قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   ورق گالوانیزه   کاشان
با مشخصات   ضخامت : 0/4 ميلي متر   عرض : 1250 ميلي متر  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/10/14
40500 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
2
1401/10/13
40500 تومان
2426 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
3
1401/10/12
38074 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
4
1401/07/02
29542 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
5
1401/06/30
29542 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
6
1401/06/29
29542 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
7
1401/06/28
29542 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
8
1401/06/27
29542 تومان
2158 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
9
1401/06/24
31700 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
10
1401/06/23
31700 تومان
400 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
11
1401/06/22
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
12
1401/06/21
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
13
1401/06/20
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
14
1401/06/19
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
15
1401/06/16
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
16
1401/06/15
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
17
1401/06/14
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
18
1401/06/13
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
19
1401/06/12
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
20
1401/06/10
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
21
1401/06/09
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
22
1401/06/08
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
23
1401/06/07
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
24
1401/06/06
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
25
1401/06/05
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
26
1401/06/02
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
27
1401/06/01
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
28
1401/05/31
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
29
1401/05/30
31300 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
30
1401/05/29
31300 تومان
290 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
31
1401/05/27
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
32
1401/05/26
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
33
1401/05/25
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
34
1401/05/24
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
35
1401/05/23
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
36
1401/05/22
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
37
1401/05/20
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
38
1401/05/19
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
39
1401/05/18
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
40
1401/05/13
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
41
1401/05/12
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
42
1401/05/11
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
43
1401/05/10
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
44
1401/05/09
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
45
1401/05/08
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
46
1401/05/05
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
47
1401/05/03
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
48
1401/05/02
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
49
1401/05/01
31010 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
50
1401/04/30
31010 تومان
91 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
51
1401/04/28
31101 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
52
1401/04/26
31101 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
53
1401/04/25
31101 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
54
1401/04/23
31101 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
55
1401/04/22
31101 تومان
184 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
56
1401/04/21
31285 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
57
1401/04/20
31285 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
58
1401/04/18
31285 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
59
1401/04/16
31285 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
60
1401/04/15
31285 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
61
1401/04/14
31285 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
62
1401/04/13
31285 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
63
1401/04/12
31285 تومان
184 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
64
1401/04/11
31101 تومان
184 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
65
1401/04/09
30918 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
66
1401/04/08
30918 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
67
1401/04/02
31101 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
68
1401/04/01
31101 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
69
1401/03/30
31101 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
70
1401/03/29
31101 تومان
184 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
71
1401/03/28
31285 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
72
1401/03/26
31285 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
73
1401/03/25
31285 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
74
1401/03/24
31285 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
75
1401/03/23
31285 تومان
275 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
76
1401/03/22
31010 تومان
184 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
77
1401/03/21
30826 تومان
367 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
78
1401/03/19
30459 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
79
1401/03/18
30459 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
80
1401/03/17
30459 تومان
92 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
81
1401/03/16
30367 تومان
275 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
82
1401/03/12
30092 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
83
1401/03/11
30092 تومان
92 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
84
1401/03/10
30000 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
85
1401/03/09
30000 تومان
276 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
86
1401/03/08
30276 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
87
1401/03/07
30276 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
88
1401/03/05
30276 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
89
1401/03/04
30276 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
90
1401/03/03
30276 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
91
1401/03/02
30276 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
92
1401/03/01
30276 تومان
642 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
93
1401/02/31
30918 تومان
184 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
94
1401/02/29
31101 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
95
1401/02/28
31101 تومان
184 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
96
1401/02/27
30918 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
97
1401/02/26
30918 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
98
1401/02/25
30918 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
99
1401/02/24
30918 تومان
367 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
100
1401/02/21
30551 تومان
184 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
101
1401/02/20
30734 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
102
1401/02/19
30734 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
103
1401/02/18
30734 تومان
91 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
104
1401/02/17
30643 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
105
1401/02/12
30643 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
106
1401/02/11
30643 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
107
1401/02/11
30643 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
108
1401/02/10
30643 تومان
91 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
109
1401/02/10
30643 تومان
91 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
110
1401/02/10
30734 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
111
1401/02/08
30734 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
112
1401/02/07
30734 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
113
1401/02/06
30734 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
114
1401/02/05
30734 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
115
1401/02/04
30734 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
116
1401/02/01
30734 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
117
1401/01/31
30734 تومان
0 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
118
1401/01/30
30918 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
119
1401/01/29
30918 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
120
1401/01/28
30918 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
121
1401/01/27
30918 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
122
1401/01/25
30918 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
123
1401/01/24
30918 تومان
0 تومان
کاهش
ورق گالوانیزه
124
1401/01/23
31101 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
125
1401/01/22
31101 تومان
0 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
126
1401/01/21
30826 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
127
1401/01/20
30826 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
128
1401/01/17
30826 تومان
0 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
129
1401/01/16
30643 تومان
0 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
130
1401/01/15
30459 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
131
1400/12/21
29634 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
132
1400/12/19
29358 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
133
1400/12/18
29358 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
134
1400/12/17
29358 تومان
0 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
135
1400/12/16
29083 تومان
0 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
136
1400/12/15
28808 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
137
1400/10/15
30918 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
138
1400/10/13
30918 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
139
1400/08/29
31101 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
140
1400/08/10
31101 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
141
1400/07/29
31101 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
142
1400/06/17
31560 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
143
1400/05/20
31560 تومان
275 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
144
1400/05/19
31285 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
145
1400/05/14
30734 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
146
1400/05/14
30734 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
147
1400/04/28
30276 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 1
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/10/14
قیمت   40500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 2
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/10/13
قیمت   40500 تومان
مبلغ نوسان   2426 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 3
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/10/12
قیمت   38074 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 4
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/07/02
قیمت   29542 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 5
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/30
قیمت   29542 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 6
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/29
قیمت   29542 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 7
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/28
قیمت   29542 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 8
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/27
قیمت   29542 تومان
مبلغ نوسان   2158 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 9
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/24
قیمت   31700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 10
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/23
قیمت   31700 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 11
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/22
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 12
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/21
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 13
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/20
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 14
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/19
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 15
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/16
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 16
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/15
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 17
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/14
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 18
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/13
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 19
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/12
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 20
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/10
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 21
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/09
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 22
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/08
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 23
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/07
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 24
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/06
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 25
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/05
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 26
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/02
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 27
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/06/01
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 28
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/31
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 29
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/30
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 30
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/29
قیمت   31300 تومان
مبلغ نوسان   290 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 31
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/27
