آرشیو قیمت   میلگرد آجدار    فولاد راد همدان
با مشخصات   گرید : A3    سایز : 32   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 15995 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15995 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15995 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15995 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15995 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15995 تومان 
 تاریخ: 1400/10/06 قیمت: 17095 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 17185 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 17105 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 17105 تومان 
 تاریخ: 1400/08/26 قیمت: 17575 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 17495 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 16625 تومان 
 تاریخ: 1400/07/28 قیمت: 16305 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 16115 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 16115 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 16115 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 15735 تومان 
 تاریخ: 1400/07/06 قیمت: 15935 تومان 
 تاریخ: 1400/06/27 قیمت: 15935 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 17375 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 18585 تومان 
 تاریخ: 1400/06/02 قیمت: 18205 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 18135 تومان 
 تاریخ: 1400/05/23 قیمت: 17955 تومان 
 تاریخ: 1400/05/23 قیمت: 17855 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17615 تومان 
 تاریخ: 1400/05/18 قیمت: 17515 تومان 
 تاریخ: 1400/05/17 قیمت: 18245 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 18245 تومان 
 تاریخ: 1400/05/13 قیمت: 15995 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15995 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15995 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15995 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15995 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15995 تومان 
 تاریخ: 1400/10/06 قیمت: 17095 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 17185 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 17105 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 17105 تومان 
 تاریخ: 1400/08/26 قیمت: 17575 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 17495 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 16625 تومان 
 تاریخ: 1400/07/28 قیمت: 16305 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 16115 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 16115 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 16115 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 15735 تومان 
 تاریخ: 1400/07/06 قیمت: 15935 تومان 
 تاریخ: 1400/06/27 قیمت: 15935 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 17375 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 18585 تومان 
 تاریخ: 1400/06/02 قیمت: 18205 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 18135 تومان 
 تاریخ: 1400/05/23 قیمت: 17955 تومان 
 تاریخ: 1400/05/23 قیمت: 17855 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 17615 تومان 
 تاریخ: 1400/05/18 قیمت: 17515 تومان 
 تاریخ: 1400/05/17 قیمت: 18245 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/22
15995 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
2
1400/10/18
15995 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
3
1400/10/15
15995 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
4
1400/10/15
15995 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
5
1400/10/13
15995 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
6
1400/10/06
15995 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
7
1400/09/17
17095 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
8
1400/09/07
17185 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
9
1400/08/29
17105 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
10
1400/08/26
17105 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
11
1400/08/13
17575 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
12
1400/08/08
17495 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
13
1400/07/28
16625 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
14
1400/07/17
16305 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
15
1400/07/08
16115 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
16
1400/07/08
16115 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
17
1400/07/08
16115 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
18
1400/07/06
15735 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
19
1400/06/27
15935 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
20
1400/06/24
15935 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
21
1400/06/17
17375 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
22
1400/06/02
18585 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
23
1400/05/24
18205 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
24
1400/05/23
17955 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
25
1400/05/23
18135 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
26
1400/05/20
17855 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
27
1400/05/18
17615 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
28
1400/05/17
17515 تومان
350 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
29
1400/05/14
18245 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
30
1400/05/13
18245 تومان
280 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
31
1400/05/12
18525 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
32
1400/05/03
18035 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
33
1400/04/28
18035 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/22
قیمت   15995 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/18
قیمت   15995 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   15995 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   15995 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/13
قیمت   15995 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/06
قیمت   15995 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/17
قیمت   17095 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/07
قیمت   17185 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/29
قیمت   17105 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/26
قیمت   17105 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   17575 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/08
قیمت   17495 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/28
قیمت   16625 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/17
قیمت   16305 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   16115 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   16115 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   16115 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/06
قیمت   15735 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/27
قیمت   15935 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/24
قیمت   15935 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/17
قیمت   17375 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/02
قیمت   18585 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/24
قیمت   18205 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 24
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/23
قیمت   17955 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 25
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/23
قیمت   18135 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 26
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/20
قیمت   17855 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 27
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/18
قیمت   17615 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 28
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/17
قیمت   17515 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 29
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/14
قیمت   18245 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 30
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/13
قیمت   18245 تومان
مبلغ نوسان   280 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 31
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/12
قیمت   18525 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 32
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/03
قیمت   18035 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 33
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/28
قیمت   18035 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)