قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   میلگرد آجدار   فولاد راد همدان
با مشخصات   گرید : A3   سایز : 25  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/11/17
22135 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
2
1401/11/16
22135 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
3
1401/11/13
22135 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
4
1401/11/12
22135 تومان
110 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
5
1401/11/11
220250 تومان
120 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
6
1401/11/11
220250 تومان
120 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
7
1401/11/10
21905 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
8
1401/11/09
21905 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
9
1401/11/08
21905 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
10
1401/11/06
21905 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
11
1401/11/05
21905 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
12
1401/11/04
21905 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
13
1401/11/03
21905 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
14
1401/11/02
21705 تومان
250 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
15
1401/11/01
21455 تومان
320 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
16
1401/10/29
21135 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
17
1401/10/28
21035 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
18
1401/10/27
21035 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
19
1401/10/26
21035 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
20
1401/10/25
20965 تومان
160 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
21
1401/10/22
20525 تومان
160 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
22
1401/10/21
20365 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
23
1401/10/20
20365 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
24
1401/10/19
20365 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
25
1401/10/18
20285 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
26
1401/10/17
20135 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
27
1401/10/15
20135 تومان
800 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
28
1401/10/14
20935 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
29
1401/10/13
20935 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
30
1401/10/12
20935 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
31
1401/10/11
20935 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
32
1401/10/10
20935 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
33
1401/10/08
20835 تومان
600 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
34
1401/10/07
20235 تومان
520 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
35
1401/10/05
19705 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
36
1401/10/04
19705 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
37
1401/10/03
19625 تومان
400 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
38
1401/10/01
19225 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
39
1401/09/30
19225 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
40
1401/09/29
19145 تومان
260 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
41
1401/09/28
18885 تومان
340 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
42
1401/09/27
18545 تومان
220 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
43
1401/09/26
18325 تومان
290 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
44
1401/09/24
18035 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
45
1401/09/23
18035 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
46
1401/09/22
17965 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
47
1401/09/21
17885 تومان
110 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
48
1401/09/19
17715 تومان
90 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
49
1401/09/15
17405 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
50
1401/09/13
17325 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
51
1401/09/10
17325 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
52
1401/09/09
17325 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
53
1401/09/08
17325 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
54
1401/09/07
17325 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
55
1401/09/06
17245 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
56
1401/09/05
17245 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
57
1401/09/03
17245 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
58
1401/09/02
17245 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
59
1401/09/01
17645 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
60
1401/08/30
17645 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
61
1401/08/29
17645 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
62
1401/08/28
17645 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
63
1401/08/26
17645 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
64
1401/08/25
17645 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
65
1401/08/24
17645 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
66
1401/08/23
17545 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
67
1401/08/22
17545 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
68
1401/08/21
17545 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
69
1401/08/18
17545 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
70
1401/08/17
17545 تومان
140 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
71
1401/08/16
17405 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
72
1401/08/15
17405 تومان
110 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
73
1401/08/14
17295 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
74
1401/08/12
17095 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
75
1401/08/11
16995 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
76
1401/08/10
16895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
77
1401/08/09
16895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
78
1401/08/08
16895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
79
1401/08/07
16895 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
80
1401/08/05
16815 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
81
1401/08/04
16815 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
82
1401/08/03
16815 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
83
1401/08/02
16815 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
84
1401/08/01
16815 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
85
1401/07/30
16715 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
86
1401/07/28
16715 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
87
1401/07/27
16715 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
88
1401/07/26
16715 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
89
1401/07/25
16715 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
90
1401/07/24
16715 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
91
1401/07/23
16635 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
92
1401/07/21
16635 تومان
160 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
93
1401/07/20
16795 تومان
120 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
94
1401/07/19
16915 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
95
1401/07/18
16915 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
96
1401/07/17
16915 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
97
1401/07/16
16835 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
98
1401/07/12
16835 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
99
1401/07/11
16835 تومان
60 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
100
1401/07/10
16775 تومان
110 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
101
1401/07/09
16605 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
102
1401/07/09
16665 تومان
60 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
103
1401/07/07
16525 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
104
1401/07/06
16925 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
105
1401/07/04
16925 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
106
1401/07/04
16925 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
107
1401/07/02
16925 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
108
1401/06/31
16925 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
109
1401/06/30
16925 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
110
1401/06/29
16925 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
111
1401/06/28
16925 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
112
1401/06/27
16825 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
113
1401/06/24
16775 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
114
1401/06/23
16775 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
115
1401/06/22
16725 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
116
1401/06/21
16675 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
117
1401/06/20
16575 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
118
1401/06/19
16475 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
119
1401/06/17
16475 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
120
1401/06/16
16475 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
121
1401/06/15
16475 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
122
1401/06/14
16475 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
123
1401/06/13
16475 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
124
1401/06/12
16475 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
125
1401/06/10
16475 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
126
1401/06/09
16475 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
127
