قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   میلگرد آجدار   فولاد راد همدان
با مشخصات   گرید : A3   سایز : 12  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/05/27
16955 تومان
280 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
2
1401/05/26
17235 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
3
1401/05/25
17235 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
4
1401/05/24
17435 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
5
1401/05/23
17435 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
6
1401/05/22
17435 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
7
1401/05/20
17435 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
8
1401/05/19
17435 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
9
1401/05/18
17335 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
10
1401/05/13
17135 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
11
1401/05/12
17065 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
12
1401/05/11
16965 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
13
1401/05/10
16865 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
14
1401/05/09
17265 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
15
1401/05/08
17265 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
16
1401/05/06
17265 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
17
1401/05/05
17265 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
18
1401/05/03
17185 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
19
1401/05/02
17185 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
20
1401/05/01
17585 تومان
270 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
21
1401/04/30
17855 تومان
450 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
22
1401/04/28
18305 تومان
250 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
23
1401/04/26
18555 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
24
1401/04/25
18555 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
25
1401/04/23
18555 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
26
1401/04/22
18555 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
27
1401/04/21
18485 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
28
1401/04/20
18785 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
29
1401/04/18
18985 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
30
1401/04/16
18985 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
31
1401/04/15
18985 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
32
1401/04/14
18985 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
33
1401/04/13
18985 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
34
1401/04/12
18985 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
35
1401/04/11
18835 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
36
1401/04/09
18735 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
37
1401/04/08
18735 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
38
1401/04/02
19615 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
39
1401/04/01
19615 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
40
1401/03/31
19615 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
41
1401/03/30
19895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
42
1401/03/30
19615 تومان
280 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
43
1401/03/29
19895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
44
1401/03/28
19895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
45
1401/03/26
19895 تومان
230 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
46
1401/03/25
20125 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
47
1401/03/24
20125 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
48
1401/03/23
20125 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
49
1401/03/22
20125 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
50
1401/03/21
20125 تومان
130 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
51
1401/03/19
19995 تومان
120 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
52
1401/03/18
19875 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
53
1401/03/17
19875 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
54
1401/03/16
19825 تومان
450 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
55
1401/03/12
19375 تومان
300 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
56
1401/03/11
19075 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
57
1401/03/10
19075 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
58
1401/03/09
19075 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
59
1401/03/08
19075 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
60
1401/03/07
19075 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
61
1401/03/05
19075 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
62
1401/03/04
19075 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
63
1401/03/03
19075 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
64
1401/03/02
19075 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
65
1401/03/01
19075 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
66
1401/02/31
19075 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
67
1401/02/29
19375 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
68
1401/02/28
19375 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
69
1401/02/27
19375 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
70
1401/02/26
19375 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
71
1401/02/25
19375 تومان
120 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
72
1401/02/24
19255 تومان
140 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
73
1401/02/22
19115 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
74
1401/02/21
19015 تومان
120 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
75
1401/02/20
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
76
1401/02/19
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
77
1401/02/18
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
78
1401/02/17
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
79
1401/02/15
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
80
1401/02/12
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
81
1401/02/12
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
82
1401/02/11
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
83
1401/02/10
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
84
1401/02/10
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
85
1401/02/08
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
86
1401/02/07
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
87
1401/02/06
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
88
1401/02/05
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
89
1401/02/04
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
90
1401/02/01
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
91
1401/01/31
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
92
1401/01/30
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
93
1401/01/29
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
94
1401/01/28
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
95
1401/01/27
18895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
96
1401/01/25
19095 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
97
1401/01/25
18895 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
98
1401/01/24
19095 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
99
1401/01/23
19095 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
100
1401/01/22
19095 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
101
1401/01/21
19095 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
102
1401/01/20
19045 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
103
1401/01/18
19095 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
104
1401/01/18
18845 تومان
250 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
105
1401/01/17
19095 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
106
1401/01/16
19095 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
107
1401/01/15
19095 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
108
1401/01/14
19095 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
109
1401/01/11
18975 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
110
1401/01/10
18875 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
111
1401/01/09
18765 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
112
1401/01/08
18765 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
113
1401/01/07
18685 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
114
1401/01/06
18465 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
115
1400/12/28
18255 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
116
1400/12/26
18255 تومان
0 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
117
1400/12/25
18255 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
118
1400/12/24
18255 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
119
1400/12/23
18185 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
120
1400/12/22
17925 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
121
1400/12/21
17925 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
122
1400/12/19
17850 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
123
1400/12/18
17655 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
124
1400/12/17
17385 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
125
1400/12/16
17385 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
126
1400/12/15
17385 تومان
60 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
127
1400/11/24
16405 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
128
1400/11/23
16355 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
129
1400/11/23
16285 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
130
1400/11/21
16185 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
131
1400/11/20
16185 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
132
1400/11/19
16185 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
133
1400/11/18
16185 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
134
1400/11/16
16335 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
135
1400/11/14
16235 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
136
1400/10/22
15895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
137
1400/10/18
15895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
138
1400/10/15
15895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
139
1400/10/15
15895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
140
1400/10/13
15895 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
141
1400/10/06
15895 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
142
1400/09/17
16995 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
143
1400/09/07
17085 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
144
1400/08/29
17005 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
145
1400/08/26
17005 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
