آرشیو قیمت   میلگرد آجدار    آذر فولاد امین
با مشخصات   گرید : A2    سایز : 8   
انتخاب بازه زمانی
قیمت: 15400 تومان 
 تاریخ: 1400/10/27 قیمت: 15400 تومان 
 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 15400 تومان 
 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 15400 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 15400 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/21 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/20 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/19 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/14 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/12 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/11 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/09 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/08 قیمت: 15900 تومان 
 تاریخ: 1400/10/08 قیمت: 16000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/08 قیمت: 16000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/07 قیمت: 16000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/06 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/10/05 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/10/04 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/10/02 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/10/01 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 16200 تومان 
 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 16200 تومان 
 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 16200 تومان 
 تاریخ: 1400/09/27 قیمت: 16200 تومان 
 تاریخ: 1400/09/25 قیمت: 16200 تومان 
 تاریخ: 1400/09/24 قیمت: 15400 تومان 
 تاریخ: 1400/10/27 قیمت: 15400 تومان 
 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 15400 تومان 
 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 15400 تومان 
 تاریخ: 1400/10/23 قیمت: 15400 تومان 
 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/21 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/20 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/19 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/14 قیمت: 15600 تومان 
 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/12 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/11 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/09 قیمت: 15700 تومان 
 تاریخ: 1400/10/08 قیمت: 15900 تومان 
 تاریخ: 1400/10/08 قیمت: 16000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/08 قیمت: 16000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/07 قیمت: 16000 تومان 
 تاریخ: 1400/10/06 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/10/05 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/10/04 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/10/02 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/10/01 قیمت: 16100 تومان 
 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 16200 تومان 
 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 16200 تومان 
 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 16200 تومان 
 تاریخ: 1400/09/27 قیمت: 16200 تومان 
 تاریخ: 1400/09/25
ردیف
تاریخ
قیمت به تومان
مبلغ نوسان به تومان
وضعیت نوسان
دسته محصول
1
1400/10/27
15400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
2
1400/10/26
15400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
3
1400/10/25
15400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
4
1400/10/23
15400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
5
1400/10/22
15400 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
6
1400/10/21
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
7
1400/10/20
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
8
1400/10/19
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
9
1400/10/18
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
10
1400/10/15
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
11
1400/10/14
15600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
12
1400/10/13
15600 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
13
1400/10/12
15700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
14
1400/10/11
15700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
15
1400/10/09
15700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
16
1400/10/08
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
17
1400/10/08
15900 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
18
1400/10/08
15700 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
19
1400/10/07
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
20
1400/10/06
16000 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
21
1400/10/05
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
22
1400/10/04
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
23
1400/10/02
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
24
1400/10/01
16100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
25
1400/09/30
16100 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
26
1400/09/29
16200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
27
1400/09/28
16200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
28
1400/09/27
16200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
29
1400/09/25
16200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
30
1400/09/24
16200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
31
1400/09/23
16200 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
32
1400/09/22
16400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
33
1400/09/21
16400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
34
1400/09/20
16580 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
35
1400/09/20
16400 تومان
180 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
36
1400/09/18
16580 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
37
1400/09/17
16580 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
38
1400/09/16
16580 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
39
1400/09/15
16580 تومان
70 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
40
1400/09/14
16650 تومان
130 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
41
1400/09/13
16520 تومان
120 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
42
1400/09/11
16400 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
43
1400/09/10
16400 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
44
1400/09/09
16700 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
45
1400/09/09
16600 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
46
1400/09/08
16800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
47
1400/09/07
16800 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
48
1400/09/06
16900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
49
1400/09/04
16900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
50
1400/09/03
16900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
51
1400/09/02
16900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
52
1400/09/01
16900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
53
1400/08/30
16900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
54
1400/08/29
16900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
55
1400/08/27
16900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
56
1400/08/26
16900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
57
1400/08/25
16900 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
58
1400/08/24
16950 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
59
1400/08/23
16950 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
60
1400/08/22
16950 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
61
1400/08/20
16950 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
62
1400/08/19
17050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
63
1400/08/18
17050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
64
1400/08/17
17050 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
65
1400/08/16
16900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
66
1400/08/15
16900 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
67
1400/08/13
17000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
68
1400/08/13
17000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
69
1400/08/12
17000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
70
1400/08/11
17000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
71
1400/08/10
17000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
72
1400/08/09
17000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
73
1400/08/08
17000 تومان
250 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
74
1400/08/06
17250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
75
1400/08/05
17250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
76
1400/08/04
17250 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
77
1400/08/03
17250 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
78
1400/08/01
17050 تومان
400 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
79
1400/07/29
16650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
80
1400/07/28
16650 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
81
1400/07/27
16650 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
82
1400/07/26
16450 تومان
400 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
83
1400/07/26
16600 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
84
1400/07/22
16050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
85
1400/07/21
16050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
86
1400/07/20
16050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
87
1400/07/19
16050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
88
1400/07/19
16050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
89
1400/07/18
16050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
90
1400/07/17
16050 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
91
1400/07/14
16200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
92
1400/07/12
16200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
93
1400/07/11
16200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
94
1400/07/10
16200 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
95
1400/07/08
16150 تومان
250 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
96
1400/07/07
15900 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
97
1400/07/06
15700 تومان
350 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
98
1400/07/04
15350 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
99
1400/07/03
15350 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
100
1400/07/03
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
101
1400/07/01
15500 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
102
1400/06/31
15500 تومان
600 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
103
1400/06/30
16100 تومان
300 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
104
1400/06/29
15650 تومان
350 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
105
1400/06/29
15800 تومان
150 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
106
1400/06/28
15300 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
107
1400/06/27
15300 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
108
1400/06/25
15500 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
109
1400/06/24
15800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
110
1400/06/23
16000 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
111
1400/06/23
15800 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
112
1400/06/22
16200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
113
1400/06/21
16700 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
114
1400/06/21
16200 تومان
500 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
115
1400/06/20
17150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
116
1400/06/20
16900 تومان
250 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
117
1400/06/18
17150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
118
1400/06/18
17150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
119
1400/06/17
17150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
120
1400/06/16
17150 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
121
1400/06/15
17550 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
122
1400/06/15
17150 تومان
400 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
123
1400/06/14
17550 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
124
1400/06/13
17650 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
125
1400/06/11
17750 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
126
1400/06/10
17750 تومان
450 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
127
1400/06/09
18200 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
128
1400/06/08
18200 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
129
1400/06/07
18300 تومان
150 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
130
1400/06/06
18450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
131
1400/06/04
18450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
132
1400/06/03
18450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
133
1400/06/02
18450 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
134
1400/06/01
18450 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
135
1400/05/31
18350 تومان
550 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
136
1400/05/23
17800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
137
1400/05/21
17800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
138
1400/05/20
17800 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
139
1400/05/19
17700 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
140
1400/05/18
17600 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
141
1400/05/17
17700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
142
1400/05/16
17800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
143
1400/05/16
17700 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
144