1401/06/08
16675 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
128
1401/06/07
16675 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
129
1401/06/06
16675 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
130
1401/06/05
16605 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
131
1401/06/03
16505 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
132
1401/06/02
16505 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
133
1401/06/01
16905 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
134
1401/05/31
16905 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
135
1401/05/30
16905 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
136
1401/05/29
16905 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
137
1401/05/27
16905 تومان
280 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
138
1401/05/26
17185 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
139
1401/05/25
17185 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
140
1401/05/24
17385 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
141
1401/05/23
17385 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
142
1401/05/22
17385 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
143
1401/05/20
17385 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
144
1401/05/19
17385 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
145
1401/05/18
17285 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
146
1401/05/13
17085 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
147
1401/05/12
17015 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
148
1401/05/11
16915 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
149
1401/05/10
16815 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
150
1401/05/09
17215 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
151
1401/05/08
17215 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
152
1401/05/06
17215 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
153
1401/05/05
17215 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
154
1401/05/03
17135 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
155
1401/05/02
17135 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
156
1401/05/01
17535 تومان
270 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
157
1401/04/30
17805 تومان
450 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
158
1401/04/28
18255 تومان
250 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
159
1401/04/26
18505 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
160
1401/04/25
18505 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
161
1401/04/23
18505 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
162
1401/04/22
18505 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
163
1401/04/21
18435 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
164
1401/04/20
18735 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
165
1401/04/18
18935 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
166
1401/04/16
18935 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
167
1401/04/15
18935 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
168
1401/04/14
18935 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
169
1401/04/13
18935 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
170
1401/04/12
18935 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
171
1401/04/11
18785 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
172
1401/04/09
18685 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
173
1401/04/08
18685 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
174
1401/04/02
19565 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
175
1401/04/01
19565 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
176
1401/03/31
19565 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
177
1401/03/30
19845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
178
1401/03/30
19565 تومان
280 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
179
1401/03/29
19845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
180
1401/03/28
19845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
181
1401/03/26
19845 تومان
230 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
182
1401/03/25
20075 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
183
1401/03/24
20075 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
184
1401/03/23
20075 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
185
1401/03/22
20075 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
186
1401/03/21
20075 تومان
130 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
187
1401/03/19
19945 تومان
120 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
188
1401/03/18
19825 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
189
1401/03/17
19825 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
190
1401/03/16
19775 تومان
450 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
191
1401/03/12
19325 تومان
300 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
192
1401/03/11
19025 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
193
1401/03/10
19025 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
194
1401/03/09
19025 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
195
1401/03/08
19025 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
196
1401/03/07
19025 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
197
1401/03/05
19025 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
198
1401/03/04
19025 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
199
1401/03/03
19025 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
200
1401/03/02
19025 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
201
1401/03/01
19025 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
202
1401/02/31
19025 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
203
1401/02/29
19325 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
204
1401/02/28
19325 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
205
1401/02/27
19325 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
206
1401/02/26
19325 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
207
1401/02/25
19325 تومان
120 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
208
1401/02/24
19205 تومان
140 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
209
1401/02/22
19065 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
210
1401/02/21
18965 تومان
120 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
211
1401/02/20
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
212
1401/02/19
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
213
1401/02/18
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
214
1401/02/17
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
215
1401/02/15
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
216
1401/02/12
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
217
1401/02/12
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
218
1401/02/11
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
219
1401/02/10
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
220
1401/02/10
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
221
1401/02/08
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
222
1401/02/07
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
223
1401/02/06
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
224
1401/02/05
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
225
1401/02/04
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
226
1401/02/01
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
227
1401/01/31
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
228
1401/01/30
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
229
1401/01/29
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
230
1401/01/28
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
231
1401/01/27
18845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
232
1401/01/25
19045 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
233
1401/01/25
18845 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
234
1401/01/24
19045 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
235
1401/01/23
19045 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
236
1401/01/22
19045 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
237
1401/01/21
19045 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
238
1401/01/20
18995 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
239
1401/01/18
19045 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
240
1401/01/18
18795 تومان
250 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
241
1401/01/17
19045 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
242
1401/01/16
19045 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
243
1401/01/15
19045 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
244
1401/01/14
19045 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
245
1401/01/11
18925 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
246
1401/01/10
18825 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
247
1401/01/09
18715 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
248
1401/01/08
18715 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
249
1401/01/07
18635 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
250
1401/01/06
18415 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
251
1400/12/28
18205 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
252
1400/12/26
18205 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
253
1400/12/25
18205 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
254
1400/12/24
18205 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
255
1400/12/23
18135 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
256
1400/12/22
17875 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