146
1400/08/13
17475 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
147
1400/08/08
17395 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
148
1400/07/28
16525 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
149
1400/07/17
16205 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
150
1400/07/08
16015 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
151
1400/07/08
16015 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
152
1400/07/08
16015 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
153
1400/07/06
15635 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
154
1400/06/27
15835 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
155
1400/06/24
15835 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
156
1400/06/17
17275 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
157
1400/06/02
18485 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
158
1400/05/24
18105 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
159
1400/05/23
17855 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
160
1400/05/23
18035 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
161
1400/05/20
17755 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
162
1400/05/18
17515 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
163
1400/05/17
17415 تومان
350 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
164
1400/05/14
18145 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
165
1400/05/13
18145 تومان
280 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
166
1400/05/12
18425 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
167
1400/05/03
17935 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
168
1400/04/28
17935 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/27
قیمت   16955 تومان
مبلغ نوسان   280 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/26
قیمت   17235 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/25
قیمت   17235 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/24
قیمت   17435 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/23
قیمت   17435 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/22
قیمت   17435 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/20
قیمت   17435 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/19
قیمت   17435 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/18
قیمت   17335 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/13
قیمت   17135 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/12
قیمت   17065 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/11
قیمت   16965 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/10
قیمت   16865 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/09
قیمت   17265 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/08
قیمت   17265 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/06
قیمت   17265 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/05
قیمت   17265 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/03
قیمت   17185 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/02
قیمت   17185 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/05/01
قیمت   17585 تومان
مبلغ نوسان   270 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/30
قیمت   17855 تومان
مبلغ نوسان   450 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/28
قیمت   18305 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/26
قیمت   18555 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 24
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/25
قیمت   18555 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 25
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/23
قیمت   18555 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 26
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/22
قیمت   18555 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 27
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/21
قیمت   18485 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 28
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/20
قیمت   18785 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 29
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/18
قیمت   18985 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 30
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/16
قیمت   18985 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 31
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/15
قیمت   18985 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 32
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/14
قیمت   18985 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 33
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/13
قیمت   18985 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 34
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/12
قیمت   18985 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 35
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/11
قیمت   18835 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 36
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/09
قیمت   18735 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 37
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/08
قیمت   18735 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 38
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/02
قیمت   19615 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 39
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/04/01
قیمت   19615 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 40
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/31
قیمت   19615 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 41
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/30
قیمت   19895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 42
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/30
قیمت   19615 تومان
مبلغ نوسان   280 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 43
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/29
قیمت   19895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 44
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/28
قیمت   19895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 45
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/26
قیمت   19895 تومان
مبلغ نوسان   230 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 46
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/25
قیمت   20125 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 47
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/24
قیمت   20125 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 48
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/23
قیمت   20125 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 49
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/22
قیمت   20125 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 50
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/21
قیمت   20125 تومان
مبلغ نوسان   130 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 51
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/19
قیمت   19995 تومان
مبلغ نوسان   120 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 52
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/18
قیمت   19875 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 53
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/17
قیمت   19875 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 54
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/16
قیمت   19825 تومان
مبلغ نوسان   450 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 55
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/12
قیمت   19375 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 56
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/11
قیمت   19075 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 57
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/10
قیمت   19075 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 58
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/09
قیمت   19075 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 59
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/08
قیمت   19075 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 60
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/07
قیمت   19075 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 61
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/05
قیمت   19075 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 62
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/04
قیمت   19075 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 63
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/03
قیمت   19075 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 64
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/02
قیمت   19075 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 65
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/03/01
قیمت   19075 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 66
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/31
قیمت   19075 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 67
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/29
قیمت   19375 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 68
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/28
قیمت   19375 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 69
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/27
قیمت   19375 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 70
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/26
قیمت   19375 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 71
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/25
قیمت   19375 تومان
مبلغ نوسان   120 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 72
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/24
قیمت   19255 تومان
مبلغ نوسان   140 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 73
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/22
قیمت   19115 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 74
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/21
قیمت   19015 تومان
مبلغ نوسان   120 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 75
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/20
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 76
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/19
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 77
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/18
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 78
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/17
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 79
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/15
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 80
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/12
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 81
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/12
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 82
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/11
