قوطی فولادی ,فولاد مهر سهند
آرشیو قیمت   تیرآهن (IPE)   فولاد ظفر بناب
با مشخصات   سایز : 20   طول شاخه : 12 متر  
انتخاب بازه زمانی

ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1401/07/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
2
1401/07/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
3
1401/07/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
4
1401/07/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
5
1401/07/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
6
1401/07/04
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
7
1401/06/31
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
8
1401/06/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
9
1401/06/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
10
1401/06/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
11
1401/06/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
12
1401/06/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
13
1401/06/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
14
1401/06/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
15
1401/06/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
16
1401/06/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
17
1401/06/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
18
1401/06/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
19
1401/06/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
20
1401/06/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
21
1401/06/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
22
1401/06/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
23
1401/06/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
24
1401/06/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
25
1401/06/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
26
1401/06/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
27
1401/06/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
28
1401/06/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
29
1401/06/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
30
1401/06/03
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
31
1401/06/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
32
1401/06/01
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
33
1401/05/31
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
34
1401/05/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
35
1401/05/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
36
1401/05/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
37
1401/05/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
38
1401/05/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
39
1401/05/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
40
1401/05/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
41
1401/05/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
42
1401/05/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
43
1401/05/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
44
1401/05/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
45
1401/05/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
46
1401/05/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
47
1401/05/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
48
1401/05/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
49
1401/05/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
50
1401/05/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
51
1401/05/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
52
1401/05/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
53
1401/05/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
54
1401/05/01
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
55
1401/04/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
56
1401/04/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
57
1401/04/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
58
1401/04/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
59
1401/04/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
60
1401/04/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
61
1401/04/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
62
1401/04/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
63
1401/04/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
64
1401/04/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
65
1401/04/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
66
1401/04/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
67
1401/04/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
68
1401/04/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
69
1401/04/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
70
1401/04/01
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
71
1401/03/31
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
72
1401/03/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
73
1401/03/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
74
1401/03/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
75
1401/03/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
76
1401/03/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
77
1401/03/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
78
1401/03/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
79
1401/03/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
80
1401/03/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
81
1401/03/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
82
1401/03/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
83
1401/03/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
84
1401/03/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
85
1401/03/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
86
1401/03/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
87
1401/03/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
88
1401/03/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
89
1401/03/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
90
1401/03/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
91
1401/03/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
92
1401/03/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
93
1401/03/04
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
94
1401/03/03
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
95
1401/03/03
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
96
1401/03/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
97
1401/03/01
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
98
1401/02/31
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
99
1401/02/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
100
1401/02/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
101
1401/02/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
102
1401/02/26
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
103
1401/02/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
104
1401/02/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
105
1401/02/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
106
1401/02/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
107
1401/02/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
108
1401/02/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
109
1401/02/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
110
1401/02/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
111
1401/02/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
112
1401/02/12
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
113
1401/02/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
114
1401/02/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
115
1401/02/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
116
1401/02/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
117
1401/02/05
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
118
1401/02/04
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
119
1401/02/01
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
120
1401/01/31
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
121
1401/01/30
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
122
1401/01/29
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
123
1401/01/28
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
124
1401/01/27
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
125
1401/01/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
126
1401/01/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
127
1401/01/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
128
1401/01/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
129
1401/01/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
130
1401/01/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
131
1401/01/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
132
1401/01/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
133
1401/01/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
134
1401/01/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
135
1401/01/14
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
136
1401/01/11
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
137
1401/01/10
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
138
1401/01/09
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
139
1401/01/08
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
140
1401/01/07
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
141
1401/01/06
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
142
1400/12/25
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
143
1400/12/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
144
1400/12/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
145
1400/12/22
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
146
1400/12/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
147
1400/12/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
148
1400/12/17
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
149
1400/12/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
150
1400/12/16
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
151
1400/12/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
152
1400/11/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
153
1400/11/24
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
154
1400/11/23
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
155
1400/11/21
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
156
1400/11/20
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
157
1400/11/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
158
1400/11/19
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
159
1400/11/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
160
1400/11/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
161
1400/11/02
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
162
1400/10/18
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
163
1400/10/15
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
164
1400/10/13
0 تومان
0 تومان
نامشخص
تیرآهن (IPE)
165
1400/09/07
16850 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
166
1400/08/29
16700 تومان
200 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
167
1400/08/10
17600 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
168
1400/07/28
17200 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
169
1400/07/22
16550 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
170
1400/07/17
16500 تومان
100 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
171
1400/07/17
16500 تومان
100 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
172
1400/07/08
16350 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
173
1400/07/03
16100 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
174
1400/06/27
15850 تومان
200 تومان
کاهش
تیرآهن (IPE)
175
1400/06/24
16050 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
176
1400/06/18
17050 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
177
1400/06/17
17050 تومان
50 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
178
1400/06/02
18750 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
179
1400/05/24
18450 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
180
1400/05/23
18450 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
181
1400/05/23
18450 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
182
1400/05/23
18450 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
183
1400/05/20
18450 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
184
1400/05/20
18450 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
185
1400/05/20
18450 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
186
1400/05/20
18450 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
187
1400/05/20
18450 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
188
1400/05/17
18450 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
189
1400/05/17
18450 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
190
1400/05/16
18450 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
191
1400/05/14
18450 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
192
1400/05/13
18450 تومان
0 تومان
ثابت
تیرآهن (IPE)
193
1400/04/28
18300 تومان
100 تومان
افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 1
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 2
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 3
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 4
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 5
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 6
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/07/04
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 7
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/31
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 8
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 9
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 10
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 11
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 12
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 13
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 14
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 15
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 16
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 17
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 18
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 19
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 20
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 21
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 22
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 23
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 24
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 25