257
1400/12/21
17825 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
258
1400/12/19
17800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
259
1400/12/18
17605 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
260
1400/12/17
17335 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
261
1400/12/16
17335 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
262
1400/12/15
17335 تومان
60 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
263
1400/11/24
16355 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
264
1400/11/23
16305 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
265
1400/11/23
16235 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
266
1400/11/21
16135 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
267
1400/11/20
16135 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
268
1400/11/19
16135 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
269
1400/11/18
16135 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
270
1400/11/16
16285 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
271
1400/11/14
16185 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
272
1400/10/22
15845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
273
1400/10/18
15845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
274
1400/10/15
15845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
275
1400/10/15
15845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
276
1400/10/13
15845 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
277
1400/10/06
15845 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
278
1400/09/17
16945 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
279
1400/09/07
17035 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
280
1400/08/29
16955 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
281
1400/08/26
16955 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
282
1400/08/13
17425 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
283
1400/08/08
17345 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
284
1400/07/28
16475 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
285
1400/07/17
16155 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
286
1400/07/08
15965 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
287
1400/07/08
15965 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
288
1400/07/08
15965 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
289
1400/07/06
15585 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
290
1400/06/27
15785 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
291
1400/06/24
15785 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
292
1400/06/17
17225 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
293
1400/06/02
18435 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
294
1400/05/24
18055 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
295
1400/05/23
17805 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
296
1400/05/23
17985 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
297
1400/05/20
17705 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
298
1400/05/18
17465 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
299
1400/05/17
17365 تومان
350 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
300
1400/05/14
18095 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
301
1400/05/13
18095 تومان
280 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
302
1400/05/12
18375 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
303
1400/05/03
17885 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
304
1400/04/28
17885 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/11/17
قیمت   22135 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/11/16
قیمت   22135 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/11/13
قیمت   22135 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/11/12
قیمت   22135 تومان
مبلغ نوسان   110 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/11/11
قیمت   220250 تومان
مبلغ نوسان   120 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/11/11
قیمت   220250 تومان
مبلغ نوسان   120 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/11/10
قیمت   21905 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/11/09
قیمت   21905 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/11/08
قیمت   21905 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/11/06
قیمت   21905 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/11/05
قیمت   21905 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/11/04
قیمت   21905 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/11/03
قیمت   21905 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/11/02
قیمت   21705 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/11/01
قیمت   21455 تومان
مبلغ نوسان   320 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/29
قیمت   21135 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/28
قیمت   21035 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/27
قیمت   21035 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/26
قیمت   21035 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/25
قیمت   20965 تومان
مبلغ نوسان   160 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/22
قیمت   20525 تومان
مبلغ نوسان   160 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/21
قیمت   20365 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/20
قیمت   20365 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 24
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/19
قیمت   20365 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 25
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/18
قیمت   20285 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 26
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/17
قیمت   20135 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 27
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/15
قیمت   20135 تومان
مبلغ نوسان   800 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 28
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/14
قیمت   20935 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 29
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/13
قیمت   20935 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 30
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/12
قیمت   20935 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 31
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/11
قیمت   20935 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 32
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/10
قیمت   20935 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 33
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/08
قیمت   20835 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 34
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/07
قیمت   20235 تومان
مبلغ نوسان   520 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 35
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/05
قیمت   19705 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 36
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/04
قیمت   19705 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 37
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/03
قیمت   19625 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 38
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/10/01
قیمت   19225 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 39
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/30
قیمت   19225 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 40
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/29
قیمت   19145 تومان
مبلغ نوسان   260 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 41
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/28
قیمت   18885 تومان
مبلغ نوسان   340 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 42
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/27
قیمت   18545 تومان
مبلغ نوسان   220 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 43
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/26
قیمت   18325 تومان
مبلغ نوسان   290 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 44
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/24
قیمت   18035 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 45
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/23
قیمت   18035 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 46
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/22
قیمت   17965 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 47
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/21
قیمت   17885 تومان
مبلغ نوسان   110 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 48
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/19
قیمت   17715 تومان
مبلغ نوسان   90 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 49
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/15
قیمت   17405 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 50
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/13
قیمت   17325 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 51
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/10
قیمت   17325 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 52
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/09
قیمت   17325 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 53
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/08
قیمت   17325 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 54
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/07
قیمت   17325 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 55
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/06
قیمت   17245 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 56
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/05
