فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
  1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
  2. ضخامت (T)
  3. وزن محاسبه شده:
 

پروفیل های قوطی مربع قوطی 40*40

پروفیل های قوطی مربع
پروفیل های قوطی مربع تولیدی شرکت فولاد مهر سهند دارای قابلیت فرم پذیری، جوش پذیری، مقاومت بالا و از دقت ابعادی و کیفیت سطحی بالایی برخودار است.
از جمله کاربردهای قوطی های مربع می توان به ساخت لوازم پزشکی، صنایع خودروسازی، حمل و نقل و... اشاره کرد

استاندارد ملی 1-17003 و 2-17003
کاربرد پروفیل های قوطی مربع

 بعد مشخصه

ضخامت

چگالیمساحتممان دوم
ضریب پوانسونمدول مقطع الاستیکمدول مقطع پلاستیکثابت اینرسی
ثابت مدول
مساحت بیرونی
ETMAIiwelwplLtCtAs
mmmmKg/mCm2Cm4CmCm3Cm3Cm4Cm3m2/m
20*20
1.5
1.05
-
0.692
-
0.692
0.877
1.21
1.06
0.0731
20*20 21.05  1.34 0.692 0.720 0.692 0.877 1.21 1.06 0.0731
25*252
 1.361.74 1.48 0.9241.19
1.47
2.53
1.80
0.0931
25*252.51.642.091.690899 1.35 1.71 2.97 2.07 0.0914
25*2531.892.411.840.874 1.47 1.91 3.33 2.27 0.0897
30*30
1.52.36-2.50-2.342.966.15
3.580.11
30*3021.682.142.721.131.812.215.54 2.75 0.113
30*302.5
2.03
 2.593.16
1.10
 2.10 2.615.40
 3.10 0.111
30*303
2.36
 3.01 3.501.08
 2.34 2.96 6.15 3.58 0.110
40*40
1.52.31-6.94-2.474.1311.35.231.53
40*4022.312.946.941.54 3.474.13  11.3 5.23 0.153
40*402.52.823.598.221.51 4.11 4.97 13.6 6.22 0.151
40*403
3.30
4.21
9.32
1.49