1400/05/14
17800 تومان
300 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
145
1400/05/13
18100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
146
1400/05/12
18100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
147
1400/05/12
18100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
148
1400/05/11
18100 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
149
1400/05/10
18100 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
150
1400/05/09
17900 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
151
1400/05/09
18000 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
152
1400/05/06
17800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
153
1400/05/05
17800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
154
1400/05/04
17800 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
155
1400/05/03
17600 تومان
200 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
156
1400/05/02
17400 تومان
200 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
157
1400/04/29
17600 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
158
1400/04/28
17600 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
159
1400/04/27
17800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
160
1400/04/26
17800 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
161
1400/04/24
17900 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
162
1400/04/23
17900 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
163
1400/04/22
18000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
164
1400/04/21
18000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
165
1400/04/20
18000 تومان
1950 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
166
1400/04/15
16050 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
167
1400/04/14
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
168
1400/04/14
16000 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
169
1400/04/13
15950 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
170
1400/04/12
15950 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
171
1400/04/10
16000 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
172
1400/04/09
16000 تومان
250 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
173
1400/04/07
15750 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
174
1400/04/06
15750 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
175
1400/04/05
15700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
176
1400/04/05
15750 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
177
1400/04/03
15700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
178
1400/04/02
15700 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
179
1400/04/01
15700 تومان
100 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
180
1400/03/31
15600 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
181
1400/03/31
15650 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
182
1400/03/30
15650 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
183
1400/03/30
15600 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
184
1400/03/29
15750 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
185
1400/03/27
15750 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
186
1400/03/26
15750 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
187
1400/03/25
15850 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
188
1400/03/24
15800 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
189
1400/03/24
15850 تومان
50 تومان
افزایش
میلگرد آجدار
190
1400/03/23
15800 تومان
50 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
191
1400/03/22
15850 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
192
1400/03/20
15950 تومان
100 تومان
کاهش
میلگرد آجدار
193
1400/03/19
16050 تومان
0 تومان
نامشخص
میلگرد آجدار
194
1400/03/19
16050 تومان
0 تومان
ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 1
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/27
قیمت   15400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 2
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/26
قیمت   15400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 3
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/25
قیمت   15400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 4
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/23
قیمت   15400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 5
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/22
قیمت   15400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 6
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/21
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 7
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/20
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 8
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/19
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 9
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/18
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 10
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/15
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 11
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/14
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 12
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/13
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 13
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/12
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 14
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/11
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 15
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/09
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 16
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/08
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 17
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/08
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 18
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/08
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 19
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/07
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 20
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/06
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 21
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/05
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 22
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/04
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 23
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/02
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 24
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/10/01
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 25
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/30
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 26
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/29
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 27
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/28
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 28
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/27
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 29
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/25
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 30
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/24
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 31
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/23
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 32
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/22
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 33
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/21
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 34
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/20
قیمت   16580 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 35
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/20
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   180 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 36
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/18
قیمت   16580 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 37
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/17
قیمت   16580 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 38
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/16
قیمت   16580 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 39
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/15
قیمت   16580 تومان
مبلغ نوسان   70 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 40
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/14
قیمت   16650 تومان
مبلغ نوسان   130 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 41
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/13
قیمت   16520 تومان
مبلغ نوسان   120 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 42
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/11
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 43
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/10
قیمت   16400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 44
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/09
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 45
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/09
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 46
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/08
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 47
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/07
قیمت   16800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 48
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/06
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 49
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/04
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 50
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/03
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 51
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/02
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 52
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/09/01
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 53
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/30
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 54
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/29
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 55
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/27
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 56
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/26
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 57
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/25
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 58
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/24
قیمت   16950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 59
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/23
قیمت   16950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 60
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/22
قیمت   16950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 61
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/20
قیمت   16950 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 62
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/19
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 63
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/18
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 64
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/17
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 65
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/16
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 66
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/15
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 67
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 68
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/13
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 69
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/12
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 70
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/11
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 71
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/10
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 72
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/09
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 73
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/08
قیمت   17000 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 74
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/06
قیمت   17250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 75
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/05
قیمت   17250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 76
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/04
قیمت   17250 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 77
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/03
قیمت   17250 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 78
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/08/01
قیمت   17050 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 79
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/29
قیمت   16650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 80
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/28
قیمت   16650 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 81
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/27
قیمت   16650 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 82
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/26
قیمت   16450 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 83
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/26
قیمت   16600 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 84
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/22