قیمت   17245 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 57
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/03
قیمت   17245 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 58
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/02
قیمت   17245 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 59
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/09/01
قیمت   17645 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 60
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/30
قیمت   17645 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 61
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/29
قیمت   17645 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 62
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/28
قیمت   17645 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 63
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/26
قیمت   17645 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 64
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/25
قیمت   17645 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 65
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/24
قیمت   17645 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 66
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/23
قیمت   17545 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 67
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/22
قیمت   17545 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 68
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/21
قیمت   17545 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 69
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/18
قیمت   17545 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 70
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/17
قیمت   17545 تومان
مبلغ نوسان   140 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 71
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/16
قیمت   17405 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 72
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/15
قیمت   17405 تومان
مبلغ نوسان   110 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 73
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/14
قیمت   17295 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 74
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/12
قیمت   17095 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 75
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/11
قیمت   16995 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 76
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/10
قیمت   16895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 77
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/09
قیمت   16895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 78
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/08
قیمت   16895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 79
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/07
قیمت   16895 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 80
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/05
قیمت   16815 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 81
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/04
قیمت   16815 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 82
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/03
قیمت   16815 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 83
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/02
قیمت   16815 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 84
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/08/01
قیمت   16815 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 85
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/30
قیمت   16715 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 86
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/28
قیمت   16715 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 87
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/27
قیمت   16715 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 88
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/26
قیمت   16715 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 89
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/25
قیمت   16715 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 90
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/24
قیمت   16715 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 91
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/23
قیمت   16635 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 92
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/21
قیمت   16635 تومان
مبلغ نوسان   160 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 93
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/20
قیمت   16795 تومان
مبلغ نوسان   120 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 94
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/19
قیمت   16915 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 95
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/18
قیمت   16915 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 96
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/17
قیمت   16915 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 97
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/16
قیمت   16835 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 98
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/12
قیمت   16835 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 99
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/11
قیمت   16835 تومان
مبلغ نوسان   60 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 100
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/10
قیمت   16775 تومان
مبلغ نوسان   110 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 101
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/09
قیمت   16605 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 102
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/09
قیمت   16665 تومان
مبلغ نوسان   60 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 103
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/07
قیمت   16525 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 104
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/06
قیمت   16925 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 105
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/04
قیمت   16925 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 106
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/04
قیمت   16925 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 107
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/07/02
قیمت   16925 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 108
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/31
قیمت   16925 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 109
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/30
قیمت   16925 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 110
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/29
قیمت   16925 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 111
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/28
قیمت   16925 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 112
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/27
قیمت   16825 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 113
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/24
قیمت   16775 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 114
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/23
قیمت   16775 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 115
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/22
قیمت   16725 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 116
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/21
قیمت   16675 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 117
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/20
قیمت   16575 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 118
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/19
قیمت   16475 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 119
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/17
قیمت   16475 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 120
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/16
قیمت   16475 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 121
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/15
قیمت   16475 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 122
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/14
قیمت   16475 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 123
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/13
قیمت   16475 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 124
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/12
قیمت   16475 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 125
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/10
قیمت   16475 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 126
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/09
قیمت   16475 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 127
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/08
قیمت   16675 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 128
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/07
قیمت   16675 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 129
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/06
قیمت   16675 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 130
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/05
قیمت   16605 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 131
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/03
قیمت   16505 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 132
