قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   سپری   نورد سجاد
با مشخصات   سایز : 4   طول شاخه : 6 متر   واحد : کيلوگرم  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/09/07
17340 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
2
1401/09/06
17340 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
3
1401/09/05
17340 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
4
1401/09/03
17340 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
5
1401/09/02
17340 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
6
1401/09/01
17340 تومان
185 تومان
افزایش
سپری
7
1401/08/30
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
8
1401/08/29
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
9
1401/08/28
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
10
1401/08/26
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
11
1401/08/25
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
12
1401/08/23
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
13
1401/08/22
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
14
1401/08/21
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
15
1401/08/18
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
16
1401/08/17
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
17
1401/08/16
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
18
1401/08/15
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
19
1401/08/12
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
20
1401/08/11
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
21
1401/08/10
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
22
1401/08/09
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
23
1401/08/08
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
24
1401/08/07
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
25
1401/08/05
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
26
1401/08/04
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
27
1401/08/03
17155 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
28
1401/08/02
17155 تومان
90 تومان
افزایش
سپری
29
1401/08/01
17065 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
30
1401/07/30
17065 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
31
1401/07/28
17065 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
32
1401/07/27
17065 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
33
1401/07/25
17065 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
34
1401/07/24
17065 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
35
1401/07/23
17065 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
36
1401/07/21
17065 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
37
1401/07/20
17065 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
38
1401/07/19
17065 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
39
1401/07/18
17065 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
40
1401/07/17
17065 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
41
1401/07/12
17065 تومان
95 تومان
افزایش
سپری
42
1401/07/11
16970 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
43
1401/07/10
16970 تومان
280 تومان
افزایش
سپری
44
1401/07/10
16690 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
45
1401/07/09
16690 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
46
1401/07/07
16690 تومان
280 تومان
کاهش
سپری
47
1401/07/06
16970 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
48
1401/07/02
16970 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
49
1401/06/31
16970 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
50
1401/06/30
16970 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
51
1401/06/29
16970 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
52
1401/06/28
16970 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
53
1401/06/27
16970 تومان
550 تومان
افزایش
سپری
54
1401/06/24
16420 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
55
1401/06/23
16420 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
56
1401/06/22
16420 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
57
1401/06/21
16420 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
58
1401/06/20
16420 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
59
1401/06/19
16420 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
60
1401/06/17
16420 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
61
1401/06/16
16420 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
62
1401/06/15
16420 تومان
280 تومان
کاهش
سپری
63
1401/06/14
16700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
64
1401/06/13
16700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
65
1401/06/12
16700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
66
1401/06/10
16700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
67
1401/06/09
16700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
68
1401/06/08
16700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
69
1401/06/07
16700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
70
1401/06/06
16700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
71
1401/06/05
16700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
72
1401/06/03
16700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
73
1401/06/02
16700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
74
1401/06/01
16700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
75
1401/05/31
16700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
76
1401/05/30
16700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
77
1401/05/29
16700 تومان
450 تومان
کاهش
سپری
78
1401/05/27
17150 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
79
1401/05/26
17150 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
80
1401/05/25
17150 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
81
1401/05/24
17150 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
82
1401/05/23
17150 تومان
