124
1401/01/29
27065 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
125
1401/01/28
27065 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
126
1401/01/27
27065 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
127
1401/01/25
27065 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
128
1401/01/24
27065 تومان
0 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
129
1401/01/23
27248 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
130
1401/01/22
27248 تومان
0 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
131
1401/01/21
26973 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
132
1401/01/20
26973 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
133
1401/01/17
26973 تومان
0 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
134
1401/01/16
26789 تومان
0 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
135
1401/01/15
26698 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
136
1400/12/21
26423 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
137
1400/12/19
26147 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
138
1400/12/18
26147 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
139
1400/12/17
26147 تومان
0 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
140
1400/12/16
25872 تومان
0 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
141
1400/12/15
25597 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
142
1400/10/15
27065 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
143
1400/10/13
27065 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
144
1400/08/29
27065 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
145
1400/08/10
27065 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
146
1400/07/29
27065 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
147
1400/06/17
26881 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
148
1400/05/20
27340 تومان
275 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
149
1400/05/19
27065 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
150
1400/05/14
26765 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
151
1400/04/28
26606 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 1
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/10/14
قیمت   34000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 2
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/10/13
قیمت   34000 تومان
مبلغ نوسان   2715 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 3
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/10/12
قیمت   31285 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 4
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/07/02
قیمت   23762 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 5
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/30
قیمت   23762 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 6
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/29
قیمت   23762 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 7
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/28
قیمت   23762 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 8
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/27
قیمت   23762 تومان
مبلغ نوسان   1738 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 9
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/24
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 10
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/23
قیمت   25500 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 11
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/22
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 12
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/21
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 13
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/20
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 14
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/19
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 15
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/16
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 16
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/15
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 17
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/14
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 18
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/13
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 19
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/12
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 20
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/10
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 21
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/09
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 22
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/08
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 23
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/07
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 24
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/06
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 25
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/05
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 26
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/02
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 27
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/01
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 28
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/31
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 29
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/30
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 30
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/29
قیمت   25700 تومان
مبلغ نوسان   1755 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 31
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/27
قیمت   23945 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 32
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/26
قیمت   23945 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 33
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/25
قیمت   23945 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 34
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/24
قیمت   23945 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 35
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/23
قیمت   23945 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 36
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/22
قیمت   23945 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 37
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/20
قیمت   23945 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 38
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/19
قیمت   23945 تومان
مبلغ نوسان   367 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 39
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/18
قیمت   24312 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 40
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/13
قیمت   24312 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 41
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/12
قیمت   24312 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 42
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/11
قیمت   24312 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 43
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/10
قیمت   24312 تومان
مبلغ نوسان   367 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 44
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/09
قیمت   24679 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 45
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/08
قیمت   24679 تومان
مبلغ نوسان   183 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 46
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/05
قیمت   24496 تومان
مبلغ نوسان   183 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 47
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/03
قیمت   24679 تومان
مبلغ نوسان   918 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 48
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/02
قیمت   25597 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 49
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/01
قیمت   25597 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 50
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/30
قیمت   25597 تومان
مبلغ نوسان   92 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 51
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/28
قیمت   25689 تومان
مبلغ نوسان   183 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 52
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/26
قیمت   25872 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 53
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/25
قیمت   25872 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 54
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/23
قیمت   25872 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 55
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/22
قیمت   25872 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 56
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/21
قیمت   26056 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 57
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/20
قیمت   26056 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 58
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/18
قیمت   26056 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 59
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/16
قیمت   26056 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 60
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/15
قیمت   26056 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 61
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/14
قیمت   26056 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 62
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/13
قیمت   26239 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 63
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/12
قیمت   26239 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 64
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/11
قیمت   26056 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 65
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/09
قیمت   25872 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 66
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/08
قیمت   25872 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 67
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/02
قیمت   26606 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 68
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/01
قیمت   26606 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 69
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/30
قیمت   26606 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 70
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/29
قیمت   26606 تومان
مبلغ نوسان   183 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 71
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/28
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 72
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/26
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 73
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/25
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   276 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 74
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/24
قیمت   27065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 75
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/23
قیمت   27065 تومان
مبلغ نوسان   275 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 76
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/22
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 77
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/21
قیمت   26606 تومان
مبلغ نوسان   367 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 78
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/19
قیمت   26239 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 79
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/18
قیمت   26239 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 80
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/17
قیمت   26239 تومان
مبلغ نوسان   92 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 81
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/16
قیمت   26147 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 82
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/12
قیمت   26147 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 83
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/10
قیمت   26147 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 84
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/09
قیمت   26147 تومان
مبلغ نوسان   276 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 85
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/08
قیمت   26423 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 86
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/07
قیمت   26423 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 87
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/05
قیمت   26423 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 88
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/04
قیمت   26423 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 89
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/03
قیمت   26423 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 90
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/02
قیمت   26423 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 91
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/01
قیمت   26423 تومان
مبلغ نوسان   366 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 92
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/31
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 93
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/29
قیمت   26973 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 94
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/28
قیمت   26973 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 95
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/27
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 96
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/26
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 97
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/25
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 98
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/24
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 99
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/22
قیمت   26973 تومان
مبلغ نوسان   367 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 100
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/21
قیمت   26606 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 101
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/20
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 102
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/19
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 103
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/18
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   91 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 104
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/17
قیمت   26698 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 105
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/12
قیمت   26698 تومان
مبلغ نوسان   91 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 106
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/12
قیمت   26698 تومان
مبلغ نوسان   91 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 107
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/12
قیمت   26698 تومان
مبلغ نوسان   91 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 108
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/11
قیمت   26698 تومان
مبلغ نوسان   91 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 109
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/11
قیمت   26698 تومان
مبلغ نوسان   91 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 110
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/11
قیمت   26698 تومان
مبلغ نوسان   91 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 111
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/11
قیمت   26698 تومان
مبلغ نوسان   91 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 112
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/11
قیمت   26698 تومان
مبلغ نوسان   91 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 113
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/11
قیمت   26698 تومان
مبلغ نوسان   91 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 114
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/11
قیمت   26698 تومان
مبلغ نوسان   91 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 115
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/10
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 116
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/08
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 117
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/07
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 118
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/06
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 119
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/05
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 120
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/04
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 121
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/01
قیمت   26881 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 122
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/31
قیمت   26881 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 123
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/30
قیمت   27065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 124
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/29
قیمت   27065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 125
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/28
قیمت   27065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 126
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/27
قیمت   27065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 127
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/25
قیمت   27065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 128
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/24
قیمت   27065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 129
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/23
قیمت   27248 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 130
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/22
قیمت   27248 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 131
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/21
قیمت   26973 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 132
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/20
قیمت   26973 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 133
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/17
قیمت   26973 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 134
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/16
قیمت   26789 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 135
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/15
قیمت   26698 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 136
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/12/21
قیمت   26423 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 137
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/12/19
قیمت   26147 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 138
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/12/18
قیمت   26147 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 139
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/12/17
قیمت   26147 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 140
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/12/16
قیمت   25872 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 141
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/12/15
قیمت   25597 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 142
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/10/15
قیمت   27065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 143
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/10/13
قیمت   27065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 144
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/08/29
قیمت   27065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 145
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/08/10
قیمت   27065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 146
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/07/29
قیمت   27065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 147
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/06/17
قیمت   26881 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 148
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/05/20
قیمت   27340 تومان
مبلغ نوسان   275 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 149
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/05/19
قیمت   27065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 150
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/05/14
قیمت   26765 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 151
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/04/28
قیمت   26606 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
1181 1038
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667