قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   میلگرد آجدار   فولاد راد همدان
با مشخصات   گرید : A3   سایز : 14  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/05/27
16855 تومان
280 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
2
1401/05/26
17135 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
3
1401/05/25
17135 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
4
1401/05/24
17335 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
5
1401/05/23
17335 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
6
1401/05/22
17335 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
7
1401/05/20
17335 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
8
1401/05/19
17335 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
9
1401/05/18
17235 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
10
1401/05/13
17035 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
11
1401/05/12
16965 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
12
1401/05/11
16865 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
13
1401/05/10
16765 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
14
1401/05/09
17165 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
15
1401/05/08
17165 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
16
1401/05/06
17165 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
17
1401/05/05
17165 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
18
1401/05/03
17085 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
19
1401/05/02
17085 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
20
1401/05/01
17485 تومان
270 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
21
1401/04/30
17755 تومان
450 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
22
1401/04/28
18205 تومان
250 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
23
1401/04/26
18455 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
24
1401/04/25
18455 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
25
1401/04/23
18455 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
26
1401/04/22
18455 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
27
1401/04/21
18385 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
28
1401/04/20
18685 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
29
1401/04/18
18885 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
30
1401/04/16
18885 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
31
1401/04/15
18885 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
32
1401/04/14
18885 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
33
1401/04/13
18885 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
34
1401/04/12
18885 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
35
1401/04/11
18735 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
36
1401/04/09
18635 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
37
1401/04/08
18635 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
38
1401/04/02
19515 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
39
1401/04/01
19515 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
40
1401/03/31
19515 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
41
1401/03/30
19795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
42
1401/03/30
19515 تومان
280 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
43
1401/03/29
19795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
44
1401/03/28
19795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
45
1401/03/26
19795 تومان
230 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
46
1401/03/25
20025 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
47
1401/03/24
20025 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
48
1401/03/23
20025 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
49
1401/03/22
20025 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
50
1401/03/21
20025 تومان
130 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
51
1401/03/19
19895 تومان
120 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
52
1401/03/18
19775 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
53
1401/03/17
19775 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
54
1401/03/16
19725 تومان
450 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
55
1401/03/12
19275 تومان
300 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
56
1401/03/11
18975 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
57
1401/03/10
18975 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
58
1401/03/09
18975 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
59
1401/03/08
18975 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
60
1401/03/07
18975 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
61
1401/03/05
18975 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
62
1401/03/04
18975 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
63
1401/03/03
18975 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
64
1401/03/02
18975 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
65
1401/03/01
18975 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
66
1401/02/31
18975 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
67
1401/02/29
19275 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
68
1401/02/28
19275 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
69
1401/02/27
19275 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
70
1401/02/26
19275 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
71
1401/02/25
19275 تومان
120 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
72
1401/02/24
19155 تومان
140 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
73
1401/02/22
19015 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
74
1401/02/21
18915 تومان
120 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
75
1401/02/20
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
76
1401/02/19
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
77
1401/02/18
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
78
1401/02/17
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
79
1401/02/15
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
80
1401/02/12
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
81
1401/02/12
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
82
1401/02/11
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
83
1401/02/10
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
84
1401/02/10
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
85
1401/02/08
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
86
1401/02/07
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
87
1401/02/06
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
88
1401/02/05
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
89
1401/02/04
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
90
1401/02/01
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
91
1401/01/31
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
92
1401/01/30
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
93
1401/01/29
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
94
1401/01/28
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
95
1401/01/27
18795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
96
1401/01/25
18995 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
97
1401/01/25
18795 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
98
1401/01/24
18995 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
99
1401/01/23
18995 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
100
1401/01/22
18995 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
101
1401/01/21
18995 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
102
1401/01/20
18945 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
103
1401/01/18
18995 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
104
1401/01/18
18745 تومان
250 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
105
1401/01/17
18995 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
106
1401/01/16
18995 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
107
1401/01/15
18995 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
108
1401/01/14
18995 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
109
1401/01/11
18875 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
110
1401/01/10
18775 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
111
1401/01/09
18665 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
112
1401/01/08
18665 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
113
1401/01/07
18585 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
114
1401/01/06
18365 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
115
1400/12/28
18155 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
116
1400/12/26
18155 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
117
1400/12/25
18155 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
118
1400/12/24
18155 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
119
1400/12/23
18085 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
120
1400/12/22
17825 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
121
1400/12/21
17825 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
122
1400/12/19
17750 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
123
1400/12/18
17555 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
124
1400/12/17
17285 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
125
1400/12/16
17285 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
126
1400/12/15
17285 تومان
60 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
127
1400/11/24
16305 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
128
1400/11/23
16255 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
129
1400/11/23
16185 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
130
1400/11/21
16085 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
131
1400/11/20
16085 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
132
1400/11/19
16085 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
133
1400/11/18
16085 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
134
1400/11/16
16235 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
135
1400/11/14
16135 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
136
1400/10/22
15795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
137
1400/10/18
15795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
138
1400/10/15
15795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
139
1400/10/15
15795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
140
1400/10/13
15795 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
141
1400/10/06
15795 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
142
1400/09/17
16895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
143
1400/09/07
16985 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
144
1400/08/29
16905 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
145
1400/08/26
16905 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