370 تومان
افزایش
سپری
83
1401/05/22
16780 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
84
1401/05/20
16780 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
85
1401/05/19
16780 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
86
1401/05/18
16780 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
87
1401/05/13
16780 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
88
1401/05/12
16780 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
89
1401/05/11
16780 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
90
1401/05/10
16780 تومان
190 تومان
کاهش
سپری
91
1401/05/09
16970 تومان
10 تومان
کاهش
سپری
92
1401/05/08
16980 تومان
1000 تومان
کاهش
سپری
93
1401/05/06
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
94
1401/05/05
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
95
1401/05/04
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
96
1401/05/03
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
97
1401/05/02
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
98
1401/05/01
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
99
1401/04/30
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
100
1401/04/28
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
101
1401/04/26
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
102
1401/04/25
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
103
1401/04/23
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
104
1401/04/22
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
105
1401/04/21
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
106
1401/04/20
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
107
1401/04/18
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
108
1401/04/16
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
109
1401/04/15
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
110
1401/04/14
17980 تومان
185 تومان
کاهش
سپری
111
1401/04/13
18165 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
112
1401/04/12
18165 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
113
1401/04/11
18165 تومان
275 تومان
افزایش
سپری
114
1401/04/09
17890 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
115
1401/04/08
17890 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
116
1401/04/02
18440 تومان
460 تومان
کاهش
سپری
117
1401/04/01
18900 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
118
1401/03/31
18900 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
119
1401/03/30
18900 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
120
1401/03/29
18900 تومان
735 تومان
افزایش
سپری
121
1401/03/23
18165 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
122
1401/03/21
18165 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
123
1401/03/19
18165 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
124
1401/03/17
18165 تومان
185 تومان
افزایش
سپری
125
1401/03/16
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
126
1401/03/12
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
127
1401/03/11
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
128
1401/03/10
17890 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
129
1401/03/08
17890 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
130
1401/03/07
17890 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
131
1401/03/05
17890 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
132
1401/03/04
17890 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
133
1401/03/03
17890 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
134
1401/03/02
17890 تومان
275 تومان
کاهش
سپری
135
1401/03/01
18165 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
136
1401/02/31
18165 تومان
185 تومان
کاهش
سپری
137
1401/02/29
18350 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
138
1401/02/28
18350 تومان
450 تومان
کاهش
سپری
139
1401/02/27
18800 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
140
1401/02/25
18800 تومان
640 تومان
افزایش
سپری
141
1401/02/24
18160 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
142
1401/02/22
18160 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
143
1401/02/21
18160 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
144
1401/02/20
18160 تومان
180 تومان
افزایش
سپری
145
1401/02/19
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
146
1401/02/18
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
147
1401/02/17
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
148
1401/02/08
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
149
1401/02/07
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
150
1401/02/06
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
151
1401/02/05
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
152
1401/02/04
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
153
1401/02/01
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
154
1401/01/31
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
155
1401/01/30
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
156
1401/01/29
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
157
1401/01/28
17980 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
158
1401/01/25
18350 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
159
1401/01/24
18350 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
160
1401/01/23
18350 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
161
1401/01/22
18350 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
162
1401/01/21
18800 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
163
1401/01/21
18350 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
164
1401/01/20
18800 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
165
1401/01/18
18800 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
166
1401/01/17
18800 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
167
1401/01/15
18800 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
168
