آرشیو قیمت   ورق گالوانیزه    شهرکرد
با مشخصات   ضخامت : 0/5 ميلي متر    عرض : 1000 ميلي متر   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 28624 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 28624 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 28900 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 28900 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 28900 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 29725 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 29725 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 29358 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 29083 تومان 
 تاریخ: 1400/05/19 قیمت: 27499 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 27340 تومان 
 تاریخ: 1400/04/28 قیمت: 28624 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 28624 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 28900 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 28900 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 28900 تومان 
 تاریخ: 1400/07/29 قیمت: 29725 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 29725 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 29358 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 29083 تومان 
 تاریخ: 1400/05/19 قیمت: 27499 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/15
28624 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
2
1400/10/13
28624 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
3
1400/08/29
28900 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
4
1400/08/10
28900 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
5
1400/07/29
28900 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
6
1400/06/17
29725 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
7
1400/06/17
29725 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
8
1400/05/20
29358 تومان
275 تومان
افزایش
ورق گالوانیزه
9
1400/05/19
29083 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
10
1400/05/14
27499 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
11
1400/04/28
27340 تومان
0 تومان
ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 1
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/10/15
قیمت   28624 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 2
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/10/13
قیمت   28624 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 3
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/08/29
قیمت   28900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 4
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/08/10
قیمت   28900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 5
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/07/29
قیمت   28900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 6
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/06/17
قیمت   29725 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 7
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/06/17
قیمت   29725 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 8
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/05/20
قیمت   29358 تومان
مبلغ نوسان   275 تومان    افزایش
ورق گالوانیزه
ردیف 9
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/05/19
قیمت   29083 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 10
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/05/14
قیمت   27499 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
ردیف 11
دسته محصول  ورق گالوانیزه
1400/04/28
قیمت   27340 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
ورق گالوانیزه
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)