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 32
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/26
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 33
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/25
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 34
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/24
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 35
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/23
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 36
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/22
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 37
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/20
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 38
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/19
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 39
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/18
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 40
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/13
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 41
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/12
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 42
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/11
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 43
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/10
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 44
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/09
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 45
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/08
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 46
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/05
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 47
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/03
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 48
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/02
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 49
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/05/01
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 50
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/30
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   91 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 51
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/28
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 52
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/26
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 53
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/25
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 54
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/23
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 55
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/22
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 56
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/21
قیمت   31285 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 57
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/20
قیمت   31285 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 58
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/18
قیمت   31285 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 59
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/16
قیمت   31285 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 60
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/15
قیمت   31285 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 61
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/14
قیمت   31285 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 62
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/13
قیمت   31285 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 63
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/12
قیمت   31285 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 64
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/11
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 65
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/09
قیمت   30918 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 66
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/08
قیمت   30918 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 67
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/02
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 68
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/04/01
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 69
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/30
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 70
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/29
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 71
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/28
قیمت   31285 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 72
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/26
قیمت   31285 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 73
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/25
قیمت   31285 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 74
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/24
قیمت   31285 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 75
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/23
قیمت   31285 تومان
مبلغ نوسان   275 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 76
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/22
قیمت   31010 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 77
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/21
قیمت   30826 تومان
مبلغ نوسان   367 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 78
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/19
قیمت   30459 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 79
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/18
قیمت   30459 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 80
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/17
قیمت   30459 تومان
مبلغ نوسان   92 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 81
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/16
قیمت   30367 تومان
مبلغ نوسان   275 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 82
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/12
قیمت   30092 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 83
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/11
قیمت   30092 تومان
مبلغ نوسان   92 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 84
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/10
قیمت   30000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 85
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/09
قیمت   30000 تومان
مبلغ نوسان   276 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 86
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/08
قیمت   30276 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 87
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/07
قیمت   30276 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 88
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/05
قیمت   30276 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 89
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/04
قیمت   30276 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 90
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/03
قیمت   30276 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 91
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/02
قیمت   30276 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 92
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/03/01
قیمت   30276 تومان
مبلغ نوسان   642 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 93
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/31
قیمت   30918 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 94
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/29
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 95
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/28
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 96
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/27
قیمت   30918 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 97
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/26
قیمت   30918 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 98
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/25
قیمت   30918 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 99
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/24
قیمت   30918 تومان
مبلغ نوسان   367 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 100
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/21
قیمت   30551 تومان
مبلغ نوسان   184 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 101
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/20
قیمت   30734 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 102
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/19
قیمت   30734 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 103
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/18
قیمت   30734 تومان
مبلغ نوسان   91 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 104
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/17
قیمت   30643 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 105
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/12
قیمت   30643 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 106
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/11
قیمت   30643 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 107
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/11
قیمت   30643 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 108
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/10
قیمت   30643 تومان
مبلغ نوسان   91 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 109
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/10
قیمت   30643 تومان
مبلغ نوسان   91 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 110
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/10
قیمت   30734 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 111
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/08
قیمت   30734 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 112
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/07
قیمت   30734 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 113
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/06
قیمت   30734 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 114
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/05
قیمت   30734 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 115
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/04
قیمت   30734 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 116
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/02/01
قیمت   30734 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 117
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/31
قیمت   30734 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 118
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/30
قیمت   30918 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 119
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/29
قیمت   30918 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 120
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/28
قیمت   30918 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 121
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/27
قیمت   30918 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 122
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/25
قیمت   30918 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 123
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/24
قیمت   30918 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    کاهش
ورق گالوانیزه
ردیف 124
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/23
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 125
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/22
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 126
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/21
قیمت   30826 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 127
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/20
قیمت   30826 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 128
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/17
قیمت   30826 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 129
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/16
قیمت   30643 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 130
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1401/01/15
قیمت   30459 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 131
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/12/21
قیمت   29634 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 132
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/12/19
قیمت   29358 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 133
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/12/18
قیمت   29358 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 134
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/12/17
قیمت   29358 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 135
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/12/16
قیمت   29083 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 136
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/12/15
قیمت   28808 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 137
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/10/15
قیمت   30918 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 138
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/10/13
قیمت   30918 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 139
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/08/29
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 140
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/08/10
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 141
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/07/29
قیمت   31101 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 142
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/06/17
قیمت   31560 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 143
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/05/20
قیمت   31560 تومان
مبلغ نوسان   275 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 144
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/05/19
قیمت   31285 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 145
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/05/14
قیمت   30734 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 146
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/05/14
قیمت   30734 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 147
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/04/28
قیمت   30276 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
1177 1037
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667