1400/10/18
17700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
169
1400/10/15
17700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
170
1400/10/13
17700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
171
1400/09/17
18700 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
172
1400/08/10
16605 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
173
1400/07/22
17300 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
174
1400/07/17
17300 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
175
1400/07/03
16800 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
176
1400/06/24
17000 تومان
550 تومان
ثابت
سپری
177
1400/06/17
17000 تومان
550 تومان
ثابت
سپری
178
1400/05/17
18300 تومان
550 تومان
کاهش
سپری
179
1400/05/14
18850 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
180
1400/05/13
18850 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
181
1400/04/28
17600 تومان
0 تومان
ثابت
سپری
ردیف 1
دسته محصول  سپری
1401/09/07
قیمت   17340 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 2
دسته محصول  سپری
1401/09/06
قیمت   17340 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 3
دسته محصول  سپری
1401/09/05
قیمت   17340 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 4
دسته محصول  سپری
1401/09/03
قیمت   17340 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 5
دسته محصول  سپری
1401/09/02
قیمت   17340 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 6
دسته محصول  سپری
1401/09/01
قیمت   17340 تومان
مبلغ نوسان   185 تومان    افزایش
سپری
ردیف 7
دسته محصول  سپری
1401/08/30
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 8
دسته محصول  سپری
1401/08/29
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 9
دسته محصول  سپری
1401/08/28
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 10
دسته محصول  سپری
1401/08/26
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 11
دسته محصول  سپری
1401/08/25
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 12
دسته محصول  سپری
1401/08/23
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 13
دسته محصول  سپری
1401/08/22
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 14
دسته محصول  سپری
1401/08/21
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 15
دسته محصول  سپری
1401/08/18
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 16
دسته محصول  سپری
1401/08/17
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 17
دسته محصول  سپری
1401/08/16
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 18
دسته محصول  سپری
1401/08/15
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 19
دسته محصول  سپری
1401/08/12
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 20
دسته محصول  سپری
1401/08/11
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 21
دسته محصول  سپری
1401/08/10
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 22
دسته محصول  سپری
1401/08/09
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 23
دسته محصول  سپری
1401/08/08
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 24
دسته محصول  سپری
1401/08/07
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 25
دسته محصول  سپری
1401/08/05
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 26
دسته محصول  سپری
1401/08/04
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 27
دسته محصول  سپری
1401/08/03
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 28
دسته محصول  سپری
1401/08/02
قیمت   17155 تومان
مبلغ نوسان   90 تومان    افزایش
سپری
ردیف 29
دسته محصول  سپری
1401/08/01
قیمت   17065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 30
دسته محصول  سپری
1401/07/30
قیمت   17065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 31
دسته محصول  سپری
1401/07/28
قیمت   17065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 32
دسته محصول  سپری
1401/07/27
قیمت   17065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 33
دسته محصول  سپری
1401/07/25
قیمت   17065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 34
دسته محصول  سپری
1401/07/24
قیمت   17065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 35
دسته محصول  سپری
1401/07/23
قیمت   17065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 36
دسته محصول  سپری
1401/07/21
قیمت   17065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 37
دسته محصول  سپری
1401/07/20
قیمت   17065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 38
دسته محصول  سپری
1401/07/19
قیمت   17065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 39
دسته محصول  سپری
1401/07/18
قیمت   17065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 40
دسته محصول  سپری
1401/07/17
قیمت   17065 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 41
دسته محصول  سپری
1401/07/12
قیمت   17065 تومان
مبلغ نوسان   95 تومان    افزایش
سپری
ردیف 42
دسته محصول  سپری
1401/07/11
قیمت   16970 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 43
دسته محصول  سپری
1401/07/10
قیمت   16970 تومان
مبلغ نوسان   280 تومان    افزایش
سپری
ردیف 44
دسته محصول  سپری
1401/07/10
قیمت   16690 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 45
دسته محصول  سپری
1401/07/09
قیمت   16690 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 46
دسته محصول  سپری
1401/07/07
قیمت   16690 تومان
مبلغ نوسان   280 تومان    کاهش
سپری
ردیف 47
دسته محصول  سپری
1401/07/06
قیمت   16970 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 48
دسته محصول  سپری
1401/07/02
قیمت   16970 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 49
دسته محصول  سپری
1401/06/31
قیمت   16970 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 50
دسته محصول  سپری
1401/06/30
قیمت   16970 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 51
دسته محصول  سپری
1401/06/29
قیمت   16970 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 52
دسته محصول  سپری
1401/06/28
قیمت   16970 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 53
دسته محصول  سپری
1401/06/27
قیمت   16970 تومان
مبلغ نوسان   550 تومان    افزایش
سپری
ردیف 54
دسته محصول  سپری
1401/06/24
