قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   سپری   نورد سجاد
با مشخصات   سایز : 4   طول شاخه : 6 متر   واحد : کيلوگرم  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/05/27
17150 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
2
1401/05/26
17150 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
3
1401/05/25
17150 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
4
1401/05/24
17150 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
5
1401/05/23
17150 تومان
370 تومان
افزایش
سپری
6
1401/05/22
16780 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
7
1401/05/20
16780 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
8
1401/05/19
16780 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
9
1401/05/18
16780 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
10
1401/05/13
16780 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
11
1401/05/12
16780 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
12
1401/05/11
16780 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
13
1401/05/10
16780 تومان
190 تومان
کاهش
سپری
14
1401/05/09
16970 تومان
10 تومان
کاهش
سپری
15
1401/05/08
16980 تومان
1000 تومان
کاهش
سپری
16
1401/05/06
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
17
1401/05/05
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
18
1401/05/04
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
19
1401/05/03
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
20
1401/05/02
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
21
1401/05/01
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
22
1401/04/30
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
23
1401/04/28
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
24
1401/04/26
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
25
1401/04/25
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
26
1401/04/23
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
27
1401/04/22
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
28
1401/04/21
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
29
1401/04/20
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
30
1401/04/18
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
31
1401/04/16
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
32
1401/04/15
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
33
1401/04/14
17980 تومان
185 تومان
کاهش
سپری
34
1401/04/13
18165 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
35
1401/04/12
18165 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
36
1401/04/11
18165 تومان
275 تومان
افزایش
سپری
37
1401/04/09
17890 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
38
1401/04/08
17890 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
39
1401/04/02
18440 تومان
460 تومان
کاهش
سپری
40
1401/04/01
18900 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
41
1401/03/31
18900 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
42
1401/03/30
18900 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
43
1401/03/29
18900 تومان
735 تومان
افزایش
سپری
44
1401/03/23
18165 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
45
1401/03/21
18165 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
46
1401/03/19
18165 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
47
1401/03/17
18165 تومان
185 تومان
افزایش
سپری
48
1401/03/16
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
49
1401/03/12
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
50
1401/03/11
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
51
1401/03/10
17890 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
52
1401/03/08
17890 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
53
1401/03/07
17890 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
54
1401/03/05
17890 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
55
1401/03/04
17890 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
56
1401/03/03
17890 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
57
1401/03/02
17890 تومان
275 تومان
کاهش
سپری
58
1401/03/01
18165 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
59
1401/02/31
18165 تومان
185 تومان
کاهش
سپری
60
1401/02/29
18350 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
61
1401/02/28
18350 تومان
450 تومان
کاهش
سپری
62
1401/02/27
18800 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
63
1401/02/25
18800 تومان
640 تومان
افزایش
سپری
64
1401/02/24
18160 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
65
1401/02/22
18160 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
66
1401/02/21
18160 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
67
1401/02/20
18160 تومان
180 تومان
افزایش
سپری
68
1401/02/19
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
69
1401/02/18
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
70
1401/02/17
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
71
1401/02/08
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
72
1401/02/07
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
73
1401/02/06
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
74
1401/02/05
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
75
1401/02/04
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
76
1401/02/01
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
77
1401/01/31
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
78
1401/01/30
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
79
1401/01/29
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
80
1401/01/28
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
81
1401/01/25
18350 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
82
1401/01/24
18350 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
83
1401/01/23
18350 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
84
1401/01/22
18350 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
85
1401/01/21
18800 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
86
1401/01/21
18350 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
87
1401/01/20
18800 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
88
1401/01/18
18800 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
89
1401/01/17
18800 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
90
1401/01/15
18800 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
91
1400/10/18
17700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
92
1400/10/15
17700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
93
1400/10/13
17700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
94
1400/09/17
18700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
95
1400/08/10
16605 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
96
1400/07/22
17300 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
97
1400/07/17
17300 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
98
1400/07/03
16800 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
99
1400/06/24
17000 تومان
550 تومان
ثابت
سپری
100
1400/06/17
17000 تومان
550 تومان
ثابت
سپری
101
1400/05/17
18300 تومان
550 تومان
کاهش
سپری
102
1400/05/14
18850 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
103
1400/05/13
18850 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
104
1400/04/28
17600 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
ردیف 1
دسته محصول  سپری
1401/05/27
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 2
دسته محصول  سپری
1401/05/26
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 3
دسته محصول  سپری
1401/05/25
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 4
دسته محصول  سپری
1401/05/24
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 5
دسته محصول  سپری
1401/05/23
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   370 تومان    افزایش
سپری
ردیف 6
دسته محصول  سپری
1401/05/22
قیمت   16780 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 7
دسته محصول  سپری
1401/05/20
قیمت   16780 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 8
دسته محصول  سپری
1401/05/19
قیمت   16780 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 9
دسته محصول  سپری
1401/05/18
قیمت   16780 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 10
دسته محصول  سپری
1401/05/13
قیمت   16780 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 11
دسته محصول  سپری
1401/05/12
قیمت   16780 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 12
دسته محصول  سپری
1401/05/11
قیمت   16780 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 13
