لیست قیمت نبشی نورد گرم

19

10

نبشی  فولاد ناب تبریز

ردیف
سایز
ضخامت
طول
قیمت(تومان)
نوسان(تومان)
مشاهده نوسان
1
40*40
4
6 متر
15,950
100
1400/11/07 14:50:04
2
45*45
5
12 متر
0
0
1400/11/07 14:50:04
3
50*50
4
6 متر
15,800
50
1400/11/07 14:50:04
4
60*60
4
6 متر
0
0
1400/11/07 14:50:04
5
60*60
5
6 متر
15,800
100
1400/11/07 14:50:04
6
60*60
6
6 متر
15,800
100
1400/11/07 14:50:04
7
70*70
5
6 متر
16,250
50
1400/11/07 14:50:04
8
70*70
6
6 متر
15,700
0
1400/11/07 14:50:04
9
70*70
7
6 متر
15,950
50
1400/11/07 14:50:04
10
70*70
7
12 متر
16,350
50
1400/11/07 14:50:04
11
75*75
5
6 متر
16,450
50
1400/11/07 14:50:04
12
75*75
5
12 متر
16,850
50
1400/11/07 14:50:04
13
80*80
6
6 متر
15,900
100
1400/11/07 14:50:04
14
80*80
6
12 متر
0
0
1400/11/07 14:50:04
15
80*80
7
12 متر
16,300
100
1400/11/07 14:50:04
16
80*80
7
6 متر
15,900
100
1400/11/07 14:50:04
17
80*80
8
6 متر
15,800
100
1400/11/07 14:50:04
18
80*80
8
12 متر
16,200
100
1400/11/07 14:50:04
19
100*100
7
6 متر
15,800
50
1400/11/07 14:50:04
20
100*100
7
12 متر
16,200
50
1400/11/07 14:50:04
21
100*100
8
6 متر
15,800
50
1400/11/07 14:50:04
22
100*100
10
6 متر
15,700
50
1400/11/07 14:50:04

19

10

نبشی  فولاد ناب تبریز

ردیف :   1
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   15,950
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 40*40 ضخامت 4 طول 6 متر

19

36

10

ردیف :   2
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 45*45 ضخامت 5 طول 12 متر

19

37

10

ردیف :   3
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   15,800
  50تومان
مشخصات فنی :   سایز 50*50 ضخامت 4 طول 6 متر

19

38

10

ردیف :   4
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 60*60 ضخامت 4 طول 6 متر

19

39

10

ردیف :   5
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   15,800
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 60*60 ضخامت 5 طول 6 متر

19

40

10

ردیف :   6
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   15,800
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 60*60 ضخامت 6 طول 6 متر

19

41

10

ردیف :   7
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   16,250
  50تومان
مشخصات فنی :   سایز 70*70 ضخامت 5 طول 6 متر

19

42

10

ردیف :   8
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   15,700
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 70*70 ضخامت 6 طول 6 متر

19

43

10

ردیف :   9
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   15,950
  50تومان
مشخصات فنی :   سایز 70*70 ضخامت 7 طول 6 متر

19

44

10

ردیف :   10
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   16,350
  50تومان
مشخصات فنی :   سایز 70*70 ضخامت 7 طول 12 متر

19

45

10

ردیف :   11
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   16,450
  50تومان
مشخصات فنی :   سایز 75*75 ضخامت 5 طول 6 متر

19

46

10

ردیف :   12
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   16,850
  50تومان
مشخصات فنی :   سایز 75*75 ضخامت 5 طول 12 متر

19

47

10

ردیف :   13
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   15,900
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 6 طول 6 متر

19

48

10

ردیف :   14
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   0
  0تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 6 طول 12 متر

19

49

10

ردیف :   15
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   16,300
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 7 طول 12 متر

19

51

10

ردیف :   16
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   15,900
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 7 طول 6 متر

19

50

10

ردیف :   17
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   15,800
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 8 طول 6 متر

19

52

10

ردیف :   18
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   16,200
  100تومان
مشخصات فنی :   سایز 80*80 ضخامت 8 طول 12 متر

19

53

10

ردیف :   19
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   15,800
  50تومان
مشخصات فنی :   سایز 100*100 ضخامت 7 طول 6 متر

19

54

10

ردیف :   20
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   16,200
  50تومان
مشخصات فنی :   سایز 100*100 ضخامت 7 طول 12 متر

19

55

10

ردیف :   21
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   15,800
  50تومان
مشخصات فنی :   سایز 100*100 ضخامت 8 طول 6 متر

19

56

10

ردیف :   22
1400/11/07 14:50:04
قیمت(تومان) :   15,700
  50تومان
مشخصات فنی :   سایز 100*100 ضخامت 10 طول 6 متر

19

57

10

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک ، با ما تماس بگیرید.
کارخانه
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
61 91 3432 (041)
60 91 3432 (041) (نمابر)
info [at] mehrsteel.com
فروش داخلی، فروش خارجی و فروش شرکتی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی | صندوق پستی: 154 - 53751
25 91 3432 (041)
85 95 3432 (041)
60 12 3432 (041)
83 95 3432 (041) (نمابر)