قیمت   16420 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 55
دسته محصول  سپری
1401/06/23
قیمت   16420 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 56
دسته محصول  سپری
1401/06/22
قیمت   16420 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 57
دسته محصول  سپری
1401/06/21
قیمت   16420 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 58
دسته محصول  سپری
1401/06/20
قیمت   16420 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 59
دسته محصول  سپری
1401/06/19
قیمت   16420 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 60
دسته محصول  سپری
1401/06/17
قیمت   16420 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 61
دسته محصول  سپری
1401/06/16
قیمت   16420 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 62
دسته محصول  سپری
1401/06/15
قیمت   16420 تومان
مبلغ نوسان   280 تومان    کاهش
سپری
ردیف 63
دسته محصول  سپری
1401/06/14
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 64
دسته محصول  سپری
1401/06/13
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 65
دسته محصول  سپری
1401/06/12
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 66
دسته محصول  سپری
1401/06/10
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 67
دسته محصول  سپری
1401/06/09
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 68
دسته محصول  سپری
1401/06/08
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 69
دسته محصول  سپری
1401/06/07
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 70
دسته محصول  سپری
1401/06/06
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 71
دسته محصول  سپری
1401/06/05
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 72
دسته محصول  سپری
1401/06/03
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 73
دسته محصول  سپری
1401/06/02
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 74
دسته محصول  سپری
1401/06/01
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 75
دسته محصول  سپری
1401/05/31
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 76
دسته محصول  سپری
1401/05/30
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 77
دسته محصول  سپری
1401/05/29
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   450 تومان    کاهش
سپری
ردیف 78
دسته محصول  سپری
1401/05/27
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 79
دسته محصول  سپری
1401/05/26
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 80
دسته محصول  سپری
1401/05/25
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 81
دسته محصول  سپری
1401/05/24
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 82
دسته محصول  سپری
1401/05/23
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   370 تومان    افزایش
سپری
ردیف 83
دسته محصول  سپری
1401/05/22
قیمت   16780 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 84
دسته محصول  سپری
1401/05/20
قیمت   16780 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 85
دسته محصول  سپری
1401/05/19
قیمت   16780 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 86
دسته محصول  سپری
1401/05/18
قیمت   16780 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 87
دسته محصول  سپری
1401/05/13
قیمت   16780 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 88
دسته محصول  سپری
1401/05/12
قیمت   16780 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 89
دسته محصول  سپری
1401/05/11
قیمت   16780 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 90
دسته محصول  سپری
1401/05/10
قیمت   16780 تومان
مبلغ نوسان   190 تومان    کاهش
سپری
ردیف 91
دسته محصول  سپری
1401/05/09
قیمت   16970 تومان
مبلغ نوسان   10 تومان    کاهش
سپری
ردیف 92
دسته محصول  سپری
1401/05/08
قیمت   16980 تومان
مبلغ نوسان   1000 تومان    کاهش
سپری
ردیف 93
دسته محصول  سپری
1401/05/06
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 94
دسته محصول  سپری
1401/05/05
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 95
دسته محصول  سپری
1401/05/04
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 96
دسته محصول  سپری
1401/05/03
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 97
دسته محصول  سپری
1401/05/02
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 98
دسته محصول  سپری
1401/05/01
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 99
دسته محصول  سپری
1401/04/30
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 100
دسته محصول  سپری
1401/04/28
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 101
دسته محصول  سپری
1401/04/26
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 102
دسته محصول  سپری
1401/04/25
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 103
دسته محصول  سپری
1401/04/23
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 104
دسته محصول  سپری
1401/04/22
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 105
دسته محصول  سپری
1401/04/21
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 106
دسته محصول  سپری
1401/04/20
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 107
دسته محصول  سپری
1401/04/18
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 108
دسته محصول  سپری
1401/04/16
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 109
دسته محصول  سپری
1401/04/15
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 110
دسته محصول  سپری
1401/04/14
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   185 تومان    کاهش
سپری
ردیف 111
دسته محصول  سپری
1401/04/13
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 112
دسته محصول  سپری
1401/04/12
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 113
دسته محصول  سپری
1401/04/11
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   275 تومان    افزایش
سپری
ردیف 114
دسته محصول  سپری
1401/04/09
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 115
دسته محصول  سپری
1401/04/08
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 116
دسته محصول  سپری
1401/04/02
قیمت   18440 تومان
مبلغ نوسان   460 تومان    کاهش
سپری
ردیف 117
دسته محصول  سپری
1401/04/01
قیمت   18900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 118
دسته محصول  سپری
1401/03/31
