آرشیو قیمت   سپری    نورد سجاد
با مشخصات   سایز : 5    طول شاخه : 6 متر    واحد : کيلوگرم   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 18700 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 16605 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/07/22 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 16800 تومان 
 تاریخ: 1400/07/03 قیمت: 17000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 17000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 18300 تومان 
 تاریخ: 1400/05/17 قیمت: 18850 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 18850 تومان 
 تاریخ: 1400/05/13 قیمت: 17600 تومان 
 تاریخ: 1400/04/28 قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 17700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 18700 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 16605 تومان 
 تاریخ: 1400/08/10 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/07/22 قیمت: 17300 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 16800 تومان 
 تاریخ: 1400/07/03 قیمت: 17000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 17000 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 18300 تومان 
 تاریخ: 1400/05/17 قیمت: 18850 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 18850 تومان 
 تاریخ: 1400/05/13
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/18
17700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
2
1400/10/15
17700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
3
1400/10/13
17700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
4
1400/09/17
18700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
5
1400/08/10
16605 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
6
1400/07/22
17300 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
7
1400/07/17
17300 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
8
1400/07/03
16800 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
9
1400/06/24
17000 تومان
550 تومان
ثابت
سپری
10
1400/06/17
17000 تومان
550 تومان
ثابت
سپری
11
1400/05/17
18300 تومان
550 تومان
کاهش
سپری
12
1400/05/14
18850 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
13
1400/05/13
18850 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
14
1400/04/28
17600 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
ردیف 1
دسته محصول  سپری
1400/10/18
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 2
دسته محصول  سپری
1400/10/15
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 3
دسته محصول  سپری
1400/10/13
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 4
دسته محصول  سپری
1400/09/17
قیمت   18700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 5
دسته محصول  سپری
1400/08/10
قیمت   16605 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 6
دسته محصول  سپری
1400/07/22
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 7
دسته محصول  سپری
1400/07/17
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 8
دسته محصول  سپری
1400/07/03
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 9
دسته محصول  سپری
1400/06/24
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   550 تومان    ثابت
سپری
ردیف 10
دسته محصول  سپری
1400/06/17
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   550 تومان    ثابت
سپری
ردیف 11
دسته محصول  سپری
1400/05/17
قیمت   18300 تومان
مبلغ نوسان   550 تومان    کاهش
سپری
ردیف 12
دسته محصول  سپری
1400/05/14
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 13
دسته محصول  سپری
1400/05/13
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 14
دسته محصول  سپری
1400/04/28
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)