146
1400/08/13
17375 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
147
1400/08/08
17295 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
148
1400/07/28
16425 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
149
1400/07/17
16105 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
150
1400/07/08
15915 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
151
1400/07/08
15915 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
152
1400/07/08
15915 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
153
1400/07/06
15535 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
154
1400/06/27
15735 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
155
1400/06/24
15735 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
156
1400/06/17
17175 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
157
1400/06/02
18385 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
158
1400/05/24
18005 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
159
1400/05/23
17755 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
160
1400/05/23
17935 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
161
1400/05/20
17655 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
162
1400/05/18
17415 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
163
1400/05/17
17315 تومان
350 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
164
1400/05/14
18045 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
165
1400/05/13
18045 تومان
280 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
166
1400/05/12
18325 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
167
1400/05/03
17835 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
168
1400/04/28
17835 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/27
قیمت   16855 تومان
مبلغ نوسان   280 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/26
قیمت   17135 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/25
قیمت   17135 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/24
قیمت   17335 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/23
قیمت   17335 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/22
قیمت   17335 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/20
قیمت   17335 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/19
قیمت   17335 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/18
قیمت   17235 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/13
قیمت   17035 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/12
قیمت   16965 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/11
قیمت   16865 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/10
قیمت   16765 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/09
قیمت   17165 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/08
قیمت   17165 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/06
قیمت   17165 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/05
قیمت   17165 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/03
قیمت   17085 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/02
قیمت   17085 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/01
قیمت   17485 تومان
مبلغ نوسان   270 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/30
قیمت   17755 تومان
مبلغ نوسان   450 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/28
قیمت   18205 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/26
قیمت   18455 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 24
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/25
قیمت   18455 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 25
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/23
قیمت   18455 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 26
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/22
قیمت   18455 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 27
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/21
قیمت   18385 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 28
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/20
قیمت   18685 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 29
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/18
قیمت   18885 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 30
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/16
قیمت   18885 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 31
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/15
قیمت   18885 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 32
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/14
قیمت   18885 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 33
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/13
قیمت   18885 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 34
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/12
قیمت   18885 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 35
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/11
قیمت   18735 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 36
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/09
قیمت   18635 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 37
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/08
قیمت   18635 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 38
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/02
قیمت   19515 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 39
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/01
قیمت   19515 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 40
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/31
قیمت   19515 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 41
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/30
قیمت   19795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 42
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/30
قیمت   19515 تومان
مبلغ نوسان   280 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 43
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/29
قیمت   19795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 44
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/28
قیمت   19795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 45
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/26
قیمت   19795 تومان
مبلغ نوسان   230 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 46
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/25
قیمت   20025 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 47
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/24
قیمت   20025 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 48
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/23
قیمت   20025 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 49
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/22
قیمت   20025 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 50
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/21
قیمت   20025 تومان
مبلغ نوسان   130 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 51
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/19
قیمت   19895 تومان
مبلغ نوسان   120 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 52
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/18
قیمت   19775 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 53
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/17
قیمت   19775 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 54
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/16
قیمت   19725 تومان
مبلغ نوسان   450 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 55
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/12
قیمت   19275 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 56
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/11
قیمت   18975 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 57
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/10
قیمت   18975 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 58
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/09
قیمت   18975 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 59
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/08
قیمت   18975 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 60
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/07
قیمت   18975 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 61
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/05
قیمت   18975 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 62
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/04
قیمت   18975 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 63
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/03
قیمت   18975 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 64
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/02
قیمت   18975 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 65
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/01
قیمت   18975 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 66
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/31
قیمت   18975 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 67
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/29
قیمت   19275 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 68
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/28
قیمت   19275 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 69
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/27
قیمت   19275 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 70
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/26
قیمت   19275 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 71
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/25
قیمت   19275 تومان
مبلغ نوسان   120 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 72
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/24
قیمت   19155 تومان
مبلغ نوسان   140 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 73
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/22
قیمت   19015 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 74
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/21
قیمت   18915 تومان
مبلغ نوسان   120 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 75
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/20
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 76
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/19
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 77
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/18
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 78
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/17
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 79
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/15
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 80
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/12
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 81
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/12
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 82
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/11
