قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   سپری   نورد سجاد
با مشخصات   سایز : 6   طول شاخه : 6 متر   واحد : کيلوگرم  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/05/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
2
1401/05/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
3
1401/05/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
4
1401/05/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
5
1401/05/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
6
1401/05/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
7
1401/05/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
8
1401/05/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
9
1401/05/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
10
1401/05/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
11
1401/05/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
12
1401/05/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
13
1401/05/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
14
1401/05/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
15
1401/05/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
16
1401/05/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
17
1401/05/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
18
1401/05/04
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
19
1401/05/03
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
20
1401/05/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
21
1401/05/01
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
22
1401/04/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
23
1401/04/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
24
1401/04/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
25
1401/04/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
26
1401/04/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
27
1401/04/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
28
1401/04/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
29
1401/04/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
30
1401/04/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
31
1401/04/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
32
1401/04/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
33
1401/04/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
34
1401/04/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
35
1401/04/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
36
1401/04/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
37
1401/04/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
38
1401/04/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
39
1401/04/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
40
1401/04/01
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
41
1401/03/31
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
42
1401/03/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
43
1401/03/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
44
1401/03/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
45
1401/03/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
46
1401/03/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
47
1401/03/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
48
1401/03/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
49
1401/03/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
50
1401/03/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
51
1401/03/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
52
1401/03/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
53
1401/03/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
54
1401/03/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
55
1401/03/04
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
56
1401/03/03
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
57
1401/03/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
58
1401/03/01
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
59
1401/02/31
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
60
1401/02/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
61
1401/02/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
62
1401/02/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
63
1401/02/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
64
1401/02/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
65
1401/02/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
66
1401/02/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
67
1401/02/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
68
1401/02/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
69
1401/02/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
70
1401/02/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
71
1401/02/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
72
1401/02/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
73
1401/02/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
74
1401/02/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
75
1401/02/04
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
76
1401/02/01
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
77
1401/01/31
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
78
1401/01/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
79
1401/01/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
80
1401/01/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
81
1401/01/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
82
1401/01/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
83
1401/01/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
84
1401/01/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
85
1401/01/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
86
1401/01/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
87
1401/01/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
88
1401/01/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
89
1401/01/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
90
1401/01/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
سپری
91
1400/10/18
17650 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
92
1400/10/15
17650 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
93
1400/10/13
17650 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
94
1400/09/17
16785 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
95
1400/08/10
16785 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
96
1400/07/22
17550 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
97
1400/07/17
17550 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
98
1400/07/03
16800 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
99
1400/06/24
17000 تومان
550 تومان
ثابت
سپری
100
1400/06/17
17000 تومان
550 تومان
ثابت
سپری
101
1400/05/17
18300 تومان
550 تومان
کاهش
سپری
102
1400/05/14
18850 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
103
1400/05/13
18850 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
104
1400/04/28
17600 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
ردیف 1
دسته محصول  سپری
1401/05/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 2
دسته محصول  سپری
1401/05/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 3
دسته محصول  سپری
1401/05/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 4
دسته محصول  سپری
1401/05/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 5
دسته محصول  سپری
1401/05/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 6
دسته محصول  سپری
1401/05/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 7
دسته محصول  سپری
1401/05/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 8
دسته محصول  سپری
1401/05/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 9
دسته محصول  سپری
1401/05/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 10
دسته محصول  سپری
1401/05/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 11
دسته محصول  سپری
1401/05/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 12