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 26
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 27
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 28
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 29
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 30
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/03
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 31
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 32
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/06/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 33
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/31
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 34
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 35
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 36
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 37
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 38
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 39
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 40
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 41
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 42
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 43
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 44
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 45
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 46
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 47
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 48
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 49
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 50
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 51
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 52
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 53
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 54
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/05/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 55
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 56
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 57
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 58
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 59
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 60
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 61
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 62
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 63
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 64
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 65
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 66
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 67
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 68
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 69
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 70
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/04/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 71
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/31
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 72
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 73
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 74
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 75
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 76
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 77
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 78
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 79
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 80
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 81
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 82
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 83
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 84
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 85
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 86
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 87
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 88
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 89
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 90
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 91
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 92
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 93
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/04
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 94
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/03
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 95
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/03
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 96
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 97
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/03/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 98
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/31
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 99
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 100
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 101
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 102
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/26
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 103
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 104
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 105
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 106
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 107
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 108
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 109
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 110
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 111
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 112
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/12
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 113
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 114
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 115
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 116
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 117
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/05
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 118
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/04
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 119
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/02/01
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 120
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/31
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 121
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/30
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 122
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/29
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 123
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/28
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 124
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/27
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 125
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 126
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 127
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 128
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 129
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 130
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 131
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 132
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 133
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 134
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 135
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/14
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 136
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/11
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 137
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/10
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 138
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/09
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 139
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/08
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 140
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/07
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 141
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1401/01/06
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 142
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/12/25
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 143
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/12/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 144
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/12/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 145
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/12/22
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 146
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/12/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 147
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/12/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 148
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/12/17
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 149
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/12/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 150
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/12/16
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 151
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/12/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 152
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/11/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 153
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/11/24
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 154
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/11/23
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 155
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/11/21
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 156
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/11/20
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 157
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/11/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 158
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/11/19
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 159
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/11/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 160
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/11/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 161
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/11/02
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 162
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/10/18
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 163
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/10/15
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 164
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/10/13
قیمت   0 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
تیرآهن (IPE)
ردیف 165
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/09/07
قیمت   16850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 166
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/08/29
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 167
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/08/10
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 168
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/07/28
قیمت   17200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 169
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/07/22
قیمت   16550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 170
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/07/17
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 171
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/07/17
قیمت   16500 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 172
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/07/08
قیمت   16350 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 173
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/07/03
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 174
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/06/27
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
تیرآهن (IPE)
ردیف 175
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/06/24
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 176
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/06/18
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 177
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/06/17
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
ردیف 178
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/06/02
قیمت   18750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 179
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/24
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 180
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/23
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 181
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/23
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 182
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/23
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 183
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/20
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 184
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/20
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 185
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/20
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 186
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/20
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 187
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/20
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 188
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/17
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 189
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/17
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 190
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/16
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 191
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/14
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 192
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/05/13
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
تیرآهن (IPE)
ردیف 193
دسته محصول  تیرآهن (IPE)
1400/04/28
قیمت   18300 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
تیرآهن (IPE)
1114 24
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
041-5995
041-36550000
041-36562214
041-36578908
041-36571433
041-36563305
041-36576882
041-36551667