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 83
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/10
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 84
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/10
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 85
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/08
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 86
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/07
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 87
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/06
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 88
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/05
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 89
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/04
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 90
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/01
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 91
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/31
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 92
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/30
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 93
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/29
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 94
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/28
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 95
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/27
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 96
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/25
قیمت   18995 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 97
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/25
قیمت   18795 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 98
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/24
قیمت   18995 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 99
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/23
قیمت   18995 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 100
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/22
قیمت   18995 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 101
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/21
قیمت   18995 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 102
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/20
قیمت   18945 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 103
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/18
قیمت   18995 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 104
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/18
قیمت   18745 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 105
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/17
قیمت   18995 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 106
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/16
قیمت   18995 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 107
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/15
قیمت   18995 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 108
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/14
قیمت   18995 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 109
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/11
قیمت   18875 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 110
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/10
قیمت   18775 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 111
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/09
قیمت   18665 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 112
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/08
قیمت   18665 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 113
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/07
قیمت   18585 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 114
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/06
قیمت   18365 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 115
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/28
قیمت   18155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 116
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/26
قیمت   18155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 117
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/25
قیمت   18155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 118
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/24
قیمت   18155 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 119
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/23
قیمت   18085 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 120
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/22
قیمت   17825 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 121
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/21
قیمت   17825 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 122
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/19
قیمت   17750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 123
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/18
قیمت   17555 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 124
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/17
قیمت   17285 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 125
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/16
قیمت   17285 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 126
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/15
قیمت   17285 تومان
مبلغ نوسان   60 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 127
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/24
قیمت   16305 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 128
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/23
قیمت   16255 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 129
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/23
قیمت   16185 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 130
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/21
قیمت   16085 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 131
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/20
قیمت   16085 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 132
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/19
قیمت   16085 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 133
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/18
قیمت   16085 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 134
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/16
قیمت   16235 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 135
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/14
قیمت   16135 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 136
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/22
قیمت   15795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 137
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/18
قیمت   15795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 138
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   15795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 139
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   15795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 140
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/13
قیمت   15795 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 141
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/06
قیمت   15795 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 142
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/17
قیمت   16895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 143
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/07
قیمت   16985 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 144
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/29
قیمت   16905 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 145
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/26
قیمت   16905 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 146
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   17375 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 147
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/08
قیمت   17295 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 148
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/28
قیمت   16425 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 149
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/17
قیمت   16105 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 150
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   15915 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 151
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   15915 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 152
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   15915 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 153
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/06
قیمت   15535 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 154
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/27
قیمت   15735 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 155
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/24
قیمت   15735 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 156
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/17
قیمت   17175 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 157
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/02
قیمت   18385 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 158
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/24
قیمت   18005 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 159
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/23
قیمت   17755 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 160
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/23
قیمت   17935 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 161
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/20
قیمت   17655 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 162
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/18
قیمت   17415 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 163
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/17
قیمت   17315 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 164
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/14
قیمت   18045 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 165
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/13
قیمت   18045 تومان
مبلغ نوسان   280 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 166
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/12
قیمت   18325 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 167
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/03
قیمت   17835 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 168
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/28
قیمت   17835 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
1123 11
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667