قیمت   18900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 119
دسته محصول  سپری
1401/03/30
قیمت   18900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 120
دسته محصول  سپری
1401/03/29
قیمت   18900 تومان
مبلغ نوسان   735 تومان    افزایش
سپری
ردیف 121
دسته محصول  سپری
1401/03/23
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 122
دسته محصول  سپری
1401/03/21
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 123
دسته محصول  سپری
1401/03/19
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 124
دسته محصول  سپری
1401/03/17
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   185 تومان    افزایش
سپری
ردیف 125
دسته محصول  سپری
1401/03/16
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 126
دسته محصول  سپری
1401/03/12
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 127
دسته محصول  سپری
1401/03/11
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 128
دسته محصول  سپری
1401/03/10
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 129
دسته محصول  سپری
1401/03/08
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 130
دسته محصول  سپری
1401/03/07
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 131
دسته محصول  سپری
1401/03/05
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 132
دسته محصول  سپری
1401/03/04
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 133
دسته محصول  سپری
1401/03/03
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 134
دسته محصول  سپری
1401/03/02
قیمت   17890 تومان
مبلغ نوسان   275 تومان    کاهش
سپری
ردیف 135
دسته محصول  سپری
1401/03/01
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 136
دسته محصول  سپری
1401/02/31
قیمت   18165 تومان
مبلغ نوسان   185 تومان    کاهش
سپری
ردیف 137
دسته محصول  سپری
1401/02/29
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 138
دسته محصول  سپری
1401/02/28
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   450 تومان    کاهش
سپری
ردیف 139
دسته محصول  سپری
1401/02/27
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 140
دسته محصول  سپری
1401/02/25
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   640 تومان    افزایش
سپری
ردیف 141
دسته محصول  سپری
1401/02/24
قیمت   18160 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 142
دسته محصول  سپری
1401/02/22
قیمت   18160 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 143
دسته محصول  سپری
1401/02/21
قیمت   18160 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 144
دسته محصول  سپری
1401/02/20
قیمت   18160 تومان
مبلغ نوسان   180 تومان    افزایش
سپری
ردیف 145
دسته محصول  سپری
1401/02/19
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 146
دسته محصول  سپری
1401/02/18
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 147
دسته محصول  سپری
1401/02/17
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 148
دسته محصول  سپری
1401/02/08
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 149
دسته محصول  سپری
1401/02/07
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 150
دسته محصول  سپری
1401/02/06
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 151
دسته محصول  سپری
1401/02/05
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 152
دسته محصول  سپری
1401/02/04
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 153
دسته محصول  سپری
1401/02/01
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 154
دسته محصول  سپری
1401/01/31
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 155
دسته محصول  سپری
1401/01/30
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 156
دسته محصول  سپری
1401/01/29
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 157
دسته محصول  سپری
1401/01/28
قیمت   17980 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 158
دسته محصول  سپری
1401/01/25
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 159
دسته محصول  سپری
1401/01/24
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 160
دسته محصول  سپری
1401/01/23
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 161
دسته محصول  سپری
1401/01/22
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 162
دسته محصول  سپری
1401/01/21
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 163
دسته محصول  سپری
1401/01/21
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 164
دسته محصول  سپری
1401/01/20
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 165
دسته محصول  سپری
1401/01/18
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 166
دسته محصول  سپری
1401/01/17
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 167
دسته محصول  سپری
1401/01/15
قیمت   18800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 168
دسته محصول  سپری
1400/10/18
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 169
دسته محصول  سپری
1400/10/15
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 170
دسته محصول  سپری
1400/10/13
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 171
دسته محصول  سپری
1400/09/17
قیمت   18700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 172
دسته محصول  سپری
1400/08/10
قیمت   16605 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 173
دسته محصول  سپری
1400/07/22
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 174
دسته محصول  سپری
1400/07/17
قیمت   17300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 175
دسته محصول  سپری
1400/07/03
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 176
دسته محصول  سپری
1400/06/24
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   550 تومان    ثابت
سپری
ردیف 177
دسته محصول  سپری
1400/06/17
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   550 تومان    ثابت
سپری
ردیف 178
دسته محصول  سپری
1400/05/17
قیمت   18300 تومان
مبلغ نوسان   550 تومان    کاهش
سپری
ردیف 179
دسته محصول  سپری
1400/05/14
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 180
دسته محصول  سپری
1400/05/13
قیمت   18850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
ردیف 181
دسته محصول  سپری
1400/04/28
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
سپری
1153 1026
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667