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/02
قیمت   16505 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 133
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/06/01
قیمت   16905 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 134
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/31
قیمت   16905 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 135
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/30
قیمت   16905 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 136
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/29
قیمت   16905 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 137
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/27
قیمت   16905 تومان
مبلغ نوسان   280 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 138
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/26
قیمت   17185 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 139
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/25
قیمت   17185 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 140
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/24
قیمت   17385 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 141
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/23
قیمت   17385 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 142
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/22
قیمت   17385 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 143
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/20
قیمت   17385 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 144
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/19
قیمت   17385 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 145
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/18
قیمت   17285 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 146
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/13
قیمت   17085 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 147
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/12
قیمت   17015 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 148
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/11
قیمت   16915 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 149
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/10
قیمت   16815 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 150
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/09
قیمت   17215 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 151
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/08
قیمت   17215 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 152
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/06
قیمت   17215 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 153
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/05
قیمت   17215 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 154
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/03
قیمت   17135 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 155
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/02
قیمت   17135 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 156
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/01
قیمت   17535 تومان
مبلغ نوسان   270 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 157
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/30
قیمت   17805 تومان
مبلغ نوسان   450 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 158
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/28
قیمت   18255 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 159
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/26
قیمت   18505 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 160
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/25
قیمت   18505 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 161
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/23
قیمت   18505 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 162
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/22
قیمت   18505 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 163
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/21
قیمت   18435 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 164
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/20
قیمت   18735 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 165
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/18
قیمت   18935 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 166
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/16
قیمت   18935 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 167
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/15
قیمت   18935 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 168
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/14
قیمت   18935 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 169
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/13
قیمت   18935 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 170
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/12
قیمت   18935 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 171
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/11
قیمت   18785 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 172
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/09
قیمت   18685 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 173
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/08
قیمت   18685 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 174
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/02
قیمت   19565 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 175
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/01
قیمت   19565 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 176
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/31
قیمت   19565 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 177
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/30
قیمت   19845 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 178
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/30
قیمت   19565 تومان
مبلغ نوسان   280 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 179
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/29
قیمت   19845 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 180
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/28
قیمت   19845 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 181
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/26
قیمت   19845 تومان
مبلغ نوسان   230 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 182
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/25
قیمت   20075 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 183
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/24
قیمت   20075 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 184
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/23
قیمت   20075 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 185
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/22
قیمت   20075 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 186
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/21
قیمت   20075 تومان
مبلغ نوسان   130 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 187
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/19
قیمت   19945 تومان
مبلغ نوسان   120 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 188
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/18
قیمت   19825 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 189
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/17
قیمت   19825 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 190
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/16
قیمت   19775 تومان
مبلغ نوسان   450 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 191
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/12
قیمت   19325 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 192
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/11
قیمت   19025 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 193
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/10
قیمت   19025 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 194
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/09
قیمت   19025 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 195
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/08
قیمت   19025 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 196
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/07
قیمت   19025 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 197
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/05
قیمت   19025 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 198
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/04
قیمت   19025 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 199
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/03
قیمت   19025 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 200
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/02
قیمت   19025 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 201
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/01
قیمت   19025 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 202
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/31
قیمت   19025 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 203
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/29
قیمت   19325 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 204
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/28
قیمت   19325 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 205
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/27
قیمت   19325 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 206
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/26
قیمت   19325 تومان