دسته محصول  سپری
1401/05/10
قیمت   16780 تومان
مبلغ نوسان   190 تومان    کاهش
سپری
ردیف 14
دسته محصول  سپری
1401/05/09
قیمت   16970 تومان
مبلغ نوسان   10 تومان    کاهش
سپری
ردیف 15
دسته محصول  سپری
1401/05/08
قیمت   16980 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
سپری
ردیف 16
دسته محصول  سپری
1401/05/06
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 17
دسته محصول  سپری
1401/05/05
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 18
دسته محصول  سپری
1401/05/04
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 19
دسته محصول  سپری
1401/05/03
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 20
دسته محصول  سپری
1401/05/02
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 21
دسته محصول  سپری
1401/05/01
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 22
دسته محصول  سپری
1401/04/30
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 23
دسته محصول  سپری
1401/04/28
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 24
دسته محصول  سپری
1401/04/26
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 25
دسته محصول  سپری
1401/04/25
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 26
دسته محصول  سپری
1401/04/23
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 27
دسته محصول  سپری
1401/04/22
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 28
دسته محصول  سپری
1401/04/21
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 29
دسته محصول  سپری
1401/04/20
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 30
دسته محصول  سپری
1401/04/18
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 31
دسته محصول  سپری
1401/04/16
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 32
دسته محصول  سپری
1401/04/15
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 33
دسته محصول  سپری
1401/04/14
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   185 تومان    کاهش
سپری
ردیف 34
دسته محصول  سپری
1401/04/13
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 35
دسته محصول  سپری
1401/04/12
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 36
دسته محصول  سپری
1401/04/11
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   275 تومان    افزایش
سپری
ردیف 37
دسته محصول  سپری
1401/04/09
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 38
دسته محصول  سپری
1401/04/08
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 39
دسته محصول  سپری
1401/04/02
قیمت   18440 تومان
مبلغ نوسان   460 تومان    کاهش
سپری
ردیف 40
دسته محصول  سپری
1401/04/01
قیمت   18900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 41
دسته محصول  سپری
1401/03/31
قیمت   18900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 42
دسته محصول  سپری
1401/03/30
قیمت   18900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 43
دسته محصول  سپری
1401/03/29
قیمت   18900 تومان
مبلغ نوسان   735 تومان    افزایش
سپری
ردیف 44
دسته محصول  سپری
1401/03/23
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 45
دسته محصول  سپری
1401/03/21
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 46
دسته محصول  سپری
1401/03/19
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 47
دسته محصول  سپری
1401/03/17
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   185 تومان    افزایش
سپری
ردیف 48
دسته محصول  سپری
1401/03/16
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 49
دسته محصول  سپری
1401/03/12
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 50
دسته محصول  سپری
1401/03/11
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 51
دسته محصول  سپری
1401/03/10
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 52
دسته محصول  سپری
1401/03/08
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 53
دسته محصول  سپری
1401/03/07
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 54
دسته محصول  سپری
1401/03/05
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 55
دسته محصول  سپری
1401/03/04
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 56
دسته محصول  سپری
1401/03/03
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 57
دسته محصول  سپری
1401/03/02
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   275 تومان    کاهش
سپری
ردیف 58
دسته محصول  سپری
1401/03/01
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 59
دسته محصول  سپری
1401/02/31
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   185 تومان    کاهش
سپری
ردیف 60
دسته محصول  سپری
1401/02/29
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 61
دسته محصول  سپری
1401/02/28
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   450 تومان    کاهش
سپری
ردیف 62
دسته محصول  سپری
1401/02/27
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 63
دسته محصول  سپری
1401/02/25
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   640 تومان    افزایش
سپری
ردیف 64
دسته محصول  سپری
1401/02/24
قیمت   18160 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 65
دسته محصول  سپری
1401/02/22
قیمت   18160 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 66
دسته محصول  سپری
1401/02/21
قیمت   18160 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 67
دسته محصول  سپری
1401/02/20
قیمت   18160 تومان
مبلغ نوسان   180 تومان    افزایش
سپری
ردیف 68
دسته محصول  سپری
1401/02/19
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 69
دسته محصول  سپری
1401/02/18
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 70
دسته محصول  سپری
1401/02/17
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 71
دسته محصول  سپری
1401/02/08
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 72
دسته محصول  سپری
1401/02/07
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 73
دسته محصول  سپری
1401/02/06
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 74
دسته محصول  سپری
1401/02/05
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 75
دسته محصول  سپری
1401/02/04
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 76
دسته محصول  سپری
1401/02/01
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 77
دسته محصول  سپری
1401/01/31
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 78
دسته محصول  سپری
1401/01/30
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 79
دسته محصول  سپری
1401/01/29
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 80
دسته محصول  سپری
1401/01/28
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 81
دسته محصول  سپری
1401/01/25
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 82
دسته محصول  سپری
1401/01/24
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 83
دسته محصول  سپری
1401/01/23
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 84
دسته محصول  سپری
1401/01/22
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 85
دسته محصول  سپری
1401/01/21
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 86
دسته محصول  سپری
1401/01/21
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 87
دسته محصول  سپری
1401/01/20
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 88
دسته محصول  سپری
1401/01/18
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 89
دسته محصول  سپری
1401/01/17
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 90
دسته محصول  سپری
1401/01/15
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 91
دسته محصول  سپری
1400/10/18
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 92
دسته محصول  سپری
1400/10/15
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 93
دسته محصول  سپری
1400/10/13
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 94
دسته محصول  سپری
1400/09/17
قیمت   18700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 95
دسته محصول  سپری
1400/08/10
قیمت   16605 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 96
دسته محصول  سپری
1400/07/22
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 97
دسته محصول  سپری
1400/07/17
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 98
دسته محصول  سپری
1400/07/03
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 99
دسته محصول  سپری
1400/06/24
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   550 تومان    ثابت
سپری
ردیف 100
دسته محصول  سپری
1400/06/17
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   550 تومان    ثابت
سپری
ردیف 101
دسته محصول  سپری
1400/05/17
قیمت   18300 تومان
مبلغ نوسان   550 تومان    کاهش
سپری
ردیف 102
دسته محصول  سپری
1400/05/14
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 103
دسته محصول  سپری
1400/05/13
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 104
دسته محصول  سپری
1400/04/28
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
1153 1026
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667