آرشیو قیمت   میلگرد آجدار    فولاد راد همدان
با مشخصات   گرید : A2    سایز : 8   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 16495 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 16495 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 16495 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 16495 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 16495 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 16495 تومان 
 تاریخ: 1400/10/06 قیمت: 17595 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 17685 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 17605 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 17605 تومان 
 تاریخ: 1400/08/26 قیمت: 18075 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 17995 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 17025 تومان 
 تاریخ: 1400/07/28 قیمت: 16705 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 16515 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 16515 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 16515 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 16135 تومان 
 تاریخ: 1400/07/06 قیمت: 16335 تومان 
 تاریخ: 1400/06/27 قیمت: 16335 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 17775 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 18985 تومان 
 تاریخ: 1400/06/02 قیمت: 18605 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 18535 تومان 
 تاریخ: 1400/05/23 قیمت: 18355 تومان 
 تاریخ: 1400/05/23 قیمت: 18255 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 18015 تومان 
 تاریخ: 1400/05/18 قیمت: 17915 تومان 
 تاریخ: 1400/05/17 قیمت: 18645 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14 قیمت: 18645 تومان 
 تاریخ: 1400/05/13 قیمت: 16495 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 16495 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 16495 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 16495 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 16495 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 16495 تومان 
 تاریخ: 1400/10/06 قیمت: 17595 تومان 
 تاریخ: 1400/09/17 قیمت: 17685 تومان 
 تاریخ: 1400/09/07 قیمت: 17605 تومان 
 تاریخ: 1400/08/29 قیمت: 17605 تومان 
 تاریخ: 1400/08/26 قیمت: 18075 تومان 
 تاریخ: 1400/08/13 قیمت: 17995 تومان 
 تاریخ: 1400/08/08 قیمت: 17025 تومان 
 تاریخ: 1400/07/28 قیمت: 16705 تومان 
 تاریخ: 1400/07/17 قیمت: 16515 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 16515 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 16515 تومان 
 تاریخ: 1400/07/08 قیمت: 16135 تومان 
 تاریخ: 1400/07/06 قیمت: 16335 تومان 
 تاریخ: 1400/06/27 قیمت: 16335 تومان 
 تاریخ: 1400/06/24 قیمت: 17775 تومان 
 تاریخ: 1400/06/17 قیمت: 18985 تومان 
 تاریخ: 1400/06/02 قیمت: 18605 تومان 
 تاریخ: 1400/05/24 قیمت: 18535 تومان 
 تاریخ: 1400/05/23 قیمت: 18355 تومان 
 تاریخ: 1400/05/23 قیمت: 18255 تومان 
 تاریخ: 1400/05/20 قیمت: 18015 تومان 
 تاریخ: 1400/05/18 قیمت: 17915 تومان 
 تاریخ: 1400/05/17 قیمت: 18645 تومان 
 تاریخ: 1400/05/14
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/22
16495 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
2
1400/10/18
16495 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
3
1400/10/15
16495 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
4
1400/10/15
16495 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
5
1400/10/13
16495 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
6
1400/10/06
16495 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
7
1400/09/17
17595 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
8
1400/09/07
17685 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
9
1400/08/29
17605 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
10
1400/08/26
17605 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
11
1400/08/13
18075 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
12
1400/08/08
17995 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
13
1400/07/28
17025 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
14
1400/07/17
16705 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
15
1400/07/08
16515 تومان
80 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
16
1400/07/08
16515 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
17
1400/07/08
16515 تومان
80 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
18
1400/07/06
16135 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
19
1400/06/27
16335 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
20
1400/06/24
16335 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
21
1400/06/17
17775 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
22
1400/06/02
18985 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
23
1400/05/24
18605 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
24
1400/05/23
18355 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
25
1400/05/23
18535 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
26
1400/05/20
18255 تومان
70 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
27
1400/05/18
18015 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
28
1400/05/17
17915 تومان
350 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
29
1400/05/14
18645 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
30
1400/05/13
18645 تومان
280 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
31
1400/05/12
18925 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
32
1400/05/03
18435 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
33
1400/04/28
18435 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/22
قیمت   16495 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/18
قیمت   16495 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   16495 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   16495 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/13
قیمت   16495 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/06
قیمت   16495 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/17
قیمت   17595 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/07
قیمت   17685 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/29
قیمت   17605 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/26
قیمت   17605 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   18075 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/08
قیمت   17995 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/28
قیمت   17025 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/17
قیمت   16705 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   16515 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   16515 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   16515 تومان
مبلغ نوسان   80 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/06
قیمت   16135 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/27
قیمت   16335 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/24
قیمت   16335 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/17
قیمت   17775 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/02
قیمت   18985 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/24
قیمت   18605 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 24
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/23
قیمت   18355 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 25
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/23
قیمت   18535 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 26
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/20
قیمت   18255 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 27
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/18
قیمت   18015 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 28
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/17
قیمت   17915 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 29
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/14
قیمت   18645 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 30
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/13
قیمت   18645 تومان
مبلغ نوسان   280 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 31
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/12
قیمت   18925 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 32
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/03
قیمت   18435 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 33
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/28
قیمت   18435 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)