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 83
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/10
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 84
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/10
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 85
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/08
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 86
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/07
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 87
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/06
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 88
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/05
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 89
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/04
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 90
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/02/01
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 91
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/31
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 92
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/30
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 93
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/29
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 94
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/28
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 95
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/27
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 96
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/25
قیمت   19095 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 97
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/25
قیمت   18895 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 98
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/24
قیمت   19095 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 99
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/23
قیمت   19095 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 100
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/22
قیمت   19095 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 101
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/21
قیمت   19095 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 102
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/20
قیمت   19045 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 103
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/18
قیمت   19095 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 104
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/18
قیمت   18845 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 105
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/17
قیمت   19095 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 106
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/16
قیمت   19095 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 107
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/15
قیمت   19095 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 108
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/14
قیمت   19095 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 109
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/11
قیمت   18975 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 110
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/10
قیمت   18875 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 111
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/09
قیمت   18765 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 112
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/08
قیمت   18765 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 113
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/07
قیمت   18685 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 114
دسته محصول  میلگرد آجدار
1401/01/06
قیمت   18465 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 115
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/28
قیمت   18255 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 116
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/26
قیمت   18255 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 117
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/25
قیمت   18255 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 118
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/24
قیمت   18255 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 119
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/23
قیمت   18185 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 120
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/22
قیمت   17925 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 121
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/21
قیمت   17925 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 122
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/19
قیمت   17850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 123
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/18
قیمت   17655 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 124
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/17
قیمت   17385 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 125
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/16
قیمت   17385 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 126
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/12/15
قیمت   17385 تومان
مبلغ نوسان   60 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 127
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/24
قیمت   16405 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 128
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/23
قیمت   16355 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 129
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/23
قیمت   16285 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 130
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/21
قیمت   16185 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 131
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/20
قیمت   16185 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 132
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/19
قیمت   16185 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 133
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/18
قیمت   16185 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 134
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/16
قیمت   16335 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 135
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/11/14
قیمت   16235 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 136
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/22
قیمت   15895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 137
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/18
قیمت   15895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 138
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   15895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 139
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   15895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 140
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/13
قیمت   15895 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 141
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/06
قیمت   15895 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 142
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/17
قیمت   16995 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 143
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/07
قیمت   17085 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 144
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/29
قیمت   17005 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 145
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/26
قیمت   17005 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 146
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   17475 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 147
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/08
قیمت   17395 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 148
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/28
قیمت   16525 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 149
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/17
قیمت   16205 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 150
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   16015 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 151
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   16015 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 152
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   16015 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 153
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/06
قیمت   15635 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 154
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/27
قیمت   15835 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 155
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/24
قیمت   15835 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 156
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/17
قیمت   17275 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 157
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/02
قیمت   18485 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 158
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/24
قیمت   18105 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 159
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/23
قیمت   17855 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 160
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/23
قیمت   18035 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 161
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/20
قیمت   17755 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 162
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/18
قیمت   17515 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 163
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/17
قیمت   17415 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 164
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/14
قیمت   18145 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 165
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/13
قیمت   18145 تومان
مبلغ نوسان   280 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 166
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/12
قیمت   18425 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 167
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/03
قیمت   17935 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 168
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/28
قیمت   17935 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
1122 11
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667