دسته محصول  سپری
1401/05/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 13
دسته محصول  سپری
1401/05/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 14
دسته محصول  سپری
1401/05/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 15
دسته محصول  سپری
1401/05/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 16
دسته محصول  سپری
1401/05/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 17
دسته محصول  سپری
1401/05/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 18
دسته محصول  سپری
1401/05/04
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 19
دسته محصول  سپری
1401/05/03
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 20
دسته محصول  سپری
1401/05/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 21
دسته محصول  سپری
1401/05/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 22
دسته محصول  سپری
1401/04/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 23
دسته محصول  سپری
1401/04/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 24
دسته محصول  سپری
1401/04/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 25
دسته محصول  سپری
1401/04/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 26
دسته محصول  سپری
1401/04/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 27
دسته محصول  سپری
1401/04/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 28
دسته محصول  سپری
1401/04/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 29
دسته محصول  سپری
1401/04/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 30
دسته محصول  سپری
1401/04/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 31
دسته محصول  سپری
1401/04/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 32
دسته محصول  سپری
1401/04/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 33
دسته محصول  سپری
1401/04/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 34
دسته محصول  سپری
1401/04/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 35
دسته محصول  سپری
1401/04/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 36
دسته محصول  سپری
1401/04/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 37
دسته محصول  سپری
1401/04/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 38
دسته محصول  سپری
1401/04/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 39
دسته محصول  سپری
1401/04/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 40
دسته محصول  سپری
1401/04/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 41
دسته محصول  سپری
1401/03/31
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 42
دسته محصول  سپری
1401/03/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 43
دسته محصول  سپری
1401/03/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 44
دسته محصول  سپری
1401/03/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 45
دسته محصول  سپری
1401/03/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 46
دسته محصول  سپری
1401/03/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 47
دسته محصول  سپری
1401/03/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 48
دسته محصول  سپری
1401/03/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 49
دسته محصول  سپری
1401/03/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 50
دسته محصول  سپری
1401/03/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 51
دسته محصول  سپری
1401/03/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 52
دسته محصول  سپری
1401/03/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 53
دسته محصول  سپری
1401/03/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 54
دسته محصول  سپری
1401/03/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 55
دسته محصول  سپری
1401/03/04
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 56
دسته محصول  سپری
1401/03/03
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 57
دسته محصول  سپری
1401/03/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 58
دسته محصول  سپری
1401/03/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 59
دسته محصول  سپری
1401/02/31
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 60
دسته محصول  سپری
1401/02/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 61
دسته محصول  سپری
1401/02/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 62
دسته محصول  سپری
1401/02/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 63
دسته محصول  سپری
1401/02/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 64
دسته محصول  سپری
1401/02/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 65
دسته محصول  سپری
1401/02/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 66
دسته محصول  سپری
1401/02/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 67
دسته محصول  سپری
1401/02/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 68
دسته محصول  سپری
1401/02/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 69
دسته محصول  سپری
1401/02/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 70
دسته محصول  سپری
1401/02/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 71
دسته محصول  سپری
1401/02/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 72
دسته محصول  سپری
1401/02/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 73
دسته محصول  سپری
1401/02/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 74
دسته محصول  سپری
1401/02/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 75
دسته محصول  سپری
1401/02/04
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 76
دسته محصول  سپری
1401/02/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 77
دسته محصول  سپری
1401/01/31
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 78
دسته محصول  سپری
1401/01/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 79
دسته محصول  سپری
1401/01/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 80
دسته محصول  سپری
1401/01/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 81
دسته محصول  سپری
1401/01/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 82
دسته محصول  سپری
1401/01/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 83
دسته محصول  سپری
1401/01/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 84
دسته محصول  سپری
1401/01/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 85
دسته محصول  سپری
1401/01/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 86
دسته محصول  سپری
1401/01/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 87
دسته محصول  سپری
1401/01/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 88
دسته محصول  سپری
1401/01/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 89
دسته محصول  سپری
1401/01/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 90
دسته محصول  سپری
1401/01/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
سپری
ردیف 91
دسته محصول  سپری
1400/10/18
قیمت   17650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 92
دسته محصول  سپری
1400/10/15
قیمت   17650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 93
دسته محصول  سپری
1400/10/13
قیمت   17650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 94
دسته محصول  سپری
1400/09/17
قیمت   16785 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 95
دسته محصول  سپری
1400/08/10
قیمت   16785 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 96
دسته محصول  سپری
1400/07/22
قیمت   17550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 97
دسته محصول  سپری
1400/07/17
قیمت   17550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 98
دسته محصول  سپری
1400/07/03
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 99
دسته محصول  سپری
1400/06/24
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   550 تومان    ثابت
سپری
ردیف 100
دسته محصول  سپری
1400/06/17
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   550 تومان    ثابت
سپری
ردیف 101
دسته محصول  سپری
1400/05/17
قیمت   18300 تومان
مبلغ نوسان   550 تومان    کاهش
سپری
ردیف 102
دسته محصول  سپری
1400/05/14
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 103
دسته محصول  سپری
1400/05/13
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 104
دسته محصول  سپری
1400/04/28
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
1155 1026
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667