آرشیو قیمت   میلگرد آجدار    فولاد راد همدان
با مشخصات   گرید : A3    سایز : 20   
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/22
15795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
2
1400/10/18
15795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
3
1400/10/15
15795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
4
1400/10/15
15795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
5
1400/10/13
15795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
6
1400/10/06
15795 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
7
1400/09/17
16895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
8
1400/09/07
16985 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
9
1400/08/29
16905 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
10
1400/08/26
16905 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
11
1400/08/13
17375 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
12
1400/08/08
17295 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
13
1400/07/28
16425 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
14
1400/07/17
16105 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
15
1400/07/08
15915 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
16
1400/07/08
15915 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
17
1400/07/08
15915 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
18
1400/07/06
15535 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
19
1400/06/27
15735 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
20
1400/06/24
15735 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
21
1400/06/17
17175 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
22
1400/06/02
18385 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
23
1400/05/24
18005 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
24
1400/05/23
17755 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
25
1400/05/23
17935 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
26
1400/05/20
17655 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
27
1400/05/18
17415 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
28
1400/05/17
17315 تومان
350 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
29
1400/05/14
18045 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
30
1400/05/13
18045 تومان
280 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
31
1400/05/12
18325 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
32
1400/05/03
17835 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
33
1400/04/28
17835 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/22
قیمت   15795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/18
قیمت   15795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   15795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   15795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/13
قیمت   15795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/06
قیمت   15795 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/17
قیمت   16895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/07
قیمت   16985 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/29
قیمت   16905 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/26
قیمت   16905 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   17375 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/08
قیمت   17295 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/28
قیمت   16425 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/17
قیمت   16105 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   15915 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   15915 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   15915 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/06
قیمت   15535 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/27
قیمت   15735 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/24
قیمت   15735 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/17
قیمت   17175 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/02
قیمت   18385 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/24
قیمت   18005 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 24
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/23
قیمت   17755 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 25
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/23
قیمت   17935 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 26
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/20
قیمت   17655 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 27
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/18
قیمت   17415 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 28
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/17
قیمت   17315 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 29
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/14
قیمت   18045 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 30
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/13
قیمت   18045 تومان
مبلغ نوسان   280 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 31
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/12
قیمت   18325 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 32
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/03
قیمت   17835 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 33
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/28
قیمت   17835 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
1126 11
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)