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 85
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/21
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 86
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/20
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 87
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/19
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 88
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/19
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 89
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/18
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 90
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/17
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 91
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/14
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 92
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/12
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 93
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/11
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 94
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/10
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 95
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/08
قیمت   16150 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 96
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/07
قیمت   15900 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 97
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/06
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 98
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/04
قیمت   15350 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 99
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/03
قیمت   15350 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 100
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/03
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 101
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/07/01
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 102
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/31
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   600 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 103
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/30
قیمت   16100 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 104
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/29
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   350 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 105
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/29
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 106
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/28
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 107
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/27
قیمت   15300 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 108
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/25
قیمت   15500 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 109
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/24
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 110
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/23
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 111
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/23
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 112
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/22
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 113
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/21
قیمت   16700 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 114
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/21
قیمت   16200 تومان
مبلغ نوسان   500 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 115
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/20
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 116
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/20
قیمت   16900 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 117
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/18
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 118
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/18
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 119
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/17
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 120
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/16
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 121
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/15
قیمت   17550 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 122
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/15
قیمت   17150 تومان
مبلغ نوسان   400 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 123
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/14
قیمت   17550 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 124
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/13
قیمت   17650 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 125
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/11
قیمت   17750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 126
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/10
قیمت   17750 تومان
مبلغ نوسان   450 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 127
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/09
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 128
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/08
قیمت   18200 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 129
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/07
قیمت   18300 تومان
مبلغ نوسان   150 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 130
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/06
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 131
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/04
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 132
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/03
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 133
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/02
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 134
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/06/01
قیمت   18450 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 135
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/31
قیمت   18350 تومان
مبلغ نوسان   550 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 136
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/23
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 137
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/21
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 138
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/20
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 139
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/19
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 140
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/18
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 141
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/17
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 142
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/16
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 143
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/16
قیمت   17700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 144
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/14
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   300 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 145
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/13
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 146
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/12
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 147
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/12
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 148
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/11
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 149
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/10
قیمت   18100 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 150
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/09
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 151
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/09
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 152
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/06
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 153
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/05
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 154
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/04
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 155
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/03
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 156
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/05/02
قیمت   17400 تومان
مبلغ نوسان   200 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 157
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/29
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 158
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/28
قیمت   17600 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 159
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/27
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 160
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/26
قیمت   17800 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 161
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/24
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 162
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/23
قیمت   17900 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 163
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/22
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 164
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/21
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 165
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/20
قیمت   18000 تومان
مبلغ نوسان   1950 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 166
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/15
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 167
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/14
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 168
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/14
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 169
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/13
قیمت   15950 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 170
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/12
قیمت   15950 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 171
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/10
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 172
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/09
قیمت   16000 تومان
مبلغ نوسان   250 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 173
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/07
قیمت   15750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 174
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/06
قیمت   15750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 175
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/05
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 176
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/05
قیمت   15750 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 177
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/03
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 178
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/02
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 179
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/04/01
قیمت   15700 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 180
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/31
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 181
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/31
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 182
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/30
قیمت   15650 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 183
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/30
قیمت   15600 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 184
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/29
قیمت   15750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 185
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/27
قیمت   15750 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 186
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/26
قیمت   15750 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 187
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/25
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 188
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/24
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
ردیف 189
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/24
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    افزایش
میلگرد آجدار
ردیف 190
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/23
قیمت   15800 تومان
مبلغ نوسان   50 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 191
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/22
قیمت   15850 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 192
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/20
قیمت   15950 تومان
مبلغ نوسان   100 تومان    کاهش
میلگرد آجدار
ردیف 193
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/19
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    نامشخص
میلگرد آجدار
ردیف 194
دسته محصول  میلگرد آجدار
1400/03/19
قیمت   16050 تومان
مبلغ نوسان   0 تومان    ثابت
میلگرد آجدار
در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)