لیست قیمت نبشی نورد گرم

19

10

نبشی  فولاد ناب تبریز

ردیف
سایز
ضخامت
طول
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
40*40
4
6 متر
15,750
0
1400/10/28 15:45:54
2
45*45
5
12 متر
0
0
1400/10/28 15:45:54
3
50*50
4
6 متر
15,550
0
1400/10/28 15:45:54
4
60*60
4
6 متر
0
0
1400/10/28 15:45:54
5
60*60
5
6 متر
15,500
0
1400/10/28 15:45:54
6
60*60
6
6 متر
15,500
0
1400/10/28 15:45:54
7
70*70
5
6 متر
16,100
0
1400/10/28 15:45:54
8
70*70
6
6 متر
15,600
0
1400/10/28 15:45:54
9
70*70
7
6 متر
15,800
0
1400/10/28 15:45:54
10
70*70
7
12 متر
16,200
0
1400/10/28 15:45:54
11
75*75
5
6 متر
0
0
1400/10/28 15:45:54
12
75*75
5
12 متر
0
0
1400/10/28 15:45:54
13
80*80
6
6 متر
15,600
0
1400/10/28 15:45:54
14
80*80
6
12 متر
0
0
1400/10/28 15:45:54
15
80*80
7
12 متر
16,000
0
1400/10/28 15:45:54
16
80*80
7
6 متر
15,600
0
1400/10/28 15:45:54
17
80*80
8
6 متر
15,500
0
1400/10/28 15:45:54
18
80*80
8
12 متر
15,900
0
1400/10/28 15:45:54
19
100*100
7
6 متر
15,650
0
1400/10/28 15:45:54
20
100*100
7
12 متر
16,050
0
1400/10/28 15:45:54
21
100*100
8
6 متر
15,650
0
1400/10/28 15:45:54
22
100*100
10
6 متر
15,550
0
1400/10/28 15:45:54

19

10

نبشی  فولاد ناب تبریز

ردیف :   1
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   15,750
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 40*40 ضخامت 4 طول 6 متر

19

36

10

ردیف :   2
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 45*45 ضخامت 5 طول 12 متر

19

37

10

ردیف :   3
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   15,550
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 50*50 ضخامت 4 طول 6 متر

19

38

10

ردیف :   4
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 60*60 ضخامت 4 طول 6 متر

19

39

10

ردیف :   5
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   15,500
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 60*60 ضخامت 5 طول 6 متر

19

40

10

ردیف :   6
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   15,500
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 60*60 ضخامت 6 طول 6 متر

19

41

10

ردیف :   7
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   16,100
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 70*70 ضخامت 5 طول 6 متر

19

42

10

ردیف :   8
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   15,600
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 70*70 ضخامت 6 طول 6 متر

19

43

10

ردیف :   9
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   15,800
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 70*70 ضخامت 7 طول 6 متر

19

44

10

ردیف :   10
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   16,200
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 70*70 ضخامت 7 طول 12 متر

19

45

10

ردیف :   11
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 75*75 ضخامت 5 طول 6 متر

19

46

10

ردیف :   12
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 75*75 ضخامت 5 طول 12 متر

19

47

10

ردیف :   13
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   15,600
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 6 طول 6 متر

19

48

10

ردیف :   14
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 6 طول 12 متر

19

49

10

ردیف :   15
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   16,000
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 7 طول 12 متر

19

51

10

ردیف :   16
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   15,600
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 7 طول 6 متر

19

50

10

ردیف :   17
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   15,500
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 8 طول 6 متر

19

52

10

ردیف :   18
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   15,900
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 8 طول 12 متر

19

53

10

ردیف :   19
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   15,650
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 100*100 ضخامت 7 طول 6 متر

19

54

10

ردیف :   20
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   16,050
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 100*100 ضخامت 7 طول 12 متر

19

55

10

ردیف :   21
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   15,650
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 100*100 ضخامت 8 طول 6 متر

19

56

10

ردیف :   22
1400/10/28 15:45:54
قیمت(تومان) :   15,550
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 100*100 ضخامت 10 طول 6 متر

19

57

10

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)