لیست قیمت ورق گالوانیزه

1035

16

ورق گالوانیزه  شهرکرد

ردیف
ضخامت
عرض
واحد
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
0/5 ميلي متر
1000 ميلي متر
28,624
0
1400/10/15 13:17:34
2
0/4 ميلي متر
1000 ميلي متر
309,180
0
1400/10/15 13:17:34

1037

16

ورق گالوانیزه  کاشان

ردیف
ضخامت
عرض
واحد
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
0/4 ميلي متر
1000 ميلي متر
31,101
0
1400/10/15 13:17:38
2
0/4 ميلي متر
1250 ميلي متر
30,918
0
1400/10/15 13:17:38
3
0/5 ميلي متر
1000 ميلي متر
29,175
0
1400/10/15 13:17:38
4
0/5 ميلي متر
1250 ميلي متر
29,083
0
1400/10/15 13:17:38

1038

16

ورق گالوانیزه  تاراز

ردیف
ضخامت
عرض
واحد
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
0/8 ميلي متر
1000 ميلي متر
27,248
0
1400/10/15 13:17:43
2
0/8 ميلي متر
1250 ميلي متر
270,650
0
1400/10/15 13:17:43
3
1 ميلي متر
1000 ميلي متر
27,156
0
1400/10/15 13:17:43
4
1 ميلي متر
1250 ميلي متر
27,065
0
1400/10/15 13:17:43
5
2 ميلي متر
1000 ميلي متر
0
0
1400/10/15 13:17:43
6
2 ميلي متر
1250 ميلي متر
0
0
1400/10/15 13:17:43

1035

16

ورق گالوانیزه  شهرکرد

ردیف :   1
1400/10/15 13:17:34
قیمت(تومان) :   28,624
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/5 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1035

176

16

ردیف :   2
1400/10/15 13:17:34
قیمت(تومان) :   309,180
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/4 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1035

175

16

1037

16

ورق گالوانیزه  کاشان

ردیف :   1
1400/10/15 13:17:38
قیمت(تومان) :   31,101
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/4 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1037

177

16

ردیف :   2
1400/10/15 13:17:38
قیمت(تومان) :   30,918
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/4 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1037

178

16

ردیف :   3
1400/10/15 13:17:38
قیمت(تومان) :   29,175
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/5 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1037

179

16

ردیف :   4
1400/10/15 13:17:38
قیمت(تومان) :   29,083
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/5 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1037

180

16

1038

16

ورق گالوانیزه  تاراز

ردیف :   1
1400/10/15 13:17:43
قیمت(تومان) :   27,248
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/8 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1038

181

16

ردیف :   2
1400/10/15 13:17:43
قیمت(تومان) :   270,650
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 0/8 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1038

182

16

ردیف :   3
1400/10/15 13:17:43
قیمت(تومان) :   27,156
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 1 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1038

183

16

ردیف :   4
1400/10/15 13:17:43
قیمت(تومان) :   27,065
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 1 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1038

184

16

ردیف :   5
1400/10/15 13:17:43
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 ميلي متر عرض 1000 ميلي متر

1038

185

16

ردیف :   6
1400/10/15 13:17:43
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   ضخامت 2 ميلي متر عرض 1250 ميلي متر

1038

186

16

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)